A. TITEL

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1990, 145.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 115.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39 en Trb. 1995, 5 en 234.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1994, 155 en Trb. 1998, 262.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39, Trb. 1995, 75 en Trb. 1998, 262.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1990, 145, Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39, 155 en 217, Trb. 1995, 5, 75 en 234, Trb. 1996, 71 en 300, Trb. 1997, 122 en Trb. 1998, 2621.

Verwijzingen

Titel:Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie; 's-Gravenhage, 3 februari 1958
Laatste Trb. :Trb. 2002, 10
   
Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; Parijs, 18 april 1951
Tekst:Trb. 1951, 82 (Frans en vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 2002, 145
   
Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Rome, 25 maart 1957
Tekst:Trb. 1957, 74 (Frans) Trb. 1957, 91 (Nederlands)
Laatste Trb. :Trb. 2004, 120
   
Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM); Rome, 25 maart 1957
Tekst:Trb. 1957, 75 (Frans) Trb. 1957, 92 (Nederlands)
Laatste Trb. :Trb. 2004, 121
   
Voor wijzigingen van bovengenoemde Verdragen van 18 april 1951, 25 maart 1957 en 7 februari 1992 zie rubriek J van Trb. 2004, 119.
   
Titel:Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens; Straatsburg, 28 januari 1981
Laatste Trb. :Trb. 2000, 69
   
Titel:Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Straatsburg, 20 april 1959
Laatste Trb. :Trb. 2002, 204
   
Titel:Europees Verdrag betreffende uitlevering; Parijs, 13 december 1957
Laatste Trb. :Trb. 2002, 54
   
Titel:Overeenkomst inzake psychotrope stoffen; Wenen, 21 februari 1971
Laatste Trb. :Trb. 1999, 189
Titel:Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen; Wenen, 20 december 1988
Laatste Trb. :Trb. 1999, 190

Wijziging

De Raad van de Europese Unie heeft op 2 oktober 2003 een besluit genomen tot wijziging van artikel 40, leden 1 en 7 van de onderhavige Overeenkomst. De Nederlandse tekst1 van dit besluit luidt als volgt.


Besluit 2003/725/JBZ van de Raad van 2 oktober 2003 houdende wijziging van artikel 40, leden 1 en 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen

Artikel 1

De bepalingen van artikel 40 van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen worden als volgt gewijzigd:

1. In lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

  • „1. Ambtenaren van een van de lidstaten die in het kader van een opsporingsonderzoek in hun eigen land een persoon observeren die vermoedelijk heeft deelgenomen aan een strafbaar feit dat tot uitlevering aanleiding kan geven, of, als noodzakelijk onderdeel van een opsporingsonderzoek, een persoon observeren ten aanzien van wie een ernstig vermoeden bestaat dat hij kan bijdragen tot de identificatie of de opsporing van de eerstbedoelde persoon, mogen deze observatie op het grondgebied van een andere lidstaat voortzetten wanneer die staat toestemming heeft gegeven tot grensoverschrijdende observatie op basis van een van te voren ingediend met redenen omkleed rechtshulpverzoek. De toestemming kan onder bijzondere voorwaarden worden verleend.".

2. In lid 7:

  • a. wordt in het derde streepje het woord „verkrachting" vervangen door „een ernstig misdrijf van seksuele aard";

  • b. wordt in het vijfde streepje het woord „valsmunterij" vervangen door „namaak en vervalsing van betaalmiddelen";

  • c. worden de volgende streepjes toegevoegd:

„– ernstige oplichting,

– vreemdelingensmokkel,

– witwassen van geld,

– illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen,

– deelneming aan een criminele organisatie in de zin van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad van 21 december 1998 inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie,

– terroristische misdrijven en steun aan een terroristische organisatie, in de zin van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding."

Artikel 2

1. Dit besluit is niet bindend ten aanzien van Ierland.

2. Dit besluit is niet van toepassing op Gibraltar.

3. Dit besluit is slechts onder voorbehoud van artikel 5, lid 1, van Besluit 2000/365/EG van toepassing op de Kanaaleilanden.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Pisanu


Dit Besluit (2003/725/JBZ) is eveneens gepubliceerd in Pb. EU L 260 van 11 oktober 2003, blz. 37 e.v..

Het Besluit is ingevolge artikel 3 op 11 oktober 2003 in werking getreden.

Overige wijzigingen

De Overeenkomst is verder nog gewijzigd door de volgende Verordeningen, Besluiten, Kaderbesluiten en Protocol:

Titel:Verordening (EG) nr. 1091/2001 van de Raad van 28 mei 2001 inzake vrij verkeer met een visum voor verblijf van langere duur
Tekst:Pb. EG L 150 van 6 juni 2001, blz. 4 e.v.
   
Titel:Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie; Luxemburg, 16 oktober 2001
Tekst:Pb. EG C 326 van 21 november 2001, blz. 2 e.v.
   
Titel:Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit (2002/584/JBZ)
Tekst:Pb. EG L 190 van 18 juli 2002, blz. 1 e.v.
   
Titel:Kaderbesluit van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (2002/946/JBZ)
Tekst:Pb. EG L 328 van 5 december 2002, blz. 1 e.v.
   
Titel:Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf
Tekst:Pb. EG L 328 van 5 december 2002, blz. 17 e.v.
   
Titel:Besluit van de Raad van 27 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen van de Overeenkomst van 1995 aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie, en van de Overeenkomst van 1996 betreffende uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie, die een ontwikkeling inhouden van het Schengenacquis in de zin van de overeenkomst inzake de wijze waarop de Republiek IJsland en het Koninkrijk
  Noorwegen worden betrokken bij de toepassing, de uitvoering en de ontwikkeling van het Schengenacquis (2003/169/JBZ)
Tekst:Pb. EU L 067 van 12 maart 2003, blz. 25 e.v.
   
Titel:Besluit van de Raad van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten (2003/170/JBZ)
Tekst:Pb. EU L 067 van 12 maart 2003, blz. 27 e.v.
   
Titel:Verordening (EG) nr. 871/2004 van de Raad van 29 april 2004 betreffende de invoering van enkele nieuwe functies in het Schengeninformatiesysteem, inclusief bij de bestrijding van terrorisme
Tekst:Pb. EU L 162 van 30 april 2004, blz. 29 e.v.

Uitgegeven de zevenentwintigste september 2004

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT


XNoot
1

In dit Tractatenblad is de tekst van het Besluit van het Uitvoerend Comité betreffende de inwerkingstelling van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst in Italië van blz. 38 ten onrechte nogmaals afgedrukt op blz. 49.

XNoot
1

De Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hebreeuwse tekst zijn niet afgedrukt.

XNoot
1

In dit Tractatenblad is de tekst van het Besluit van het Uitvoerend Comité betreffende de inwerkingstelling van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst in Italië van blz. 38 ten onrechte nogmaals afgedrukt op blz. 49.

XNoot
1

In dit Tractatenblad is de tekst van het Besluit van het Uitvoerend Comité betreffende de inwerkingstelling van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst in Italië van blz. 38 ten onrechte nogmaals afgedrukt op blz. 49.

Naar boven