4 (2016) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland;

Pristina, 15 februari 2016

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2016, 27.

C. VERTALING


Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo,

Verwijzend naar de Grondwet van de Republiek Kosovo, zoals gewijzigd bij amendement nr. 24 d.d. 3 augustus 2015, machtigt artikel 162 tot instelling van Speciale Kamers en een Speciale Aanklager teneinde te voldoen aan de internationale verplichtingen van de Republiek Kosovo ter zake van het rapport van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, doc. 12462 d.d. 7 januari 2011;

Verwijzend naar de briefwisseling tussen de President van de Republiek Kosovo en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid d.d. 14 april 2014, bekrachtigd bij wet nr. 04/L-274 van Kosovo d.d.15 mei 2014, met daarin de toezegging van de Republiek Kosovo om Speciale Kamers en een Speciale Aanklager in te stellen binnen het Kosovaarse rechtssysteem ten behoeve van de berechting en de beroepsprocedures die voortvloeien uit het onderzoek van de Special Investigative Taskforce van het bijzondere parket van de Republiek Kosovo in verband met het rapport van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, doc. 12462 d.d. 7 januari 2011 en die naar een derde staat verplaatst mogen worden, op basis van sluiting van een zetelverdrag met de gastheerstaat;

Verwijzend naar wet nr. 05/L-053 van Kosovo inzake de instelling van Speciale Kamers en een Speciale Aanklager binnen het Kosovaarse rechtssysteem teneinde te voldoen aan de internationale verplichtingen van Kosovo aangegaan bij wet nr. 04/L-274 in verband met aantijgingen omtrent bepaalde misdrijven gerapporteerd aan de Parlementaire Vergadering van de Raad via doc. 12462 d.d. 7 januari 2011 die strafrechtelijk worden onderzocht door de Special Investigative Taskforce van het bijzondere parket van de Republiek Kosovo;

Verwijzend naar het Interim-verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland van 26 januari 2016;

Geleid door de wens een verdrag te sluiten inzake de vestiging van de Speciale Kamers en de Speciale Aanklager van Kosovo teneinde het soepele en efficiënte functioneren van de Speciale Kamers en de Speciale Aanklager van Kosovo in Nederland te waarborgen;

Zijn het volgende overeengekomen:

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

a. „Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution”

de verplaatste Speciale Kamers en de Speciale Aanklager ingesteld bij wet nr. 05/L-053 van Kosovo inzake Speciale Kamers en de Speciale Aanklager aangenomen op 3 augustus 2015;

b. „wet nr. 05/L-053”

wet nr. 05/L-053 van Kosovo inzake Speciale Kamers en de Speciale Aanklager aangenomen op 3 augustus 2015;

c. „gastheerstaat”

het Koninkrijk der Nederlanden;

d. „partijen”

de Republiek Kosovo en de gastheerstaat;

e. „rechters”

de rechters van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

f. „president”

de president van de Speciale Kamers bedoeld in wet nr. 05/L-053;

g. „Speciale Aanklager”

de Speciale Aanklager van het speciale parket bedoeld in wet nr. 05/L-053;

h. „plaatsvervangend Speciale Aanklager”

de plaatsvervanger van de Speciale Aanklager van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution bedoeld in artikel 4(3) van wet nr. 05/L-053;

i. „griffier”

de griffier van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution bedoeld in wet nr. 05/L-053;

j. „plaatsvervangend griffier”

de plaatsvervangend griffier van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution bedoeld in artikel 4(3) van wet nr. 05/L-053;

k. „EULEX”

de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, ingesteld bij het Gemeenschappelijk optreden van de Europese Unie 2008/124/GBVB d.d. 4 februari 2008, werkzaam in de Republiek Kosovo uit hoofde van de briefwisseling tussen de President van de Republiek Kosovo en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid d.d. 4 september 2012 en 14 april 2014;

l. „personeel”

de medewerkers van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution met inbegrip van personen gedetacheerd en ingehuurd door EULEX voor werkzaamheden bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

m. „getuigen”, „slachtoffers” en „deskundigen”

personen die als zodanig zijn aangewezen door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

n. „raadslieden”

de raadslieden voor de verdediging en raadslieden voor de slachtoffers;

o. „verdachte”

een persoon die als zodanig in wet nr. 05/L-053 wordt aangeduid;

p. „in staat van beschuldiging gesteld zijnde aangeklaagde”

een persoon die als zodanig wordt aangeduid in wet nr. 05/L-053;

q. „stagiairs”

studenten of afgestudeerden die niet tot het personeel behoren en door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution zijn toegelaten tot het stageprogramma voor het op tijdelijke basis verrichten van bepaalde taken voor de Speciale Kamers, de Speciale Aanklager of de griffie;

r. „terrein”

de gebouwen, delen van gebouwen en gebieden, met inbegrip van installaties en faciliteiten die de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overleg met de gastheerstaat ter beschikking worden gesteld of door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution worden onderhouden, betrokken of gebruikt in de gastheerstaat in verband met haar taken en doelstellingen, waaronder de detentie van een persoon;

s. „medewerkers in persoonlijke dienst”

lokale medewerkers in persoonlijke dienst van een rechter, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier of, in overleg met de gastheerstaat, medewerkers van een met diplomatiek personeel vergelijkbare rang uit hoofde van het Verdrag van Wenen, wier verblijf gekoppeld is aan het verblijf van de rechter, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier of daarmee vergelijkbare functionarissen;

t. „gezinsleden die deel uitmaken van de huishouding”

personen als zodanig omschreven in de Protocolgids van Nederland in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer;

u. „ministerie van Buitenlandse Zaken”

het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden;

v. „bevoegde autoriteiten”

de nationale, provinciale, gemeentelijke en overige bevoegde autoriteiten uit hoofde van de wet- en regelgeving en gebruiken van de gastheerstaat;

w. „Verdrag van Wenen”,

het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer van 18 april 1961;

x. „Interim-verdrag”

het Interim-verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland van 26 januari 2016.

Artikel 2 Doelstellingen en reikwijdte van dit Verdrag

Dit Verdrag regelt alle zaken die verband houden met of voortvloeien uit de instelling en het naar behoren functioneren van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in de gastheerstaat. Het regelt onder meer de voorwaarden die bijdragen aan de stabiliteit en onafhankelijkheid van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en bevordert het soepel en efficiënt functioneren ervan.

Artikel 3 Zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution

Een zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution bevindt zich in de gastheerstaat.

Artikel 4 Vestiging en bevoegdheid van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution

Het Koninkrijk der Nederlanden verplicht zich de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution te huisvesten uitsluitend ten behoeve van en gedurende de strafrechtelijke procedures die in overeenstemming met wet nr. 05/L-053 zijn verplaatst naar Nederland. De bevoegdheid van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution is beperkt tot deze procedures.

Artikel 5 Detentie in Nederland
 • 1. De gastheerstaat staat toe dat personen wier arrestatie en detentie als verdachte of in staat van beschuldiging gesteld zijnde aangeklaagde is gelast door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overeenstemming met wet nr. 05/L-053 worden gedetineerd. Detentie van andere personen in de gastheerstaat is niet toegestaan, tenzij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution het volgende heeft gelast:

  • a. tijdelijke detentie van getuigen in hechtenis die zijn overgebracht naar het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • b. tijdelijke detentie van getuigen in het kader van hun getuigenverklaring, alsmede vanwege minachting van het hof;

  • c. voortzetting van de detentie van personen in afwachting van overbrenging op grond van artikel 43 of 44 van dit Verdrag.

 • 2. De gastheerstaat faciliteert detentie op het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution. Detentie op het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution eindigt met de beëindiging van dit Verdrag.

 • 3. In overeenstemming met de procedures uit hoofde van zijn nationale recht en op verzoek van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution houdt de gastheerstaat personen aan op zijn grondgebied die zijn ontsnapt uit detentie op het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution of gedurende de overbrenging binnen het grondgebied van de gastheerstaat zijn ontkomen aan detentie en draagt hen over aan de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

DEEL II STATUS VAN DE KOSOVO RELOCATED SPECIALIST JUDICIAL INSTITUTION

Artikel 6 Rechtspersoonlijkheid
 • 1. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution bezit volledige rechtspersoonlijkheid in de gastheerstaat. De instantie heeft, met name, de bevoegdheid:

  • a. overeenkomsten te sluiten;

  • b. roerende en onroerende zaken te verwerven en te vervreemden;

  • c. rechtsgedingen in te stellen; en

  • d. de nodige regelingen te treffen die noodzakelijk kunnen zijn ten behoeve van het verrichten van haar taken en haar functioneren.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel en onverminderd de bevoegdheden van de Speciale Aanklager uit hoofde van artikel 35 van wet nr. 05/L-053 wordt de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vertegenwoordigd door de griffier.

Artikel 7 Voorrechten, immuniteiten en faciliteiten

De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution geniet op het grondgebied van de gastheerstaat de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.

Artikel 8 Onschendbaarheid van het terrein
 • 1. Het terrein is onschendbaar. De bevoegde autoriteiten waarborgen dat het terrein niet geheel of gedeeltelijk wordt onteigend of aan Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution wordt ontzegd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.

 • 2. De bevoegde autoriteiten betreden het terrein niet voor het vervullen van een officiële taak tenzij dit geschiedt met de uitdrukkelijke instemming of op verzoek van de griffier of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel. Op het terrein vinden geen gerechtelijke acties en geen betekening of tenuitvoerlegging ter zake van rechtsvervolging plaats, met inbegrip van de inbeslagneming van privé-eigendommen, behoudens met instemming van de griffier of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel en in overeenstemming met de door hem of haar goedgekeurde voorwaarden.

 • 3. In het geval van brand of andere noodgevallen die onmiddellijk beschermend optreden vereisen, of indien de bevoegde autoriteiten in redelijkheid kunnen aannemen dat een dergelijk noodgeval zich heeft voorgedaan of op het punt staat zich voor te doen op het terrein, wordt de instemming van de griffier of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel voor de noodzakelijke toegang tot het terrein geacht te zijn gegeven indien geen van beiden op tijd kan worden bereikt.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel, nemen de bevoegde autoriteiten de nodige stappen om het terrein tegen brand of ander onheil te beveiligen.

 • 5. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution voorkomt dat haar terrein gebruikt wordt als toevluchtsoord voor personen die arrestatie of berechting op grond van enige wet van de gastheerstaat willen ontlopen.

Artikel 9 Bescherming van het terrein en de omgeving daarvan
 • 1. De bevoegde autoriteiten nemen alle doeltreffende en adequate maatregelen om de beveiliging en bescherming van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution te waarborgen en ervoor te zorgen dat de rust van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet wordt verstoord door personen of groepen die het terrein betreden of door ordeverstoring in de onmiddellijke omgeving van het terrein, en voorzien het terrein van de eventueel benodigde bescherming.

 • 2. Indien de griffier daarom verzoekt, voorzien de bevoegde autoriteiten, in overleg met de griffier en voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, in voldoende bescherming, met inbegrip van politiebescherming, voor de handhaving van de openbare orde op het terrein of in de onmiddellijke omgeving daarvan, en voor het verwijderen van personen van deze locatie.

 • 3. De bevoegde autoriteiten treffen alle redelijke maatregelen om te waarborgen dat het ongestoord gebruik van het terrein niet nadelig wordt beïnvloed en dat het terrein kan worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is bestemd zonder te worden belemmerd door de wijze van gebruik van de percelen of gebouwen in de omgeving van het terrein.

 • 4. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution treft alle redelijke maatregelen om te waarborgen dat het ongestoord gebruik van de percelen in de omgeving van het terrein niet nadelig wordt beïnvloed door de wijze van gebruik van de percelen of gebouwen van het terrein.

 • 5. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution voorziet de bevoegde autoriteiten van alle informatie die relevant is voor de veiligheid en bescherming van het terrein.

Artikel 10 Recht en gezag op het terrein
 • 1. Het terrein staat onder het beheer en gezag van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, zoals bepaald in dit Verdrag.

 • 2. Tenzij anders bepaald in dit Verdrag, is de wet- en regelgeving van de gastheerstaat van toepassing op het terrein.

 • 3. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution is bevoegd tot het uitvaardigen van op haar terrein geldende eigen regels en voorschriften, met inbegrip van voorwaarden die van toepassing zijn op haar personeel, die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar taken. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution brengt dergelijke voorschriften na de aanneming ervan terstond ter kennis van de bevoegde autoriteiten. Op het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution zijn geen wetten of regels van de gastheerstaat van toepassing voor zover deze onverenigbaar zijn met de regels van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit hoofde van dit lid.

 • 4. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan personen vanwege schending van de van toepassing zijnde regels en voorschriften van het terrein verwijderen of de toegang ertoe ontzeggen en stelt de bevoegde autoriteiten zo mogelijk vooraf van dergelijke maatregelen in kennis.

 • 5. Met inachtneming van de in het derde lid van dit artikel bedoelde regels en in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de gastheerstaat, is het uitsluitend leden van het personeel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution die daartoe door de griffier gemachtigd zijn toegestaan wapens te dragen op het terrein.

 • 6. De griffier of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel stelt de gastheerstaat in kennis van de naam en identiteit van elk lid van het personeel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution dat door de griffier gemachtigd is een wapen te dragen op het terrein, alsmede van de naam, het type, kaliber en serienummer van het wapen of de wapens die hem of haar ter beschikking staan.

 • 7. Ieder geschil over de vraag of een regel of voorschrift van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution onder dit artikel valt of over de vraag of een wet of voorschrift van de gastheerstaat onverenigbaar is met een regel of voorschrift van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit hoofde van dit artikel, wordt onverwijld beslecht volgens de in artikel 50 van dit Verdrag vervatte procedure. Zolang het geschil nog niet is beslecht, is de regel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution van toepassing en is de wet en/of regel van de gastheerstaat op het terrein niet van toepassing voor zover de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution deze onverenigbaar met zijn regels acht.

Artikel 11 Openbare voorzieningen ten behoeve van het terrein
 • 1. De bevoegde autoriteiten zorgen er, op verzoek van de griffier of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel, voor dat de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution tegen redelijke voorwaarden de beschikking krijgt over de door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution benodigde openbare voorzieningen waaronder, maar niet beperkt tot, post-, telefoon- en telegraafdiensten, alle andere communicatiemiddelen, elektriciteit, water, gas, riolering, ophalen van afval, brandbestrijding, lokaal vervoer en reiniging van de openbare weg met inbegrip van het ruimen van sneeuw.

 • 2. Wanneer de openbare voorzieningen bedoeld in het eerste lid van dit artikel door de bevoegde autoriteiten aan de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution worden geleverd of de prijzen daarvan worden bepaald door deze autoriteiten en waarop geen bestaande overeenkomsten met private partijen van toepassing zijn, zijn de tarieven voor deze voorzieningen niet hoger dan de laagste vergelijkbare tarieven voor instellingen en organen van wezenlijk belang voor de gastheerstaat.

 • 3. In het geval van onderbreking of dreiging van onderbreking van dergelijke voorzieningen zal aan de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution de voorrang worden gegeven die ook aan instellingen en organen van wezenlijk belang voor de gastheerstaat wordt gegeven en de gastheerstaat treft de daartoe benodigde maatregelen om te waarborgen dat de werkzaamheden van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet nadelig worden beïnvloed.

 • 4. De griffier, of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel, treft op verzoek van de bevoegde autoriteiten passende maatregelen om naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de desbetreffende nutsbedrijven in staat te stellen op het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution voorzieningen, leidingen, buizen en rioleringen te inspecteren, repareren, onderhouden, reconstrueren of te verplaatsen zonder de uitoefening van de taken van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution onnodig te verstoren.

 • 5. Ondergrondse werkzaamheden op het terrein kunnen door de bevoegde autoriteiten uitsluitend worden uitgevoerd na overleg met de griffier of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel en zonder de uitoefening van de taken van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution te verstoren.

Artikel 12 Vlag, embleem en onderscheidingstekens

De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution is bevoegd haar vlag, embleem en onderscheidingstekens te tonen op haar terrein en op voertuigen en andere vervoermiddelen die voor officiële doeleinden worden gebruikt.

Artikel 13 Fondsen, activa en overige eigendommen
 • 1. De fondsen, activa en overige eigendommen van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, ongeacht waar deze zich bevinden of wie deze onder zich heeft, genieten immuniteit van elke vorm van rechtsvervolging.

 • 2. De fondsen, activa en overige eigendommen van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, ongeacht waar deze zich bevinden of wie deze onder zich heeft, worden gevrijwaard van onderzoek, beslaglegging, vordering, inbeslagneming, onteigening en iedere andere vorm van inmenging, ongeacht of het optreden van uitvoerende, bestuursrechtelijke, rechterlijke of wetgevende aard is.

 • 3. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan uitdrukkelijk de immuniteit van rechtsmacht opheffen van de fondsen, activa en overige eigendommen van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution met betrekking tot gerechtelijke procedures. Deze afstand wordt niet geacht betrekking te hebben op de immuniteit ter zake van de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis, hetgeen een afzonderlijke verklaring van opheffing vereist.

 • 4. Voor zover benodigd voor de uitoefening van de taken van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution zijn de fondsen, bezittingen en overige eigendommen van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, ongeacht waar deze zich bevinden of wie deze onder zich heeft, vrijgesteld van beperkingen, voorschriften, controles en moratoria van welke aard dan ook.

 • 5. Elke immuniteit toegekend aan de fondsen, activa en overige eigendommen van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overeenstemming met dit artikel laat de immuniteiten en voorrechten toegekend aan de fondsen, activa en overige eigendommen van de Republiek Kosovo uit hoofde van het internationale recht en het recht van de gastheerstaat onverlet.

Artikel 14 Onschendbaarheid van archieven, documenten en materiaal
 • 1. De archieven van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en alle stukken, documenten en materialen, ongeacht in welke vorm, die worden verzonden naar of door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, in het bezit zijn van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution of haar toebehoren, ongeacht waar deze zich bevinden en wie deze onder zich heeft, zijn onschendbaar.

 • 2. De beëindiging of afwezigheid van deze onschendbaarheid doet geen afbreuk aan de beschermende maatregelen waartoe de rechters of griffier eventueel heeft bevolen of die de Speciale Aanklager eventueel heeft ingesteld of kan instellen ten aanzien van documenten en materiaal ter beschikking gesteld van of gebruikt door de Speciale Kamers of de Speciale Aanklager.

Artikel 15 Faciliteiten met betrekking tot communicatie
 • 1. Ten behoeve van haar officiële communicatie en correspondentie geniet de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution op het grondgebied van de gastheerstaat een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke door de gastheerstaat wordt toegekend aan een intergouvernementele organisatie of diplomatieke missie ter zake van prioriteiten, tarieven en belastingen die van toepassing zijn op post en uiteenlopende vormen van communicatie en correspondentie.

 • 2. De officiële communicatie en correspondentie van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution worden niet gecensureerd. Deze immuniteit ten aanzien van censuur strekt zich uit tot drukwerk, fotografische en elektronische datacommunicatie en andere vormen van communicatie die de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan gebruiken.

 • 3. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution heeft het recht alle passende communicatiemiddelen te gebruiken, met inbegrip van elektronische communicatiemiddelen, en heeft het recht ten behoeve van haar officiële communicatie en correspondentie codes of versleutelde gegevens te gebruiken. De officiële communicatie en correspondentie van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution zijn onschendbaar.

 • 4. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution heeft het recht correspondentie en andere materialen of berichten te verzenden en te ontvangen per koerier of in verzegelde tassen, ten aanzien waarvan dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten gelden als voor diplomatieke koeriers en tassen.

 • 5. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution heeft het recht radioapparatuur en andere telecommunicatieapparatuur te gebruiken op de frequenties die aan de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution zijn toegewezen door de gastheerstaat in overeenstemming met zijn nationale procedures. De gastheerstaat streeft ernaar de door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution aangevraagde frequenties zoveel mogelijk toe te wijzen.

 • 6. Teneinde haar doelstellingen te verwezenlijken en zich doeltreffend van haar verantwoordelijkheden te kwijten in overeenstemming met dit Verdrag heeft de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution het recht vrijelijk en zonder beperkingen berichten te publiceren in de gastheerstaat.

Artikel 16 Vrijheid van beperkingen ten aanzien van financiële activa
 • 1. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution is niet onderworpen aan financiële controles, voorschriften, kennisgevingsvereisten met betrekking tot financiële transacties, of moratoria van enigerlei aard, en kan vrijelijk:

  • a. elke valuta kopen, bezitten en gebruiken;

  • b. rekeningen aanhouden in welke valuta ook;

  • c. fondsen, effecten en goud kopen, bezitten en gebruiken; en

  • d. haar fondsen, effecten, goud en valuta overbrengen naar of uit de gastheerstaat, naar of uit enig ander land, of binnen de gastheerstaat, en valuta die zij bezit omwisselen in welke andere valuta ook.

 • 2. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution geniet een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke door de gastheerstaat wordt toegekend aan een intergouvernementele organisatie of diplomatieke missie ter zake van wisselkoersen voor haar financiële transacties.

Artikel 17 Vrijstelling van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en haar eigendommen van belastingen en heffingen
 • 1. Binnen het kader van haar officiële taken worden de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, haar bezittingen, inkomsten en andere eigendommen vrijgesteld van alle directe belastingen die door de nationale, provinciale of lokale autoriteiten worden geheven, met inbegrip van onder meer de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

 • 2. Binnen het kader van haar officiële taken wordt de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vrijgesteld van:

  • a. belastingen bij invoer en uitvoer;

  • b. motorrijtuigenbelasting;

  • c. belasting van personenauto’s en motorrijwielen;

  • d. omzetbelasting betaald over alle zaken en diensten die herhaaldelijk worden geleverd of verleend of aanzienlijke uitgaven met zich meebrengen;

  • e. accijnzen als inbegrepen in de prijs van alcoholhoudende dranken en koolwaterstoffen zoals brandstofolie en motorbrandstoffen;

  • f. overdrachtsbelasting;

  • g. assurantiebelasting;

  • h. energiebelasting;

  • i. belasting op leidingwater;

  • j. andere belastingen en heffingen van een in hoofdzaak vergelijkbare aard als de in dit lid genoemde belastingen, die na de datum van ondertekening van dit Verdrag door de gastheerstaat worden ingesteld.

 • 3. De in het tweede lid, onderdelen d, e, f, g, h, i, en j, van dit artikel genoemde vrijstellingen kunnen worden toegekend in de vorm van een teruggave. Deze vrijstellingen worden toegepast overeenkomstig de formele vereisten van de gastheerstaat. Deze vereisten doen evenwel geen afbreuk aan de in het tweede lid van dit artikel vervatte algemene beginselen.

 • 4. Goederen verworven of ingevoerd onder de in het tweede lid van dit artikel omschreven voorwaarden worden niet verkocht, verhuurd, geschonken of op andere wijze vervreemd, behalve overeenkomstig de met de gastheerstaat overeengekomen voorwaarden.

 • 5. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution maakt evenwel geen aanspraak op vrijstelling van belastingen die in feite niets anders zijn dan heffingen voor openbare diensten die worden geleverd tegen een vast bedrag overeenkomstig het aantal geleverde diensten en die nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd, omschreven en gespecificeerd.

Artikel 18 Vrijstelling van invoer- en uitvoerbeperkingen

De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution is vrijgesteld van alle invoer- en uitvoerbeperkingen met betrekking tot de door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution voor officieel gebruik ingevoerde of uitgevoerde artikelen of met betrekking tot haar publicaties.

DEEL III VOORRECHTEN, IMMUNITEITEN EN FACILITEITEN TOEGEKEND AAN PERSONEN UIT HOOFDE VAN DIT VERDRAG

Artikel 19 Voorrechten, immuniteiten en faciliteiten van de rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier en de plaatsvervangend griffier
 • 1. De rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier en de plaatsvervangend griffier, tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding die niet de Nederlandse nationaliteit of een permanente verblijfsstatus in de gastheerstaat hebben, genieten dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten als die welke overeenkomstig het Verdrag van Wenen door de gastheerstaat worden toegekend aan hoofden van diplomatieke missies. Zij genieten onder andere:

  • a. persoonlijke onschendbaarheid, met inbegrip van immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking;

  • b. immuniteit ten aanzien van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtsmacht;

  • c. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materialen;

  • d. vrijstelling van verplichtingen met betrekking tot militaire dienst;

  • e. vrijstelling van inreisbeperkingen en vreemdelingenregistratie;

  • f. vrijstelling van belasting op de salarissen, emolumenten en vergoedingen die ter zake van het dienstverband van de rechters, de Speciale Aanklager en de griffier bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution aan hen worden betaald;

  • g. dezelfde faciliteiten met betrekking tot valuta- en wisselfaciliteiten als die welke worden toegekend aan diplomatieke ambtenaren;

  • h. dezelfde immuniteiten en faciliteiten met betrekking tot hun persoonlijke bagage als die welke worden toegekend aan diplomatieke ambtenaren;

  • i. tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, dezelfde repatriëringsfaciliteiten als die welke overeenkomstig het Verdrag van Wenen bij internationale crises gelden voor diplomatieke ambtenaren;

  • j. het recht de gastheerstaat ongehinderd binnen te komen, te verlaten of zich erin te verplaatsen, al naargelang van toepassing en ten behoeve van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

 • 2. Voor de successie- en schenkingsrechten die worden gebaseerd op het ingezetenschap worden tijdvakken gedurende welke de rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier en de plaatsvervangend griffier voor de uitoefening van hun functies aanwezig zijn in de gastheerstaat, niet aangemerkt als tijdvakken van ingezetenschap.

 • 3. De rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier en de plaatsvervangend griffier blijven na afloop van hun ambtstermijn immuniteit genieten ten aanzien van elke juridische procedure met betrekking tot alle door hen in hun officiële hoedanigheid gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen.

 • 4. De gastheerstaat is niet verplicht pensioenuitkeringen of annuïteiten betaald aan voormalige rechters, Speciale Aanklagers, plaatsvervangend Speciale Aanklagers, griffiers of plaatsvervangend griffiers alsmede aan de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding vrij te stellen van inkomstenbelasting.

 • 5. De in dit artikel bedoelde personen die onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn, genieten uitsluitend de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover benodigd voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking;

  • b. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen bij de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • c. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • d. vrijstelling van belasting op de salarissen, emolumenten en vergoedingen die ter zake van hun dienstverband bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution aan hen worden betaald;

  • e. het recht ten behoeve van de communicatie met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in welke vorm dan ook stukken te ontvangen en te verzenden.

  • f. het recht vrij van rechten en belastingen, behoudens betalingen voor verleende diensten, hun meubels en bezittingen in te voeren wanneer zij voor de eerste maal hun functie in de gastheerstaat aanvaarden.

 • 6. De in het vijfde lid van dit artikel bedoelde personen worden door de gastheerstaat niet aan enige maatregel onderworpen die de vrije en onafhankelijke uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan belemmeren.

Artikel 20 Voorrechten, immuniteiten en faciliteiten van het personeel
 • 1. De leden van het personeel genieten de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten die nodig zijn voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie. Zij genieten:

  • a) immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking en van inspectie of inbeslagname van hun persoonlijke bagage;

  • b) immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen in hun officiële hoedanigheid gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van hun dienstverband bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • c) onschendbaarheid van alle officiële stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal;

  • d) vrijstelling van belasting op de salarissen, emolumenten en vergoedingen die ter zake van hun dienstverband bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution aan hen worden betaald;

  • e) vrijstelling van de nationale dienstplicht;

  • f) tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, vrijstelling van inreisbeperkingen en vreemdelingenregistratie;

  • g) dezelfde voorrechten met betrekking tot valuta- en wisselfaciliteiten die ook worden toegekend aan functionarissen met vergelijkbare rang van diplomatieke missies die in de gastheerstaat zijn gevestigd;

  • h) tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, dezelfde repatriëringsfaciliteiten als die welke overeenkomstig het Verdrag van Wenen bij internationale crises gelden voor diplomatieke ambtenaren;

  • i) het recht vrij van rechten en belastingen, behoudens betalingen voor verleende diensten, hun meubels en bezittingen in te voeren wanneer zij voor de eerste maal hun functie in de gastheerstaat aanvaarden, en deze meubels en bezittingen vrij van rechten en belastingen weer uit te voeren naar het land van bestemming.

 • 2. Naast de in het eerste lid van dit artikel genoemde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten, genieten de leden van het personeel met een rang die vergelijkbaar is met die van diplomatieke ambtenaren, tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding en die geen onderdaan of permanent ingezetene zijn van de gastheerstaat dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten die overeenkomstig het Verdrag van Wenen door de gastheerstaat worden toegekend aan diplomatieke ambtenaren van de diplomatieke missies die in de gastheerstaat zijn gevestigd.

 • 3. Naast de in het eerste lid van dit artikel genoemde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genieten de leden van het personeel met een rang die vergelijkbaar is met die van administratief en technisch personeel van diplomatieke missies, tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding en die geen onderdaan of permanent ingezetene zijn van de gastheerstaat, dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten die overeenkomstig het Verdrag van Wenen door de gastheerstaat worden toegekend aan leden van het administratief en technisch personeel van diplomatieke missies die in de gastheerstaat zijn gevestigd, met dien verstande dat de immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken en de persoonlijke onschendbaarheid zich niet uitstrekken tot handelingen verricht buiten hun officiële taken.

 • 4. Voor de successie- en schenkingsrechten die worden gebaseerd op het ingezetenschap worden tijdvakken gedurende welke de leden van het personeel voor de uitoefening van hun functie aanwezig zijn in de gastheerstaat, niet aangemerkt als tijdvakken van ingezetenschap.

 • 5. De gastheerstaat is niet verplicht pensioenuitkeringen of annuïteiten betaald aan voormalige leden van het personeel alsmede aan de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding vrij te stellen van inkomstenbelasting.

 • 6. De in dit artikel bedoelde personen die onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn, genieten uitsluitend de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover benodigd voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking;

  • b. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen bij de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • c. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • d. vrijstelling van belasting op de salarissen, emolumenten en vergoedingen die ter zake van hun dienstverband bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution aan hen worden betaald;

  • e. het recht ten behoeve van de communicatie met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in welke vorm dan ook stukken te ontvangen en te verzenden;

  • f. het recht vrij van rechten en belastingen, behoudens betalingen voor verleende diensten, hun meubels en bezittingen in te voeren wanneer zij voor de eerste maal hun functie in de gastheerstaat aanvaarden.

 • 7. De in het zesde lid van dit artikel bedoelde personen worden door de gastheerstaat niet aan enige maatregel onderworpen die de vrije en onafhankelijke uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan belemmeren.

Artikel 21 Lokaal geworven personeel ten aanzien waarvan in dit Verdrag niets anders is geregeld
 • 1. Aan de leden van het door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution lokaal geworven personeel ten aanzien van wie in dit Verdrag niets anders is geregeld wordt immuniteit van rechtsvervolging toegekend met betrekking tot alle door hen in hun officiële hoedanigheid voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden of verrichte handelingen. Deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van hun dienstverband bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution. Gedurende hun dienstverband worden aan hen tevens de faciliteiten toegekend die benodigd zijn voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

 • 2. De arbeidsvoorwaarden van het door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution lokaal geworven personeel ten aanzien waarvan in dit Verdrag niets anders is geregeld dienen in overeenstemming te zijn met de relevante resoluties, besluiten, voorschriften, regels en het beleid van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

Artikel 22 Stagiairs
 • 1. Onverminderd de van toepassing zijnde regels van de Europese Unie ten aanzien van burgers van een lidstaat van de Europese Unie registreert het ministerie van Buitenlandse Zaken stagiairs voor een tijdvak van ten hoogste twaalf (12) maanden, mits de griffier het ministerie van Buitenlandse Zaken een door de stagiair ondertekende verklaring doet toekomen vergezeld van voldoende bewijs waaruit blijkt dat:

  • a. de stagiair de gastheerstaat is binnengekomen in overeenstemming met de van toepassing zijnde immigratieprocedures;

  • b. de stagiair over voldoende financiële middelen beschikt om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien alsmede voor zijn of haar terugkeer, voldoende verzekerd is tegen ziektekosten (met inbegrip van een dekking voor kosten van ziekenhuisopname voor ten minste de duur van de stage plus een maand), beschikt over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en niet ten laste zal komen van de openbare middelen van de gastheerstaat;

  • c. de stagiair tijdens de stage uitsluitend werkzaam zal zijn als stagiair bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en in de gastheerstaat geen betaalde werkzaamheden zal verrichten;

  • d. de stagiair geen familieleden meebrengt die bij hem of haar in de gastheerstaat zullen wonen, tenzij in overeenstemming met de desbetreffende immigratieprocedures en zij daartoe gerechtigd zijn als burgers van een lidstaat van de Europese Unie; en

  • e. de stagiair de gastheerstaat verlaat binnen vijftien (15) dagen na het einde van zijn of haar stage, tenzij hij of zij op andere gronden gerechtigd is in Nederland te verblijven in overeenstemming met de desbetreffende immigratiewetgeving.

 • 2. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit niet-naleving door in overeenstemming met het eerste lid van dit artikel geregistreerde stagiairs van de voorwaarden van de in dat lid bedoelde verklaring.

 • 3. Stagiairs genieten geen voorrechten, immuniteiten en faciliteiten, uitgezonderd:

  • a. immuniteit van rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen in hun officiële hoedanigheid voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van de stage bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution voor namens de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uitgevoerde activiteiten;

  • b. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

Artikel 23 Deskundigen
 • 1. Aan deskundigen die functies bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vervullen, worden de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten toegekend voor zover benodigd voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie, mits het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document wordt overgelegd:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking met betrekking tot handelingen of veroordelingen voorafgaand aan hun binnenkomst op het grondgebied van de gastheerstaat;

  • b. immuniteit van inbeslagname van hun persoonlijke bagage;

  • c. immuniteit van rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen tijdens de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na de beëindiging van hun functie;

  • d. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • e. het recht ten behoeve van de communicatie met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, per koerier of in verzegelde tassen te ontvangen en te verzenden;

  • f. vrijstelling van inspectie van hun persoonlijke bagage, tenzij gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de bagage artikelen bevat waarvan de invoer of uitvoer bij wet verboden is of waarop de quarantainevoorschriften van de gastheerstaat van toepassing zijn; in een dergelijk geval wordt een inspectie uitgevoerd in aanwezigheid van de betrokken deskundige;

  • g. dezelfde voorrechten met betrekking tot valuta- en wisselfaciliteiten als die welke worden toegekend aan vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen van tijdelijke officiële missies;

  • h. dezelfde repatriëringsfaciliteiten als die welke overeenkomstig het Verdrag van Wenen bij internationale crises gelden voor diplomatieke ambtenaren;

  • i. vrijstelling van inreisbeperkingen en vreemdelingenregistratie met betrekking tot hun functie zoals nader aangeduid in het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document.

 • 2. Aan deskundigen die opdrachten voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uitvoeren wordt door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution een document uitgereikt waaruit blijkt dat zij op tijdelijke basis functies voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uitoefenen en waarin de duur van hun functie wordt vermeld, waarbij de looptijd van dit Verdrag niet mag worden overschreden. Een dergelijk document wordt voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan ingetrokken indien de deskundige niet langer een functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vervult of de aanwezigheid van de deskundige op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet langer vereist is.

 • 3. Met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, van dit artikel, houden de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genoemd in het eerste lid van dit artikel na vijftien (15) opeenvolgende dagen na de datum waarop de aanwezigheid van de deskundige voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet langer vereist is op van kracht te zijn.

 • 4. Deskundigen die onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn, genieten uitsluitend de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover benodigd voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking;

  • b. immuniteit van rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen bij de uitoefening van hun functie gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van de uitoefening van hun functie;

  • c. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie;

  • d. het recht ten behoeve van de communicatie met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in welke vorm dan ook stukken te ontvangen en te verzenden.

 • 5. Deskundigen worden door de gastheerstaat niet aan enige maatregel onderworpen die de onafhankelijke uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan beïnvloeden.

Artikel 24 Raadslieden en personen die de verdediging bijstaan
 • 1. De raadslieden genieten de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover nodig voor de vrije en onafhankelijke uitoefening van hun functie, met inachtneming van de procedure bedoeld in het tweede lid van dit artikel en van de ingevolge artikel 33 van dit Verdrag vereiste kennisgevingsprocedure:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking met betrekking tot handelingen of veroordelingen voorafgaand aan hun binnenkomst op het grondgebied van de gastheerstaat;

  • b. immuniteit van inbeslagname van hun persoonlijke bagage;

  • c. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle in hun officiële hoedanigheid gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • d. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie;

  • e. ten behoeve van de communicatie uit hoofde van hun functie als raadslieden, het recht stukken en documenten in welke vorm dan ook te ontvangen en te verzenden;

  • f. tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, vrijstelling van inreisbeperkingen en vreemdelingenregistratie;

  • g. vrijstelling van inspectie van persoonlijke bagage, tenzij gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de bagage artikelen bevat waarvan de invoer of uitvoer bij wet verboden is of waarop de quarantainevoorschriften van de gastheerstaat van toepassing zijn; in een dergelijk geval wordt een inspectie uitgevoerd in aanwezigheid van de betrokken raadsman;

  • h. dezelfde voorrechten met betrekking tot valuta- en wisselfaciliteiten als die welke worden toegekend aan vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen van tijdelijke officiële missies;

  • i. tezamen met de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, dezelfde repatriëringsfaciliteiten als die welke overeenkomstig het Verdrag van Wenen bij internationale crises gelden voor diplomatieke ambtenaren.

 • 2. Wanneer raadslieden zijn benoemd overeenkomstig wet nr. 05/L-053, de voorschriften en het beleid van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, wordt aan de raadslieden een door de griffier ondertekend certificaat uitgereikt voor het tijdvak benodigd voor de uitoefening van hun functie. Indien de volmacht of het mandaat wordt beëindigd voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat, wordt dit certificaat ingetrokken.

 • 3. Voor de successie- en schenkingsrechten die worden gebaseerd op het ingezetenschap worden tijdvakken gedurende welke de raadslieden voor de uitoefening van hun functie aanwezig zijn in de gastheerstaat, niet aangemerkt als tijdvakken van ingezetenschap.

 • 4. Personen bedoeld in dit artikel die onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn, genieten uitsluitend de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover benodigd voor de onafhankelijke uitoefening van hun functie voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking;

  • b. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle in hun officiële hoedanigheid gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na beëindiging van de uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • c. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot de uitoefening van hun functie;

  • d. ten behoeve van hun communicatie uit hoofde van hun functie als raadslieden, het recht stukken en documenten in welke vorm dan ook te ontvangen en te verzenden.

 • 5. Raadslieden worden door de gastheerstaat niet aan enige maatregel onderworpen die de onafhankelijke uitoefening van hun functie bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan beïnvloeden.

 • 6. Dit artikel doet geen afbreuk aan mogelijke disciplinaire regels die op de raadslieden van toepassing zijn.

 • 7. De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op personen die de verdediging bijstaan en als zodanig door de griffier zijn erkend, overeenkomstig de relevante regels en procedures van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

Artikel 25 Getuigen
 • 1. Getuigen genieten de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover benodigd voor hun verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution ten behoeve van het afleggen van een getuigenverklaring, mits het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document wordt overgelegd en met inachtneming van de vereiste kennisgevingsprocedure uit hoofde van artikel 33 van dit Verdrag:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking met betrekking tot handelingen of veroordelingen voorafgaand aan hun binnenkomst op het grondgebied van de gastheerstaat;

  • b. immuniteit van inbeslagname van hun persoonlijke bagage, tenzij gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de bagage artikelen bevat waarvan de invoer of uitvoer bij wet verboden is of waarop de quarantainevoorschriften van de gastheerstaat van toepassing zijn;

  • c. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen gedurende hun verschijning of getuigenverklaring gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na hun verschijning of getuigenverklaring voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • d. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot hun verschijning of getuigenverklaring;

  • e. vrijstelling van inreisbeperkingen en vreemdelingenregistratie wanneer zij reizen ten behoeve van hun verschijning of getuigenverklaring;

  • f. ten behoeve van de communicatie met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en met de raadslieden in verband met hun verschijning of getuigenverklaring, het recht stukken in welke vorm dan ook te ontvangen en te verzenden; en

  • g. dezelfde repatriëringsfaciliteiten als die welke overeenkomstig het Verdrag van Wenen bij internationale crises gelden voor diplomatieke gezanten.

 • 2. Aan getuigen wordt door de griffier een document uitgereikt waaruit blijkt dat hun verschijning door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is en waarin het tijdvak wordt vermeld waarin hun aanwezigheid nodig is. Dit certificaat wordt voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan ingetrokken indien de verschijning van de getuige voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, of zijn of haar aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet langer vereist is.

 • 3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten, uitgezonderd die bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van dit artikel houden op van toepassing te zijn na een tijdvak van vijftien (15) aaneengesloten dagen na de datum waarop de aanwezigheid van de betrokken getuige niet langer door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is, op voorwaarde dat een dergelijke getuige de gelegenheid heeft gehad de gastheerstaat in dat tijdvak te verlaten.

 • 4. Getuigen die onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn, genieten uitsluitend de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover benodigd voor hun verschijning of getuigenverklaring voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking;

  • b. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen gedurende hun verschijning of getuigenverklaring gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na hun verschijning of getuigenverklaring voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • c. onschendbaarheid van alle officiële stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal;

  • d. ten behoeve van de communicatie met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en met de raadslieden in verband met hun verschijning of getuigenverklaring, het recht stukken in welke vorm dan ook te ontvangen en te verzenden.

 • 5. Getuigen worden door de gastheerstaat niet aan enige maatregel onderworpen die hun verschijning of getuigenverklaring voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan beïnvloeden.

 • 6. Getuigen die geen onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn en wier verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution of aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is, zijn verplicht de gastheerstaat te verlaten. De griffier neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de onverwijlde verplaatsing naar een derde staat te regelen van getuigen die na het verschijnen of afleggen van een getuigenverklaring voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution om veiligheidsredenen niet kunnen terugkeren naar hun vaderland of naar het land waar zij hun vaste verblijfplaats hebben.

Artikel 26 Slachtoffers
 • 1. Slachtoffers die betrokken zijn bij de procedures in overeenstemming met artikel 22 van wet nr. 05/L-053 genieten de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten voor zover benodigd voor hun verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, mits het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document wordt overgelegd en met inachtneming van de vereiste kennisgevingsprocedure uit hoofde van artikel 33 van dit Verdrag:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking met betrekking tot handelingen of veroordelingen voorafgaand aan hun binnenkomst op het grondgebied van de gastheerstaat;

  • b. immuniteit van inbeslagname van hun persoonlijke bagage, tenzij gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de bagage artikelen bevat waarvan de invoer of uitvoer bij wet verboden is of waarop de quarantainevoorschriften van de gastheerstaat van toepassing zijn;

  • c. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen gedurende hun verschijning gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na hun verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • d. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot hun deelname aan de procedure voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • e. vrijstelling van inreisbeperkingen en vreemdelingenregistratie wanneer zij ten behoeve van hun verschijning naar en van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution reizen.

 • 2. Aan slachtoffers wordt door de griffier een document uitgereikt waaruit hun deelname aan de procedure voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution blijkt en waarin het tijdsbestek van die deelname wordt vermeld. Een dergelijk document wordt voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan ingetrokken indien het slachtoffer niet langer deelneemt aan de procedures voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, of de aanwezigheid van het slachtoffer op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet langer vereist is.

 • 3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten houden op van toepassing te zijn na een tijdvak van vijftien (15) aaneengesloten dagen na de datum waarop de aanwezigheid van het betrokken slachtoffer niet langer door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is, op voorwaarde dat een dergelijk slachtoffer de gelegenheid heeft gehad de gastheerstaat in dat tijdvak te verlaten.

 • 4. Slachtoffers die onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn, genieten geen voorrechten, immuniteiten en faciliteiten, uitgezonderd, voor zover benodigd voor hun verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen tijdens hun verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na hun verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

 • 5. Slachtoffers worden door de gastheerstaat niet aan enige maatregel onderworpen die hun verschijning voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan beïnvloeden.

Artikel 27 Overige personen anders dan aangeklaagden en verdachten wier aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is
 • 1. Aan overige personen anders dan aangeklaagden en verdachten wier aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is worden, voor zover benodigd voor het naar behoren functioneren van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, de volgende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten toegekend, mits het in het tweede lid van dit artikel bedoelde document wordt overgelegd en met inachtneming van de ingevolge artikel 33 van dit Verdrag vereiste kennisgevingsprocedure:

  • a. immuniteit van arrestatie en detentie of enige andere vrijheidsbeperking met betrekking tot handelingen of veroordelingen voorafgaand aan hun binnenkomst op het grondgebied van de gastheerstaat;

  • b. immuniteit van inbeslagname van hun persoonlijke bagage, tenzij gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de bagage artikelen bevat waarvan de invoer of uitvoer bij wet verboden is of waarop de quarantainevoorschriften van de gastheerstaat van toepassing zijn;

  • c. immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen gedurende hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; deze immuniteit blijft ook gelden na hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • d. onschendbaarheid van alle stukken en documenten in welke vorm dan ook en materiaal met betrekking tot hun deelname aan de procedure voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution;

  • e. vrijstelling van inreisbeperkingen en vreemdelingenregistratie wanneer zij ten behoeve van hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution van en naar de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution reizen.

 • 2. Aan de in dit artikel bedoelde personen wordt door de griffier een document uitgereikt waaruit blijkt dat hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is en waarin het tijdvak wordt vermeld waarin hun aanwezigheid nodig is. Een dergelijk document wordt voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan ingetrokken indien hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet langer vereist is.

 • 3. Met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, van dit artikel, houden de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genoemd in het eerste lid van dit artikel na vijftien (15) opeenvolgende dagen na de datum waarop de aanwezigheid van deze overige personen anders dan aangeklaagden en verdachten voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet langer vereist is op van kracht te zijn.

 • 4. In dit artikel bedoelde personen die onderdaan of permanent ingezetene van de gastheerstaat zijn, genieten geen voorrechten, immuniteiten en faciliteiten, uitgezonderd, voor zover benodigd voor hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, immuniteit van enigerlei rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen tijdens hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen. Deze immuniteit blijft ook gelden nadat hun aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution niet langer vereist is.

 • 5. In dit artikel bedoelde personen worden door de gastheerstaat niet aan enige maatregel onderworpen die hun aanwezigheid voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan beïnvloeden.

Artikel 28 Werkzaamheden van gezinsleden van de rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier en van personeel
 • 1. Het wordt gezinsleden die deel uitmaken van de huishouding van een rechter, Speciale Aanklager, plaatsvervangend Speciale Aanklager, griffier, plaatsvervangend griffier of van een lid van het personeel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution toegestaan in de gastheerstaat betaalde werkzaamheden te verrichten gedurende het tijdvak waarin de desbetreffende rechter, Speciale Aanklager, plaatsvervangend Speciale Aanklager, griffier, of plaatsvervangend griffier of het lid van het personeel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution is aangesteld.

 • 2. Gezinsleden die deel uitmaken van de huishouding van een rechter, Speciale Aanklager, plaatsvervangend Speciale Aanklager, griffier, plaatsvervangend griffier of van een lid van het personeel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution die betaalde werkzaamheden verrichten, genieten geen immuniteit ten aanzien van de strafrechtelijke, civielrechtelijke of bestuursrechtelijke rechtsmacht wat betreft aangelegenheden die ontstaan in de loop van of verband houden met deze werkzaamheden. Executoriale maatregelen worden evenwel genomen zonder inbreuk te maken op de onschendbaarheid van hun persoon of hun woning, indien zij recht hebben op een dergelijke onschendbaarheid.

 • 3. Bij insolventie van een persoon jonger dan 18 jaar in verband met een vordering die voortvloeit uit betaalde werkzaamheden van die persoon wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 30 van dit Verdrag ten behoeve van schikking van de vordering de immuniteit opgeheven van de rechter, Speciale Aanklager, plaatsvervangend Speciale Aanklager, griffier, de plaatsvervangend griffier of het personeel van wiens gezin de betrokkene lid is.

 • 4. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde werkzaamheden dienen in overeenstemming te zijn met de wetgeving van de gastheerstaat, met inbegrip van de wetgeving inzake belastingen en sociale zekerheid.

Artikel 29 Uitzondering op immuniteit

De immuniteit verleend aan de personen genoemd in artikel 19, eerste lid, artikel 20, eerste tot en met derde lid en zesde lid, artikel 21, artikel 22, derde lid, artikel 23, eerste en vierde lid, en artikel 24, eerste en vierde lid strekt zich niet uit tot civiele vorderingen van een derde wegens schadevergoeding, met inbegrip van persoonlijke letsel of overlijden ten gevolge van een verkeersongeval veroorzaakt door een dergelijke persoon.

DEEL IV. OPHEFFING VAN VOORRECHTEN, IMMUNITEITEN EN FACILITEITEN
Artikel 30 Opheffing van de in de artikelen 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 voorziene voorrechten, immuniteiten en faciliteiten
 • 1. De in de artikelen 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 van dit Verdrag voorziene voorrechten, immuniteiten en faciliteiten worden toegekend in het belang van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en niet voor het persoonlijk gewin van de betrokkenen zelf.

 • 2. De immuniteit uit hoofde van dit Verdrag verleend aan een persoon wordt opgeheven zoals vervat in wet nr. 04/L-274 van de Republiek Kosovo in elk geval waarin de immuniteit de rechtsgang zou belemmeren en deze kan worden opgeheven zonder afbreuk te doen aan

  • a. het doel waarvoor deze is toegekend; of

  • b. de belangen van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

DEEL V. SAMENWERKING TUSSEN DE KOSOVO RELOCATED SPECIALIST JUDICIAL INSTITUTION EN DE GASTHEERSTAAT

SECTIE 1: ALGEMEEN
Artikel 31 Algemene samenwerking tussen de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en de gastheerstaat
 • 1. Waar dit Verdrag verplichtingen oplegt aan de bevoegde autoriteiten, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de vervulling van deze verplichtingen bij de regering van de gastheerstaat.

 • 2. De gastheerstaat stelt de griffier onverwijld in kennis van de keuze van de instantie die wordt aangewezen als officieel en primair verantwoordelijk aanspreekpunt ten aanzien van alle aangelegenheden met betrekking tot dit Verdrag en van alle eventuele latere wijzigingen ter zake.

 • 3. De griffier, of een door hem of haar aangewezen lid van het personeel, fungeert als officieel aanspreekpunt voor de gastheerstaat en is primair verantwoordelijk ten aanzien van alle aangelegenheden met betrekking tot dit Verdrag. De gastheerstaat wordt onverwijld van deze aanwijzing in kennis gesteld alsmede van alle eventuele wijzigingen ter zake.

Artikel 32 Samenwerking met de bevoegde autoriteiten
 • 1. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution werkt te allen tijde samen met de bevoegde autoriteiten teneinde een goede rechtsbedeling en de handhaving van de wetten van de gastheerstaat te vergemakkelijken, de naleving van politievoorschriften te waarborgen en gevallen van misbruik in verband met de uit hoofde van dit Verdrag verleende voorrechten, immuniteiten en faciliteiten te voorkomen.

 • 2. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en de gastheerstaat werken samen op het gebied van veiligheid, daarbij rekening houdend met de openbare orde en nationale veiligheid van de gastheerstaat.

 • 3. Onverminderd hun voorrechten, immuniteiten en faciliteiten is het de plicht van alle personen die uit hoofde van dit Verdrag dergelijke voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genieten de wet- en regelgeving van de gastheerstaat na te leven. Zij zijn tevens gehouden zich niet te mengen in de interne aangelegenheden van de gastheerstaat.

 • 4. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution werkt samen met de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor gezondheid, arbeidsveiligheid, elektronische communicatie en brandpreventie.

 • 5. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution eerbiedigt de met de gastheerstaat overeengekomen veiligheidsrichtlijnen, alsook de richtlijnen van de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de voorschriften inzake brandpreventie.

Artikel 33 Kennisgeving en identiteitskaarten
 • 1. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien (10) dagen na hun aankomst in kennis van de aanwezigheid in de gastheerstaat van getuigen, slachtoffers en andere personen zoals bedoeld in artikel 27 van dit Verdrag. Indien in uitzonderlijke omstandigheden kennisgeving vooraf binnen tien (10) dagen niet mogelijk is, treedt de griffier onverwijld in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • 2. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht (8) dagen na hun eerste aankomst in de gastheerstaat in kennis van:

  • a. de aanwezigheid van de rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier en van personeel;

  • b. de aanwezigheid van stagiairs;

  • c. de aanwezigheid van deskundigen;

  • d. de aanwezigheid van raadslieden en personen die de verdediging bijstaan;

  • e. de aanwezigheid van gezinsleden die deel uitmaken van de huishouding van de personen bedoeld onder a. en d.;

  • f. de aanwezigheid van personen in persoonlijke dienst van de personen bedoeld onder a. van dit lid;

  • g. de datum van aankomst van de personen bedoeld onder a., b., c., d., e. en f. van dit lid.

 • 3. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen in kennis van de benoeming van de personen bedoeld in het tweede lid, onder a. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen in kennis van de toelating van de personen bedoeld in het tweede lid, onder b., tot het stageprogramma van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

 • 4. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen na aanstelling in kennis van deskundigen en van lokaal geworven personeel in overeenstemming met artikel 21 van dit Verdrag.

 • 5. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen in kennis van het definitieve vertrek of de beëindiging van hun functies of betrokkenheid bij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution van de personen bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van dit artikel.

 • 6. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen in kennis van personen bedoeld in het tweede lid, onder e., van dit artikel die niet langer deel uitmaken van de huishouding.

 • 7. De griffier stelt de gastheerstaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen in kennis van personen bedoeld in het tweede lid, onder f., van dit artikel die niet langer in persoonlijke dienst werkzaam zijn.

 • 8. De gastheerstaat verstrekt een identiteitskaart ter identificatie van de houder ten overstaan van de bevoegde autoriteiten aan

  • a. de rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier en personeel;

  • b. de gezinsleden die deel uitmaken van de huishouding van de personen bedoeld in het tweede lid, onder a. en d, van dit artikel;

  • c. personen in persoonlijke dienst;

  • d. stagiairs, mits zij zijn geregistreerd in overeenstemming met artikel 22, eerste lid, van dit Verdrag;

  • e. deskundigen, mits het ministerie van Buitenlandse Zaken het document bedoeld in artikel 23, tweede lid, van dit Verdrag heeft ontvangen;

  • f. raadslieden en personen die de verdediging bijstaan;

  • g. overige personen wier aanwezigheid op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vereist is, mits het ministerie van Buitenlandse Zaken het document bedoeld in artikel 27, tweede lid, van dit Verdrag heeft ontvangen;

  • h. lokaal geworven personeel in overeenstemming met artikel 21 van dit Verdrag.

 • 9. Bij het definitieve vertrek van de in het tweede, vierde en achtste lid, onder g., van dit artikel bedoelde personen of wanneer deze personen niet langer hun functie uitoefenen, dient de in het achtste lid van dit artikel bedoelde identiteitskaart onverwijld en uiterlijk binnen vijftien (15) dagen door de griffier te worden geretourneerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Indien personen die niet langer hun functie uitoefenen niet in de gelegenheid zijn de in het achtste lid van dit artikel bedoelde identiteitskaart binnen de omschreven termijn te retourneren, dient het ministerie van Buitenlandse Zaken onverwijld te worden geraadpleegd.

Artikel 34 Socialezekerheidsstelsel

Voor zover het socialezekerheidsstelsel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution een dekking biedt die vergelijkbaar is met de dekking krachtens de wetgeving van de gastheerstaat, zijn de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, de functionarissen en de leden die deel uitmaken van hun huishouding op wie het bovenbedoelde stelsel van toepassing is, vrijgesteld van de bepalingen op het gebied van sociale zekerheid van de gastheerstaat. Zij zijn dientengevolge niet gedekt tegen de risico’s vervat in de bepalingen op het gebied van sociale zekerheid in de gastheerstaat. Deze vrijstelling is op hen van toepassing tenzij zij betaalde werkzaamheden gaan verrichten in de gastheerstaat.

SECTIE 2: VISA, VERGUNNINGEN EN OVERIGE DOCUMENTEN
Artikel 35 Visa voor de rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier, de leden van het personeel, raadslieden en personen die de verdediging bijstaan
 • 1. De rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier, de leden van het personeel, raadslieden en personen die de verdediging bijstaan van wie de griffier als zodanig kennisgeving heeft gedaan aan de gastheerstaat, hebben recht op onbelemmerde binnenkomst in, vertrek uit en verplaatsing binnen de gastheerstaat, met inbegrip van onbelemmerde toegang tot het terrein.

 • 2. Visa, waar deze vereist zijn, worden kosteloos en zo spoedig mogelijk afgegeven.

 • 3. Aanvragen voor visa, waar deze vereist zijn, van gezinsleden die deel uitmaken van de huishouding van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde personen, worden door de gastheerstaat zo spoedig mogelijk behandeld en kosteloos verstrekt.

Artikel 36 Visa voor getuigen, slachtoffers, deskundigen, stagiairs, personen wier aanwezigheid vereist is op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution krachtens een dagvaarding als verdachte of aangeklaagde en andere personen wier aanwezigheid vereist is op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution
 • 1. Alle in de artikelen 22, 23, 24, 25, 26 en 27 van dit Verdrag bedoelde personen, van wie de griffier als zodanig kennisgeving heeft gedaan aan de gastheerstaat, hebben recht op onbelemmerde binnenkomst in, vertrek uit en, met inachtneming van het derde en vierde lid van dit artikel, verplaatsing binnen de gastheerstaat, wanneer van toepassing en ten behoeve van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

 • 2. Visa, waar deze vereist zijn, worden kosteloos en zo spoedig mogelijk afgegeven aan de personen bedoeld in de artikelen 22 en 23 van dit Verdrag. Dezelfde faciliteiten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel gelden voor personen die getuigen en slachtoffers begeleiden en van wie de griffier als zodanig kennisgeving heeft gedaan aan de gastheerstaat.

 • 3. Visa, waar deze vereist zijn, worden kosteloos en zo spoedig mogelijk afgegeven aan personen die aanwezig dienen te zijn op de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution zijn gedagvaard om te verschijnen als verdachte of aangeklaagde. Hetzelfde geldt voor de overige personen bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 van dit Verdrag. Op deze visa kunnen territoriale beperkingen van toepassing zijn.

 • 4. De gastheerstaat kan aan de visa bedoeld in het derde lid van dit artikel de voorwaarden of beperkingen verbinden die noodzakelijk zijn om schendingen van zijn openbare orde te voorkomen of de veiligheid van de betrokken persoon te beschermen.

 • 5. Alvorens het derde of vierde lid van dit artikel toe te passen vraagt de gastheerstaat de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution om zijn zienswijze.

Artikel 37 Visa voor bezoekers van personen die door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in hechtenis worden gehouden
 • 1. De gastheerstaat treft passende voorzieningen om visa voor bezoekers van personen die door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in hechtenis worden gehouden snel te behandelen. Visa voor bezoekers die familieleden zijn van een persoon die door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in hechtenis wordt gehouden worden snel behandeld en kunnen, waar van toepassing, kosteloos of tegen een gereduceerd tarief worden verstrekt.

 • 2. Op de visa voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde bezoekers kunnen territoriale beperkingen van toepassing zijn. Visa kunnen worden geweigerd in het geval dat:

  • a. de in het eerste lid van dit artikel bedoelde bezoekers geen documenten kunnen overleggen ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden en waaruit blijkt dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikken, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar hun land van herkomst of voor de doorreis naar een derde staat, waar zij met zekerheid zullen worden toegelaten, dan wel in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven;

  • b. zij ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staan; of

  • c. zij dienen te worden beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van een van de overeenkomstsluitende partijen bij de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

 • 3. De gastheerstaat kan aan de visa bedoeld in het tweede lid van dit artikel de voorwaarden of beperkingen verbinden die noodzakelijk zijn om schendingen van zijn openbare orde te voorkomen of de veiligheid van de betrokken persoon te beschermen.

Artikel 38 Rijbewijs

Voor de duur van hun tewerkstelling of opdracht is het de volgende personen toegestaan een rijbewijs van de gastheerstaat te verkrijgen op vertoon van hun geldige buitenlandse rijbewijs dan wel hun eigen geldige buitenlandse rijbewijs te blijven gebruiken, mits de houder in het bezit is van een door de gastheerstaat in overeenstemming met artikel 33 van dit Verdrag afgegeven identiteitskaart:

 • 1. de rechters, de Speciale Aanklager, de plaatsvervangend Speciale Aanklager, de griffier, de plaatsvervangend griffier en personeel;

 • 2. de gezinsleden die deel uitmaken van de huishouding van de personen bedoeld onder 1. van dit artikel;

 • 3. personen in persoonlijke dienst van de personen bedoeld onder 1. van dit artikel;

 • 4. raadslieden en personen die de verdediging bijstaan alsmede gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding;

 • 5. stagiairs;

 • 6. deskundigen, indien zij gedurende langer dan drie (3) maanden ononderbroken dienen te verblijven in de gastheerstaat.

SECTIE 3: BEVEILIGING, OPERATIONELE BIJSTAND
Artikel 39 Beveiliging, veiligheid en bescherming van de in dit Verdrag bedoelde personen
 • 1. Onverminderd de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten die uit hoofde van dit Verdrag worden toegekend, nemen de bevoegde autoriteiten de doeltreffende en adequate maatregelen die vereist kunnen zijn om de beveiliging, veiligheid en bescherming van de in dit Verdrag bedoelde personen te waarborgen, en die noodzakelijk zijn voor het naar behoren functioneren van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, zonder inmenging van welke aard dan ook.

 • 2. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution werkt samen met de bevoegde autoriteiten teneinde te waarborgen dat alle in dit Verdrag bedoelde personen zich houden aan de instructies die hun door de bevoegde autoriteiten worden gegeven met het oog op hun beveiliging en veiligheid.

 • 3. Onverminderd hun voorrechten, immuniteiten en faciliteiten is het de plicht van alle in dit Verdrag bedoelde personen zich te houden aan de instructies die hun door de bevoegde autoriteiten worden gegeven met het oog op hun beveiliging en veiligheid.

Artikel 40 Vervoer van personen in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution
 • 1. Het vervoer van personen in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit hoofde van wet nr. 05/L-053 en het Reglement van proces- en bewijsvoering, vanaf het punt van aankomst in de gastheerstaat naar het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution wordt op verzoek van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overleg met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution verricht door de bevoegde autoriteiten van de gastheerstaat.

 • 2. Het vervoer van personen in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit hoofde van wet nr. 05/L-053 en het Reglement van proces- en bewijsvoering, van het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution naar het punt van vertrek uit de gastheerstaat wordt op verzoek van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overleg met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution verricht door de bevoegde autoriteiten van de gastheerstaat.

 • 3. Het vervoer van personen in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit hoofde van wet nr. 05/L-053 en het Reglement van proces- en bewijsvoering, buiten het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution wordt op verzoek van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overleg met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution verricht door de bevoegde autoriteiten van de gastheerstaat.

 • 4. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution stelt de bevoegde autoriteiten van de gastheerstaat binnen een redelijke termijn in kennis van een verzoek om vervoer van de in dit artikel bedoelde personen. Wanneer mogelijk wordt deze kennisgeving tweeënzeventig (72) uur van te voren gedaan.

 • 5. Wanneer de gastheerstaat ingevolge dit artikel een verzoek ontvangt en ter zake van de uitvoering van het verzoek problemen vaststelt, wordt onverwijld overleg gepleegd met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution teneinde de kwestie op te lossen. Dergelijke problemen kunnen onder andere betreffen:

  • a. onvoldoende tijd en/of informatie om het verzoek uit te voeren;

  • b. de onmogelijkheid, ondanks alle mogelijke inspanningen, adequate veiligheidsmaatregelen te treffen voor het vervoer van de persoon of personen; of

  • c. het bestaan van een gevaar voor de openbare orde en veiligheid in de gastheerstaat.

 • 6. Een persoon in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit hoofde van wet nr. 05/L-053 en het Reglement van proces- en bewijsvoering, wordt rechtstreeks en zonder belemmering naar de in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde bestemming vervoerd of naar een andere bestemming waarom de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution ingevolge het derde lid van dit artikel kan verzoeken.

 • 7. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en de gastheerstaat treffen, naargelang van toepassing, praktische regelingen voor het vervoer van personen in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit hoofde van wet nr. 05/L-053 en het Reglement van proces- en bewijsvoering in overeenstemming met dit artikel.

Artikel 41 Samenwerking bij detentie

Wanneer de aanwezigheid van een persoon die zich in hechtenis bevindt, vereist is voor het afleggen van een verklaring of andere medewerking aan de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en wanneer, om veiligheidsredenen, een dergelijke persoon niet kan worden vastgehouden in het detentiecentrum van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, plegen de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en de gastheerstaat overleg en treffen, wanneer noodzakelijk, regelingen om de persoon te vervoeren naar een penitentiaire inrichting of andere locatie die deel uitmaakt van het terrein van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

Artikel 42 Voorlopige invrijheidstelling
 • 1. Personen in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in de gastheerstaat worden niet voorlopig in vrijheid gesteld in de gastheerstaat in overeenstemming met artikel 41, elfde lid, van wet nr. 05/L-053, tenzij het personen betreft die onderdaan of permanent ingezetene zijn van de gastheerstaat.

 • 2. De gastheerstaat faciliteert het vervoer van personen die voorlopig in vrijheid zijn gesteld in overeenstemming met artikel 40 van dit Verdrag.

 • 3. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en de gastheerstaat treffen praktische regelingen voor de uitvoering van dit artikel.

Artikel 43 Invrijheidstelling
 • 1. Personen in hechtenis van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in de gastheerstaat worden niet in vrijheid gesteld in de gastheerstaat, tenzij het personen betreft die onderdaan of permanent ingezetene zijn van de gastheerstaat. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution blijft bevoegd ter zake van dergelijke personen totdat zij zijn teruggekeerd en in vrijheid zijn gesteld in het land waar zij in hechtenis zaten namens de de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution of in Kosovo, of indien zij geen recht hebben op verblijf in een van deze landen, in het land waarvan zij oorspronkelijk en/of rechtmatig inwoner waren of in een ander land dat ermee instemt hen te ontvangen in overeenstemming met artikel 41, elfde lid, van wet nr. 05/L-053. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution draagt de verantwoordelijkheid voor het vertrek van deze personen uit de gastheerstaat.

 • 2. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution treft de regelingen die zij passend acht voor de overbrenging van de persoon naar een van de landen bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

 • 3. De bepalingen van artikel 40 van dit Verdrag zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoer van de in dit artikel bedoelde personen binnen de gastheerstaat.

 • 4. De regering van Kosovo neemt alle nodige maatregelen ter bescherming van de veiligheid en het welzijn van personen bedoeld in dit artikel zodra zij in Kosovo in vrijheid worden gesteld.

Artikel 44 Tenuitvoerlegging van vonnissen
 • 1. Veroordelingen tot gevangenisstraf worden ten uitvoer gelegd in een staat aangewezen door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution uit de staten waarmee de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution daartoe regelingen heeft getroffen in overeenstemming met artikel 50 van wet nr. 05/L-053.

 • 2. Veroordelingen tot gevangenisstraf worden niet ten uitvoer gelegd in de gastheerstaat.

Artikel 45 Beperking van de uitoefening van rechtsmacht door de gastheerstaat
 • 1. De gastheerstaat oefent geen rechtsmacht uit en neemt geen verzoek om uitlevering in behandeling van een andere staat met betrekking tot verdachten en aangeklaagden die voor de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution verschijnen en door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution vervolgd worden, ten aanzien van handelen, nalaten te handelen of veroordelingen voorafgaand aan hun binnenkomst op het grondgebied van de gastheerstaat, uitgezonderd zoals vervat in het Reglement van proces- en bewijsvoering.

 • 2. Aan de in dit artikel voorziene immuniteit komt een einde wanneer de persoon die is vrijgesproken, in vrijheid is gesteld of wiens aanwezigheid anderszins niet langer door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution wordt verlangd en die vanaf die datum gedurende vijftien (15) achtereenvolgende dagen de gelegenheid heeft gehad te vertrekken, niettemin is gebleven op het grondgebied van de gastheerstaat of, na te zijn vertrokken, weer is teruggekeerd.

Artikel 46 Nationale veiligheid in de gastheerstaat

Niets in dit Verdrag tast het recht van de gastheerstaat aan de maatregelen te treffen die hij nodig acht ten behoeve van de bescherming van zijn nationale veiligheid.

ZESDE DEEL KOSTEN

Artikel 47 Kosten

Alle kosten die verband houden met de aanwezigheid en het functioneren van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in de gastheerstaat die de gastheerstaat maakt in verband met het functioneren van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution worden gedragen door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overeenstemming met wet 04/L-274 van Kosovo inzake de bekrachtiging van het internationaal verdrag tussen de Republiek Kosovo en de Europese Unie ten behoeve van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo d.d. 23 april 2014 en worden niet voldaan vanuit de begroting van Kosovo uit hoofde van artikel 63, eerste lid, van wet nr. 05/L-053.

DEEL VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 48 Aanvullende regelingen en overeenkomsten

De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution kan, binnen de grenzen van haar bevoegdheid krachtens wet nr. 05/L-053, met de gastheerstaat, ten behoeve van de uitvoering van dit Verdrag of ten behoeve van aangelegenheden die niet worden geregeld in dit Verdrag andere aanvullende overeenkomsten en regelingen treffen, naar gelang van toepassing.

Artikel 49 Beslechting van geschillen met derden

De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution stelt bepalingen vast ten behoeve van een passende wijze van beslechting van:

 • a. geschillen die voortvloeien uit contracten en andere geschillen van privaatrechtelijke aard waarbij de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution partij is;

 • b. geschillen waarbij in dit Verdrag bedoelde personen betrokken zijn die uit hoofde van hun officiële positie of functie in verband met de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution immuniteit genieten, indien deze immuniteit niet is opgeheven.

Artikel 50 Beslechting van geschillen betreffende de interpretatie of toepassing van dit Verdrag of van aanvullende regelingen of overeenkomsten
 • 1. De griffier van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en vertegenwoordigers van de gastheerstaat plegen regelmatig overleg over de uitvoering van dit Verdrag en over aanvullende regelingen of overeenkomsten die betrekking hebben op de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution of gesloten worden tussen de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en de gastheerstaat.

 • 2. Bij een geschil omtrent de toepassing, uitvoering of uitlegging van dit Verdrag, stelt de griffier het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kosovo onverwijld in kennis. In dat geval kan ook de gastheerstaat het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kosovo in kennis stellen, naargelang van toepassing.

 • 3. Indien een geschil binnen drie maanden na de kennisgeving niet kan worden beslecht, wordt het op verzoek van een van de partijen voorgelegd aan een scheidsgerecht bestaande uit drie arbiters. Een arbiter wordt benoemd door de gastheerstaat, een in overleg tussen de Republiek Kosovo en de griffier van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution en de twee arbiters tezamen benoemen een derde die zal optreden als voorzitter van het scheidsgerecht. Indien binnen vijftien (15) dagen na de benoeming van de twee arbiters geen derde is benoemd, kan elk van beide partijen de president van het Internationaal Gerechtshof verzoeken de bedoelde arbiter te benoemen.

 • 4. Het scheidsgerecht stelt zijn eigen procedures vast, waarbij twee arbiters een quorum voor alle doeleinden dienen te vormen, en alle besluiten dienen te worden genomen met de instemming van ten minste twee arbiters.

 • 5. De kosten, zoals geraamd door het scheidsgerecht, worden gedragen door de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in overeenstemming met artikel 47 van dit Verdrag en door de gastheerstaat.

 • 6. Het scheidsgerecht beslist over het geschil op basis van de bepalingen van dit Verdrag en van aanvullende regelingen of overeenkomsten en de toepasselijke regels van het internationale recht. De uitspraak van het scheidsgerecht gaat vergezeld van een uiteenzetting van de gronden ervan en is onherroepelijk en bindend voor de partijen.

Artikel 51 Toepassing

Wat de gastheerstaat betreft, is dit Verdrag uitsluitend van toepassing op het deel van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

Artikel 52 Wijzigingen

Dit Verdrag kan met wederzijdse instemming van de partijen worden gewijzigd.

Artikel 53 Inwerkingtreding
 • 1. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat aan de grondwettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van het Verdrag is voldaan.

 • 2. Het Interim-verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland van 26 januari 2016 houdt op van kracht te zijn op de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag.

Artikel 54 Duur en beëindiging
 • 1. Dit Verdrag blijft van kracht gedurende een jaar, waarna het steeds automatisch met een jaar zal worden verlengd, tenzij er geen toereikende financiering voor de noodzakelijke kosten bedoeld in artikel 47 van dit Verdrag kan worden verkregen. In dat geval kan de gastheerstaat de Republiek Kosovo er drie maanden vóór het einde van de eerste termijn van een jaar of een volgende termijn van een jaar schriftelijk van in kennis stellen dat hij het Verdrag niet wenst te verlengen.

 • 2. Dit Verdrag houdt op van kracht te zijn indien de zetel van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution wordt verwijderd van het grondgebied van de gastheerstaat of indien de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution wordt ontbonden uit hoofde van een kennisgeving van voltooiing door de Raad van de Europese Unie aan de Republiek Kosovo, met uitzondering van de bepalingen die van toepassing kunnen zijn in verband met de ordentelijke beëindiging van de werkzaamheden van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution op haar zetel in de gastheerstaat en de vervreemding van haar bezittingen aldaar, alsmede van de bepalingen inzake immuniteit ten aanzien van elke juridische procedure met betrekking tot alle in een officiële hoedanigheid gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen.

 • 3. De bepalingen inzake de onschendbaarheid van fondsen, bezittingen, archieven en documenten van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution blijven na beëindiging van dit Verdrag van kracht.

 • 4. De gastheerstaat wordt tijdig op de hoogte gebracht van de ontbinding van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Pristina op 15 februari 2016, in tweevoud, in de Engelse taal.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, GERRIE WILLEMS Ambassadeur

Voor de Republiek Kosovo, HASHIM THAÇI, Eerste vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2016, 27.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2016, 27.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2016, 27.

Uitgegeven de tiende juni 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven