Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2005, 208Verdrag

A. TITEL

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Ierland betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

Dublin/Den Haag, 10 juni/9 november 2004

B. TEKST

De tekst van de in brieven vervatte overeenkomst is geplaatst in Trb. 2005, 146.

C. VERTALING

Zie Trb. 2005, 146.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 10 mei 2005 (Kamerstukken II 2004/2005, 30 121 (R 1789), nr. 1) is de in brieven vervatte overeenkomst in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 13 juni 2005.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 146.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de in brieven vervatte overeenkomst, die vanaf 1 juli 2005 voorlopig werden toegepast, zijn ingevolge artikel 7 van de overeenkomst in werking getreden op 23 juli 2005.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de in brieven vervatte overeenkomst ingevolge artikel 1, derde lid, van de overeenkomst alleen voor Aruba.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2005, 146.

Uitgegeven de drieëntwintigste augustus 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT