7 (2016) Nr. 1

A. TITEL

Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming;

Brussel, 17 februari 2016

B. TEKST


Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming

Het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door:

De Vlaamse Regering,

De Waalse Regering,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

hierna te noemen „de Overeenkomstsluitende Partijen”,

Gelet op artikel 6, tweede lid, onder f), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,

Gelet op de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970, zoals gewijzigd bij Protocol van 20 juni 1977 (hierna: de Overeenkomst),

Overwegende dat het thans nodig blijkt het toepassingsgebied van de bepalingen van de Overeenkomst te beperken tot de eigenlijke uitoefening van de jacht om de Overeenkomstsluitende Partijen de mogelijkheid te bieden een effectieve bestrijding van wildsoorten in bepaalde gevallen toe te staan, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke, voor hun eigen grondgebied geldende omstandigheden,

Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met de in Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand gebezigde terminologie,

Vaststellend dat het Koninkrijk België een federale structuur heeft aangenomen en dat de Overeenkomst betrekking heeft op aangelegenheden die tot de uitsluitende bevoegdheid van de Gewesten behoren,

Vaststellend dat het Verdrag van 17 juni 2008 tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie heeft herzien en de titel ervan heeft gewijzigd in „Verdrag tot instelling van de Benelux Unie”,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

In de Overeenkomst wordt een artikel 12bis toegevoegd, dat als volgt luidt:

„Artikel 12bis

Deze Overeenkomst is uitsluitend van toepassing in het kader van de uitoefening van de jacht en geldt niet voor de bestrijding van de in artikel 1 bedoelde wildsoorten, die ter voorkoming of beperking van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren of allerhande eigendommen, in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van de natuurlijke habitats, dan wel in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of de veiligheid van het luchtverkeer of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang door de Overeenkomstsluitende Partijen wordt toegestaan.”

Artikel 2

1. In artikel 1, eerste lid, artikel 2, artikel 4, vijfde lid, artikel 7, artikel 8, eerste lid, en in artikel 13, eerste lid, van de Overeenkomst wordt het woord „drie” geschrapt.

2. In de artikelen 3 en 12 van de Overeenkomst worden de woorden „drie landen” vervangen door de woorden “Overeenkomstsluitende Partijen”. In artikel 12 wordt voorts het bezittelijk voornaamwoord „zijn” vervangen door het woord „haar”.

3. In artikel 1, eerste lid, in de artikelen 3 en 5, en in de eerste zinsnede van artikel 8, eerste lid, van de Overeenkomst worden de woorden „of gewestelijke” toegevoegd na het woord „nationale”.

4. In de laatste zinsnede van artikel 8, eerste lid, van de Overeenkomst worden de woorden „bevoegde nationale autoriteiten” vervangen door de woorden „bevoegde autoriteiten”.

Artikel 3

1. In artikel 1, derde lid, van de Overeenkomst worden de woorden „Het krachtens artikel 15 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie ingestelde Comité van Ministers” vervangen door de woorden „Het in artikel 5, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie bedoelde Comité van Ministers”.

2. In artikel 1, derde lid, in artikel 4, vierde lid, onder a), in artikel 7, in artikel 11 en in artikel 13, eerste lid, van de Overeenkomst, worden de woorden „artikel 19 a) van het Unieverdrag” vervangen door de woorden „artikel 6, tweede lid, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie”.

3. In artikel 16, derde lid, van de Overeenkomst worden de woorden „Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie” vervangen door de woorden „Verdrag tot instelling van de Benelux Unie”.

Artikel 4

 • 1. De secretaris-generaal van de Benelux Unie is depositaris van dit Protocol, waarvan hij een eensluidend gewaarmerkt afschrift aan elke Overeenkomstsluitende Partij doet toekomen.

 • 2. Dit Protocol wordt bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door de Overeenkomstsluitende Partijen.

 • 3. De Overeenkomstsluitende Partijen leggen hun akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring neer bij de depositaris.

 • 4. De depositaris brengt de Overeenkomstsluitende Partijen op de hoogte van de neerlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

 • 5. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van neerlegging van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

 • 6. De depositaris stelt de Overeenkomstsluitende Partijen in kennis van de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend en voorzien van hun zegel.

GEDAAN te Brussel, op 17 februari 2016, in één exemplaar, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door: De Vlaamse Regering: J. SCHAUVLIEGE

De Waalse Regering: R. COLLIN

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering: C. FREMAULT

Voor het Groothertogdom Luxemburg: J.-J. WELFRING

Voor het Koninkrijk der Nederlanden: W. LIBONProtocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux

Le Royaume de Belgique, représenté par :

Le Gouvernement flamand,

Le Gouvernement wallon,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés « les Parties Contractantes »,

Vu l’article 6, alinéa 2, sous f), du Traité instituant l’Union Benelux,

Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 (ci-après : « la Convention »),

Considérant qu’il s’avère nécessaire aujourd’hui de limiter le champ d’application des dispositions de la Convention à l’exercice de la chasse proprement dit pour permettre aux Parties Contractantes d’autoriser dans certaines circonstances une destruction d’espèces de gibier qui soit efficace et qui tienne compte des spécificités rencontrées sur leurs territoires respectifs,

Considérant qu’il convient de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,

Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure fédérale et que la Convention concerne des matières relevant de la compétence exclusive des Régions,

Constatant que le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958 a revu le Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958 et a remplacé son intitulé par « Traité instituant l’Union Benelux »,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Dans la Convention, un article 12bis est inséré et libellé comme suit :

« Article 12bis

La présente Convention s’applique exclusivement dans le cadre de l’exercice de la chasse et non à la destruction des espèces de gibier visées à l’article 1er qui est autorisée par les Parties Contractantes en vue de prévenir ou de limiter les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou aux propriétés de toute nature, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

Article 2

1. A l’article 1er, alinéa 1er, à l’article 2, à l’article 4, alinéa 5, à l’article 7, à l’article 8, alinéa 1er, et à l’article 13, alinéa 1er, de la Convention, le mot « trois » est supprimé.

2. Aux articles 3 et 12 de la Convention, les mots « trois pays » sont remplacés par les mots « Parties Contractantes ».

3. A l’article 1er, alinéa 1er, et à l’article 8, alinéa 1er, de la Convention, les mots « ou régionale » sont ajoutés après le mot « nationale ». Aux articles 3 et 5 de la Convention, les mots « ou régionales » sont ajoutés après le mot « nationales ».

4. A l’article 8, alinéa 1er, de la Convention, les mots « autorités nationales compétentes » sont remplacés par les mots « autorités compétentes ».

Article 3

1. A l’article 1er, alinéa 3, de la Convention, les mots « Le Comité de Ministres, institué par l’article 15 du Traité instituant l’Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Le Comité de Ministres visé à l’article 5, sous a), du Traité instituant l’Union Benelux ».

2. A l’article 1er, alinéa 3, à l’article 4, alinéa 4, sous a), à l’article 7, à l’article 11 et à l’article 13, alinéa 1er, de la Convention, les mots « article 19 a) du Traité d’Union » sont remplacés par les mots « article 6, alinéa 2, sous a), du Traité instituant l’Union Benelux ».

3. A l’article 16, alinéa 3, de la Convention, les mots « Traité instituant l’Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Traité instituant l’Union Benelux ».

Article 4

 • 1. Le Secrétaire général de l’Union Benelux est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Partie Contractante.

 • 2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Parties Contractantes.

 • 3. Les Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.

 • 4. Le dépositaire informe les Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

 • 5. La présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

 • 6. Le dépositaire informe les Parties Contractantes de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l’ont revêtu de leur sceau.

FAIT, à Bruxelles, le 17 février 2016, en un exemplaire, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique, représenté par : Le Gouvernement flamand : J. SCHAUVLIEGE

Le Gouvernement wallon : R. COLLIN

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : C. FREMAULT

Pour le Grand-Duché de Luxemburg : J.-J. WELFRING

Pour le Royaume des Pays-Bas : W. LIBON


E. PARTIJGEGEVENS

Ondertekening, bekrachtiging en aanvaarding is voorzien in artikel 4, tweede lid.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

17-02-2016

           

Luxemburg

17-02-2016

           

Nederlanden, het Koninkrijk der

17-02-2016

           

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 4, vijfde lid, in werking treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van neerlegging van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

J. VERWIJZINGEN

Verbanden

Het Protocol wijzigt:

Titel

:

Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming;

Brussel, 10 juni 1976

Tekst

:

Trb. 1970, 155 (Nederlands en Frans)

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 11

Overige verwijzingen

Titel

:

Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970;

Luxemburg, 20 juni 1977

Tekst

:

Trb. 1977, 119 (Nederlands en Frans)

Laatste Trb.

:

Trb. 1983, 10

     

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Unie;

’s-Gravenhage, 17 juni 2008

Tekst

:

Trb. 2008, 135 (Nederlands en Frans)

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 73

Uitgegeven de vijfde april 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven