14 (2014) Nr. 5

A. TITEL

Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

(met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten);

Brussel, 27 juni 2014

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 012572 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Aan de hand van het proces-verbaal van verbetering van 18 mei 2017 dienen in Trb. 2014, 160 in de Nederlandse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 4, in de preambule, vijftiende overweging, tweede regel, dient het woord „heroveringen” te worden vervangen door „hervormingen”.

Op blz. 287, in artikel 17, tweede lid, zesde regel, dient het woord „hen” te worden vervangen door „hand”.

Op blz. 289, in artikel 19, eerste lid, vierde regel, dient het woord „hen” te worden vervangen door „hand”.

Op blz. 289, in artikel 20, titel, dient het woord „hen” te worden vervangen door „hand”.

Op blz. 291, in artikel 22, vierde lid, zesde regel, dient het woord „hen” te worden vervangen door „hand”.

Op blz. 291, in artikel 22, vijfde lid, zevende regel, dient het woord „hen” te worden vervangen door „hand”.

Op blz. 293, in artikel 28, aanhef, tweede regel, dient het woord „hen” te worden vervangen door „hand”.

Op blz. 293, in artikel 28, onder a, eerste regel, dient het woord „hen” te worden vervangen door „hand”.

D. PARLEMENT

Het Verdrag is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 8 juli 2015 (Stb. 2015, 315).

De inwerkingtreding van de Wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, is geregeld bij Wet van 31 mei 2017 (Stb. 2017, 236).

Voor de behandeling in de Staten-Generaal, zie Kamerstukken 34669.

E. PARTIJGEGEVENS

Op 28 juni 2017 heeft het Koninkrijk der Nederlanden een interpretatieve verklaring inzake artikel 10 van de Overeenkomst afgelegd. De tekst van deze verklaring luidt als volgt:

Het Koninkrijk der Nederlanden verklaart dat Artikel 10 geen verplichtingen met zich brengt voor het Koninkrijk der Nederlanden om deel te nemen aan enige vorm van militaire samenwerking, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen, waaraan het Koninkrijk der Nederlanden, voor het Europese deel van Nederland, als lidstaat van de Europese Unie is gebonden.


G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 486, tweede lid, op 1 september 2017 voor alle partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag voor Nederland (het Europese deel) gelden.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

01-11-2014

01-09-2017

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2017.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven