Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2019, 14Verdrag

48 (1996) Nr. 10

A. TITEL

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (met Bijlagen en Aanhangsels);

Straatsburg, 9 september 1996

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 007367, 013637, 013638 en 013639 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 15 december 2016 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 14 en artikel 19 van het Verdrag, Besluit CDNI 2016-II-4 aangenomen tot wijziging Bijlage 2 bij het Verdrag. De Nederlandse tekst1) van Besluit CDNI 2016-II-4 luidt als volgt:

Besluit CDNI 2016-II-4
Wijziging van de Uitvoeringsregeling Bijlage 2

Aanhangsel III

Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater met ladingrestanten (versie 2018)

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en met name de artikelen 14 en 19 van dit Verdrag,

gezien de Besluiten CDNI 2009-II-2 en CDNI 2011-I-5

in het streven om in de goederenlijst van Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling van het CDNI rekening te houden met de regelmatig door de binnenvaart vervoerde goederen,

in de overtuiging dat een eenvoudige en gebruiksvriendelijke regeling getroffen moet worden, waarbij rekening wordt gehouden met de opgedane ervaring in de praktijk,

in overleg met de erkende organisaties,

op voorstel van haar Werkgroep CDNI/G,

gaat over tot de aanvaarding van de versie 2018 van Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling houdende losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater met ladingrestanten ter vervanging van het huidige Aanhangsel III.

Dit besluit zal worden toegelicht in de vorm van gedetailleerde verklarende documenten, die op de website www.cdni-iwt.orgwww gepubliceerd zullen worden.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Bijlage CDNI 2016-II-4
Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater1) met ladingrestanten

(Versie 2018)

Aanwijzingen voor de toepassing van de tabel

Voor het lozen van waswater2) met ladingrestanten uit laadruimen of ladingtanks die voldoen aan de gedefinieerde losstandaarden in artikel 5.01 van Deel B van de Uitvoeringsregeling, worden in de volgende tabel, afhankelijk van de soort lading en de losstandaard van de laadruimen en ladingtanks, de afgifte-/innamevoorschriften aangegeven. De kolommen in de tabel hebben de volgende betekenis:

 • 1. Kolom 1: vermeldt het goederennummer volgens NSTR (goederennaamlijst voor de vervoersstatistiek) met een beperkte wijziging in de toewijzing van stoffen aan het goederennummer op grond van de chemische kwaliteit en de milieurisicobeoordeling.

 • 2. Kolom 2: aard van de goederen, omschrijving volgens NSTR met enkele verwisselingen op grond van de chemische kwaliteit en de milieurisicobeoordeling.

 • 3. Kolom 3: lozing van waswater in het water toegestaan, mits voor het wassen is voldaan aan de voorgeschreven losstandaard, te weten

  A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

  of

  B: vacuümschoon in de laadruimen.

 • 4. Kolom 4: afgifte van waswater

  • a) door lozing op een daarvoor geschikte riolering (naar een zuiveringsinstallatie) of

  • b) door afvoer naar een zuiveringsinstallatie of

  • c) door afgifte in een waterbehandelingsinstallatie bij de ladingontvanger, de overslaginstallatie of de ontvangstinrichting voor waswater door middel van de daartoe bestemde aansluitingen,

  mits voor het wassen is voldaan aan de per geval voorgeschreven losstandaard, te weten

  A: bezemschoon of nagelensd in de laadruimen of ladingtanks

  of

  B: vacuümschoon in de laadruimen.

  Bevat het waswater sedimenteerbare stoffen (zoals deeltjes of zand) die de riolering kunnen verstoppen, dan moeten deze stoffen voorafgaand aan de lozing op de openbare riolering voor zover mogelijk met geschikte middelen en technieken worden afgescheiden (bijvoorbeeld in een bezinktank of via een coalescentieafscheider).

  De onder a tot en met c genoemde ontvangstinrichtingen (zuiveringsinstallatie of waterbehandelingsinstallatie) moeten – voor zover de nationale bepalingen van de verdragsluitende partijen dit voorzien – zijn toegelaten.

 • 5. Kolom 5: afgifte van waswater aan ontvangstinrichtingen voor bijzondere behandeling S. De behandelwijze hangt af van de aard van de soort lading, in de regel afvoer van het waswater naar een geschikte verwerkingsinstallatie (geen afgifte aan een waterzuivering). Voor zover dit wordt aangegeven door een overeenkomstige opmerking in kolom 6, is ook een alternatieve behandeling zoals over de opgeslagen lading spuiten mogelijk.

  Ook bij een bijzondere behandeling van het waswater moet – voor zover dit technisch mogelijk is – voorafgaand aan het wassen ten minste de losstandaard A (bezemschoon of nagelensd) worden aangehouden.

 • 6. Kolom 6: verwijzingen naar opmerkingen in de voetnoten.

 • 7. De afgifte van het waswater na toepassing van de losstandaarden moet overeenkomstig de vermeldingen in de kolommen 3 tot en met 6 plaatsvinden.

  Een „X” in kolom 3 of 4 betekent dat het verboden is waswater op deze wijze te verwijderen.

  Indien in kolom 4 geen vermelding staat, kan de afgifte van het waswater toch op deze wijze plaatsvinden, voor zover ten minste de losstandaard uit kolom 3 wordt aangehouden (een strengere losstandaard is altijd toegestaan).

 • 8. Verdere aanwijzingen voor de toepassing van de tabel

  • a) Indien de laadruimen of ladingtanks voorafgaand aan het wassen niet ten minste voldoen aan de voorgeschreven losstandaard A of B, is afgifte van het waswater voor bijzondere behandeling S verplicht.

  • b) Betreft het ladingrestanten van verschillende goederen dan is het goed met het strengste afgifte-/innamevoorschrift in de tabel voor de verwijdering bepalend. Hierbij moet tevens rekening worden gehouden met de hulpstoffen (zoals reinigingsmiddelen) die aan het waswater zijn toegevoegd. Waswater dat reinigingsmiddelen bevat mag niet in het water worden geloosd.

  • c) Bij goederen uit aanhangsel III, die met minerale olie of andere stoffen zijn besmeurd die krachtens aanhangsel III een bijzondere behandeling vereisen, is bij de reiniging van de ladingtank of van het laadruim een bijzondere behandeling S van het waswater vereist.

  • d) Bij vervoer van stukgoed zoals voertuigen, containers, grootverpakkingsmateriaal, verpakte goederen, goederen op pallets, wordt het afgifte-/innamevoorschrift bepaald door de hierin aanwezige losse of vloeibare goederen die als gevolg van beschadigingen of lekkages zijn vrijgekomen.

  • e) Regenwater en ballastwater uit wasschone laadruimen en ladingtanks mag in het water geloosd worden.

  • f) Waswater van bezemschone gangboorden en van andere licht vervuilde oppervlakken bijv. luiken, dekken etc. mag in het water geloosd worden.

  • g) De afgifte van waswater voor een bijzondere behandeling (kolom 5) is – ook wanneer dit niet vereist is in kolom 5 – in principe mogelijk. Ook bij een bijzondere behandeling van het waswater moet voorafgaand aan het wassen – voor zover dit technisch mogelijk is – ten minste de losstandaard A (bezemschoon of nagelensd) worden aangehouden.

1

2

3

4

5

6

Nummer ladinggoed

Goederensoort

Lozing in de vaarweg

Afgifte aan ontvangstinrichting ten behoeve van:

Opmerkingen

lozen op het riool

bijzondere behandeling

0

LAND- EN BOSBOUWPRODUCTEN EN SOORTGELIJKE PRODUCTEN (inclusief levende dieren)

       
           

00

LEVENDE DIEREN

       

001

Levende dieren (uitgezonderd vissen)

       

0010

Levende dieren (uitgezonderd. vissen)

X

A

   
           

01

GRANEN

       

011

Tarwe

       

0110

Tarwe

A

     

012

Gerst

       

0120

Gerst

A

     

013

Rogge

       

0130

Rogge

A

     

014

Haver

       

0140

Haver

A

     

015

Maïs

       

0150

Maïs

A

     

016

Rijst

       

0160

Rijst

A

     

019

Overige granen

       

0190

Boekweit, gierst, granen, niet nader gespecificeerd, granenmengsels

A

     
           

02

AARDAPPELEN

       

020

Aardappelen

       

0200

Aardappelen

A

     
           

03

VERS FRUIT, VERSE EN BEVROREN GROENTEN

       

031

Citrusvruchten

       

0310

Citrusvruchten

A

     

035

Overig vers fruit

       

0350

Vruchten en fruit, vers

A

     

039

Verse en bevroren groenten

       

0390

Groenten, vers of bevroren

A

     
           

04

TEXTIELGRONDSTOFFEN EN -AFVAL

       

041

Wol en ander dierlijk haar

       

0410

Wol en ander dierlijk haar

A

     

042

Katoen

       

0421

Katoen, katoenvezels, watten

A

     

0422

Katoenafval, katoenpluis

A

     

043

Kunstmatige en synthetische textielvezels

       

0430

Kunstmatige en synthetische textielvezels, bijv. chemievezels, celwol

B

A

   

045

Andere plantaardige textielvezels, zijde

       

0451

Vlas, hennep, jute, kokosvezels, sisal, ongesponnen vlas

A

     

0452

Afval van vezels

B

A

   

0453

Zijde

A

     

0459

Textielvezels, niet nader gespecificeerd

B

A

   

049

Lompen en afval van textiel

       

0490

Lompen, poetskatoen, textielafval

B

A

   
           

05

HOUT EN KURK

       

051

Papier- en ander vezelig hout

       

0511

Vezelig hout, papierhout

A

     

0512

Hout voor destillatie

A

     

052

Mijnhout

       

0520

Mijnhout

A

   

1)

055

Ander rondhout

       

0550

Rondhout, stamhout

A

   

1)

056

Dwarsbalken en ander bewerkt hout (uitgezonderd mijnhout)

       

0560

Balken, hout voor vloeren, voor parket, baddingen, planken, daksparren, masten, palen, stangen, kanthout, latten, parketplanken, bestekhout, dwarsbalken

X

A

   

057

Brandhout, houtskool, kurk, hout- en kurkafval

       

0571

Brandhout, houtafval, verontreinigd afvalhout, houtspaanders, schaaldelen, houtsplinters

X

A

   

0572

Rijshout

A

     

0573

Houtskool, houtskoolbriketten

A

     

0574

Kurk, onbewerkt, kurkafval, kurkschorsafval

A

     
           

06

SUIKERBIETEN

       

060

Suikerbieten

       

0600

Suikerbieten

A

     
           

09

ANDERE PLANTAARDIGE, DIERLIJKE EN SOORTGELIJKE GRONDSTOFFEN

       

091

Ruwe huiden en vellen

       

0911

Huiden en vellen, ruw

X

X

S

 

0912

Lederafval, ledermeel

B

A

   

092

Natuurlijk en synthetisch rubber, ruw en geregenereerd

       

0921

Gutta percha, ruw, rubber, natuurlijk of synthetisch, rubbermelk, latex

B

A

   

0922

Rubberregeneraat

B

A

   

0923

Rubberafval, rubberproducten, oud, versleten

B

A

   

099

Andere plantaardige en dierlijke grondstoffen, niet zijnde voedingsstoffen (uitgezonderd celstof en oud papier)

       

0991

Plantaardige grondstoffen zoals bamboe, bast, alfagras, verfhout, hars, kopal, kussenvulling, schors voor het kleuren, voor het looien, niet gebeitste zaden, zaaisel, zaden, zaadgoed, niet nader gespecificeerd, riet, zeewier

A

 

S

3)

0992

Dierlijke grondstoffen, bijv. bloedkoek, -meel, veren, beendermeel

B

A

   

0993

Afval van plantaardige grondstoffen

A

     

0994

Afval van dierlijke grondstoffen

X

A

   
           

1

ANDERE LEVENSMIDDELEN EN VOEDERMIDDELEN

       
           

11

SUIKER

       

111

Ongeraffineerde suiker

       

1110

Ongeraffineerde suiker (rietsuiker, beetwortelsuiker)

X

A

   

112

Geraffineerde suiker

       

1120

Suiker, geraffineerd, kandijsuiker

X

A

   

113

Melasse, stroop, kunsthoning

       

1130

Melasse, stroop, kunsthoning

X

A

   

114

Glucose, fructose, maltose

       

1140

Glucose (= dextrose = druivensuiker), fructose, maltose

X

A

   

115

Suikerwaren

       

1150

Suikerwaren

X

A

   
           

12

DRANKEN

       

121

Wijn en most uit druiven

       

1210

Wijn en most uit druiven

A

     

122

Bier

       

1220

Bier

A

     

125

Overige alcoholische dranken

       

1250

Alcoholische dranken, bijv. brandewijn, ongedenatureerd, vruchtenwijn, most, cider, spiritualiën

A

     

128

Non-alcoholische dranken

       

1281

Non-alcoholische dranken, bijv. limonade

A

     

1282

Water, natuurlijk, mineraalwater, water, niet nader gespecificeerd

A

     
           

13

GENOTMIDDELEN EN BEREIDE VOEDINGSMIDDELEN, NIET NADER GESPECIFICEERD

       

131

Koffie

       

1310

Koffie

A

     

132

Cacao en cacaoproducten

       

1320

Cacao en cacaoproducten

A

     

133

Thee en kruiden

       

1330

Thee en kruiden

A

     

134

Ruwe tabak en tabaksproducten

       

1340

Ruwe tabak, tabak, tabakswaren

A

     

136

Honing

       

1360

Honing

X

A

   

139

Bereide voedingsmiddelen, niet nader gespecificeerd

       

1390

Azijn, gist, koffievervangingsmiddel, mosterd, geconcentreerde soep, bereide voedingsmiddelen, niet nader gespecificeerd

X

A

   
           

14

VLEES, VIS, VLEES- EN VISWAREN, EIEREN, MELK EN MELKPRODUCTEN, SPIJSVETTEN

       

141

Vlees, vers of bevroren

       

1410

Vlees, vers of bevroren

X

A

   

142

Vis, schaal- en weekdieren, vers, bevroren, gedroogd, gezouten en gerookt

       

1420

Vis, visproducten

X

A

   

143

Verse melk en room

       

1430

Karnemelk, yoghurt, kefir, taptemelk, melkproducten, wei, room (slagroom)

A

     

144

Andere melkproducten

       

1441

Boter, kaas, kaasbereidingen

A

     

1442

Melk, gecondenseerd

A

     

1449

Melkproducten, niet nader gespecificeerd

A

     

145

Margarine en andere spijsvetten

       

1450

Margarine, spijsvetten, spijsoliën

X

A

   

146

Eieren

       

1460

Eieren

A

     

1461

Eipoeder

B

A

   

147

Vlees, gedroogd, gezouten, gerookt, vleesconserven en andere vleeswaren

       

1470

Vleeswaren, vlees, gedroogd, gezouten, gerookt, en andere vleeswaren

X

A

   

1471

Vleesconserven

A

     

148

Vis- en weekdierproducten van allerlei aard

       

1480

Vismarinades, vissalades, vis- en weekdierproducten, niet nader gespecificeerd

X

A

   

1481

Visconserven

A

     
           

16

GRAAN-, FRUIT- EN GROENTEPRODUCTEN, HOP

       

161

Meel, gries en grutten uit granen

       

1610

Graanmeel, graanmeelmengsels, bruinmeel, gries, grutten, sojameel

B

A

   

162

Mout

       

1620

Mout, moutextract

A

     

163

Andere graanproducten (inclusief bakproducten)

       

1631

Bakproducten, deegwaren van allerlei aard

A

     

1632

Graanvlokken, gerst, graanproducten, niet nader gespecificeerd

B

A

   

1633

Stijfsel, aardappelzetmeel, zetmeel, -producten, dextrine (oplosbaar zetmeel), kleefstoffen (gluten)

X

A

   

164

Gedroogd fruit, fruitconserven en andere fruitproducten

       

1640

Fruit, gedroogd, fruitconserven, fruitsappen, confituren, marmelade, fruitproducten, niet nader gespecificeerd

A

     

165

Gedroogde peulvruchten

       

1650

Peulvruchten, gedroogd

A

     

166

Gedroogde groenten, groenteconserven en andere groenteproducten

       

1661

Groenten, gedroogd, groenteconserven, groentesappen

A

     

1662

Groenteproducten, niet nader gespecificeerd, bijv. aardappelmeel, sago, tapiocameel

B

A

   

167

Hop

       

1670

Hop

A

     
           

17

VOEDER

       

171

Stro en hooi

       

1711

Hooi, -haksel, stro, -haksel

A

     

1712

Grasmeel, klavermeel, luzernemeel, ook gepelletiseerd

B

A

   

172

Veekoeken en andere residuen van plantaardige oliën

       

1720

Expeller, extractiemeel en -schroot, veekoeken, soyaschroot, ook gepelletiseerd

A, B

A

 

14)

179

Overig voeder inclusief voedingsmiddelresten

       

1791

Voeder, mineraal, bijv. calciumfosfaat, dicalciumfosfaat (fosforiet), kalkmengsels

X

A

   

1792

Voeder, plantaardig, bijv. voedervruchten, voedermelasse, voederwortelen, graanvoedermeel, glutenfeed, aardappelpulp, aardappelsnippers, gluten, zemelen, maniokwortelen

A, B

A

 

14)

1793

Voeder, dierlijk, bijv. vismeel, garnalen, mosselschalen, ook gepelletiseerd

X

A

S

16)

1794

Suikerbietensnippers, na extractie van suikers en droog, ook gepelletiseerd

A

     

1795

Voeder, plantaardig, overig afval en restanten van de levensmiddelenindustrie, ook gepelletiseerd

X

X

S

 

1799

Voeder, -toevoegingen, niet nader gespecificeerd, ook gepelletiseerd

X

X

S

 
           

18

OLIEZADEN, OLIEHOUDENDE VRUCHTEN, PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE OLIËN EN VETTEN (uitgezonderd spijsvetten)

       

181

Oliezaden en oliehoudende vruchten

       

1811

Katoenzaad, aardnoten, kopra, palmpit, koolzaad, sojabonen, zonnebloemzaad, oliehoudende vruchten, -zaden, niet nader gespecificeerd

A

     

1812

Oliehoudende vruchten, -zaden voor gebruik als erkend zaadgoed

A

     

1813

Meel van oliehoudende vruchten

B

A

   

182

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten (uitgezonderd spijsvetten)

       

1821

Oliën en vetten, plantaardig, bijv. aardnootolie, palmpitolie, sojaolie, zonnebloemolie

X

A

   

1822

Oliën en vetten, dierlijk, bijv. van vissen en zeedieren, traan, talg

X

A

   

1823

Industriële plantaardige en dierlijke oliën en vetten, bijv. vernis, vetzuren, oliezuren (oleïnen), palmitinezuur, stearine, stearinezuur

X

A

   
           

2

VASTE MINERALE BRANDSTOFFEN

       
           

21

STEENKOOL EN STEENKOOLBRIKETTEN

       

211

Steenkool

       

2110

Antraciet, fijne mijnstoffen, vette steenkool, vlamkool, gaskool, magere kolen, steenkool, niet nader gespecificeerd

A

   

18)

213

Steenkoolbriketten

       

2130

Antracietbriketten, steenkoolbriketten

A

   

18)

           

22

BRUINKOOL, BRUINKOOLBRIKETTEN EN TURF

       

221

Bruinkool

       

2210

Bruinkool, git

A

   

18)

223

Bruinkoolbriketten

       

2230

Bruinkoolbriketten

A

   

18)

224

Turf

       

2240

Turf voor verwarming, turf voor bemesting, turfbriketten, turfstro, turf, niet nader gespecificeerd

A

   

18)

           

23

COKES VAN STEENKOOL EN BRUINKOOL

       

231

Cokes van steenkool

       

2310

Cokes van steenkool, cokes voor gas, cokes voor de gieterij (carbon- cokes), cokesbriketten, smeulcokes

A

   

18)

233

Cokes van bruinkool

       

2330

Cokes van bruinkool, bruinkoolcokesbriketten, bruinkoolsmeulcokes

A

   

18)

           

3

AARDOLIE, MINERALE OLIE, -PRODUCTEN, GASSEN

       
           

31

RUWE AARDOLIE, MINERALE OLIE

       

310

Ruwe aardolie, minerale olie

       

3100

Aardolie, ruw, minerale olie, ruw (ruwe nafta)

X

X

S

 
           

32

BRANDSTOFFEN EN STOOKOLIE

       

321

Benzine voor motoren en andere lichte oliën

       

3211

Benzine, benzine-benzeenmengsel

X

X

S

 

3212

Lichte minerale olie, nafta, motorbrandstof, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

323

Petroleum, brandstof voor turbines

       

3231

Petroleum, huisbrandpetroleum, lamppetroleum

X

X

S

 

3232

Kerosine, brandstof voor turbines, brandstof voor straalmotoren, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

325

Gasolie, dieselolie en lichte huisbrandolie

       

3251

Dieselbrandstof, dieselolie, gasolie

X

X

S

 

3252

Huisbrandolie, licht, extra licht

X

X

S

 

3253

Vetzuurmethylester (FAME, Biodiesel)

X

X

S

 

327

Zware stookolie

       

3270

Stookolie, middel, middelzwaar, zwaar

X

X

S

 
           

33

NATUURLIJKE, GERAFFINEERDE EN AANVERWANTE GASSEN

       

330

Natuurlijke, geraffineerde en aanverwante gassen

       

3301

Butadieen

X

X

S

 

3302

Acetyleen, cyclohexaan, gasvormige koolwaterstoffen, methaan, overige natuurlijke gassen

X

X

S

 

3303

Ethyleen (= etheen), butaan, butyleen, isobutaan, isobutyleen, koolwaterstofmengsels, propaan, propaan-butaanmengsels, propyleen, raffinaderijgas, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 
           

34

MINERALE OLIEPRODUCTEN, NIET NADER GESPECIFICEERD

       

341

Smeerolie en vetten

       

3411

Minerale smeerolie, motorolie, smeervet

X

X

S

 

3412

Afgewerkte oliën

X

X

S

 

343

Bitumen en bitumineuze mengsels

       

3430

Bitumen, bitumenemulsies,-oplossingen, bitumenkleefmassa, koudteer, koudasfalt, pekemulsies (koude bitumen), pekoplossingen, teeremulsies, teeroplossingen, bitumineuze mengsels, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

349

Minerale olieproducten, niet nader gespecificeerd

       

3491

Acetyleencokes, petroleumcokes (petcokes)

X

X

S

4)

3492

Koolstofolie (carbon black), paraffinegatsch, pyrolyse-olie, pyrolyse- olieresiduen (pyrotar), zware olie, niet voor verwarming

X

X

S

 

3493

Paraffine, transformatorolie, was, minerale olieproducten, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 
           

4

ERTSEN EN METAALAFVAL

       
           

41

IJZERERTS (uitgezonderd geroost ijzerkies)

       

410

IJzererts en -concentraten (uitgezonderd geroost ijzerkies)

       

4101

IJzererts, hematietconcentraten, zodenerts, ijzersteen

A

 

S

5), 18)

4102

Afval en halfproducten die tijdens de voorbereiding van ertsen voor de metaalwinning ontstaan zijn

X

A

S

4), 5)

           

45

NON-FERROMETAALERTSEN, -RESIDUEN, AFVAL EN -SCHROOT

       

451

Non-ferrometaalafval, -residuen, -as en -schroot

       

4511

Afval, as, residuen, slakken en schroot van aluminium en aluminiumlegeringen

A, B

A

S

5), 15)

4512

Afval, as, residuen, slakken en schroot van lood en loodlegeringen

X

X

S

 

4513

Afval, as, residuen, slakken en schroot van koper en koperlegeringen (messing)

B

A, B

S

5), 15)

4514

Afval, as, residuen, slakken en schroot van zink en zinklegeringen

B

A

S

5)

4515

Afval, as, residuen, slakken en schroot van tin en tinlegeringen

B

A

S

4), 5)

4516

Afval, as, residuen, slakken en schroot van vanadium en vanadiumlegeringen

B

 

S

4), 5)

4517

Afval, as, residuen, slakken en schroot van non-ferrometalen en non- ferrolegeringen, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

4518

Residuen van non-ferrometalen

X

X

S

 

452

Koperertsen en -concentraten

       

4520

Koperertsen, -concentraten

X

A

S

4), 5)

453

Bauxiet, aluminiumertsen en -concentraten

       

4530

Bauxiet, ook gecalcineerd, aluminiumertsen, -concentraten, korund, lepidolieterts

A

   

18)

455

Mangaanertsen en -concentraten

       

4550

Bruinsteen, natuurlijk, mangaancarbonaat, natuurlijk, mangaandioxide, natuurlijk, mangaanertsen, mangaanertsconcentraten

A

   

18)

459

Andere non-ferrometaalertsen en -concentraten

       

4591

Loodertsen, -concentraten

X

X

S

 

4592

Chroomertsen, -concentraten

X

X

S

4), 5)

4593

Zinkertsen (galmei), -concentraten

X

A

 

18)

4599

Non-ferrometaalertsen, -concentraten, niet nader gespecificeerd, bijv. ilmieniet (titaanijzererts), kobalterts, monaziet, nikkelerts, rutil (titaanerts), tinerts, zirkoonerts, zirkoonzand

X

X

S

4)

           

46

IJZER- EN STAALAFVAL EN-SCHROOT, GEROOST IJZERKIES

       

462

IJzer- en staalschroot voor herverwerking

       

4621

Afval, vijlsel, schroot, voor herverwerking, bijv. van ijzer- en staalplaten/blikken, largets, vormstaal

X

A

 

18)

4622

Overig ijzer- en staalschroot, voor herverwerking, bijv. assen, oud blik, autowrakken, ijzer, oud, versleten, ijzerresten afkomstig van sloopwerkzaamheden, gietijzerafval, -stukken, restblokken, spoorstukken, bielsen, roestvrijstaalschroot

X

A

 

18)

4623

IJzerpellets, voor herverwerking

X

A

 

18)

463

IJzer- en staalschroot niet voor herverwerking

       

4631

Afval, afvalstukken van ijzer- en staalblik, -platen, vormstaal, afvalijzervijlsel, pletterijafval, geen van alle voor herverwerking

X

A

 

18)

4632

IJzer- en staalschroot, niet voor herverwerking, bijv. assen, ijzer- en staalmassa, wielbanden, wielstellen, wielen, spoorstaven, dwarsliggers, staalstukken uit sloopwerkzaamheden, aandrijfassen

X

A

 

18)

465

IJzerslakken en -assen voor de herverwerking

       

4650

Hamerslag, walsslakken, walssintels, ijzerslakken, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

466

Hoogovenstof

       

4660

Vliegstof, hoogovenstof

X

X

S

 

467

Geroost ijzerkies

       

4670

IJzerpyriet, geroost, pyrietresiduen, ijzerkiesresiduen, ijzerkies, geroost

X

X

S

 
           

5

IJZER, STAAL EN NON-FERROMETALEN (inclusief halffabricaten)

       
           

51

GIETIJZER, METAALLEGERINGEN, RUWSTAAL

       

512

Gietijzer, spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan

       

5121

Gietijzer in vormen, in vormstukken, bijv. metaalfosfor, hematietgietijzer, gietijzer, fosforhoudend, spiegelijzer

A

 

S

6)

5122

Ferromangaan met een koolstofgehalte van meer dan 2 %, in vormen, in vormstuk

A

 

S

6)

5123

IJzerpoeder, staalpoeder

B

 

S

6)

5124

IJzerspons, staalspons, ijzerslakken (staalstaven, ruwijzerstaven)

A

 

S

6)

513

Ferrolegeringen(uitgezonderd koolstofrijk ferromangaan)

       

5131

IJzerlegeringen, niet nader gespecificeerd

A

 

S

6)

5132

Ferromangaan met een koolstofgehalte tot 2 %, ferromangaanlegeringen, niet nader gespecificeerd

A

 

S

6)

5133

Ferrosilicium (siliconmangaan), ferromangaansilicium

A

 

S

6)

515

Ruwstaal

       

5150

Ruwstaal in blokken, in brammen, in vormstukken, in knuppels

A

 

S

6)

           

52

STAALHALFFABRICATEN

       

522

Staalhalffabricaten

       

5221

Staalhalffabricaten in blokken, in brammen (staven), in knuppels, in largets

A

 

S

6)

5222

Breedbandstaal in rollen (coils)

A

 

S

6)

5223

Breedbandstaal in rollen (coils), om uit te walsen

A

 

S

6)

523

Andere staalhalffabricaten

       

5230

Blokken staal, rollen, buizen

A

 

S

6)

           

53

STAAF- EN VORMSTAAL, DRAAD, SPOORWEGBOVENBOUWMATERIAAL

       

531

Staaf- en vormstaal

       

5311

Staaf- en vormstaal, bijv. H-, I-,T-, U- en andere speciale profielen, rond- en vierkant staal

A

 

S

6)

5312

Damwandstaal

A

 

S

6)

5313

Betonstaal, bijv. monierstaal, geribbeld torstaal, torstaal

A

 

S

6)

535

Staaldraad

       

5350

Staaldraad uit ijzer of staal

A

 

S

6)

537

Spoorstaven en spoorwegbovenbouwmateriaal uit staal

       

5370

Spoorwegbovenbouwmateriaal uit staal, bijv. spoorstaven, bielsen, stroomspoorstaven uit staal met delen van non-ferrometaal

A

 

S

6)

           

54

STAALPLAAT, BLIK EN BLIKBAND, BANDSTAAL, OOK VOORZIEN VAN OPPERVLAKTELAGEN

       

541

Staalplaat en breedplaatstaal

       

5411

Breedplaatstaal (universaalstaal)

A

 

S

6)

5412

Platen of rollen (bijv. coils) uit staal, bijv. dynamostaal, elektrostaal, elektrostaalband, fijn, extra fijn, middelstaal, dik-, geribbeld-, wafel-, gegolfd- en geperforeerd plaatstaal, -band, traanplaat, pantserplaten

A

 

S

6)

544

Bandstaal, ook voorzien van oppervlaktelagen, blikband, blik

       

5441

Blikband, blik

A

 

S

6)

5442

Bandstaal, staalstrip, ook voorzien van oppervlaktelagen

A

 

S

6)

           

55

BUIZEN E.D. VAN STAAL, RUWE GIETERIJPRODUCTEN EN SMEEDSTUKKEN VAN IJZER EN STAAL

       

551

Buizen, buisafsluiting- en verbindingsstukken van staal en gietijzer

       

5510

Buizen, buisafsluiting- en verbindingsstukken, buisslangen van staal, van gietijzer

A

 

S

6)

552

Ruwe gieterijproducten en smeedstukken van staal, van gietijzer

       

5520

Vorm-, pers-, smeed-, stansstukken van staal, van gietijzer

A

 

S

6)

           

56

NON-FERROMETALEN EN NON- FERROHALFFABRICATEN

       

561

Koper en koperlegeringen

       

5611

Anodekoper, ruwe koper (converter-, zwartkoper)

A

 

S

6)

5612

Koper (elektrolytkoper, raffinage koper), koperlegeringen, bijv. brons, messing

A

 

S

6)

562

Aluminium en aluminiumlegeringen

       

5620

Aluminium, aluminiumlegeringen

A

 

S

6)

563

Lood en loodlegeringen

       

5630

Lood (elektrolyt-, smelt-, walslood), loodlegeringen, loodstof (gemalen ruw lood)

X

X

S

 

564

Zink en zinklegeringen

       

5640

Zink (ruw, elektrolyt-, fijn, gegalvaniseerd zink), zinklegeringen

A

 

S

6)

565

Overige non-ferrometalen en legeringen daarvan

       

5651

Magnesium, magnesiumlegeringen

A

 

S

6)

5652

Nikkel, nikkellegeringen

B

A

S

6)

5653

Tin, tinlegeringen

B

A

S

6)

5659

Non-ferrometalen, de legeringen daarvan, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

568

Non-ferro-metaalhalffabricaten

       

5681

Banden, blikken, platen, stroken van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

 

S

6)

5682

Draad van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

 

S

6)

5683

Folies van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

 

S

6)

5684

Profielen en staven van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan

A

 

S

6)

5689

Non-ferrometaalhalffabricaten, niet nader gespecificeerd

A

 

S

6)

           

6

STENEN EN GRONDSOORTEN (inclusief bouwstoffen)

       
           

61

ZAND, GRIND, PUIM, KLEI, SLAKKEN

       

611

Industriezand

       

6110

Vormzand, gieterijzand, glaszand, kleefzand, kwartszand, kwartsietzand, industriezand, niet nader gespecificeerd

A

     

612

Overig natuurlijk zand en grind

       

6120

Grind, ook gebroken, zand, overig

A

     

613

Puimsteen, -zand en -grind

       

6131

Puimsteen, puimsteenmeel

A

     

6132

Puimgrind, -zand

A

     

614

Leem, klei en kleihoudende aarde

       

6141

Bentoniet, gezwollen klei, kleischalie, kaolien, leem, porseleinaarde, klei, vollersaarde, ruw en onverpakt, chamotte (vuurvast materiaal van gebakken leem), -breuk (silicabrokken, -breuk)

A

     

6142

Bentoniet, gezwollen klei, kleischalie, kaolien, leem, porseleinaarde, klei, vollersaarde, ruw en verpakt, chamotte, chamottepoeder

A

     

615

Slakken en assen niet voor metaalverwerking

       

6151

Hoogovenas, afvalas, assen uit zinkovens (moffelresten), assen van brandstoffen, vliegas, ketelas, bodemas, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

6152

IJzerslakken, hoogovenslakken, kolen-, cokesslakken, slakken, ijzerhoudend, mangaanhoudend, soldeerslakken, split (fijne steenslag) van hoogovenslakken, slakken van niet nader gespecificeerde brandstoffen

X

A

 

18)

6153

Hoogovenpuim

A

     

6154

Slakkenzand (hoogovenzand)

A

     

6155

Houtas, kolen-, cokesas (ook vliegas of ketelas daarvan)

X

A

 

18)

6156

Slakken uit lood- en koperovens, afvalslakken, slakken, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 
           

62

ZOUT, IJZERKIES, ZWAVEL

       

621

Steenzout en ziederijzout

       

6210

Natriumchloride (chloornatrium), gladheidsbestrijdingszout, geraffineerd zout, keukenzout, steenzout, zout voor vee, zout, ook gedenatureerd, niet nader gespecificeerd

A

     

622

IJzerkies, niet geroost

       

6220

IJzerkies, niet geroost

A

     

623

Zwavel

       

6230

Zwavel, ruw

A

     
           

63

OVERIGE STENEN, GRONDSOORTEN EN AANVERWANTE RUWE MATERIALEN

       

631

Zwerfsteen, steenslag en andere kleingemaakte stenen

       

6311

Veldstenen, zwerfstenen, lavaslakken, steenslag, stenen, steenblokken, ruw, uit steengroeven

A

     

6312

Mijnsteen, puingesteente, steenafval, -gruis, -meel, -zand, fijne steenslag, tot 32 mm doorsnede, lava steenslag, ruwe perliet

A

     

6313

Lavagrind

A

     

632

Marmer, graniet en ander natuurwerksteen, leisteen

       

6321

Basaltblokken, -platen, marmerblokken, -platen, fonoliet (klinksteen), leisteenblokken, -platen, tufsteenmateriaal, quadersteen en overige stenen, ruw bewerkt,

A

     

6322

Fonolietgruis, -steenslag, gesmolten basalt, -breuk, -stenen, leisteen, gebrand, gemalen, verkleind, tot 32 mm doorsnede

A

     

633

Gipssteen en kalksteen

       

6331

Dolomiet (calcium-magnesiumcarbonaat), duniet, kalkspaat, olivijn

A

     

6332

Dolomiet (calciummagnesiumcarbonaat), duniet, kalkspaat, olivijn, allen verkleind, gemalen, tot 32 mm doorsnede

A

     

6333

Gipssteen

A

     

6334

Gipssteen, verkleind, gemalen, tot 32 mm doorsnede

A

     

6335

Mestkalk, meststof, kalkhoudend, (fosfaatvrij), kalkresiduen, mergel

A

     

634

Krijt

       

6341

Krijt, ruw (calciumcarbonaat, natuurlijk)

A

     

6342

Krijt, voor het mesten

A

     

639

Overige ruwe mineralen

       

6390

Asbest, ruw (-aarde, -gesteente, -meel, -vezels, -generaat), asbestafval

X

X

S

 

6391

Asfalt (asfaltite), asfaltaarde, -stenen, asfaltproducten voor wegenbouw

X

X

S

 

6392

Bariet (bariumsulfaat), zwaarspaat, witheriet

A

     

6393

Borax, boormineralen, veldspaat, vloeispaat (fluoriet), kristalspaat

X

B

   

6394

Bitteraarde, -spaat, magnesiet, ook gebrand, gesinterd, talkaarde (magnesium)

A

     

6395

Grondsoorten, niet verontreinigd slib, bijv. Zuiveringsslib van gemeentelijke zuiveringsinstallaties, afgegraven grond, brak water, tuinaarde, humus, infusorieënaarde, kiezelaarde, molerklei„slik

X

A

 

18)

6396

Verontreinigd slib, bijv. Zuiveringsslib van industriële zuiveringsinstallaties bouwpuin, verontreinigde afgegraven grond, huisvuil, hoogovenpuin, afval

X

X

S

 

6397

Wassteen

A

     

6398

Kalizout, niet voor bemesting, bijv. kainiet, carnalliet, kieseriet, sylviniet, montanal

A

     

6399

Overige ruwe mineralen, bijv. verfaarden, vulzout (natriumsulfaat), mica, kerniet, kryoliet, kwarts, kwartsiet, speksteen, steatiet, talksteen, steenbrokken, steenbreuk

A

     
           

64

CEMENT EN KALK

       

641

Cement

       

6411

Cement

B

     

6412

Cementklinker

A

     

642

Kalk

       

6420

Kalk, in brokken, ook gebrand, kalkhydraat, gebluste kalk

A

     
           

65

GIPS

       

650

Gips

       

6501

Gips, gebrand

A

     

6502

Gips, ruw, voor het mesten

A

     

6503

Gips uit rookgasontzwavelingsinrichtingen, overig industriegips

A

     
           

69

OVERIGE MINERALE BOUWSTOFFEN (uitgezonderd glas)

       

691

Bouwstoffen en andere producten uit natuursteen, puim, gips, cement en dergelijke stoffen

       

6911

Vezelcementproducten, bijv. bouwstenen en -delen, tegels, vaten, platen

A

     

6912

Beton- en cementproducten, kunststeenproducten, bijv. bouwstenen, bouwdelen, trottoirstenen, gerede bouwdelen, tegels, lichte bouwplaten, muurstenen, platen, drempels, stelwanden, werkstukken

A

     

6913

Puimproducten, bijv. bouwstenen, -delen

A

     

6914

Gipsproducten, bijv. bouwplaten, -stenen, -delen

A

     

6915

Minerale en plantaardige isoleermiddelen, bijv. bouwdelen uit schuimstoffen, isolatieplaten, vormstukken, stapelweefselvlies, matten en platen van vezelcement, glaszijde, glaswatten, glaswol, perliet, vermiculiet, warmtewerende massa

A

     

6916

Natuursteen (fabriekssteen), bewerkt en producten daarvan, bijv. trottoirstenen, mozaïekstenen, straatplaten, straatsteen, platen, stootstenen, sierstenen, werkstukken van steen

A

     

6917

Asfaltproducten

X

X

S

 

6918

Houtgranietproducten, houtgranietmassa

B

     

6919

Producten uit andere minerale stoffen, slakkenwol

A

     

692

Grofkeramische en vuurvaste bouwstoffen

       

6921

Dak- en muurbaksteen van gebrande klei, bijv. bakstenen, bouwstenen, dakpannen, holle bouwstenen, klinkerstenen, parementstenen

A

     

6922

Vuurvaste bouwdelen en stenen, keramische vloer- en wandplaten, bijv. vloer en muurtegels, platen, chamottecapsules, chamotteplaten, - stenen, -producten, silicaatstenen, greswaren

A

     

6923

Vuurvaste mortel en vormzand, bijv. vormstukken, gietzand, giethulpstoffen, mortelmengsels

A

     

6924

Stukken van vuurvaste keramische producten, chamotteblokken, - breuk

A

     

6929

Overige bouwkeramiek van gebrande klei, bijv. drainbuizen, kabeldekplaten, vloerplaten, -stenen

A

     
           

7

MESTSTOFFEN

       
           

71

NATUURLIJKE MESTSTOFFEN

       

711

Natuurlijk natronsalpeter

       

7110

Natriumnitraat (natronsalpeter)

X

A

   

712

Ruwe fosfaten

       

7121

Aluminiumcalciumfosfaat, calciumfosfaat, -superfosfaat

X

A

 

11)

7122

Apatiet, fosforiet, ruwe fosfaten, niet nader gespecificeerd

X

A

 

11)

713

Ruwe kalizouten en meststoffen van minerale oorsprong, niet nader gespecificeerd

       

7131

Ruw kalizout, bijv. kainiet, carnalliet, kieseriet, sylviniet, meststoffen van minerale oorsprong, niet nader gespecificeerd

X

A

 

11)

7132

Magnesiumsulfaat

A

     

719

Natuurlijke niet-minerale meststoffen

       

7190

Meststoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong, bijv. guano, hoornafval, compost, -aarde, mest, stalmest

X

B

 

11)

           

72

CHEMISCHE MESTSTOFFEN

       

721

Fosfaatslakken en Thomasmeel

       

7210

Convertorkalk, convertorslakken, Martinslakken, fosfaatslakken, Siemens-Martinslakken, -meel, Thomasmeel, Thomasfosfaat, Thomasfosfaatmeel, Thomasslakken

X

B

 

11)

722

Andere fosfaatmeststoffen

       

7221

Ammoniaksuperfosfaat, boorsuperfosfaat, superfosfaat, triplesuperfosfaat

X

A

 

11)

7222

Dicalciumfosfaat (fosforzure kalk)

X

A

 

11)

7223

Diammoniumfosfaat (diammonfosfaat)

X

A

 

11)

7224

Gloeifosfaat, mestfosfaten, fosfaatgloeimeststoffen, fosfaten, chemische, fosfaatmeststoffen, niet nader gespecificeerd

X

A

 

11)

723

Kalimeststoffen

       

7231

Kaliumchloride (chloorkalium), kaliumsulfaat (zwavelzure kali)

B

     

7232

Kaliummagnesiumsulfaat (zwavelzuur kaliummagnesium), Korn-Kali

B

     

724

Stikstofhoudende meststoffen

       

7241

Ammoniakgas

X

X

S

 

7242

Ammoniumbicarbonaat, ammoniumchloride (salmiak, zoutzure ammoniak), ammoniumnitraat, ammoniumnitraatureumoplossing, ureum (urea), kalisalpeter, kaliumnitraat, kalkammonsalpeter, kalkstikstof, natronsalpeter, stikstofmagnesium, stikstofhoudende meststoffen, niet nader gespecificeerd

X

A

 

11)

7243

Ammoniumsulfaat (zwavelzure ammoniak), ammonsulfaatloog, ammonsulfaatsalpeter

X

A

 

11)

729

Mengmeststoffen en andere chemisch bereide meststoffen

       

7290

Samengestelde minerale meststoffen en wel: NPK-meststoffen, NP-meststoffen, NK-meststoffen, PK-meststoffen, handelsmeststoffen, mengmeststoffen, niet nader gespecificeerd

X

A

 

11)

           

8

CHEMISCHE PRODUCTEN

       
           

81

CHEMISCHE GRONDSTOFFEN (uitgezonderd aluminiumoxide en -hydroxide)

       

811

Zwavelzuur

       

8110

Zwavelzuur (oleum), afvalzwavelzuur

X

X

S

 

812

Natriumhydroxide

       

8120

Natriumhydroxide, vast, natronhydroxideloog, natronloog, sodaloog

A

     

813

Natriumcarbonaat

       

8130

Natriumcarbonaat (koolzuurhoudend natrium), natron, soda

A

     

814

Calciumcarbide

       

8140

Calciumcarbide (opgelet: bij contact met water gevaar voor explosie!)

X

X

S

 

819

Overige chemische grondstoffen (uitgezonderd aluminiumoxide en -hydroxide)

       

8191

Acrylonitril, aluin, aluminiumfluoride, ethyleenoxide, vloeibaar, bariumcarbonaat, bariumchloride (chloorbarium), bariumnitraat, bariumnitriet, bariumsulfaat, bariumsulfiet, benzeenkoolwaterstofderivaat (bijv. ethylbenzeen), loodglit, loodoxide, loodwit (loodcarbonaat), calciumhypochloride (chloorkalk), caprolactam, chloor, vloeibaar gemaakt (chloorloog), chloorbenzeen, chloorazijnzuur, chloorkoolwaterstof, niet nader gespecificeerd, chloormethylglycol, chloroform (trichloormethaan), chlorotheen, chloorparaffine, chroomaluin, chroomloog, chroomsulfaat, cumeen, cyanide (cyaanzout), dimethylether (methylether), dichloorethyleen, EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur), ETBE (ethyl-tertbutylether), fluorwaterstofzuur, glycolen, niet nader gespecificeerd, hexachloorethaan, hexamethylendiamine, kaliumchloraat, kaliumhypochlorietloog (kalibleekloog), kaliumsilicaat (waterglas), kalkstikstof (calciumcyanamide), kooldioxide (koolzuur), verdicht, vloeibaar gemaakt, cresol, mangaansulfaat, melamine, methylchloride (chloormethyl), methyleenchloride, monochloorbenzeen, MTBE (methyl-tertbutylether), natriumchloraat, natriumfluoride, natriumnitriet (salpeterzuurhoudend natrium), natriumnitrietloog, natriumsilicaat (waterglas), natriumsulfide (zwavelnatrium), natriumsulfiet (zwavelzuurhoudend natrium), natronbleekloog, NTA (nitrilotri-azijnzuur), perchloorethyleen, fenol, fosforzuur, naftaleenanhydride, retortengrafiet, roet, salpeterzuur, -afvalzuur, zoutzuur, -afvalzuur, zwavel, gereinigd, zwaveldioxide, zwavelige zuren, zwavelkoolstof, styreen, surfynol (TMDD = 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol), tallolie, tallolieproducten, terpentineolie, tetrachloorbenzeen, tetrachloorkoolstof, trichloorethyleen, trichloorbenzeen, trifenylfosfine, vinylchloride, wasgrondstoffen, zinkoxide, zinksulfaat

X

X

S

 

8192

Aceton, adipinezuur, alcohol, puur (spiritus), aluminiumacetaat (azijnzuurhoudende kleiaarde), aluminiumformiaat (mierenzuurhoudende kleiaarde), aluminiumsulfaat (zwavelzuurhoudende kleiaarde), mierenzuur, ammoniakgas (ammonia), ammoniumchloride (salmiak), ammonsalpeter (ammoniumnitraat, salpeterzuurhoudende ammoniak), ammoniumfosfaat, ammoniumfosfaatoplossing, ethylacetaat, bijtende kali (kaliumhydroxide, kaliloog), brandewijn (spiritus), gedenatureerd, butanol, butylacetaat, calciumchloride (chloorcalcium), calciumformiaat (mierenzuurhoudende kalk), calciumnitraat (kalksalpeter), calciumfosfaat, calciumsulfaat (anhydriet, synthetisch), citroenzuur, ijzeroxide, ijzersulfaat, azijnzuur, azijnzuuranhydride, vetalcohol, glycolen (ethyleenglycol, butyleenglycol, propyleenglykol), glycerine, glycerineloog, glycerinewater, ureum, kunstmatig (carbamide), houtazijn, isopropylalcohol (isopropanol), kaliumcarbonaat (potas), kaliumnitraat, kaliumsulfaatloog, magnesiumcarbonaat, magnesiumsulfaat (bitterzout), methanol (houtgeest, methylalcohol), methylacetaat, natriumacetaat, (azijnzuurhoudend natrium), natriumbicarbonaat (dubbelkoolzuurhoudend natrium), natriumbisulfaat (dubbelzwavelhoudend natrium), natriumformiaat, natriumnitraat (natronsalpeter), natriumfosfaat, propylacetaat, titaandioxide (bijv. kunstrutiel)

X

A

   

8193

grafiet, grafietproducten, silicium, siliciumcarbide (carborundum)

A

     

8199

Overige chemische grondstoffen en mengsels, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 
           

82

ALUMINIUMOXIDE EN -HYDROXIDE

       

820

Aluminiumoxide en -hydroxide

       

8201

Aluminiumoxide

A

     

8202

Aluminiumhydroxide (aluminiumhydraat)

A

     
           

83

BENZEEN, TEREN EN DERGELIJKE DERIVATEN

       

831

Benzeen

       

8310

Benzeen

X

X

S

 

839

Pek, teer, teeroliën en dergelijke derivaten

       

8391

Nitrobenzeen, benzeenderivaten, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

8392

Oliën en andere derivaten van steenkoolteer, bijv. antraceen, atraceenslib, decaline, naftaline, geraffineerd, tetraline, xyleen, solventnafta, tolueen, xylol (ortho-, meta- en para-xyleen, mengsels daarvan)

X

X

S

 

8393

Pek en teerpek uit steenkool- en andere minerale teren, bijv. bruinkoolteerpek, houtteerpek, mineraalteerpek, petroleumpek, steenkoolteerpek, teerpek, turfpek, turfteerpek, creosoot

X

X

S

 

8394

Pek- en teercokes van steenkool- en andere minerale teren, bijv. bruinkoolteercokes, steenkoolpekcokes, steenkoolteercokes, teercokes

X

X

S

 

8395

Gasreinigingsstof

X

X

S

 

8396

Steenkool-, bruinkool- en turfteer, houtteer, houtteerolie, bijv. impregneerolie, carboleum, kreosootolie, mineraalteer, naftaline, ruw

X

X

S

 

8399

Overige derivaten, bijv. resten van zware olie van bruinkool- en steenkoolteer

X

X

S

 
           

84

CELSTOF EN OUD PAPIER

       

841

Houtslijpsel en celstof

       

8410

Houtstof (houtslijpsel), houtcellulose, cellulose, -afval

X

A

   

842

Oud papier en papierafval

       

8420

Oud papier, oud karton

X

A

   
           

89

ANDERE CHEMISCHE PRODUCTEN (inclusief zetmeel)

       

891

Kunststoffen

       

8910

Kunsthars, kunstharslijm, mengpolimeer van acrylonitraat, van butadieen, van styreen, polyester, polyvinylacetaat, polyvinylchloride

X

X

S

 

8911

Kunststofafval, kunststofgrondstoffen, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 

892

Verf-, kleur- en looistoffen

       

8921

Kleurstoffen, verven, lakken, bijv. ijzeroxide voor het aanmaken van verven, email, aardkleuren, bereid, lithopone, menie, zinkoxide

X

X

S

 

8922

Stopverf, kit

X

X

S

 

8923

Looistoffen, geconcentreerd, looistofextracten

X

X

S

 

893

Farmaceutische producten, etherische oliën, reinigings- en lichaamsverzorgingsmiddelen

       

8930

Apothekerproducten (geneesmiddelen), farmaceutische producten

X

X

S

 

8931

Cosmetische producten, reinigingsmiddelen, zeep, wasmiddelen, waspoeder

X

A

   

894

Munitie en springstoffen

       

8940

Munitie en springstoffen

X

X

S

 

896

Andere chemische producten

       

8961

Afval van kunstdraad, -vezels, -garens, van kunststoffen, ook geschuimd, ook thermoplastisch, niet nader gespecificeerd, afvalmengzuren van zwavel- en salpeterzuur, elektrodenkoolstofafval, -resten, koolstofbasisstof

X

X

S

 

8962

Afval en residuen van de chemische industrie, van de glasindustrie, ijzeroxidehoudend, sulfietloog

X

X

S

 

8963

Andere chemische grondstoffen, hardingsmiddelen voor ijzer, voor staal, ontkalkingsmiddel voor de lederbereiding, hardingsmengsels voor kunststoffen, kabelwas, lijm, oplosmiddel, plantbeschermingsmiddelen, niet nader gespecificeerd, radioactieve stoffen, niet nader gespecificeerd, weekmakermengsels voor kunststoffen

X

X

S

 

8969

Chemicaliën, chemische producten, niet nader gespecificeerd

X

X

S

 
           

9

VOERTUIGEN, MACHINES, ANDERE HALF- EN EINDPRODUCTEN, BIJZONDERE TRANSPORTGOEDEREN

     

12)

           

91

VOER- EN VAARTUIGEN

     

12)

           

92

LANDBOUWMACHINES

     

12)

           

93

ELEKTROTECHNISCHE PRODUCTEN, ANDERE MACHINES

       

931

Elektrotechnische producten

     

12)

9314

Elektroafval (elektronicaschroot)

X

X

S

 

939

Andere machines, niet nader gespecificeerd (inclusief voertuigmotoren)

     

12)

           

94

METAALPRODUCTEN

     

12)

           

95

GLAS, GLASPRODUCTEN, KERAMISCHE EN ANDERE MINERALE PRODUCTEN

     

12)

9512

Glas, gemalen, glasafval, -breuk, -scherven

A

     
           

96

LEDER, LEDERWAREN, TEXTIEL, BEKLEDING

     

12)

961

Leder, bewerkte huiden, lederwaren

       

9610

Pelzen, huiden, leder, bontwerk

X

A

   

962

Garens, weefsel en aanverwante artikelen

       

9620

Chemiedraden, -garens, draden en garens van plantaardige spinstoffen van dierenharen, van wol, vilt, -waren, weefsels en stoffen, jute zakken dekzeilen, touwwerk, tapijten, watten

X

A

   

963

Kleding, schoenen, reisartikelen

       

9630

Kleding, lederwaren, pelswaren, textiel

X

A

   
           

97

ANDERE HALF- EN EINDPRODUCTEN

     

12)

972

Papier en karton

       

9721

Bitumenvilt, -papier, -karton, dakvilt, viltkarton, teervilt, -papier teerkarton

X

X

S

 

9722

Karton, behangpapier, perkamentpapier, golfkarton, celstofwatte (papierwatten)

X

A

   

9723

Kaftpapier, (in)pakpapier, papier in rollen, krantenpapier

X

A

   

973

Papier- en kartonproducten

       

9730

Papier- en kartonproducten

X

A

   
           

99

BIJZONDERE TRANSPORTGOEDEREN (inclusief groepage- en stukgoed)

     

12)

9999

Goederen, niet nader gespecificeerd

X

X

S

12)

Opmerkingen:

1) Gegarandeerd onbehandeld

3) voor gebeitst zaad: S

4) Als alternatief bij „S” is sproeien over opslag op de wal mogelijk voor zover nationale bepalingen dit niet verbieden. Indien nationale bepalingen het sproeien over opslag op de wal verbieden, moet het waswater worden vervoerd naar een installatie voor het veilig verwijderen van afvalwater.

5) S: voor in water oplosbare metaalzouten verplicht; sluit sproeien over opslag op de wal uit.

6) Indien met minerale olie besmeurd: S

11) Alternatief voor lozen op het riool: verspreiding van het waswater op landbouwgrond in overeenstemming met de nationale wettelijke regelingen.

12) Zie de bepalingen onder 8, onderdeel d, voor stukgoed.

14) Bij meel: B

15) Wanneer afval en schroot: A, overig B.

16) Bij afval: S

18) Als alternatief is voor het geval dat van een reiniging in samenhang met de vereiste losstandaard afgezien moet worden, ook sproeien over opslag op de wal mogelijk.


Op 15 december 2016 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 14, artikel 10 en artikel 19 van het Verdrag, Besluit CDNI 2016-II-5 aangenomen tot wijziging van Bijlage 21) bij het Verdrag. De Nederlandse tekst2) van Besluit CDNI 2017-I-5 luidt als volgt:

Besluit CDNI 2016-II-5
Wijziging van artikel 5.03 van de Uitvoeringsregeling

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en met name de artikelen 10, 14 en 19 van dit Verdrag,

overwegende dat een uniforme regelgeving toegepast moet worden die compatibel is met het Europese en internationale recht,

op voorstel van haar werkgroep,

besluit artikel 5.03 van de Uitvoeringsregeling als volgt te wijzigen:

„Dit Deel B geldt niet voor het laden en lossen van zeeschepen

 • a) in zeehavens aan zeetoegangswegen;

 • b) in binnenhavens die onder de Europese Richtlijn 2000/59/EG3) vallen.”

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.


Op 21 juni 2018 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen in overeenstemming met artikel 14 en artikel 19 van het Verdrag, Besluit CDNI 2018-I-2 aangenomen tot wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag. De Nederlandse tekst1) van Besluit CDNI 2018-I-2 luidt als volgt:

Besluit CDNI 2018-I-2
Aanhangsel III van de Uitvoeringsregeling (Bijlage 2)

Wijziging van de goederennummers 6393 en 6399 met betrekking tot vloeispaat (fluoriet) Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater met ladingrestanten

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) en met name de artikelen 14 en 19 van dit Verdrag,

gezien het besluit CDNI 2016-II-4,

gezien de aanvullende analyse van de Duitse delegatie met betrekking tot de chemische eigenschappen van vloeispaat (fluoriet) die is uitgevoerd op verzoek van de sector en waarvan de resultaten zijn bevestigd door de delegaties,

overwegende dat het waswater van een schip dat vloeispaat heeft vervoerd dat voldoet aan de vereiste losstandaard (bezemschoon) in de vaarweg geloosd mag worden zonder dat deze lozing een risico voor het milieu inhoudt,

neemt de onderstaande wijziging van de teksten van goederennummers 6393 en 6399 van bijlage 2, aanhangsel III, van de Uitvoeringsregeling aan:

 • a) De tekst bij ladinggoednummer 6393 komt als volgt te luiden:

  6393

  Borax, boormineralen, veldspaat, kristalspaat

  X

  B

     
 • b) De tekst bij ladinggoednummer 6399 komt als volgt te luiden:

  6399

  Overige ruwe mineralen, bijv. verfaarden, vulzout (natriumsulfaat), mica, kerniet, kryoliet, kwarts, kwartsiet, speksteen, steatiet, talksteen, tras, steenbrokken, steenbreuk, vloeispaat (fluoriet)

  A

       

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.


D. PARLEMENT

De wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2016-II-4 van 15 december 2016, Besluit CNDI 2016-II-5 van 15 december 2016 en Besluit CDNI 2018-I-2 van 21 juni 2018 behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2016-II-4 van 15 december 2016 en Besluit CDNI 2016-II-5 van 15 december 2016, zijn ingevolge artikel 19, vijfde lid, van het Verdrag op 1 januari 2018 in werking getreden.


De wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2018-I-2 van 21 juni 2018, is ingevolge artikel 19, vijfde lid, van het Verdrag op 21 juni 2018 in werking getreden.


Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen van Bijlage 2, vervat in Besluit CDNI 2016-II-4, Besluit CNDI 2016-II-5 en Besluit CDNI 2018-I-2, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Europese deel).


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag, vervat in Besluit CDNI 2016-II-4 van 15 december 2016, Besluit CDNI-II-5 van 15 december 2016 en Besluit CDNI 2018-I-2 van 21 juni 2018, zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de eerste februari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Duitse en de Franse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
1)

Aanwijzing met betrekking tot de toepassing van de losstandaarden: tot het waswater hoort ook het regen- of ballastwater dat uit het laadruim of de ladingtank afkomstig is (zie de definitie in artikel 5.01, onderdeel l).

X Noot
2)

Aanwijzing met betrekking tot de toepassing van de losstandaarden: tot het waswater hoort ook het regen- of ballastwater dat uit het laadruim of de ladingtank afkomstig is (zie de definitie in artikel 5.01, onderdeel l).

X Noot
1)

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PB L 332 van 28.12.2000, blz. 81).

X Noot
2)

De Duitse en de Franse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
3)

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (Pb L 332 van 28.12.2000, blz. 81).

X Noot
1)

De Duitse en de Franse tekst zijn niet opgenomen.