Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 183Verdrag

59 (1973) Nr. 29

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij (met Protocollen en Bijlagen);

Londen, 2 november 1973

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 002390 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Codes

IBC Code

Deze Code is gewijzigd bij resolutie MEPC.302(72) van 13 april 2018.

BCH Code

Deze Code is gewijzigd bij resolutie MEPC.303(72) van 13 april 2018.

D. PARLEMENT

Codes

De in rubriek B genoemde codes en wijzigingen daarvan behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MEPC.265(68) van 15 mei 2015

Op 12 juli 2017 heeft Finland en op 8 februari 2018 heeft Canada het bezwaar tegen de in rubriek B van Trb. 2015, 150 geplaatste wijzigingen van 15 mei 2015 (MEPC.265(68)) ingetrokken.

De wijzigingen van 15 mei 2015 zijn op 12 juli 2017 voor Finland en op 8 februari 2018 voor Canada in werking getreden.

Resolutie MEPC.270(69) van 22 april 2016

Op 22 februari 2018 heeft Finland het op 11 juli 2017 gemaakte bezwaar tegen de in rubriek B van Trb. 2016, 183 geplaatste wijzigingen van 22 april 2016 (MEPC. 270(69)) ingetrokken.

De wijzigingen van 22 april 2016 zijn op 1 maart 2018 voor Finland in werking getreden.

Resoluties MEPC.276(70) en MEPC.277(70) van 28 oktober 2016

Op respectievelijk 22 februari 2018 en 5 juli 2018 heeft Finland de bezwaren tegen de in rubriek B van Trb. 2017, 72 geplaatste wijzigingen van 28 oktober 2016 (MEPC.276(70) en MEPC.277(70)) ingetrokken.

De wijzigingen van 28 oktober 2016 zijn op respectievelijk 1 maart 2018 en 1 juli 2018 voor Finland in werking getreden.

Codes

IBC Code

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de wijzigingen van 13 april 2018 van de IBC Code (MEPC.302(72)), geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2019 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 januari 2020 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

BCH Code

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de wijzigingen van 13 april 2018 van de BCH Code (MEPC.303(72)), geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2019 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 januari 2020 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK