A. TITEL

Luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Israël, met Bijlage;

Jeruzalem, 23 oktober 1950

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van Overeenkomst en Bijlage zijn bij Koninklijk Besluit bekendgemaakt in Stb. K 529.

Voor wijziging van de Bijlage zie rubriek J van Trb. 1994, 240.

Voor wijziging van de Overeenkomst zie rubriek J van Trb. 2000, 55.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1956, 78.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1956, 78, Trb. 1994, 240 en Trb. 2000, 55.

Notawisseling van 13 januari en 22 april 1999 tot invoeging van een artikel IV bis in de onderhavige Overeenkomst

Bij brieven van 7 juni 2000 (Kamerstukken II 1999/2000, 27 179, nr. 1) is het in de nota's van 13 januari en 22 april 1999 vervatte wijzigingsverdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Verkeer en Waterstaat T. NETELENBOS en de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 9 juli 2000.

De bepalingen van het in de bovengenoemde nota's vervatte verdrag zijn ingevolge het in de op één na laatste alinea van nota nr. II gestelde op 8 januari 2002 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het in de nota's vervatte verdrag alleen voor Nederland.

Uitgegeven de tiende mei 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

Naar boven