Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2007, 121Verdrag

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten;

Parijs, 17 mei 1994

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1994, 144.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 20 januari 1995 (Kamerstukken I/II 1994/1995, 24 074 (R 1531), nr. 1) is het Verdrag, in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. W. KOK.

In een brief gedateerd 2 maart 1995 heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Minister van Buitenlandse Zaken medegedeeld dat 31 leden van de Kamer de wens te kennen hadden gegeven dat het Verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zou worden onderworpen (vergelijk Kamerstukken II 1994/1995, 24 074 (R 1531), nr. 2).

Artikel 1 van de Rijkswet van 20 oktober 2006 (Stb. 2006, 541) luidt als volgt:

„Artikel 1

Het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten, waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1994, 144, wordt goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen.’’

Deze Rijkswet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 2005/2006, nr. 24 074 (R1531); Hand. II 2005/2006, vergadering d.d. 14 september 2006, blz. 6515; Kamerstukken I 2006/2007, nr. 24 074 (R1531); Hand. I 2006/2007, vergadering d.d. 17 oktober 2006, blz. 81.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 18 van het Verdrag in werking treden op 1 augustus 2007.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Verdrag ingevolge artikel 17 van het Verdrag alleen gelden voor het eilandgebied Sint Maarten van de Nederlandse Antillen.

Uitgegeven de derde juli 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN