Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 150Verdrag

44 (1988) Nr. 7

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1989, 134.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 5 juni 2003 (MSC.143(77)) in Bijlage B van het Protocol, zie Trb. 2006, 20. Zie voor enkele correcties van deze wijzigingen Trb. 2007, 2.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 9 december 2004 (MSC.172(79)) en van 8 december 2006 (MSC.223(82)) in Bijlage B van het Protocol, zie Trb. 2008, 197.

In dat Tractatenblad dient in de wijziging van 8 december 2006 de volgende correctie te worden aangebracht:

Onder „Regulation 39”, punt 2., dient „dl” te worden vervangen door „d 1”.


Resolutie MSC.270(85) van 4 december 2008

Op 4 december 2008 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, onderdeel d, van het Protocol resolutie MSC.270(85) aangenomen houdende wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol.

De Engelse1) tekst van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MSC.270(85)
(adopted on 4 December 2008)

Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, as amended

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling further article VI of the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (hereinafter referred to as the “1988 Load Lines Protocol”) concerning amendment procedures,

Having considered, at its eighty-fifth session, amendments to the 1988 Load Lines Protocol proposed and circulated in accordance with paragraph 2(a) of article VI thereof,

 • 1. Adopts, in accordance with paragraph 2(d) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, amendments to the 1988 Load Lines Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with paragraph 2(f)(ii)(bb) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 2010, unless, prior to that date, more than one third of the Parties to the 1988 Load Lines Protocol or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

 • 3. Invites the Parties concerned to note that, in accordance with paragraph 2(g)(ii) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, the amendments shall enter into force on 1 July 2010 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with paragraph 2(e) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the 1988 Load Lines Protocol;

 • 5. Further requests the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the 1988 Load Lines Protocol.

Annex
Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, as amended

ANNEX B ANNEXES TO THE CONVENTION AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING HERETO

ANNEX I REGULATIONS FOR DETERMINING LOAD LINES
CHAPTER I GENERAL
Regulation 1 Strength and intact stability of ships
 • 1 The existing text of paragraph (3) is replaced by the following:

  • “3. Compliance

   • a) Ships constructed before 1 July 2010 shall comply with an intact stability standard acceptable to the Administration.

   • b) Ships constructed on or after 1 July 2010 shall, as a minimum, comply with the requirements of part A of the 2008 IS Code.”

Regulation 3 Definitions of terms used in the Annexes
 • 2 The following new paragraph (16) is added after the existing paragraph (15):

  • “16. 2008 IS Code means the International Code on Intact Stability, 2008, consisting of an introduction, part A (the provisions of which shall be treated as mandatory) and part B (the provisions of which shall be treated as recommendatory), as adopted by resolution MSC.267(85), provided that:

   • .1 amendments to the introduction and part A of the Code are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VI of the 1988 Load Lines Protocol concerning the amendment procedure applicable to Annex B to the Protocol; and

   • .2 amendments to part B of the Code are adopted by the Maritime Safety Committee in accordance with its Rules of Procedure.”


C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 56 en Trb. 2007, 2.

De vertaling van de op 9 december 2004 aangenomen resolutie MSC.172(79) houdende wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol (zie Trb. 2008, 197) luidt als volgt:

Resolutie MSC.172(79)
(aangenomen op 9 december 2004)

Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationale Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28, b, van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de functies van de Commissie,

Eveneens herinnerend aan artikel VI van het Protocol van 1988 inzake het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 (hierna te noemen het Uitwateringsprotocol van 1988) betreffende wijzigingsprocedures,

Na bestudering, tijdens haar negenenzeventigste zitting, van wijzigingen van het Uitwateringsprotocol van 1988, voorgesteld en rondgezonden in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, a, daarvan,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, d, van het Uitwateringsprotocol van 1988, wijzigingen aan van Bijlage B bij het Uitwateringsprotocol van 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, f, ii, bb, van het Uitwateringsprotocol van 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2006, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Verzoekt de betrokken Partijen kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, g, ii, van het Uitwateringsprotocol van 1988, van kracht worden op 1 juli 2006 na aanvaarding ervan in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, e, van het Uitwateringsprotocol van 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het Uitwateringsprotocol van 1988.

Bijlage
Wijzigingen van Bijlage B bij het Protocol van 1988 bij het Internationale Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966

BIJLAGE III

CERTIFICATEN

Model van het Internationaal Certificaat van uitwatering

 • 1. In het model van het Internationaal Certificaat van uitwatering wordt de volgende nieuwe sectie ingevoegd tussen de sectie die aanvangt met de woorden „Dit certificaat blijft geldig tot” en de sectie die aanvangt met de woorden „Uitgereikt te”:

  „Datum van afronding van de inspectie waarop dit certificaat gebaseerd is: …”

  (dd/mm/jjjj)

Model van het Internationaal Certificaat van vrijstelling betreffende de uitwatering

 • 2. In het model van het Internationaal Certificaat van vrijstelling betreffende de uitwatering wordt de volgende nieuwe sectie ingevoegd tussen de sectie die aanvangt met de woorden „Dit certificaat blijft geldig tot” en de sectie die aanvangt met de woorden „Uitgereikt te”:

  „Datum van afronding van de inspectie waarop dit certificaat gebaseerd is: …”

  (dd/mm/jjjj)


De vertaling van de op 8 december 2006 aangenomen resolutie MSC.223(82) houdende wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol (zie Trb. 2008, 197) luidt als volgt:

Resolutie MSC.223(82)
(aangenomen op 8 december 2006)

Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28, b, van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de functies van de Commissie,

Eveneens herinnerend aan artikel VI van het Protocol van 1988 inzake het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 (hierna te noemen het Uitwateringsprotocol van 1988) betreffende wijzigingsprocedures,

Na bestudering, tijdens haar tweeëntachtigste zitting, van wijzigingen van het Uitwateringsprotocol van 1988, voorgesteld en rondgezonden in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, a, daarvan,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, d, van het Uitwateringsprotocol van 1988, wijzigingen aan van het Uitwateringsprotocol van 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, f, ii, bb, van het Uitwateringsprotocol van 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2008, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Verzoekt de betrokken Partijen kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, g, ii, van het Uitwateringsprotocol van 1988, van kracht worden op 1 juli 2008 na aanvaarding ervan in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, e, van het Uitwateringsprotocol van 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het Uitwateringsprotocol van 1988.

Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, als gewijzigd

BIJLAGE B BIJLAGEN BIJ HET VERDRAG ALS GEWIJZIGD BIJ HET BIJBEHORENDE PROTOCOL VAN 1988

BIJLAGE I VOORSCHRIFTEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE UITWATERING
HOOFDSTUK II VOORWAARDEN WAARAAN HET SCHIP MOET VOLDOEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VAN UITWATERING
Voorschrift 22 Spuipijpen, inlaat- en afvoerpijpen
 • 1 In het vierde lid van het voorschrift wordt de verwijzing naar „2.” vervangen door „1.”.

HOOFDSTUK III VRIJBOORD
Voorschrift 39 Minimumboeghoogte en reservedrijfvermogen
 • 2 In het eerste lid van het voorschrift worden de woorden „ d 1 de diepgang is op 85% van de diepte D, in m;” vervangen door de woorden „d 1 de diepgang is op 85% van de kleinste holte naar de mal, in m;”.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20 en Trb. 2008, 197.


Resolutie MSC.270(85) van 4 december 2008

De wijzigingen behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1989, 134 en rubriek F van Trb. 2004, 56.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Algerije

 

20-08-01

T

20-11-01

   

Antigua en Barbuda

 

25-08-99

T

03-02-00

   

Argentinië

 

02-09-93

T

03-02-00

   

Australië

 

07-02-97

T

03-02-00

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

T

16-10-04

   

Bahama’s

 

02-02-99

T

03-02-00

   

Bangladesh

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Barbados

 

11-08-00

T

11-11-00

   

België

 

19-03-07

T

19-06-07

   

Belize

 

14-06-07

T

14-09-07

   

Bulgarije

 

04-06-04

T

04-09-04

   

Cambodja

 

08-06-01

T

08-09-01

   

Chili

 

03-03-95

T

03-02-00

   

China

23-02-90

03-02-95

R

03-02-00

   

Cook-eilanden

 

12-03-07

T

12-06-07

   

Cuba

 

25-10-05

T

25-01-06

   

Cyprus

09-03-89

04-02-98

R

03-02-00

   

Denemarken

 

02-12-91

T

03-02-00

   

Dominica

 

21-06-00

T

21-09-00

   

Duitsland

 

22-06-95

T

03-02-00

   

Ecuador

 

28-09-06

T

28-12-06

   

Egypte

 

21-04-95

T

03-02-00

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

T

03-02-00

   

Eritrea

 

04-02-00

T

04-05-00

   

Estland

 

03-07-02

T

03-10-02

   

Fiji-eilanden

 

28-07-04

T

28-10-04

   

Finland

 

17-12-99

T

17-03-00

   

Frankrijk

23-01-90

05-10-90

R

03-02-00

   

Grenada

 

28-06-04

T

28-09-04

   

Griekenland

13-02-90

19-07-94

R

03-02-00

   

Hongarije

 

17-04-03

T

17-07-03

   

Ierland

 

07-05-02

T

07-08-02

   

IJsland

 

12-05-00

T

12-08-00

   

India

 

10-08-00

T

10-11-00

   

Iran

 

31-10-06

T

31-01-07

   

Italië

 

18-04-91

T

03-02-00

   

Jamaica

 

02-05-03

T

02-08-03

   

Japan

 

24-06-97

T

03-02-00

   

Jordanië

 

14-10-03

T

14-01-04

   

Kazachstan

 

17-02-09

T

17-05-09

   

Kiribati

 

05-02-07

T

05-05-07

   

Kroatië

 

31-01-00

T

30-04-00

   

Letland

 

22-07-02

T

22-10-02

   

Libanon

 

30-03-05

T

30-06-05

   

Liberia

 

26-02-97

T

03-02-00

   

Libië

 

20-01-09

T

20-04-09

   

Litouwen

 

20-06-06

T

20-09-06

   

Luxemburg

 

14-02-91

T

03-02-00

   

Malawi

 

07-01-02

T

07-04-02

   

Malta

 

28-01-99

T

03-02-00

   

Marshall-eilanden, de

 

29-11-94

T

03-02-00

   

Mauritius

 

17-12-02

T

17-03-03

   

Mexico

 

13-05-94

T

03-02-00

   

Moldavië

 

11-10-05

T

11-01-06

   

Mongolië

 

19-09-07

T

19-12-07

   

Namibië

 

22-02-02

T

22-05-02

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-07-89

         

– Nederland

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Ned. Antillen

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Aruba

 

22-02-91

R

03-02-00

   

Nicaragua

 

02-02-94

T

03-02-00

   

Nieuw-Zeeland

 

06-03-01

T

06-06-01

   

Noord-Korea

 

08-08-01

T

08-11-01

   

Noorwegen

 

13-10-94

T

03-02-00

   

Oman

 

17-06-91

T

03-02-00

   

Pakistan

 

25-04-02

T

25-07-02

   

Panama

 

17-09-07

T

17-12-07

   

Peru

 

24-06-09

T

24-09-09

   

Polen

 

05-11-08

T

05-02-09

   

Portugal

 

02-07-01

T

02-10-01

   

Roemenië

 

18-05-01

T

18-08-01

   

Russische Federatie

 

18-08-00

T

18-11-00

   

Samoa

 

18-05-04

T

18-08-04

   

Seychellen, de

26-09-89

27-09-89

R

03-02-00

   

Sierra Leone

 

26-07-01

T

26-10-01

   

Singapore

 

18-08-99

T

03-02-00

   

Sint Kitts en Nevis

 

11-06-04

T

11-09-04

   

Sint Lucia

 

20-05-04

T

20-08-04

   

Sint Vincent en de Grenadines

 

09-10-01

T

09-01-02

   

Slovenië

 

03-06-99

T

03-02-00

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

03-02-00

   

Spanje

 

07-07-93

T

03-02-00

   

Tonga

 

15-06-00

T

15-09-00

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

06-12-90

T

     

Tunesië

 

13-01-99

T

03-02-00

   

Turkije

 

04-06-08

T

04-09-08

   

Tuvalu

 

08-07-04

T

08-10-04

   

Uruguay

15-03-89

         

Vanuatu

 

26-11-90

T

03-02-00

   

Venezuela

 

18-11-98

T

03-02-00

   

Verenigd Koninkrijk, het

 

08-03-00

T

08-06-00

   

Verenigde Staten van Amerika, de

06-04-89

01-07-91

R

03-02-00

   

Vietnam

 

27-05-02

T

27-08-02

   

Zuid-Korea

 

14-11-94

T

03-02-00

   

Zweden

28-02-90

04-02-93

R

03-02-00

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hong Kong SAR

23-10-2002

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

03-02-2000

 

Groenland

03-02-2000

 

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

30-01-2004

 

Britse Maagden-eilanden

10-06-2004

 

Cayman-eilanden

30-01-2004

 

Falkland-eilanden

19-05-2004

 

Gibraltar

30-01-2004

 

Jersey

19-05-2004

 

Man

30-01-2004

 

Sint Helena

10-06-2004

 

Turks- en Caicos-eilanden

07-07-2004

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Bahrein, 27 april 2000

Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 and the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 as amended.

 • 1. In relation to IMO Assembly Resolution A.883 (21) adopted on 25 November 1999, the Government of the State of Bahrain intends to join the Protocol of 1988 relating to the International Convention of Load Lines, 1966, and the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended.

 • 2. Pursuant to paragraph 2 of the above mentioned resolution, the Government of the State of Bahrain confirms that it will hereby accept and implement the harmonised system of survey and certification as from 3 February 2000, and will issue certificates in the form prescribed by the 1988 Solas and Load Line Protocols as modified in accordance with Annex 2 to the said resolution.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20 en Trb. 2008, 197.


Resolutie MSC.270(85) van 4 december 2008

De wijzigingen zullen ingevolge artikel VI, tweede lid, onderdeel g (ii), van het Protocol op 1 juli 2010 in werking treden, tenzij meer dan één derde van de Partijen bij het Protocol, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal vóór 1 januari 2010 hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1989, 134, Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20, Trb. 2007, 2 en Trb. 2008, 197.

Verbanden

Titel

:

Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966;

Londen, 5 april 1966

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 149

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 143

Uitgegeven de zestiende oktober 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.