Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 196Verdrag

51 (1976) Nr. 5

A. TITEL

Overeenkomst tot instelling van het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling;

(met Bijlagen)

Rome, 13 juni 1976

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1977, 55. Zie voor een correctie Trb. 1978, 22.

Zie voor de Engelse en de Franse tekst van de wijziging van 11 december 1986 van de Overeenkomst rubriek J van Trb. 1987, 98.

Zie voor de Engelse tekst van de wijzigingen van de Overeenkomst van 26 januari 1995 en 21 februari 1997 Trb. 2009, 139.


Op 21 februari 2001 zijn te Rome wijzigingen van de onderhavige Overeenkomst tot stand gekomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development concluded at Rome, 13 June 1976

Amendments to articles 7.2 (a) and (b) of the Agreement, effected by Resolution 124/XXIV adopted on 21 February 2001 by the Governing Council

 • (b) Article 7, Section 2 (a), of the Agreement Establishing IFAD shall be amended to read as follows:

  “Financing by the Fund shall take the form of loans and grants, which shall be provided on such terms as the Fund deems appropriate, having regard to the economic situation and prospects of the Member and to the nature and requirements of the activity concerned. The Fund may also provide additional financing for the design and implementation of projects and programmes, financed by the Fund through loans and grants, as the Executive Board shall decide.”

 • (c) Article 7, Section 2 (b), of the Agreement Establishing IFAD shall be amended to read as follows:

  trb-2009-196-001.png

Op 16 februari 2006 zijn te Rome wijzigingen van de onderhavige Overeenkomst tot stand gekomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development concluded at Rome, 13 June 1976

Amendments to articles 7.2 (a) and (b) of the Agreement, effected by Resolution 141/XXIX/Rev.1 adopted on 16 February 2006 by the Governing Council

 • 23. The following amendments shall be made to the Agreement Establishing IFAD (the text to be deleted is placed between square brackets and a line placed through it and the text to be added is underlined):

  • (a) Article 7, Section 2(a) shall be amended to read as follows:

   trb-2009-196-002.png
  • (b) Article 7, Section 2(b) shall be amended to read as follows:

   “The proportion of the Fund’s resources to be committed in any financial year for financing operations in any of the forms referred to in subsection (a) shall be decided from time to time by the Executive Board with due regard to the long-term viability of the Fund and the need for continuity in its operations. The proportion of grants shall not normally exceed one-eighth of the resources committed in any financial year. A debt sustainability mechanism and the procedures and modalities therefor shall be established by the Executive Board and financing provided thereunder shall not fall within the abovementioned grant ceiling. A large proportion of the loans shall be provided on highly concessional terms.”Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development concluded at Rome, 13 June 1976

Amendments to article 7.2 (g) of the Agreement, effected by Resolution 143/XXIX adopted on 16 February 2006 by the Governing Council

 • 2. Article 7, Section 2 (g), of the Agreement Establishing IFAD is hereby amended to read as follows (the text to be deleted is struck out and the text to be added is underlined):

  trb-2009-196-003.png

C. VERTALING

Zie Trb. 1977, 55.

Voor een correctie in de vertaling zie Trb. 1978, 22.

Voor de vertaling van de wijzigingen van 26 januari 1995 en 21 februari 1997 zie Trb. 2009, 139.


De vertaling van de wijzigingen van 21 februari 2001 luidt als volgt:


Overeenkomst tot instelling van het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling gesloten te Rome op 13 juni 1976

Wijziging van artikel 7, tweede lid, (a) en (b), van de Overeenkomst, ten uitvoer gelegd bij Resolutie 124/XXIV aangenomen op 21 februari 2001 door de Raad van Bestuur

 • (b) Artikel 7, tweede lid, letter (a), van de Overeenkomst tot instelling van IFAD wordt als volgt gewijzigd:

  „Financiering door het Fonds geschiedt in de vorm van leningen en schenkingen, die worden verstrekt op door het Fonds passend geachte voorwaarden, rekening houdend met de economische situatie en vooruitzichten van het Lid en met de aard en behoeften van de betrokken activiteit. Het Fonds kan tevens, d.m.v. een besluit van het College van Bewindvoerders, aanvullende financiële middelen verstrekken voor de opzet en uitvoering van projecten en programma's, gefinancierd door het Fonds via leningen en schenkingen.”

 • (c) Artikel 7, tweede lid, letter (b), van de Overeenkomst tot instelling van IFAD wordt als volgt gewijzigd:

  „Het deel van de middelen van het Fonds dat in een boekjaar kan worden vastgelegd voor financieringstransacties in elk van de in letter (a) bedoelde vormen wordt van tijd tot tijd door het College van Bewindvoerders bepaald, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de levensvatbaarheid van het Fonds op de lange termijn en met de noodzaak van continuïteit in zijn verrichtingen. Het deel van de schenkingen mag normaal niet meer bedragen dan een achtste van de in een boekjaar vastgelegde middelen. Een groot deel van de leningen wordt verstrekt op zeer concessionele voorwaarden.”


De vertalingen van de wijzigingen van 16 februari 2006 luiden als volgt:


Overeenkomst tot instelling van het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling gesloten te Rome op 13 juni 1976

Wijziging van artikel 7, tweede lid, (a) en (b), van de Overeenkomst, ten uitvoer gelegd bij Resolutie 141/XXIX/Rev.1 aangenomen op 16 februari 2006 door de Raad van Bestuur

 • 23. De volgende wijzigingen worden aangebracht in de Overeenkomst tot oprichting van IFAD (De te schrappen tekst staat tussen vierkante haken en is doorgehaald; de in te voegen tekst is onderstreept):

  • (a) Artikel 7, tweede lid, letter (a) wordt als volgt gewijzigd:

   trb-2009-196-004.png
  • (b) Artikel 7, tweede lid, letter (b) wordt als volgt gewijzigd:

   „Het deel van de middelen van het Fonds dat in een boekjaar kan worden vastgelegd voor financieringstransacties in elk van de in letter (a) bedoelde vormen wordt van tijd tot tijd door het College van Bewindvoerders bepaald, waarbij terdege rekening wordt gehouden met de levensvatbaarheid van het Fonds op de lange termijn en met de noodzaak van continuïteit in zijn verrichtingen. Het deel van de schenkingen mag normaal niet meer bedragen dan een achtste van de in een boekjaar vastgelegde middelen. Het College van Bewindvoerders stelt een mechanisme ten behoeve van houdbare schulden en de bijbehorende procedures en modaliteiten in; de uit hoofde daarvan verstrekte financiële middelen tellen niet mee voor het in het voorgaande bedoelde schenkingsplafond. Een groot deel van de leningen wordt verstrekt op zeer concessionele voorwaarden.”Overeenkomst tot instelling van het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling gesloten te Rome op 13 juni 1976

Wijzigingen van artikel 7, tweede lid, (g), van de Overeenkomst, ten uitvoer gelegd bij Resolutie 143/XXIX op 16 februari 2006 aangenomen door de Raad van Bestuur

 • 2. Artikel 7, tweede lid, letter (g), van de Overeenkomst tot instelling van IFAD wordt bij dezen als volgt gewijzigd (de te schrappen tekst is doorgehaald en de in te voegen tekst is onderstreept):

  trb-2009-196-005.png

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1978, 22 en Trb. 1987, 98.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1977, 55.

Voor een partijenoverzicht zie laatstelijk Trb. 2009, 139.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1978, 22, Trb. 1987, 98 en Trb. 2009, 139.

De wijzigingen van 21 februari 2001 zijn ingevolge artikel 12, paragraaf a, lid ii, van de Overeenkomst op 21 februari 2001 in werking getreden.

De wijzigingen van 16 februari 2006 van artikel 7, tweede lid, letter (a) en letter (b), zijn ingevolge artikel 12, paragraaf a, lid ii, van de Overeenkomst op 22 december 2006 in werking getreden.

De wijzigingen van 16 februari 2006 van artikel 7, tweede lid, letter (g), zijn ingevolge artikel 12, paragraaf a, lid ii, van de Overeenkomst op 16 februari 2006 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen, evenals de Overeenkomst, voor Nederland en Aruba.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en andere verdragsgegevens zie Trb. 1977, 55, Trb. 1978, 22, Trb. 1987, 98 en Trb. 2009, 139.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 143

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van 21 februari 2001 en 16 februari 2006 zullen zijn bekendgemaakt in Nederland en Aruba op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de negende november 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Franse tekst is niet afgedrukt.

XNoot
1)

De Franse tekst is niet afgedrukt.