Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2005, 60Verdrag

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken; (met Protocol van ondertekening)

Rome, 17 april 1959

B. TEKST

De tekst van het Verdrag, met Protocol, is geplaatst in Trb. 1959, 137.

C. VERTALING

Zie Trb. 1959, 137.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1963, 56.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1963, 56.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1963, 56.

Op 1 februari 1973 is het hieronder in rubriek J genoemde Verdrag van 27 september 1968 in werking getreden. Dit Verdrag van 1968 vervangt per diezelfde datum het onderhavige Verdrag, en wel op grond van artikel 55 van het Verdrag van 1968 en de genoemde inwerkingtreding ervan. Echter, de vervanging geldt slechts met inachtneming van de beperkingen van de artikelen 54, tweede alinea, en 56 van het Verdrag van 1968 en slechts voor zover de toepassing van dat Verdrag op grond van zijn artikel 1 reikt.

Op 1 maart 2002 is de hieronder in rubriek J genoemde Verordening van 22 december 2000 in werking getreden. Deze Verordening vervangt per diezelfde datum het onderhavige Verdrag, en wel op grond van artikel 69 van de Verordening en de genoemde inwerkingtreding ervan. Echter, de vervanging geldt slechts met inachtneming van de beperkingen van de artikelen 66, tweede lid, en 70 van de Verordening en slechts voor zover de toepassing van de Verordening op grond van haar artikel 1 reikt.

Op 1 augustus 2004 is de hieronder in rubriek J genoemde Verordening van 27 november 2003 in werking getreden. Deze Verordening vervangt per diezelfde datum het onderhavige Verdrag, en wel op grond van artikel 59 van de Verordening en de genoemde inwerkingtreding ervan. Echter, de vervanging is pas van toepassing vanaf 1 maart 2005, met uitzondering van de artikelen 67, 68, 69 en 70 van de Verordening van 2003 die wel vanaf 1 augustus 2004 van toepassing zijn. Bovendien geldt de vervanging slechts voor zover de toepassing van de Verordening op grond van haar artikel 1 reikt.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1959, 137 en Trb. 1963, 56.

Verbanden

Het Verdrag is voor de onderwerpen waarop dat van toepassing is vervangen door:

Titel:Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; Brussel, 27 september 1968
Tekst :Trb. 1969, 101 (Nederlands en Frans) en Trb. 1979, 56 (Engels)
Laatste Trb. :Trb. 2005, 65
Titel :EG-Verordening 44/2001 Brussel, 22 december 2000
Tekst :Trb. 2005, 65 (Nederlands)
   
Titel:EG-Verordening 2201/2003 Brussel, 27 november 2003
Tekst :Pb. EU L 338 van 23 december 2003, blz. 1 e.v.

Overige verwijzingen

Titel:Verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uitspraken; Genève, 26 september 1927
Laatste Trb. :Trb. 1996, 12
Titel :Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering; 's-Gravenhage, 1 maart 1954
Laatste Trb. :Trb. 1994, 88

Uitgegeven de tiende augustus 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT