Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 26Verdrag

66 (2002) Nr. 6

A. TITEL

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds;

(met bijlagen, aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte)

Brussel, 18 november 2002

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 010583 en 013542 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 29 juni 2017 is te Brussel een Derde Aanvullend Protocol tot stand gekomen in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. De Nederlandse tekst1) van het Protocol luidt als volgt:


Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, de Republiek Estland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

hierna „de lidstaten” genoemd,

en

de Europese Unie, hierna „de Unie” genoemd,

enerzijds,

en

de Republiek Chili, hierna „Chili” genoemd,

anderzijds,

hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap (hierna „de Gemeenschap”) en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (hierna „de Overeenkomst”), op 18 november 2002 te Brussel is ondertekend en op 1 maart 2005 in werking is getreden;

Overwegende dat het (eerste) aanvullende protocol, dat verband houdt met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, op 16 april 2003 in Athene is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden;

Overwegende dat het tweede aanvullende procotol2) bij de Overeenkomst, dat verband houdt met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Romenië tot de Europese Unie, op 25 april 2005 in Luxemburg is ondertekend en op 1 januari 2008 in werking is getreden;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 9 december 2011 in Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië, de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst dient te worden geregeld door middel van een protocol bij de Overeenkomst;

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 1

De Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) wordt overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst.

AFDELING II HANDEL IN GOEDEREN

Artikel 2

Overeenkomstig bijlage I bij dit protocol worden aan bijlage I bij de Overeenkomst de in afdeling 1 van bijlage I vermelde tariefquota toegevoegd.

AFDELING III OORSPRONGSREGELS

Artikel 3

Artikel 17, lid 4, en artikel 18, lid 2, van bijlage III bij de Overeenkomst worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit protocol.

Artikel 4

Aanhangsel IV van bijlage III bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage III bij dit protocol.

Artikel 5
 • 1. De bepalingen van de Overeenkomst worden toegepast op goederen die van Chili naar Kroatië of van Kroatië naar Chili worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van bijlage III bij de Overeenkomst en op de datum van de toetreding van Kroatië ofwel onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of in een vrije zone in Chili of Kroatië.

 • 2. In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling toegekend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt overgelegd dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten of een bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer.

AFDELING IV HANDEL IN DIENSTEN EN VESTIGING

Artikel 6

Deel A van bijlage VII bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage IV bij dit protocol.

Artikel 7

Deel A van bijlage VIII bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage V bij dit protocol.

Artikel 8

Deel A van bijlage IX bij de Overeenkomst wordt vervangen door de gegevens in bijlage VI bij dit protocol.

Artikel 9

Deel A van bijlage X bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage VII bij dit protocol.

AFDELING V OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 10
 • 1. De in bijlage VIII bij dit protocol vermelde instanties van Kroatië worden toegevoegd aan de relevante afdelingen van bijlage IX bij de Overeenkomst.

 • 2. De in bijlage IX bij dit protocol vermelde publicaties van Kroatië worden toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage XIII bij de Overeenkomst.

AFDELING VI WTO

Artikel 11

Chili verbindt zich ertoe in verband met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie geen claims of verzoeken in te dienen of beroep in te stellen, noch concessies uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, of artikel XXVIII van de GATT 1994 of artikel XXI van de GATS te wijzigen of in te trekken.

AFDELING VII ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12
 • 1. De Unie streeft ernaar binnen zes maanden na de ondertekening van dit protocol, de lidstaten en de Republiek Chili de Kroatische versie van de Overeenkomst mee te delen.

 • 2. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de in lid 1 bedoelde tekst authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de Overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal.

Artikel 13

Dit protocol vormt een integrerend deel van de overeenkomst. De bijlagen bij dit protocol vormen een integrerend deel ervan.

Artikel 14
 • 1. De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar en de in lid 4 bedoelde depositaris in kennis van de voltooiing van de interne procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van dit protocol. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat de depositaris de laatste kennisgeving heeft ontvangen.

 • 2. In afwijking van lid 1 passen de overeenkomstsluitende partijen het protocol toe vanaf de eerste dag van de eerste maand nadat de depositaris van de overeenkomstsluitende partijen de laatste kennisgeving heeft ontvangen inzake de voltooiing van de interne procedures die in dat verband vereist zijn.

 • 3. Dit protocol is van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

 • 4. De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is depositaris van dit protocol.

 • 5. Indien een bepaling van dit protocol door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, wordt elke verwijzing in dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van dit protocol gelezen als een verwijzing naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling overeenkomstig lid 3 toe te passen.

Artikel 15

Dit protocol is opgesteld in tweevoud, in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.


D. PARLEMENT

Het Protocol van 28 juni 2017 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, juncto artikel 2 van de Rijkswet van 18 april 2013 ( Stb. 2013, 147), niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Het Protocol van 28 juni 2017 wordt ingevolge artikel 14, lid 3, vanaf 1 juli 2013 voorlopig toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol van 28 juni 2017 zullen ingevolge artikel 14, lid 1, van het Protocol in werking treden op de eerste dag van de tweede maand nadat de laatste kennisgeving inzake de voltooiing van de daartoe vereiste interne procedures door de depositaris is ontvangen.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

01-07-2013

     

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. KAAG


X Noot
1)

De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse tekst zijn niet opgenomen. Het Protocol is tevens gepubliceerd in PbEU 2017, L 196, blz. 3–261. De tekst van de bijlagen is niet opgenomen. Deze ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

X Noot
2)

Kennelijk wordt hier protocol bedoeld.