25 (2013) Nr. 1

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen;

Mexico-Stad, 18 juli 2013

B. TEKST


Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba,

en

de Verenigde Mexicaanse Staten

Geleid door de wens de uitwisseling van informatie betreffende belastingen te vergemakkelijken;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Doelstelling en reikwijdte van dit Verdrag

 • 1. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen verlenen elkaar bijstand door middel van de uitwisseling van informatie die naar verwachting van belang zal zijn voor de toepassing en handhaving van de nationale wetten van de verdragsluitende partijen die betrekking hebben op de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is. Deze informatie omvat informatie die naar verwachting van belang zal zijn voor de bepaling, vaststelling en inning van deze belastingen, de invordering en tenuitvoerlegging van belastingvorderingen of het onderzoek naar of de vervolging van belastingzaken. Informatie wordt uitgewisseld in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag en wordt vertrouwelijk behandeld op de wijze voorzien in artikel 8. De uit hoofde van de wetgeving of de bestuursrechtelijke praktijk van de aangezochte patij aan personen toegekende rechten en waarborgen blijven van toepassing voor zover zij de doeltreffende uitwisseling van informatie niet onnodig verhinderen of vertragen.

 • 2. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag uitsluitend van toepassing op Aruba.

Artikel 2 Rechtsmacht

De aangezochte partij is niet verplicht informatie te verstrekken die noch in het bezit is van haar autoriteiten, noch in het bezit of in de macht van personen die onder haar territoriale rechtsmacht vallen.

Artikel 3 Interpretatie

Bij de interpretatie van de bepalingen van dit Verdrag die identiek zijn aan de bepalingen van het modelverdrag tot uitwisseling van informatie betreffende belastingaangelegenheden van 2002 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-modelverdrag) kunnen de bevoegde autoriteiten de commentaren bij dat model in aanmerking nemen.

Artikel 4 Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is

 • 1. De bestaande belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is betreffen belastingen van elke soort en benaming in beide verdragsluitende staten.

 • 2. Dit Verdrag is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen die na de datum van ondertekening van dit Verdrag naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen doen elkaar mededeling van alle wezenlijke wijzigingen die zijn aangebracht in de belastingheffing en daarmee samenhangende maatregelen ten behoeve van het verzamelen van informatie waarop dit Verdrag van toepassing is.

 • 3. Het Verdrag is niet van toepassing op belastingen die worden geheven door staten, gemeenten of andere staatkundige onderdelen of op bezittingen van een verdragsluitende partij.

Artikel 5 Begripsomschrijvingen

 • 1. Voor de toepassing van dit Verdrag, tenzij anders is bepaald:

  • a. wordt verstaan onder de uitdrukking „verdragsluitende partij” Mexico of het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, al naargelang de context vereist;

  • b. wordt verstaan onder de uitdrukking „Aruba” dat deel van het Koninkrijk der Nederlanden dat is gelegen in de Caribische Zee en bestaat uit het grondgebied Aruba met inbegrip van de territoriale wateren daarvan en het deel van de zeebodem en de ondergrond ervan waarover het Koninkrijk der Nederlanden soevereine rechten heeft in overeenstemming met het internationale recht;

  • c. wordt verstaan onder de uitdrukking „Mexico” de Verenigde Mexicaanse Staten; gebezigd in aardrijkskundige zin omvat dit het grondgebied van de Verenigde Mexicaanse Staten, alsmede de geïntegreerde onderdelen van de Federatie, de eilanden met inbegrip van de riffen en klippen in de aangrenzende wateren, de eilanden Guadalupe en Revillagigedo, het continentaal plat, de zeebodem en de ondergrond van de eilanden, klippen en riffen, de wateren van de territoriale zeeën en de binnenwateren en voorts de gebieden waar Mexico in overeenstemming met het internationale recht zijn soevereine rechten van exploratie en exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de zeebodem, de ondergrond en de daarboven gelegen wateren kan uitoefenen, alsmede het luchtruim van het nationaal grondgebied in de mate en onder de voorwaarden vastgesteld krachtens het internationaal recht;

  • d. wordt verstaan onder de uitdrukking „bevoegde autoriteit”, in het geval van Mexico, het ministerie van Financiën en Overheidskrediet en in het geval van Aruba, de minister belast met Financiën of diens bevoegde vertegenwoordiger;

  • e. wordt verstaan onder de uitdrukking „persoon” een natuurlijke persoon, een lichaam en elke andere vereniging van personen;

  • f. wordt verstaan onder de uitdrukking „lichaam” elke rechtspersoon of elke eenheid die voor de belastingheffing als een rechtspersoon wordt behandeld;

  • g. wordt verstaan onder de uitdrukking „beursgenoteerd lichaam” elk lichaam waarvan de voornaamste aandelencategorie aan een erkende effectenbeurs staat genoteerd mits de ter beurze genoteerde aandelen direct door het publiek gekocht of verkocht kunnen worden. Aandelen kunnen „door het publiek” worden gekocht of verkocht indien de aankoop of verkoop van aandelen niet impliciet of expliciet is voorbehouden aan een beperkte groep investeerders;

  • h. wordt verstaan onder de uitdrukking „voornaamste aandelencategorie” de aandelencategorie of -categorieën die een meerderheid van het totale aantal stemmen en de waarde van het lichaam vertegenwoordigen;

  • i. wordt verstaan onder de uitdrukking „erkende effectenbeurs” elke effectenbeurs die de bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen zijn overeengekomen;

  • j. wordt verstaan onder de uitdrukking „collectief beleggingsfonds of collectieve beleggingsregeling” elk gezamenlijk beleggingsinstrument, ongeacht de rechtsvorm. De uitdrukking „openbaar collectief beleggingsfonds of openbare collectieve beleggingsregeling” omvat elk collectief beleggingsfonds of elke collectieve beleggingsregeling, mits de eenheden, aandelen of andere belangen in het fonds of de regeling direct door het publiek kunnen worden gekocht, verkocht of afgelost. Eenheden, aandelen of andere belangen in het fonds of de regeling kunnen direct „door het publiek” worden gekocht, verkocht of afgelost indien de aankoop, verkoop of aflossing niet impliciet of expliciet is voorbehouden aan een beperkte groep investeerders;

  • k. wordt verstaan onder de uitdrukking „belasting” elke belasting waarop dit Verdrag van toepassing is;

  • l. wordt verstaan onder de uitdrukking „verzoekende partij” de verdragsluitende partij die om informatie verzoekt;

  • m. wordt verstaan onder de uitdrukking „aangezochte partij” de verdragsluitende partij die verzocht wordt informatie te verstrekken;

  • n. wordt verstaan onder de uitdrukking „maatregelen ten behoeve van het verzamelen van informatie” wetten en bestuursrechtelijke of gerechtelijke procedures die een verdragsluitende partij in staat stellen de verzochte informatie te verkrijgen en te verstrekken;

  • o. wordt verstaan onder de uitdrukking „informatie” alle feiten, verklaringen of stukken ongeacht in welke vorm;

  • p. wordt verstaan onder de uitdrukking „strafwetten” alle strafrechtelijke bepalingen die krachtens de nationale wetgeving als zodanig worden aangeduid, ongeacht of zij zijn opgenomen in belastingwetten, het wetboek van strafrecht of andere wetten;

  • q. wordt verstaan onder de uitdrukking „strafrechtelijke belastingzaken” belastingzaken waarbij sprake is van opzettelijke gedragingen die vervolgd kunnen worden krachtens de strafwetten van de verzoekende partij.

 • 2. Wat betreft de toepassing van dit Verdrag, op enig moment, door een verdragsluitende partij heeft, tenzij de context anders vereist, elke daarin niet omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking op dat tijdstip heeft volgens de wetgeving van die partij, waarbij elke betekenis volgens de toepasselijke belastingwetgeving van die partij prevaleert boven een betekenis die volgens andere wetgeving van die partij aan die uitdrukking wordt gegeven.

Artikel 6 Uitwisseling van informatie

 • 1. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen wisselen informatie uit ten behoeve van de uitvoering en handhaving van hun binnenlandse wetgeving ter zake van de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is, met inbegrip van informatie ter bepaling, vaststelling en inning van die belastingen, de invordering en tenuitvoerlegging van belastingvorderingen of het onderzoek naar of vervolging van belastingzaken.

 • 2. De wetgeving of praktijken van de aangezochte partij ter zake van de ontvangst en bekendmaking van de in dit Verdrag bedoelde informatie vormen geen beletsel voor of beperking van overeenkomstige maatregelen van de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij teneinde deze informatie te verkrijgen en te verstrekken:

  • a. van tussenpersonen of personen die als vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon optreden, alsmede van financiële entiteiten;

  • b. met betrekking tot de identificatie van aandeelhouders of partners van een persoon of andere collectieve entiteit; of

  • c. in het bezit van de bevoegde autoriteit.

 • 3. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen doen elkaar eigener beweging informatie toekomen die naar naar verwachting van belang zal zijn voor de doeleinden bedoeld in het eerste lid van dit artikel. De bevoegde autoriteiten bepalen welke informatie wordt uitgewisseld evenals de wijze waarop en de taal waarin dat geschiedt.

 • 4. De bevoegde autoriteit van de aangezochte partij verstrekt op verzoek van de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij informatie ten behoeve van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde doeleinden. Indien de in de belastingadministratie van de aangezochte partij beschikbare informatie niet voldoende is om aan het verzoek te voldoen, treft die partij alle toepasselijke maatregelen ten behoeve van het verzamelen van informatie voorzien in haar nationale wetgeving om de verzoekende partij de verzochte informatie te verstrekken, waaronder onderzoek van de boeken, documenten, stukken of andere zaken die nuttig of essentieel kunnen zijn voor dat onderzoek.

 • 5. Indien een verdragsluitende partij uit hoofde van het vierde lid van dit artikel verzoekt om informatie, verkrijgt de aangezochte partij de informatie op dezelfde wijze en verstrekt deze in dezelfde vorm als zou de belasting van de verzoekende partij de belasting van de aangezochte partij zijn en door de laatstgenoemde partij worden geheven.

 • 6. Indien de bevoegde autoriteit van een verzoekende partij daar specifiek om verzoekt, is de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij gehouden de gevraagde informatie te verstrekken, voor zover zulks is toegestaan uit hoofde van haar nationale wetgeving met inachtneming van de volgende procedures en formaliteiten:

  • a. de tijd en plaats aanduiden voor het afnemen van verklaringen of het overleggen van boeken, documenten, stukken en andere zaken;

  • b. de oorspronkelijke boeken, documenten, stukken en andere zaken zonder wijziging veiligstellen voor onderzoek;

  • c. echte en correcte afschriften van originelen (boeken, documenten, verklaringen en stukken) veiligstellen of overleggen;

  • d. de echtheid van boeken, documenten, stukken en andere overgelegde zaken vaststellen;

  • e. uitvoeren van andere maatregelen die niet in strijd zijn met de wetgeving en bestuursrechtelijke praktijk van de aangezochte partij; en

  • f. verklaren dat de door de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij verlangde procedures zijn gevolgd dan wel dat de verlangde procedures niet konden worden gevolgd, met uitleg van de reden daarvan.

 • 7. De bepalingen van de voorgaande leden worden zodanig uitgelegd dat op een verdragsluitende partij de verplichting rust een verzoek naar beste kunnen uit te voeren en hierbij alle wettige middelen te gebruiken.

 • 8. De aangezochte partij gaat met de nodige zorgvuldigheid te werk en reageert op een verzoek binnen zestig (60) dagen na de ontvangst van het verzoek.

 • 9. Indien het onmogelijk blijkt binnen de daartoe aangegeven termijn te voldoen aan een verzoek, in het geval van moeilijkheden bij het verkrijgen van de informatie te of bij afwijzing van een verzoek, stelt de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij daarvan in kennis, onder vermelding van de mogelijke datum waarop het antwoord zou kunnen worden verzonden, de aard van de belemmeringen, de problemen bij het verkrijgen van de informatie of de redenen voor de afwijzing van het verzoek, al naar gelang van het geval.

 • 10. Indien ingevolge de bepalingen van dit artikel om informatie wordt verzocht door een verdragsluitende partij, verkrijgt de aangezochte partij de informatie, ongeacht het feit dat deze informatie op dat moment niet nodig hoeft te zijn voor de belastingheffing van deze partij, en verstrekt haar op dezelfde wijze als zou de belasting van de verzoekende partij de belasting van de aangezochte partij zijn en worden toegepast door de laatstgenoemde partij.

 • 11. De uit hoofde van dit Verdrag verkregen informatie wordt louter op grond van de ontvangst ervan door de verzoekende partij geacht correct te zijn, tenzij bewijs tot het tegendeel wordt verstrekt.

Artikel 7 Mogelijkheid een verzoek af te wijzen

 • 1. Van de aangezochte partij kan niet worden verlangd dat zij informatie verkrijgt of verstrekt die de verzoekende partij krachtens haar eigen wetgeving niet zou kunnen verkrijgen ten behoeve van de toepassing of handhaving van haar eigen belastingwetten. De bevoegde autoriteit van de aangezochte partij kan weigeren bijstand te verlenen indien het verzoek niet in overeenstemming met dit Verdrag is gedaan.

 • 2. De bepalingen van dit Verdrag mogen een verdragsluitende partij niet verplichten informatie te verstrekken waardoor een handelsgeheim, zakelijk geheim, industrieel, commercieel of beroepsgeheim of handelsproces zou worden onthuld. Niettegenstaande het voorgaande, zal de informatie zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, niet als geheim of handelsproces worden behandeld uitsluitend op grond van het feit dat zij aan de in dat lid gestelde criteria voldoet.

 • 3. De bepalingen van dit Verdrag mogen een verdragsluitende partij niet verplichten informatie te verkrijgen of te verstrekken waardoor vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en een advocaat of een andere erkende juridische vertegenwoordiger zou worden onthuld indien dergelijke communicatie:

  • a. plaatsvindt ten behoeve van het verzoeken om of verstrekken van juridisch advies; of

  • b. plaatsvindt ten behoeve van bestaande of mogelijk in te stellen gerechtelijke procedures.

 • 4. De aangezochte partij kan een verzoek om informatie afwijzen indien openbaarmaking van de informatie in strijd zou zijn met de openbare orde (ordre public).

 • 5. Een verzoek om informatie wordt niet geweigerd op grond van het feit dat de belastingvordering die aanleiding gaf tot het verzoek wordt betwist door de betaler van de belasting.

 • 6. De aangezochte partij kan een verzoek om informatie afwijzen indien de informatie door de verzoekende partij wordt gevraagd teneinde een bepaling van de belastingwetgeving van de verzoekende partij toe te passen of te handhaven die, of een daarmee verband houdend vereiste dat, discriminatie inhoudt van een onderdaan van de aangezochte partij ten opzichte van een onderdaan van de verzoekende partij die zich in dezelfde omstandigheden bevindt.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Alle uit hoofde van dit Verdrag door een verdragsluitende partij ontvangen informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt uitsluitend ter kennis gebracht van personen of autoriteiten (met inbegrip van gerechtelijke en bestuursrechtelijke instanties) die onder de rechtsmacht van de desbetreffende verdragsluitende partij vallen en betrokken zijn bij de vaststelling of inning van, de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van, of de beslissing in beroepszaken betrekking hebbende op de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is. Deze personen of autoriteiten mogen uitsluitend voor deze doeleinden van deze informatie gebruikmaken. Zij mogen de informatie bekendmaken in openbare rechtszittingen of in gerechtelijke beslissingen. De informatie mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij niet worden bekendgemaakt aan een andere persoon, entiteit, autoriteit of gerechtelijke instantie.

Artikel 9 Kosten

Tenzij de bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen anders overeenkomen, worden gewone kosten gemaakt bij het verlenen van bijstand gedragen door de aangezochte partij en worden buitengewone kosten gemaakt bij het verlenen van bijstand (met inbegrip van redelijke kosten voor het inschakelen van externe adviseurs in verband met een rechtsgeding of andere kosten) gedragen door de verzoekende partij. Op verzoek van een van de verdragsluitende partijen plegen de bevoegde autoriteiten van tijd tot tijd overleg met betrekking tot dit artikel en in het bijzonder de bevoegde autoriteit van de aangezochte partij overlegt vooraf met de bevoegde autoriteit van de verzoekende partij indien de kosten van het verstrekken van informatie naar aanleiding van een specifiek verzoek naar verwachting aanmerkelijk zullen zijn.

Artikel 10 Uitvoeringswetgeving

De verdragsluitende partijen stellen alle wetgeving vast die noodzakelijk is om te voldoen aan en ter uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag.

Artikel 11 Procedure voor onderling overleg

 • 1. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen trachten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van dit Verdrag gezamenlijk op te lossen.

 • 2. Naast de in het eerste lid bedoelde afspraken, kunnen de bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen in onderling overleg de krachtens artikel 6 te hanteren procedures vaststellen.

 • 3. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende partijen kunnen zich rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen voor de toepassing van dit artikel.

 • 4. De verdragsluitende partijen kunnen ook overeenstemming bereiken over andere vormen van geschillenregeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De Regeringen van de verdragsluitende partijen stellen elkaar schriftelijk langs diplomatieke weg ervan in kennis dat aan de interne procedures van beide verdragsluitende partijen nodig voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.

 • 2. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum van ontvangst van de laatste van de in het eerste lid bedoelde kennisgevingen.

 • 3. De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op informatie die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit Verdrag is verstrekt.

Artikel 13 Beëindiging

 • 1. Dit Verdrag blijft van kracht totdat het door een verdragsluitende partij wordt beëindigd. Elk van de verdragsluitende partijen kan het Verdrag langs diplomatieke weg beëindigen door ten minste zes (6) maanden voor het einde van enig kalenderjaar beginnend op of na het verstrijken van een tijdvak van twee (2) jaar na de datum van inwerkingtreding van het Verdrag, schriftelijk kennis te geven van beëindiging.

 • 2. In dat geval houdt het Verdrag op 1 januari van het kalenderjaar eerstvolgend op het jaar waarin de kennisgeving is gedaan op van kracht te zijn.

 • 3. Niettegenstaande de beëindiging van dit Verdrag, blijven de verdragsluitende partijen gebonden door de voorwaarden van artikel 8 ten aanzien van alle uit hoofde van dit Verdrag verkregen informatie.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Mexico-Stad op 18 juli 2013, in de Nederlandse, Spaanse en Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, C.H.A. HOGEWONING Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Mexico

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten, M. MESSMACHER LINARTAS Staatssecretaris van het ministerie van Financiën en Openbare Schuld, belast met Belastingaangelegenheden.Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, and the United Mexican States for the exchange of information with respect to taxes

The Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba,

and

the United Mexican States

Desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes;

Have agreed as follows:

Article 1 Object and Scope of this Agreement

 • 1. The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the Requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

 • 2. As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to Aruba.

Article 2 Jurisdiction

The Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3 Interpretation

The competent authorities may take into consideration the commentaries pertaining to the 2002 Agreement on Exchange of Information on Tax Matters of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD Model Agreement) when interpreting provisions of this Agreement that are identical to the provisions in that OECD Model Agreement.

Article 4 Taxes Covered

 • 1. The existing taxes which are the subject of this Agreement are taxes of every kind and description in both Contracting Parties.

 • 2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by this Agreement.

 • 3. The Agreement shall not apply to taxes imposed by any states, municipalities, or other political subdivisions, or possessions of a Contracting Party.

Article 5 Definitions

 • 1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

  • a) the term “Contracting Party” means the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, or Mexico as the context requires;

  • b) the term “Aruba” means that part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in the Caribbean Sea and consists of the territory of Aruba including the territorial waters thereof and the part of the seabed and its sub-soil over which the Kingdom of the Netherlands has sovereign rights in accordance with international law;

  • c) the term “Mexico” means the United Mexican States; used in a geographical sense it includes the territory of the United Mexican States, as well as the integrated parts of the Federation, the islands, including the reefs and cays in the adjacent waters, the islands of Guadalupe and Revillagigedo, the continental shelf and the seabed and sub-soil of the islands, cays and reefs, the waters of the territorial seas and the inland waters and beyond them the areas over which, in accordance with international law, Mexico may exercise its sovereign rights of exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, sub-soil and the supra-jacent waters, and the air space of the national territory to the extent and under conditions established by international law;

  • d) the term “competent authority” means in the case of Aruba, the Minister in charge of Finance or his authorized representative and,in the case of Mexico, the Ministry of Finance and Public Credit;

  • e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

  • f) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

  • g) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

  • h) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

  • i) the term “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

  • j) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

  • k) the term “tax” means any tax to which this Agreement applies;

  • l) the term “Applicant Party” means the Contracting Party requesting information;

  • m) the term ”Requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;

  • n) the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

  • o) the term “information” means any fact, statement or record in any form whatever;

  • p) the term “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;

  • q) the term “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the Applicant Party.

 • 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 6 Exchange of Information

 • 1. The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange information in order to administer and enforce the provisions of their domestic laws concerning the taxes covered by this Agreement, including information to effect the determination, assessment, and collection of such taxes, and the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters.

 • 2. The laws or practices of the Requested Party regarding the reception and disclosure of the information referred to in this Agreement, shall not prevent nor affect the correspondent measures of the competent authority of the Requested Party to obtain and provide information:

  • a) from proxies or persons who act as agents or fiduciaries, as well as from financial entities;

  • b) in relation to the identification of shareholders or partners of a person or other collective entity; or

  • c) in possession of the competent authority.

 • 3. The competent authorities of the Contracting Parties shall spontaneously transmit to each other information foreseeably relevant to the purposes referred to in paragraph 1 of this Article. The competent authorities shall determine the information to be exchanged, establishing the mode and language in which it shall be furnished.

 • 4. The competent authority of the Requested Party shall provide information upon request by the competent authority of the Applicant Party for the purposes referred to in paragraph 1 of this Article. Where the information available in the tax files of the Requested Party is not sufficient to comply with the request, that Party shall use all relevant information gathering measures provided for in its domestic legislation, in order to provide the Applicant Party with the requested information, such as the examination of books, documents, records or other tangible property that may be useful or essential for such inquiry.

 • 5. Where a Contracting Party requests information pursuant to paragraph 4 of this Article, the Requested Party shall obtain the information in the same manner, and provide it in the same form, as if the tax of the Applicant Party were the tax of the Requested Party and were being imposed by this last mentioned Party.

 • 6. If specifically requested by the competent authority of the Applicant Party, the competent authority of the Requested Party shall, to the extent allowable under its domestic laws, observe the following procedures and formalities to provide the requested information:

  • a) specify the time and place for the taking of testimony or the production of books, documents, records and other tangible property;

  • b) secure for examination the original books, documents, records and other tangible goods, without modifying them;

  • c) secure or produce true and correct copies of originals (including books, documents, declarations and records);

  • d) determine the authenticity of books, documents, records and other tangible property produced;

  • e) carry out any other measure not at variance with the laws and administrative practices of the Requested Party; and

  • f) certify either that the procedures requested by the competent authority of the Applicant Party were followed or that the procedures requested could not be followed, with an explanation of the reason therefore.

 • 7. The provisions of the preceding paragraphs shall be construed so as to impose on a Contracting Party the obligation to use all legal means and its best efforts to execute a request.

 • 8. The Requested Party shall act with due diligence and shall respond to a request within sixty (60) days from the reception of the request.

 • 9. In the event of an impossibility to fulfill a request in the period of time set forth for such purpose, or of difficulty to obtain the information, or of a declination of the request, the competent authority of the Requested Party shall inform such event to the competent authority of the Applicant Party, stating the probable date in which the answer might be sent, the nature of the obstacles, the difficulty to obtain the information or the reasons for the refusal of the request, as the case may be.

 • 10. Where information is requested by a Contracting Party pursuant to the provisions of this Article, the Requested Party, notwithstanding that such information might not be necessary at that moment for the tax purposes of such Party, shall obtain and furnish it in the same manner as if the tax of the Applicant Party were the tax of the Requested Party and had been applied by this last mentioned Party.

 • 11. The information obtained under this Agreement shall be considered certain simply by reason of its reception by the Applicant Party, unless conflicting evidence is provided.

Article 7 Possibility of Declining a Request

 • 1. The Requested Party shall not be required to obtain or provide information that the Applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the Requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

 • 2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in paragraph 2 of Article 6 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

 • 3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

  • a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or

  • b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

 • 4. The Requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

 • 5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed by the taxpayer.

 • 6. The Requested Party may decline a request for information if the information is requested by the Applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the Applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the Requested Party as compared with a national of the Applicant Party in the same circumstances.

Article 8 Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the Requested Party.

Article 9 Costs

Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the Requested Party, and extraordinary costs incurred in providing assistance (including reasonable costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the Applicant Party. At the request of either Contracting Party, the competent authorities shall consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent authority of the Requested Party shall consult with the competent authority of the Applicant Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 10 Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to the terms of this Agreement.

Article 11 Mutual Agreement Procedure

 • 1. The competent authorities of the Contracting Parties shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement.

 • 2. In addition to the endeavours referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually determine the procedures to be used under Article 6.

 • 3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for the purposes of this Article.

 • 4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 12 Entry into Force

 • 1. The Governments of the Contracting Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, that the internal procedures required by each Contracting Party for the entry into force of this Agreement have been complied with.

 • 2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1.

 • 3. The provisions of this Agreement shall apply in their terms to information predating the coming into force of this Agreement.

Article 13 Termination

 • 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six (6) months before the end of any calendar year beginning on or after the expiration of a period of two (2) years from the date of its entry into force.

 • 2. In such event, the Agreement shall cease to have effect the first day of January in the next calendar year following that in which the notice is given.

 • 3. Notwithstanding any termination of this Agreement the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Mexico City this 18 day of July 2013, in duplicate, in the Dutch, Spanish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

For the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, C.H.A. HOGEWONING Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Mexico

For the United Mexican States, M. MESSMACHER LINARTAS Undersecretary of Revenue of the Ministry of Finance and Public CreditAcuerdo entre el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, y los Estados Unidos Mexicanos para el intercambio de información con respecto a los impuestos

El Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba,

y

los Estados Unidos Mexicanos

Deseando facilitar el intercambio de información con respecto a los impuestos;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1 Objeto y Alcance de este Acuerdo

 • 1. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia a través del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de la legislación interna de las Partes Contratantes con respecto a los impuestos comprendidos por este Acuerdo. Dicha información deberá incluir aquélla que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de los créditos fiscales o la investigación o enjuiciamiento de asuntos fiscales. La información se intercambiará de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo y será tratada de manera confidencial según lo dispuesto en el Artículo 8. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación o la práctica administrativa de la Parte Requerida seguirán siendo aplicables siempre que no impidan o retrasen indebidamente el intercambio efectivo de información.

 • 2. En lo que se refiere al Reino de los Países Bajos, el presente Acuerdo únicamente aplicará a Aruba.

Artículo 2 Jurisdicción

La Parte Requerida no está obligada a proporcionar información que no esté en poder de sus autoridades ni en posesión o control de personas que estén dentro de su jurisdicción territorial.

Artículo 3 Interpretación

Las autoridades competentes podrán tomar en consideración los comentarios relativos al Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2002 (Acuerdo Modelo de la OCDE) cuando se interpreten disposiciones de este Acuerdo que sean idénticas a las disposiciones del Acuerdo Modelo de la OCDE.

Artículo 4 Impuestos Comprendidos

 • 1. Los impuestos actuales que están sujetos a este Acuerdo son los impuestos de cualquier naturaleza y descripción en ambas Partes Contratantes.

 • 2. Este Acuerdo también se aplicará a los impuestos idénticos o sustancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la fecha de firma de este Acuerdo, que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se notificarán mutuamente cualquier cambio sustancial en los impuestos y en las medidas para recabar información con ellos relacionadas a que se refiere el presente Acuerdo.

 • 3. El Acuerdo no se aplicará a los impuestos establecidos por cualquiera de los estados, municipios, u otras subdivisiones políticas, o posesiones de una Parte Contratante.

Artículo 5 Definiciones

 • 1. Para los efectos del presente Acuerdo, a menos que se defina algo distinto:

  • a) la expresión «Parte Contratante» significa el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, o México, según lo requiera el contexto;

  • b) el término «Aruba» significa la parte del Reino de los Países Bajos que está situada en el Mar del Caribe y consiste en el territorio de Aruba, incluyendo las aguas territoriales del mismo y la parte del fondo marino y su subsuelo, sobre el cual el Reino de los Países Bajos ejerce derechos soberanos de conformidad con el derecho internacional;

  • c) el término «México» significa los Estados Unidos Mexicanos; empleado en un sentido geográfico incluye el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, comprendiendo las partes integrantes de la Federación, las islas, incluyendo los arrecifes y los cayos en los mares adyacentes, las islas de Guadalupe y de Revillagigedo, la plataforma continental y el fondo marino y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales y las marítimas interiores y más allá de las mismas, las áreas sobre las cuales, de conformidad con el derecho internacional, México puede ejercer sus derechos soberanos de exploración y explotación de los recursos naturales del fondo marino, subsuelo y las aguas suprayacentes, y el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, en la extensión y bajo las condiciones establecidas por el derecho internacional;

  • d) la expresión «autoridad competente» significa en el caso de Aruba, el Ministro a cargo de Hacienda o su representante autorizado y, en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

  • e) el término «persona» comprende a una persona física, una sociedad y cualquier otra agrupación de personas;

  • f) el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica para efectos impositivos;

  • g) la expresión «sociedad cotizada en Bolsa» significa cualquier sociedad cuya principal clase de acciones cotice en un mercado de valores reconocido, siempre que sus acciones cotizadas estén a disposición inmediata del público para su venta o adquisición. Las acciones pueden ser adquiridas o vendidas «por el público» si la compra o venta de acciones no está restringida implícita o explícitamente a un grupo limitado de inversionistas;

  • h) la expresión «clase principal de acciones» significa la clase o clases de acciones que representen la mayoría de los derechos de voto y valor de la sociedad;

  • i) la expresión «mercado de valores reconocido» significa cualquier mercado de valores acordado por las autoridades competentes de las Partes Contratantes;

  • j) la expresión «fondo o plan de inversión colectiva» significa cualquier vehículo de inversión colectiva, independientemente de su forma legal. La expresión «fondo o plan de inversión colectiva público» significa cualquier fondo o plan de inversión colectiva siempre que las unidades, acciones u otras participaciones en el fondo o plan estén a disposición inmediata del público para su adquisición, venta o reembolso. Las unidades, acciones u otras participaciones en el fondo o en el plan están a disposición inmediata «del público» para su compra, venta o reembolso, si la compra, venta o reembolso no están restringidos implícita o explícitamente a un grupo limitado de inversionistas;

  • k) el término «impuesto» significa cualquier impuesto al que le sea aplicable este Acuerdo;

  • l) la expresión «Parte Requirente» significa la Parte Contratante que solicita información;

  • m) la expresión «Parte Requerida» significa la Parte Contratante a la que se solicita que proporcione información;

  • n) la expresión «medidas para recabar información» significa las leyes y procedimientos administrativos o judiciales que permitan a una Parte Contratante obtener y proporcionar la información solicitada;

  • o) el término «información» significa todo hecho, declaración o registro, cualquiera que sea la forma que revista;

  • p) la expresión «legislación penal» significa todas las disposiciones legales penales designadas como tales por la legislación interna, independientemente de que se encuentren comprendidas en la legislación fiscal, el código penal u otras leyes;

  • q) la expresión «asuntos penales fiscales» significa los asuntos fiscales que involucran una conducta intencional susceptible de enjuiciamiento conforme a la legislación penal de la Parte Requirente.

 • 2. Para la aplicación de este Acuerdo en cualquier momento por una Parte Contratante, cualquier término no definido en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de esa Parte, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal aplicable de esa Parte sobre el significado previsto para dicho término por otras leyes de esa Parte.

Artículo 6 Intercambio de Información

 • 1. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes intercambiarán información para administrar y cumplir con las disposiciones de sus legislaciones internas relativas a los impuestos comprendidos por este Acuerdo, incluyendo la información para llevar a cabo la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, y la recuperación y ejecución de créditos fiscales, o la investigación o enjuiciamiento de asuntos fiscales.

 • 2. La legislación o prácticas de la Parte Requerida relacionadas con la recepción y revelación de la información a que se refiere este Acuerdo, no evitará ni afectará las medidas respectivas de la autoridad competente de la Parte Requerida para obtener y proporcionar información:

  • a) de apoderados o personas que actúen como agentes o fiduciarios, así como de entidades financieras;

  • b) relacionada con la identificación de accionistas o socios de una persona u otra entidad colectiva; o

  • c) en poder de la autoridad competente.

 • 3. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se transmitirán mutuamente de forma espontánea, información previsiblemente relevante para los fines a que se refiere el párrafo 1 de este Artículo. Las autoridades competentes determinarán la información a ser intercambiada, estableciendo la forma y el idioma en los cuales será proporcionada.

 • 4. La autoridad competente de la Parte Requerida proporcionará la información a solicitud de la autoridad competente de la Parte Requirente para efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 de este Artículo. Cuando la información disponible en los archivos fiscales de la Parte Requerida no sea suficiente para cumplir con la solicitud, esa Parte utilizará todas las medidas pertinentes para recabar información, establecidas en su legislación interna, con la finalidad de proporcionar a la Parte Requirente la información solicitada, tales como la revisión de libros, documentos, registros u otros bienes tangibles que puedan ser útiles o fundamentales para dicha solicitud.

 • 5. Cuando una Parte Contratante solicite información conforme al párrafo 4 de este Artículo, la Parte Requerida obtendrá la información de la misma forma, y la proporcionará de la misma manera, como si el impuesto de la Parte Requirente fuera el impuesto de la Parte Requerida y estuviera siendo impuesto por esta última Parte mencionada.

 • 6. Si específicamente lo solicita la autoridad competente de la Parte Requirente, la autoridad competente de la Parte Requerida observará, en la medida que lo permita su legislación interna, los siguientes procedimientos y formalidades para proporcionar la información solicitada:

  • a) especificar el momento y el lugar para la toma de declaración o la generación de libros, documentos, registros y otros bienes tangibles;

  • b) conseguir para revisión el original de los libros, documentos, registros y otros bienes tangibles, sin modificarlos;

  • c) conseguir o generar copias autenticadas y correctas de originales (incluyendo libros, documentos, declaraciones y registros);

  • d) determinar la autenticidad de libros, documentos, registros y otros bienes tangibles generados;

  • e) llevar a cabo cualquier otra medida que no sea contraria a la legislación y prácticas administrativas de la Parte Requerida; y

  • f) certificar, ya sea que se siguieron los procedimientos solicitados por la autoridad competente de la Parte Requirente o que los procedimientos solicitados no se pudieron seguir, con una explicación de la razón de ello.

 • 7. Las disposiciones de los párrafos anteriores serán interpretadas para imponer sobre una Parte Contratante la obligación de utilizar todos los medios legales y su mejor esfuerzo para cumplimentar una solicitud.

 • 8. La Parte Requerida actuará con la debida diligencia y responderá una solicitud dentro de sesenta (60) días a partir de la recepción de la solicitud.

 • 9. En caso de imposibilidad para satisfacer una solicitud en el periodo de tiempo establecido para ese fin, o derivado de una dificultad para obtener la información o de una declinación de la solicitud, la autoridad competente de la Parte Requerida informará de dicho evento a la autoridad competente de la Parte Requirente, manifestando la fecha probable en que podría ser enviada la respuesta, la naturaleza de los obstáculos, la dificultad para obtener la información o las razones de la negativa de la solicitud, según sea el caso.

 • 10. Cuando la información sea solicitada por una Parte Contratante de conformidad con las disposiciones de este Artículo, la Parte Requerida, no obstante que dicha información pueda no ser necesaria en ese momento para los fines impositivos de dicha Parte, la obtendrá y suministrará de la misma forma como si el impuesto de la Parte Requirente fuera el impuesto de la Parte Requerida y hubiera sido aplicado por esta última Parte mencionada.

 • 11. La información obtenida conforme a este Acuerdo será considerada cierta, simplemente por razón de su recepción por la Parte Requirente, a menos que se proporcione evidencia en contrario.

Artículo 7 Posibilidad de Rechazar una Solicitud

 • 1. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga o proporcione información que la Parte Requirente no pueda obtener en virtud de su propia legislación para efectos de la administración o aplicación de su propia legislación fiscal. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá rechazar su asistencia cuando la solicitud no se formule de conformidad con este Acuerdo.

 • 2. Las disposiciones de este Acuerdo no impondrán a una Parte Contratante la obligación de proporcionar información que revele cualquier secreto comercial, empresarial, industrial o profesional o un proceso comercial. No obstante lo anterior, la información a que se hace referencia en el párrafo 2 del Artículo 6 no se tratará como un secreto o proceso comercial, simplemente por ajustarse a los criterios de ese párrafo.

 • 3. Las disposiciones de este Acuerdo no impondrán a una Parte Contratante la obligación de obtener o proporcionar información, que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado, asesor jurídico u otro representante legal autorizado, cuando dichas comunicaciones se:

  • a) generen con el propósito de buscar o proporcionar asesoría legal; o

  • b) generen con el propósito de utilizarse en procedimientos legales en curso o previstos.

 • 4. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de información si la revelación de la información es contraria al orden público (ordre public).

 • 5. Una solicitud de información no deberá ser rechazada porque el contribuyente haya impugnado el crédito fiscal que origine la solicitud.

 • 6. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de información si la información es requerida por la Parte Requirente para administrar o hacer cumplir una disposición de la legislación fiscal de la Parte Requirente, o cualquier requisito relacionado con ella, que discrimine contra un nacional de la Parte Requerida en comparación con un nacional de la Parte Requirente, en las mismas circunstancias.

Artículo 8 Confidencialidad

Cualquier información recibida por una Parte Contratante conforme a este Acuerdo se tratará como confidencial y sólo podrá revelarse a las personas o autoridades (incluyendo tribunales y órganos administrativos) en la jurisdicción de la Parte Contratante, encargadas de la determinación o recaudación de los impuestos comprendidos en este Acuerdo, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esa información para tales fines. Ellos podrán revelar la información en procedimientos públicos de tribunales o en resoluciones judiciales. La información no podrá ser revelada a cualquier otra persona o entidad o autoridad o cualquier otra jurisdicción, sin el consentimiento expreso por escrito de la autoridad competente de la Parte Requerida.

Artículo 9 Costos

A menos que las autoridades competentes de las Partes Contratantes acuerden lo contrario, los costos ordinarios incurridos para proporcionar asistencia, serán sufragados por la Parte Requerida, y los costos extraordinarios incurridos para proporcionar asistencia (incluyendo los costos razonables derivados del involucramiento de asesores externos en relación con litigios o de otra manera) serán sufragados por la Parte Requirente. A solicitud de cualquier Parte Contratante, las autoridades competentes se consultarán cuando sea necesario con respecto a este Artículo, y en particular, la autoridad competente de la Parte Requerida consultará con la autoridad competente de la Parte Requirente por anticipado, si se espera que sean significativos los costos por proporcionar información con respecto a una solicitud específica.

Artículo 10 Legislación de Implementación

Las Partes Contratantes promulgarán cualquier legislación que sea necesaria para cumplir y hacer efectivos los términos de este Acuerdo.

Artículo 11 Procedimiento de Acuerdo Mutuo

 • 1. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes de manera conjunta harán lo posible por resolver cualquier dificultad o duda que surja respecto a la interpretación o aplicación de este Acuerdo.

 • 2. Además del esfuerzo a que se refiere el párrafo 1, las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán determinar mutuamente los procedimientos que deban seguirse de conformidad con el Artículo 6.

 • 3. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse directamente entre sí para los efectos de este Artículo.

 • 4. Las Partes Contratantes también podrán acordar otras formas de resolución de controversias.

Artículo 12 Entrada en Vigor

 • 1. Los Gobiernos de las Partes Contratantes se notificarán mutuamente por escrito, a través de los canales diplomáticos, que se han cumplido los procedimientos internos requeridos por cada una de las Partes Contratantes para la entrada en vigor de este Acuerdo.

 • 2. Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes posterior a la fecha de recepción de la última de las notificaciones a que se refiere el párrafo 1.

 • 3. Las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán en sus términos a la información que data desde antes de la entrada en vigor de este Acuerdo.

Artículo 13 Terminación

 • 1. Este Acuerdo permanecerá en vigor hasta que una de las Partes Contratantes lo dé por terminado. Cualquier Parte Contratante podrá dar por terminado el Acuerdo a través de los canales diplomáticos, mediante una notificación de terminación por escrito al menos con seis (6) meses de antelación a que concluya cualquier año de calendario que comience en el momento de o después de la expiración de un periodo de dos (2) años, a partir de la fecha de su entrada en vigor.

 • 2. En ese caso, el Acuerdo dejará de surtir efectos el primer día de enero del año de calendario siguiente a aquél en el que se dé la notificación.

 • 3. No obstante la terminación de este Acuerdo, las Partes Contratantes permanecerán obligadas a observar lo dispuesto por el Artículo 8 con respecto a cualquier información obtenida conforme al presente Acuerdo.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados para estos efectos, han firmado este Acuerdo.

HECHO en Ciudad de México, este 18 día de julio de 2013, en duplicado en los idiomas neerlandés, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

Por el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, C.H.A. HOGEWONING Embajador del Reino de los Países Bajos en México

Por los Estados Unidos Mexicanos, M. MESSMACHER LINARTAS Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 12, eerste en tweede lid, in werking treden op de eerste dag van de tweede maand na de datum van ontvangst van de laatste van de schriftelijke kennisgevingen waarin de Regeringen van de verdragsluitende partijen elkaar langs diplomatieke weg ervan in kennis hebben gesteld dat aan de interne procedures van beide verdragsluitende partijen nodig voor de inwerkingtreding van het Verdrag is voldaan.

J. VERWIJZINGEN

Titel

:

Verdrag nopens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling;

Parijs, 14 december 1960

Tekst

:

Trb. 1961, 42 (Frans en Engels)

Trb. 1961, 60 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 1994, 193

Uitgegeven de zestiende augustus 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven