Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2012, 112Verdrag

2 (2011) Nr. 3

A. TITEL

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism (EASBRICOM) betreffende de samenwerking ter ondersteuning van de Eastern Africa Standby Force;

Nairobi, 21 januari 2011

B. TEKST

De Engelse tekst van het in nota’s vervatte verdrag is geplaatst in Trb. 2011, 69.

C. VERTALING

Zie Trb. 2011, 195.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 17 oktober 2011 (Kamerstukken II 2011/2012, 32746) is het in de nota’s vervatte verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Defensie J. S. J. HILLEN en de Minister van Buitenlandse Zaken U. ROSENTHAL.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 22 november 2011.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2011, 69.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in de nota’s vervatte verdrag, die voorlopig werden toegepast vanaf 4 februari 2011, zijn ingevolge artikel 4, eerste lid, op 1 maart 2012 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in de nota’s vervatte verdrag alleen voor Nederland (het Europese deel).

Uitgegeven de vierde juli 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. ROSENTHAL