A. TITEL

Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens;

Brussel, 22 maart 2000

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 2000, 95.

Onder de Nederlandse tekst staat vermeld: „Het Verdrag is ondertekend ...". Dit dient ten rechte te luiden: „Het Protocol is ondertekend ...".

D. PARLEMENT

Bij brieven van 3 oktober 2000 (kamerstukken II 2000/2001, 27 434, nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën W. J. BOS, de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken D. A. BENSCHOP en de Minister van Verkeer en Waterstaat T. NETELENBOS.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 4 november 2000.

E. BEKRACHTIGING

De volgende staten hebben in overeenstemming met artikel 9, eerste lid, de Commissie van de Europese Unie ervan in kennis gesteld dat aan de in hun respectieve staten geldende grondwettelijke vereisten voor inwerkingtreding is voldaan:

Zweden20 december 2000
Duitsland 9 januari 2001
België27 januari 2001
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 13 februari 2001
Luxemburg28 maart 2001
Denemarken29 maart 2001

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 9, eerste lid, op 1 april 2001 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2000, 95.

Uitgegeven de elfde mei 2001

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

Naar boven