Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2004, 30Verdrag

A. TITEL

Protocol van 1996 bij het Verdrag betreffende minimumnormen op koopvaardijschepen van 1976, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste zitting;

Genève, 22 oktober 1996

B. TEKST

De tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1997, 220.

C. VERTALING

Zie Trb. 1999, 24.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 24 januari 2003 (Kamerstukken 2002–2003, 28 771, nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid A. J. DE GEUS, de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken A. NICOLAÏ en de Minister van Verkeer en Waterstaat R. H. DE BOER.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 1 maart 2003.

E. BEKRACHTIGING

Een mededeling als bedoeld in artikel 2 is gedaan door:

België10 juni 2003
Denemarken10 juli 2003
Finland 4 juli 2002
Griekenland14 mei 2002
Ierland22 april 1999
het Koninkrijk der Nederlanden1 (voor Nederland)16 juni 2003
Malta210 januari 2002
Roemenië15 mei 2001
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland29 juni 2001
Zweden15 december 2000

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 6, tweede lid, op 10 januari 2003 in werking getreden.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden zal het Protocol ingevolge artikel 6, derde lid, op 16 juni 2004 in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Protocol alleen voor Nederland gelden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1997, 220 en Trb. 1999, 24.

Titel:Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen; Genève, 22 oktober 1996
Laatste Trb. :Trb. 2003, 178

Uitgegeven de dertiende februari 2004

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT


XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

``With reference to Article 3, paragraph 1, of the Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976, adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its 84th session on 22 October 1996, the Kingdom of the Netherlands declares that the Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix to the Protocol are not accepted by the Kingdom of the Netherlands.".

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

``For the purpose of Article 1 of the Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976, the Government of Malta declares that it is accepting the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No.108) listed in Part B of the Supplementary Appendix to the said Protocol and is extending the list of Conventions appearing in the Appendix to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No.147) to also include the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No.108).".