A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens;

Berlijn, 18 april 2001

B. TEKST

De Nederlandse en de Duitse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2001, 100.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 22 november 2001 (Kamerstukken II 2001/2002, 28 113, nr. 1) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties K. G. DE VRIES, de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN en de Minister van Defensie F. H. G. DE GRAVE.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 28 december 2001.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 13, eerste lid, op 1 maart 2002 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Verdrag ingevolge artikel 13, derde lid, alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2001, 100.

Verwijzingen

Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens; 's-Gravenhage, 4 maart 1985
Laatste Trb. :Trb. 2002, 55.

Uitgegeven de elfde maart 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

Naar boven