Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2003, 16Verdrag

A. TITEL

Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van het Europese Parlement;

Brussel, 20 september 1976

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Akte is geplaatst in Trb. 1976, 175. Zie ook Trb. 1981, 111.

Voor wijzigingen van de Akte zie rubriek J van Trb. 1993, 71, Trb. 1994, 127 en rubriek J hieronder.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 111, rubriek J van Trb. 1993, 71 en rubriek J hieronder.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1981, 111 en rubriek J van Trb. 1994, 127.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1976, 175, Trb. 1981, 111, Trb. 1993, 71 en Trb. 1994, 127.

Verwijzingen

Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; Parijs, 18 april 1951
Laatste Trb. :Trb. 2002, 145
Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Rome, 25 maart 1957
Laatste Trb. :Trb. 1998, 13 (geconsolideerde tekst)
Titel:Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie; Rome, 25 maart 1957
Laatste Trb. :Trb. 1995, 78
Titel:Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen; Brussel, 8 april 1965
Laatste Trb. :Trb. 1994, 266
Titel:Verdrag betreffende de Europese Unie; Maastricht, 7 februari 1992
Tekst:Trb. 1992, 74 (Nederlands)
Laatste Trb. :Trb. 1998, 12 (geconsolideerde tekst)

Wijzigingen

Zie Trb. 1993, 71 en Trb. 1994, 127.

De onderhavige Akte is voorts gewijzigd door:

Titel:Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten; Amsterdam, 2 oktober 1997
Tekst:Trb. 1998, 11 (Nederlands)
Laatste Trb. :Trb. 2002, 153

De Akte zal voorts worden gewijzigd door het volgende op 25 juni 2002 en 23 september 2002 door de Raad van de Europese Unie genomen Besluit1:

Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom

(2002/772/EG, Euratom)

De Raad van de Europese Unie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 190, lid 4,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 108, leden 3 en 4,

Gezien het ontwerp van het Europees Parlement1,

Gezien de instemming van het Europees Parlement1,

Overwegende hetgeen volgt:

1. De Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen moet worden gewijzigd teneinde verkiezing door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen mogelijk te maken volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben, en tegelijkertijd de lidstaten de mogelijkheid te geven nationale bepalingen toe te passen voor de aspecten die niet in dit besluit worden geregeld.

2. Voor een betere leesbaarheid van de Akte zoals gewijzigd bij onderhavig besluit, wordt het wenselijk geacht de bepalingen te vernummeren, waardoor een duidelijkere consolidatie mogelijk wordt,

Heeft de volgende bepalingen vastgesteld en beveelt aan dat de lidstaten deze overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke regels aannemen:

Artikel 1

De Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad1(hierna „Akte van 1976" te noemen), wordt gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

1. In de Akte van 1976 wordt „vertegenwoordiger" of „vertegen woordiger in het Europees Parlement", behalve in artikel 13, overal vervangen door „lid van het Europees Parlement".

2. Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

1. In alle lidstaten worden de leden van het Europees Parlement volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging, hetzij volgens het lijstenstelsel, hetzij volgens het stelsel van één overdraagbare stem, gekozen.

2. De lidstaten kunnen het uitbrengen van voorkeurstemmen toestaan, overeenkomstig de bepalingen die zij vastleggen.

3. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse, algemene, vrije en geheime verkiezingen.".

3. Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2

Afhankelijk van de specifieke nationale kenmerken kunnen de lidstaten kiesdistricten voor de verkiezing van het Europees Parlement instellen of voorzien in andere kiesindelingen, evenwel zonder dat over het geheel genomen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van evenredige vertegenwoordiging.

Artikel 2 bis

De lidstaten kunnen bepalen dat er een minimumdrempel voor de verdeling van de zetels wordt vastgesteld. Die drempel mag niet hoger dan 5 % van de op nationaal niveau uitgebrachte stemmen zijn.

Artikel 2 ter

Elke lidstaat kan een maximum vaststellen voor de uitgaven van de kandidaten in verband met de verkiezingscampagne.".

4. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. lid 1 wordt geschrapt en de leden 2 en 3 worden vernummerd tot 1 en 2;

 • b. in het nieuwe lid 1 wordt „Deze periode van vijf jaar" vervangen door „De periode van vijf jaar waarvoor de leden van het Europees Parlement zijn gekozen";

 • c. in het nieuwe lid 2 wordt „lid 2" vervangen door „lid 1".

5. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

„2. De leden van het Europees Parlement genieten de voorrechten en immuniteiten die op hen van toepassing zijn uit hoofde van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen.".

6. Artikel 5 wordt ingetrokken.

7. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. in lid 1:

  • i. wordt aan het einde van het derde streepje „of van het Gerecht van eerste aanleg" toegevoegd,

  • ii. wordt tussen het huidige derde en vierde streepje een streepje met de volgende tekst toegevoegd:

  • „– lid van de directie van de Europese Centrale Bank;",

  • iii. wordt tussen het huidige vierde en vijfde streepje een streepje met de volgende tekst toegevoegd:

  • „– ombudsman van de Europese Gemeenschappen;",

  • iv. wordt in het huidige vijfde streepje „lid van het Raadgevend Comité van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal of" geschrapt,

  • v. wordt in het huidige zesde streepje „de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal," geschrapt,

  • vi. wordt het huidige achtste streepje vervangen door:

  • „– ambtenaar of ander personeelslid in actieve dienst van de instellingen der Europese Gemeenschappen of van de daaraan verbonden gespecialiseerde lichamen of van de Europese Centrale Bank.";

 • b. na lid 1 wordt het volgende lid 2 ingevoegd en de huidige leden 2 en 3 worden vernummerd tot 3 en 4:

 • „2. Met ingang van de verkiezing van het Europees Parlement in 2004 is de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement onverenigbaar met die van lid van een nationaal parlement.

  In afwijking daarvan en onverminderd lid 3:

  – mogen leden van het Ierse parlement die bij een latere verkiezing voor het Europees Parlement gekozen worden, een dubbel mandaat uitoefenen tot de volgende verkiezingen voor het Ierse parlement, waarna de eerste alinea van dit lid van toepassing is;

  – mogen leden van het parlement van het Verenigd Koninkrijk die in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de verkiezing van het Europees Parlement in 2004 tevens lid zijn van het Europees Parlement, een dubbel mandaat uitoefenen tot de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009, waarna de eerste alinea van dit lid van toepassing is.";

 • c. in het nieuwe lid 3 wordt „vaststellen" vervangen door „uitbreiden" en wordt „artikel 7, lid 2" vervangen door „artikel 7";

 • d. in het nieuwe lid 4 wordt „de leden 1 en 2" vervangen door „de leden 1, 2 en 3".

8. Artikel 7 wordt vervangen door:

Artikel 7

Behoudens de bepalingen van deze akte gelden voor de verkiezingsprocedure in elke lidstaat de nationale bepalingen.

Die nationale bepalingen, die eventueel rekening kunnen houden met de eigenheden van de lidstaten, mogen echter over het geheel genomen geen afbreuk doen aan het beginsel van evenredige vertegenwoordiging.".

9. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. in lid 1 wordt „op de [...] vastgestelde datum" vervangen door „op de [...] vastgestelde datum en uren",

 • b. in lid 2 wordt „met de telling van de stemmen mag pas een begin worden gemaakt" vervangen door „Een lidstaat mag de uitslag van de verkiezingen pas officieel bekendmaken",

 • c. lid 3 wordt geschrapt.

10. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. in lid 1 wordt „De in artikel 9, lid 1, bedoelde periode" vervangen door „De verkiezingsperiode",

 • b. in de tweede alinea van lid 2 wordt „stelt [...] een andere periode vast die ten vroegste een maand voor" vervangen door „stelt [...] uiterlijk een jaar voor het einde van de in artikel 3 bedoelde periode van vijf jaar een andere verkiezingsperiode vast, die ten vroegste twee maanden voor",

 • c. in lid 3 wordt „artikel 22 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal" geschrapt, wordt „Europese Economische Gemeenschap" vervangen door „Europese Gemeenschap", en wordt „de in artikel 9, lid 1, bedoelde periode" vervangen door „de verkiezingsperiode".

11. In artikel 11 wordt „Tot de inwerkingtreding van de in artikel 7, lid 1, bedoelde eenvormige procedure" geschrapt.

12. Artikel 12 wordt vervangen door:

Artikel 12

1. Een zetel wordt vacant wanneer het mandaat van een lid van het Europees Parlement ten einde loopt ten gevolge van zijn aftreden, zijn overlijden, of het vervallen van zijn mandaat.

2. Behoudens de overige bepalingen van deze akte, schrijft elke lidstaat passende procedures voor om de zetels die vacant zijn geworden, voor de rest van de in artikel 3 bedoelde periode van vijf jaar te doen bezetten.

3. Wanneer de wetgeving van een lidstaat uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat van een lid van het Europees Parlement vervalt, loopt het mandaat van de betrokkene ten einde op grond van de bepalingen van die wetgeving. De bevoegde nationale autoriteiten brengen het Europees Parlement daarvan op de hoogte.

4. Wanneer een zetel vacant is geworden door aftreden of overlijden, brengt de voorzitter van het Europees Parlement de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarvan onverwijld op de hoogte.".

13. Artikel 14 wordt ingetrokken.

14. Artikel 15 wordt vervangen door:

Artikel 15

Deze akte is opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

De bijlagen II en III vormen een integrerend bestanddeel van deze akte."

15. Bijlage I wordt ingetrokken.

16. De verklaring van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland in bijlage III wordt geschrapt.

Artikel 2

1. De artikelen en de bijlagen van de Akte van 1976, zoals gewijzigd bij dit besluit, worden vernummerd overeenkomstig de concordantietabellen in de bijlage bij dit besluit, die daarvan een integrerend onderdeel uitmaakt.

2. De kruisverwijzingen naar de artikelen en de bijlagen in de Akte van 1976 worden dienovereenkomstig aangepast. Hetzelfde geldt voor de verwijzingen naar deze artikelen en hun onderverdelingen in de communautaire verdragen.

3. De verwijzingen naar de artikelen van de Akte van 1976 in andere instrumenten of akten worden geacht te verwijzen naar de artikelen van de Akte van 1976 zoals vernummerd overeenkomstig lid 1, respectievelijk naar de leden van die artikelen, zoals vernummerd bij dit besluit.

Artikel 3

1. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde wijzigingen treden in werking op de eerste dag nadat de lidstaten de bepalingen van dit besluit overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hebben aangenomen.

2. De lidstaten stellen het secretariaat-generaal van de Raad in kennis van de voltooiing van hun nationale procedure.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

GEDAAN te Luxemburg, 25 juni 2002.

Voor de Raad

De voorzitter J. MATAS I PALOU

GEDAAN te Brussel, 23 september 2002.

Voor de Raad

De voorzitster M. FISCHER BOEL


Bijlage

Concordantietabellen bedoeld in artikel 2 van Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom

Oude nummeringNieuwe nummering
Artikel 1Artikel 1
Artikel 2Artikel 2
Artikel 2 bisArtikel 3
Artikel 2 terArtikel 4
Artikel 3Artikel 5
Artikel 4Artikel 6
Artikel 5 (ingetrokken)
Artikel 6Artikel 7
Artikel 7Artikel 8
Artikel 8Artikel 9
Artikel 9Artikel 10
Artikel 10Artikel 11
Artikel 11Artikel 12
Artikel 12Artikel 13
Artikel 13Artikel 14
Artikel 14 (ingetrokken)
Artikel 15Artikel 15
Bijlage I (ingetrokken)
Bijlage IIBijlage I
Bijlage IIIBijlage II

De wijziging behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de wijziging kan worden gebonden.

De bepalingen van de wijziging zullen ingevolge artikel 3, eerste lid, in werking treden op de eerste dag nadat de lidstaten het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie ervan in kennis hebben gesteld dat zij de bepalingen van het Besluit overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hebben aangenomen.

Uitgegeven de eenentwintigste januari 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER


XNoot
1

De tekst van het Besluit is eveneens geplaatst in Pb. EG L 283 van 21 oktober 2002.

XNoot
1

PB C 292 van 21.9.1998, blz. 66.

XNoot
1

Advies uitgebracht op 12 juni 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

XNoot
1

PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1.