4 (2011) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken;

(met Protocol)

San José, 29 maart 2011

B. TEKST

De Engelse en de Nederlandse tekst van het Verdrag, met Protocol, zijn geplaatst in Trb. 2011, 81.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 27 februari 2012 (Kamerstukken II 2011/2012, 33190) is het Verdrag, met Protocol, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën F. H. H. WEEKERS en de Minister van Buitenlandse Zaken U. ROSENTHAL.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 3 april 2012.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Protocol, zullen ingevolge artikel 12 van het Verdrag juncto artikel 5 van het Protocol op 1 juli 2012 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Protocol, ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van het Verdrag, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2011, 81.

Uitgegeven de tweede juli 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. ROSENTHAL

Naar boven