Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 1

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:0075 (1999) Nr. 6

A. TITEL

Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid (met Reglement);

Genève, 2 juli 1999

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 009207 en 013628 in de Verdragenbank.

B. TEKST

De Algemene Vergadering heeft ingevolge artikel 24, tweede lid, van de Akte een wijziging van regel 3 van het Reglement bij de Akte van Genève aangenomen tijdens haar 38ste (17e buitengewone) zitting van 24 september tot en met 2 oktober 2018.

De Engelse en de Franse tekst1) van de wijziging luiden als volgt:


Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement

(as in force on January 1, 2019)

Rule 3 Representation Before the International Bureau

[…]

 • 2. [Appointment of the Representative]

  • (a) The appointment of a representative may be made in the international application. The naming of the representative in the international application at the time of filing shall constitute an appointment by the applicant of such representative.

  • (b) The appointment of a representative may also be made in a separate communication which may relate to one or more specified international applications or international registrations of the same applicant or holder. The said communication shall be signed by the applicant or the holder.

  • (c) Where the International Bureau considers that the appointment of a representative is irregular, it shall notify accordingly the applicant or holder and the purported representative.

[…]

 • 4. [Effect of Appointment of a Representative]

  • (a) The signature of a representative recorded under paragraph (3)(a) shall replace the signature of the applicant or holder.

  • (b) Except where these Regulations expressly require that a communication be addressed to both the applicant or holder and the representative, the International Bureau shall address to the representative recorded under paragraph (3)(a) any communication which, in the absence of a representative, would have to be sent to the applicant or holder; any communication so addressed to the said representative shall have the same effect as if it had been addressed to the applicant or holder.

  • (c) Any communication addressed to the International Bureau by the representative recorded under paragraph (3)(a) shall have the same effect as if it had been addressed to the said Bureau by the applicant or holder.

[…]Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye

(en vigueur le 1er janvier 2019)

Règle 3 Représentation devant le Bureau international

[…]

 • 2. [Constitution de mandataire]

  • a) La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale. L’indication du nom du mandataire dans la demande internationale au moment du dépôt vaut constitution de ce mandataire par le déposant.

  • b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire.

  • c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé.

[…]

 • 4. [Effets de la constitution de mandataire]

  • a) La signature d’un mandataire inscrit selon l’alinéa 3)a) remplace la signature du déposant ou du titulaire.

  • b) Sauf lorsque le présent règlement d’exécution requiert expressément qu’une communication soit adressée à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l’alinéa 3)a) toute communication qui, en l’absence de mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire; toute communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.

  • c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l’alinéa 3)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou le titulaire.

[…]


C. VERTALING


Reglement van uitvoering bij de Akte van 1999 en de Akte van 1960 bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage

(zoals van kracht op 1 januari 2019)

Regel 3 Vertegenwoordiging bij het Internationaal Bureau

[…]

 • 2. [Aanwijzing van een gemachtigde]

  • a. De aanwijzing van een gemachtigde kan worden gedaan in de internationale aanvraag. Het benoemen van de gemachtigde in de internationale aanvraag op het tijdstip van indiening vormt een aanwijzing door de aanvrager van deze gemachtigde.

  • b. De aanwijzing van een gemachtigde kan ook worden gedaan door middel van een afzonderlijke mededeling die betrekking kan hebben op één of meerdere aangeduide internationale aanvragen of internationale inschrijvingen van dezelfde aanvrager of houder. Deze mededeling wordt door de aanvrager of de houder ondertekend.

  • c. Wanneer het Internationaal Bureau van mening is dat de aanwijzing van de gemachtigde onregelmatig is, deelt hij dit aan de aanvrager of de houder en de veronderstelde gemachtigde mede.

[…]

 • 4. [Rechtsgevolgen van de aanwijzing van een gemachtigde]

  • a. De handtekening van een ingevolge het derde lid, onderdeel a, ingeschreven gemachtigde vervangt de handtekening van de aanvrager of van de houder.

  • b. Behalve wanneer dit Reglement van uitvoering uitdrukkelijk vereist dat een mededeling zowel aan de aanvrager of de houder als aan de gemachtigde wordt gericht, richt het Internationaal Bureau aan de ingevolge het derde lid, onderdeel a, ingeschreven gemachtigde elke mededeling die, bij gebreke van een gemachtigde, dient te worden verzonden aan de aanvrager of aan de houder; elke aldus aan de genoemde gemachtigde gerichte mededeling heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer deze mededeling aan de aanvrager of aan de houder zou zijn gericht.

  • c. Elke door de ingevolge het derde lid, onderdeel a, ingeschreven gemachtigde aan het Internationaal Bureau gerichte mededeling, heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer deze mededeling door de aanvrager of de houder aan het Bureau zou zijn gericht.

[…]


G. INWERKINGTREDING

De wijziging van 2 oktober 2018 van regel 3 van het Reglement bij de Akte van Genève is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de wijziging van het Reglement, evenals de Akte, voor Nederland (het Europese deel).


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijziging van 2 oktober 2018 van regel 3 van het Reglement bij de Akte van Genève zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de elfde januari 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl