A. TITEL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; (met Protocol)

Parijs, 16 maart 1973

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst, met Protocol, is geplaatst in Trb. 1973, 83.


De tekst van het Protocol tot wijziging van 7 april 2004 is geplaatst in rubriek J van Trb. 2004, 150.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1974, 41.


Bij brieven van 10 september 2004 (Kamerstukken II 2003/2004, 29 761, nr. 1) is het Protocol tot wijziging, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën J. G. WIJN en de minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 15 oktober 2004.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1974, 41.


De bepalingen van het Protocol tot wijziging van 7 april 2004 zijn ingevolge artikel 2 van het Protocol in werking getreden op 24 juli 2005.

De Overeenkomst is op grond van die inwerkingtreding per diezelfde datum gewijzigd.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol tot wijziging, evenals de Overeenkomst, alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1973, 83, Trb. 1974, 41 en Trb. 2004, 150.

Uitgegeven de drieëntwintigste april 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven