Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2017, 74Verdrag

50 (1974) Nr. 37

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (met Bijlage);

Londen, 1 november 1974

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002225 en 013464 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Resolutie MSC.409(97) van 25 november 2016

Bij resolutie MSC.409(97) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 25 november 2016 in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag wijzigingen aangenomen. De Engelse tekst1) van de Resolutie en de wijzigingen luidt als volgt:

Resolution MSC.409(97)
(Adopted on 25 November 2016)

Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling also Article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (“the Convention”), concerning the amendment procedure applicable to the annex to the Convention, other than to the provisions of chapter I,

Having considered, at its ninety-seventh session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with Article VIII(b)(i) of the Convention,

 • 1. Adopts, in accordance with Article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to the Convention the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with Article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2019, unless, prior to that date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified the Secretary-General of their objections to the amendments;

 • 3. Invites Contracting Governments to the Convention to note that, in accordance with Article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 January 2020 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, for the purposes of Article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Contracting Governments to the Convention;

 • 5. Requests also the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization which are not Contracting Governments to the Convention.


Annex
Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended

CHAPTER II-1 CONSTRUCTION – STRUCTURE, SUBDIVISION AND STABILITY, MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS

PART A GENERAL
Regulation 3-12 Protection against noise

1. The existing paragraph 2.1 is amended to read as follows:

 • “.1 contracted for construction before 1 July 2014 and the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after 1 January 2009; or”

CHAPTER II-2 CONSTRUCTION – FIRE PROTECTION, FIRE DETECTION AND FIRE EXTINCTION

PART A GENERAL
Regulation 1 Application

2. The following new paragraph is added after existing paragraph 2.8:

 • “2.9 Regulation 10.5.1.2.2, as amended by resolution MSC.409(97), applies to ships constructed before 1 January 2020, including those constructed before 1 July 2012.”

PART C SUPPRESSION OF FIRE
Regulation 10 Firefighting

3. In paragraph 5.1.2.2, the last sentence is replaced with the following:

“In the case of domestic boilers of less than 175 kW, or boilers protected by fixed water-based local application fire-extinguishing systems as required by paragraph 5.6, an approved foam-type extinguisher of at least 135 l capacity is not required.”

CHAPTER XI-1 SPECIAL MEASURES TO ENHANCE MARITIME SAFETY

 • 4. The following new regulation 2-1 is inserted after existing regulation 2:

“Regulation 2-1 Harmonization of survey periods of cargo ships not subject to the ESP Code

For cargo ships not subject to enhanced surveys under regulation XI-1/2, notwithstanding any other provisions, the intermediate and renewal surveys included in regulation I/10 may be carried out and completed over the corresponding periods as specified in the 2011 ESP Code, as may be amended, and the guidelines developed by the Organization, as appropriate.


Codes2)

FSS Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.410(97) van 25 november 2016.

IGC Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.411(97) van 25 november 2016.

2011 ESP Code

Deze Code is gewijzigd bij Resolutie MSC.412(97) van 25 november 2016.

Verplichte meldingssystemen voor schepen3)

De „General Provisions on Ships’ Routeing” is gewijzigd bij Resolutie MSC.419(97) van 25 november 2016.

C. VERTALING

Resolutie MSC.409(97)
(Aangenomen op 25 november 2016)

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

De Maritieme Veiligheidscommissie,

In herinnering brengend artikel 28(b) van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts in herinnering brengend artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 („het Verdrag”), betreffende de wijzigingsprocedure die van toepassing is op de Bijlage bij het Verdrag, met uitzondering van de bepalingen van hoofdstuk I,

Na bestudering, tijdens haar zevenennegentigste zitting, van wijzigingen van het Verdrag, voorgesteld en toegezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag, wijzigingen van het Verdrag aan, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag, dat genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2019, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag, dan wel de Verdragsluitende Regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt aan de Secretaris-Generaal;

 • 3. Nodigt de Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2), van het Verdrag, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met paragraaf 2 hierboven, in werking treden op 1 januari 2020;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, voor de toepassing van artikel VIII(b)(v) van het Verdrag, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Verdragsluitende Regeringen bij het Verdrag zijn.


Bijlage
Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

HOOFDSTUK II-1 CONSTRUCTIE – STRUCTUUR, WATERDICHTE INDELING EN STABILITEIT, MACHINE-INSTALLATIES EN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

DEEL A ALGEMEEN
Voorschrift 3-12 Bescherming tegen lawaai

1. De bestaande paragraaf 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • „.1 waarvoor een bouwcontract is gesloten vóór 1 juli 2014 en waarvan de kiel is gelegd of waarvan de bouw zich in een soortgelijk stadium bevindt op of na 1 januari 2009; of”

HOOFDSTUK II-2 CONSTRUCTIE – BEVEILIGING TEGEN, OPSPORING EN BESTRIJDING VAN BRAND

DEEL A ALGEMEEN
Voorschrift 1 Toepassing

2. De volgende nieuwe paragraaf wordt toegevoegd na de bestaande paragraaf 2.8:

 • „2.9 Voorschrift 10.5.1.2.2, zoals gewijzigd bij resolutie MSC.409(97) is van toepassing op schepen gebouwd vóór 1 januari 2020, met inbegrip van schepen gebouwd vóór 1 juli 2012.”

DEEL C BRANDBESTRIJDING
Voorschrift 10 Brandbestrijding

3. In paragraaf 5.1.2.2 wordt de laatste zin vervangen door de volgende:

„In het geval van ketels voor huishoudelijk gebruik met een vermogen van minder dan 175 kW, of ketels die worden beveiligd door een vast aangebrachte brandbestrijdingsinstallatie met water voor lokaal gebruik zoals vereist door paragraaf 5.6, is een schuimbrandblustoestel van een goedgekeurd type met een inhoud van ten minste 135 l niet vereist.”

HOOFDSTUK XI-1 SPECIALE MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE VEILIGHEID OP ZEE

 • 4. Het volgende nieuwe voorschrift 2-1 wordt ingevoegd na het bestaande voorschrift 2:

„Voorschrift 2-1 Harmonisatie van onderzoekstijdvakken voor vrachtschepen die niet onder de ESP-code vallen

Bij vrachtschepen die niet worden onderworpen aan uitgebreid onderzoek ingevolge voorschrift XI-1/2, mogen, niettegenstaande andere bepalingen, de tussentijdse en hernieuwde onderzoeken die in voorschrift I/10 zijn opgenomen worden uitgevoerd en voltooid in de dienovereenkomstige tijdvakken zoals aangeduid in de 2011 ESP Code, zoals eventueel gewijzigd, en de door de Organisatie opgestelde richtlijnen, naargelang van toepassing.


D. PARLEMENT

Resolutie MSC.409(97) van 25 november 2016

De wijzigingen van 25 november 2016 behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Resolutie MSC.409(97) van 25 november 2016

De wijzigingen van 25 november 2016 zullen ingevolge artikel VIII(b)(vii)(2) juncto artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 januari 2020 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2019 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie ervan in kennis stellen, dat zij bezwaar hebben tegen de wijzigingen.

Codes

FSS Code

Resolutie MSC.410(97) van 25 november 2016, waarbij de FSS Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2019 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

IGC Code

Resolutie MSC.411(97) van 25 november 2016, waarbij de IGC Code is gewijzigd, zal op 1 januari 2020 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2019 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

2011 ESP Code

Resolutie MSC.412(97) van 25 november 2016, waarbij de ESP Code 2011 is gewijzigd, zal op 1 juli 2018 in werking treden, tenzij vóór 1 januari 2018 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

Verplichte meldingssystemen voor schepen

Wijziging van de „General Provisions on Ships’ routeing”

Resolutie MSC.419(97) van 25 november 2016, waarbij de General Provisions on Ships’ routeing is gewijzigd, zal op 1 januari 2018 in werking treden, tenzij vóór 1 juli 2017 meer dan een derde van de verdragsluitende regeringen, dan wel verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, bezwaar hebben gemaakt tegen de wijzigingen.

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen. Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
2)

De teksten van de Resoluties waarbij de wijzigingen van deze Codes zijn aangenomen, zijn niet opgenomen. Zij liggen ter inzage bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en zijn eveneens te vinden op:

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-%28MSC%29/Pages/default.aspx

X Noot
3)

De tekst van Resolutie MSC.419(97) van 25 november 2016 waarbij de wijzigingen van de verplichte meldingssystemen zijn aangenomen, is niet opgenomen. Deze ligt ter inzage bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is eveneens te vinden op:

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Maritime-Safety-Committee-%28MSC%29/Pages/default.aspx