Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2007, 68Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

’s-Gravenhage, 21 december 2005

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 2006, 9.

C. VERTALING

Zie Trb. 2006, 226.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2006, 226.

Bij brieven van 17 november 2006 (Kamerstukken II 2006/2007, 30 890, nr. 1) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid H. A. L. VAN HOOF en de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 25 december 2006.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2006, 9.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, waarvan artikel 6 vanaf 1 januari 2006 door Nederland voorlopig werd toegepast, zullen ingevolge artikel 34, eerste lid, in werking treden op 1 juni 2007.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal het Verdrag ingevolge artikel 1, eerste lid, van het Verdrag alleen voor Nederland gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2006, 9 en Trb. 2006, 226.

Verbanden

Het Verdrag, met Protocol, en het bijbehorend Administratief Akkoord worden vervangen door:

Titel:Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;
  ’s-Gravenhage, 11 augustus 1954
Tekst:Trb. 1954, 114 (Nederlands, Engels)
Laatste Trb.:Trb. 2007, 69

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN