86 (2009) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen;

(met Protocol)

Muscat, 5 oktober 2009

B. TEKST

De Engelse en de Nederlandse tekst van het Verdrag, met Protocol, zijn geplaatst in Trb. 2010, 181.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 24 oktober 2011 (Kamerstukken II 2011/2012, 33056) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën F. H. H. WEEKERS en de Minister van Buitenlandse Zaken U. ROSENTHAL.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 26 november 2011.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Protocol, zullen ingevolge artikel 30 in werking treden op 28 december 2011.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag, met Protocol, ingevolge artikel 3, eerste lid, onder b, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2010, 181.

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

Naar boven