Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2010, 324Verdrag

32 (1992) Nr. 7

A. TITEL

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

(met Bijlagen)

New York, 9 mei 1992

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1992, 189. Zie ook Trb. 1994, 63 en 187, rubriek J van Trb. 1999, 53 en rubriek B van Trb. 2010, 188.


Tijdens de vijftiende zitting van de Conferentie van partijen, gehouden te Kopenhagen, Denemarken, van 7 tot 18 december 2009, hebben de partijen in overeenstemming met artikel 16 van het Verdrag een besluit aangenomen tot wijziging van de lijst in Bijlage I bij het Verdrag.

De wijziging is op 22 april 2010 door het Secretariaat van de Conferentie medegedeeld aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Deze heeft op 26 april 2010 de tekst van het besluit aan de partijen medegedeeld. De Engelse en de Franse tekst van het besluit van de wijziging luiden als volgt:


Amendment to Annex I to the Convention

The Conference of the Parties,

Recalling Articles 15 and 16 of the Convention,

Taking note of the proposal by Malta to amend Annex I to the Convention by adding the name of Malta,

  • 1. Decides to amend Annex I to the Convention by including the name of Malta;

  • 2. Notes that in accordance with Article 16, paragraph 4, the entry into force of this amendment to Annex I to the Convention shall be subject to the same procedure as that for the entry into force of annexes to the Convention provided for in Article 16, paragraph 3, of the Convention.Modification de l’annexe I de la Convention

La Conférence des Parties,

Rappelant les articles 15 et 16 de la Convention,

Prenant note de la proposition de Malte visant à modifier l’annexe I de la Convention en y ajoutant le nom de Malte,

  • 1. Décide de modifier l’annexe I de la Convention en y ajoutant le nom de Malte;

  • 2. Note que, conformément au paragraphe 4 de l’article 16, l’entrée en vigueur de cette modification de l’annexe I de la Convention est assujettie à la même procédure que celle qui est prévue pour l’entrée en vigueur des annexes à la Convention conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.


C. VERTALING

Zie Trb. 1992, 189, Trb. 1994, 63 en 187 en rubriek J van Trb. 1999, 53.

Ten gevolge van de in rubriek B van Trb. 2010, 188 geplaatste en op 28 december 2001 ter kennis gebrachte wijziging van Bijlage II dient in de vertaling in Trb. 1992, 189 in de lijst in Bijlage II „Turkije” te worden geschrapt.


De vertaling van de in rubriek B hierboven geplaatste en op 26 april 2010 ter kennis gebrachte wijziging van Bijlage I luidt als volgt:


Wijziging van Bijlage I bij het Verdrag

De Conferentie van de partijen,

In herinnering roepend de artikelen 15 en 16 van het Verdrag,

Gelet op het voorstel van Malta tot wijziging van Bijlage I bij het Verdrag door de naam van Malta toe te voegen,

  • 1. Besluit Bijlage I bij het Verdrag te wijzigen door de naam van Malta toe te voegen;

  • 2. Vaststellend dat in overeenstemming met artikel 16, vierde lid, op de inwerkingtreding van deze wijziging van Bijlage I bij het Verdrag dezelfde procedure van toepassing is als voor de inwerkingtreding van bijlagen bij het Verdrag, zoals voorzien in artikel 16, derde lid, van het Verdrag.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1994, 63.


De wijziging van Bijlage I van 26 april 2010 behoefde ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2010, 188.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1994, 63, rubriek J van Trb. 1999, 53 en rubriek G van Trb. 2010, 188.


In overeenstemming met artikel 16, derde lid, van het Verdrag is de wijziging van Bijlage I van 26 april 2010 op 26 oktober 2010 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt de wijziging alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1992, 189, Trb. 1994, 63 en 187, Trb. 1996, 85, Trb. 1999, 53 en Trb. 2010, 188.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijziging van Bijlage I van 26 april 2010 zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de tiende december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL