Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2000, 86Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met Bijlagen en Protocollen;

Luxemburg, 21 juni 1999

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 2000, 16.

Op blz. 12 van dat Tractatenblad dient na het vierde lid van artikel 25 – boven de streep – nog de volgende tekst, die abusievelijk niet is afgedrukt, te worden ingevoegd:

GEDAAN te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Op blz. 16 en 17 van Trb. 2000, 16 zijn van artikel 6 de leden 4, 5, en 6 niet afgedrukt, is artikel 7 in zijn geheel niet afgedrukt en is van artikel 8 het begin van het eerste lid weggevallen.

De artikelen 6, 7 en 8 dienen ten rechte als volgt te luiden:

Artikel 6 Regels betreffende het verblijf

1. Aan werknemers in loondienst die onderdaan zijn van een overeenkomstsluitende partij (hierna „werknemers" genoemd) en die gedurende ten minste één jaar werkzaam zijn bij een werkgever in het ontvangende land, wordt een verblijfsvergunning verstrekt met een geldigheidsduur van ten minste vijf jaar vanaf de datum van afgifte. Deze verblijfsvergunning wordt automatisch verlengd voor een periode van ten minste vijf jaar. Bij de eerste verlenging kan de geldigheidsduur worden beperkt, echter niet tot minder dan één jaar, wanneer de houder op dat moment gedurende meer dan twaalf achtereenvolgende maanden onvrijwillig werkloos is geweest.

2. Aan werknemers die gedurende een periode van meer dan drie maanden, doch minder dan één jaar, werkzaam zijn bij een werkgever in het ontvangende land, wordt een verblijfsvergunning verstrekt met een geldigheidsduur die gelijk is aan de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Werknemers die gedurende minder dan drie maanden werkzaam zijn, hebben geen verblijfsvergunning nodig.

3. Voor de afgifte van een verblijfsvergunning mogen de overeenkomstsluitende partijen van werknemers geen andere documenten verlangen dan de hieronder genoemde:

 • a. het document onder dekking waarvan de betrokken persoon hun grondgebied is binnengekomen;

 • b. een verklaring van de werkgever waarin deze verklaart dat de betrokken persoon bij hem of haar in loondienst werkzaam is of zal zijn.

4. De verblijfsvergunning is geldig voor het gehele grondgebied van de staat die de vergunning heeft afgegeven.

5. Onderbreking van het verblijf voor niet langer dan zes achtereenvolgende maanden, alsmede afwezigheid in verband met de vervulling van de militaire dienstplicht, hebben geen gevolgen voor de geldigheid van de verblijfsvergunning.

6. Intrekking van een geldige verblijfsvergunning van een werknemer, uitsluitend omdat deze geen werkzaamheden meer verricht, is niet toegestaan; dit geldt zowel wanneer de betrokkene als gevolg van een ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt is, als wanneer hij of zij onvrijwillig werkloos is en als zodanig bij het bevoegde arbeidsbureau is ingeschreven.

7. De vervulling van de formaliteiten voor de verkrijging van de verblijfsvergunning mag geen beletsel vormen voor de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de arbeidsovereenkomst die door de aanvrager is gesloten.

Artikel 7 Grensarbeiders

1. Een grensarbeider is een onderdaan van een overeenkomstsluitende partij wiens woonplaats gelegen is op het grondgebied van een overeenkomstsluitende partij, en die in loondienst werkzaam is op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij, waarbij de betrokkene in beginsel iedere dag naar zijn of haar woning terugkeert, of ten minste eenmaal per week.

2. Grensarbeiders hebben geen verblijfsvergunning nodig.

Niettemin kan de bevoegde autoriteit van de staat waar een grensarbeider werkzaam is, deze een bijzondere vergunning verstrekken voor een periode van ten minste vijf jaar of voor de duur van zijn of haar dienstverband, indien die meer bedraagt dan drie maanden, doch minder dan één jaar. De verblijfsvergunning wordt voor een periode van ten minste vijf jaar verlengd, mits de grensarbeider kan aantonen dat hij of zij een economische activiteit uitoefent.

3. De bijzondere vergunning is geldig voor het gehele grondgebied van de staat die de vergunning heeft afgegeven.

Artikel 8 Professionele en geografische mobiliteit

1. Werknemers in loondienst hebben het recht op professionele en geografische mobiliteit op het gehele grondgebied van het ontvangende land.

2. Professionele mobiliteit houdt in verandering van werkgever, van dienstverband en van beroep en verwisseling van werkzaamheden in loondienst voor werkzaamheden als zelfstandige.

Geografische mobiliteit houdt in verandering van arbeids- en verblijfplaats.


Op blz. 30 van Trb. 2000, 16 is in het origineel boven Coördinatie van de socialezekerheidstelsels de titel „Bijlage II" niet vermeld. Blijkens de bladzijdeaanduiding in het origineel dient daar wel „Bijlage II" te worden gelezen.

Op blz. 60 van Trb. 2000, 16 is abusievelijk Bijlage III niet afgedrukt. Op die bladzijde dient onder de streep derhalve Bijlage III te worden ingevoegd.

De tekst van Bijlage III luidt als volgt:

Bijlage III

Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties (diploma's, certificaten en andere titels)

1. De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe op het gebied van de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties ten aanzien van elkaar de op de datum van de ondertekening van de overeenkomst van kracht zijnde communautaire besluiten met hun respectieve wijzigingen waarnaar in deel A van onderhavige bijlage wordt verwezen, alsmede alle gelijkluidende voorschriften toe te passen.

2. Met het oog op de toepassing van onderhavige bijlage nemen de overeenkomstsluitende partijen akte van de communautaire besluiten waarnaar in deel B van onderhavige bijlage wordt verwezen.

3. De term „lidsta(a)t(en)" in de besluiten waarnaar in deel A van onderhavige bijlage wordt verwezen, wordt geacht van toepassing te zijn op de staten waarop de desbetreffende besluiten betrekking hebben, alsmede op Zwitserland.

DEEL A

BESLUITEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN

A. HET ALGEMEEN STELSEL

1. 389 L 0048: Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PB L 19 van 24.1.1989, blz. 16).

2. 392 L 0051: Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25), gewijzigd bij:

– 394 L 0038: Richtlijn 94/38/EG van de Commissie van 26 juli 1994 tot wijziging van de bijlagen C en D van Richtlijn 92/51/EEG van de Raad betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG van de Raad (PB L 217 van 23.8.1994, blz. 8),

– 395 L 0043: Richtlijn 95/43/EG van de Commissie van 20 juli 1995 tot wijziging van de bijlagen C en D van Richtlijn 92/51/EEG van de Raad betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG (PB L 184 van 3.8.1995, blz. 21),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie,

– 397 L 0038: Richtlijn 97/38/EG van de Commissie van 20 juni 1997 tot wijziging van bijlage C van Richtlijn 92/51/EEG van de Raad betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG (voor de EER relevante tekst) (PB L 184 van 3.8.1997, blz. 31).

De opstelling van de lijsten voor Zwitserland ter aanvulling van de bijlagen C en D van Richtlijn 92/51/EEG dient in het kader van de toepassing van deze overeenkomst te geschieden.

B. JURIDISCHE BEROEPEN

3. 377 L 0249: Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten (PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17), gewijzigd bij:

– 1 79 H: Documenten betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassingen van de Verdragen (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 91),

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 160),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

in artikel 1, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

„Zwitserland: Avocat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Avvocato/Fürsprech

Advokat

Avvocato."

4. 398 L 0005: Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

in artikel 1, lid 2, sub a), wordt het volgende toegevoegd:

„Zwitserland: Avocat

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avvocato."

C. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE WERKZAAMHEDEN

5. 381 L 1057: Richtlijn 81/1057/EEG van de Raad van 14 december 1981 tot aanvulling van de Richtlijnen 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG en 78/1026/EEG met betrekking tot de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van respectievelijk de arts, de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, de beoefenaar van de tandheelkunde en de dierenarts, voor wat betreft de verworven rechten (PB L 385 van 31.12.1981, blz. 25).

Artsen

6. 393 L 0016: Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie,

– 398 L 0021: Richtlijn 98/21/EG van de Commissie van 8 april 1998 tot wijziging van Richtlijn 93/16/EEG van de Raad ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L 119 van 22.4.1998, blz. 15),

– 398 L 0063: Richtlijn 98/63/EG van de Commissie van 3 september 1998 tot wijziging van Richtlijn 93/16/EEG van de Raad ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L 253 van 15.9.1998, blz. 24).

 • a. in artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

  „in Zwitserland:

  titulaire du diplôme fédéral de médecin

  Eidgenössisch diplomierter Arzt

  titolare di diploma federale di medico

  uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken"

 • b. in artikel 5, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

  „in Zwitserland:

  spécialiste

  Facharzt

  specialista

  uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken"

 • c. in artikel 5, lid 3, wordt bij onderstaande streepjes de volgende vermelding toegevoegd:

anesthesie:

„Zwitserland: Anasthésiologie

anästhesiologie

anestesiologia"

heelkunde:

„Zwitserland: chirurgie

Chirurgie

chirurgia"

neurochirurgie:

„Zwitserland: neurochirurgie

Neurochirurgie

neurochirurgia"

verloskunde en gynaecologie:

„Zwitserland: gynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe

ginecologia e ostetricia"

inwendige geneeskunde:

„Zwitserland: médecine interne

Innere Medizin

medicina interna"

oogheelkunde:

1) „Zwitserland: ophtalmologie

Ophtalmologie

oftalmologia"

keel-, neus- en oorheelkunde:

„Zwitserland: oto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

otorinolaringoiatria"

kindergeneeskunde:

„Zwitserland: pédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin

pediatria"

ziekten der luchtwegen:

„Zwitserland: pneumologie

Pneumologie

pneumologia"

urologie:

„Zwitserland: urologie

Urologie

urologia"

orthopedie:

„Zwitserland: chirurgie orthopédique

Ortopädische Chirurgie

chirurgia ortopedica"

pathologische anatomie:

„Zwitserland: pathologie

Pathologie

patologia"

neurologie:

„Zwitserland: neurologie

Neurologie

neurologia"

psychiatrie:

„Zwitserland: psychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und Psychotherapie

psichiatria e psicoterapia"

 • d. in artikel 7, lid 2, wordt bij onderstaande streepjes de volgende vermelding toegevoegd:

plastische chirurgie:

„Zwitserland: chirurgie plastique et reconstructive

Plastische und Wiederherstellungschirurgie

chirurgia plastica e ricostruttiva"

cardio-pulmonale chirurgie:

„Zwitserland: chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

chirurgia del cuore e dei vasi toracici"

kinderheelkunde:

„Zwitserland: chirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie

chirurgia pediatrica"

cardiologie:

„Zwitserland : cardiologie

Kardiologie

cardiologia"

maag- en darmziekten:

„Zwitserland: gastroentérologie

Gastroenterologie

gastroenterologia"

reumatologie:

„Zwitserland : rhumatologie

Rheumatologie

reumatologia"

algemene hematologie:

„Zwitserland : hématologie

Hämatologie

ematologia"

endocrinologie:

„Zwitserland: endocrinologie-diabétologie

Endokrinologie-Diabetologie

endocrinologia-diabetologia"

revalidatie:

„Zwitserland: médecine physique et réadaptation

Physikalische Medizin und Rehabilitation

medicina fisica e riabilitazione"

huid- en geslachtsziekten:

„Zwitserland: dermatologie et vénéréologie

Dermatologie und Venereologie

dermatologia e venereologia"

radiodiagnostiek:

„Zwitserland: radiologie médicale/radio-diagnostic

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

radiologia medica/radiodiagnostica"

radiotherapie:

„Zwitserland: radiologie médicale/radio-oncologie

Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie

radiologia medica/radio-oncologia"

tropische ziekten:

„Zwitserland: médicine tropicale

Tropenmedizin

medicina tropicale"

kinderpsychiatrie:

„Zwitserland: psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza"

nierziekten:

„Zwitserland: néphrologie

Nephrologie

nefralogia"

„community medicine":

„Zwitserland: prévention et santé publique

Prävention und Gesundheitswesen

prevenzione e salute pubblica"

arbeidsgeneeskunde:

„Zwitserland: médecine du travail

Arbeitsmedizin

medicina del lavoro"

allergologie:

„Zwitserland: allergologie et immunologie clinique

Allergologie und klinische Immunologie

allergologia e immunologia clinica,"

nucleaire geneeskunde:

„Zwitserland: radiologie médicale/médecine nucléaire

Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin

radiologia medica/medicina nucleare"

mond-, tand- en maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts en voor beoefenaar der tandheelkunde):

„Zwitserland: chirurgie maxillo-faciale

Kiefer- und Gesichtschirurgie

chirurgia mascello-facciale"

6 bis 96/C/216/03: Lijst van de benamingen van de diploma's, certificaten en andere bewijsstukken alsmede van de beroepstitels van huisarts, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 93/16/EEG (PB C 216 van 25.7.1996).

Ziekenverplegers

7. 377 L 0452: Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 176 van 15.7.1977, blz. 1), gewijzigd bij:

– 1 79 H: Documenten betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassingen van de Verdragen (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 91),

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 160),

– 389 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19.),

– 389 L 0595: Richtlijn 89/595/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 30.),

– 390 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4 december 1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73.),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 1, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

  „in Zwitserland:

  infirmière, infirmier

  Krankenschwester, Krankenpfleger

  infermiera, infermiere"

 • b. in artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

  „p) in Zwitserland:

  infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux/“diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege", “diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege"/“infermiera diplomata in cure generali", “infermiere diplomato in cure generali", uitgereikt door de Conferentie Kantonbesturen Volksgezondheid (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires)".

8. 377 L 0453: Richtlijn 77/453/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (PB L 176 van 15.7.1977, blz. 8), gewijzigd bij;

– 389 L 0595: Richtlijn 89/595/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 30).

Beoefenaars van de tandheelkunde

9. 378 L 0686: Richtlijn 78/686/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 233 van 24.8.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

– 1 79 H: Documenten betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassingen van de Verdragen (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 91),

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 160),

– 389 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

– 390 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4 december 1990 (PB L 353 van 17.12.1990. blz. 73),

– 95 1 EG. Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 1 wordt het volgende toegevoegd:

“in Zwitserland:

médecin dentiste

Zahnarzt

medico-dentista";

 • b. in artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

  “p) in Zwitserland:

titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste/eidgenössisch diplomierter Zahnarzt/titolare di diploma federale di medico-dentista, uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken";

 • c. in artikel 5 wordt bij onderstaande streepjes de volgende vermelding toegevoegd:

1. Orthodontie

„in Zwitserland:

diplôme fédéral d'orthodontiste/Diplom als Kieferorthopäde/diploma di ortodontista, uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken";

10. 378 L 0687: Richtlijn 78/687/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde (PB L 233 van 24.8.1978, blz. 10), gewijzigd bij:

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

Dierenartsen

11. 378 L 1026: Richtlijn 78/1026/EEG van de Raad van 18 december 1978 inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten (PB L 362 van 23.12.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

– 1 79 H: Documenten betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassingen van de Verdragen (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 92),

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 160),

– 389 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

– 390 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4 december 1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

„p) in Zwitserland:

titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire

eidgenössisch diplomierter Tierarzt

titolare di diploma federale di veterinario, uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken".

12. 378 L 1027: Richtlijn 78/1027/EEG van de Raad van 18 december 1978 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van dierenarts (PB L 362 van 23.12.1978, blz. 7), gewijzigd bij:

– 389 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19).

Verloskundigen

13. 380 L 0154: Richtlijn 80/154/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 33 van 11.2.1980, blz. 1), gewijzigd bij:

– 380 L 1273: Richtlijn 80/1273/EEG van de Raad van 22 december 1980 (PB L 375 van 31.12.1980, blz. 74),

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 161),

– 389 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

– 390 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4 december 1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 1 wordt het volgende toegevoegd:

„in Zwitserland:

sage-femme

Hebamme

levatrice".

 • b. in artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

„p) in Zwitserland:

sage-femme diplômée/diplomierte Hebamme/levatrice diplomata, diploma's uitgereikt door de Conferentie Kantonbesturen Volksgezondheid (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires)".

14. 380 L 0155: Richtlijn 80/155/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van verloskundige (PB L 33 van 11.2.1980, blz. 8), gewijzigd bij:

– 389 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30 oktober 1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19).

Farmacie

15. 385 L 0432: Richtlijn 85/432/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied (PB L 253 van 24.9.1985, blz. 34).

16. 385 L 0433: Richtlijn 85/433/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied (PB L 253 van 24.9.1985, blz. 37), gewijzigd bij:

– 385 L 0584: Richtlijn 85/584/EEG van de Raad van 20 december 1985 (PB L 372 van 31.12.1985, blz. 42),

– 390 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4 december 1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 4 wordt het volgende toegevoegd:

„p) in Zwitserland:

titulaire du diplôme fédéral de pharmacien/eidgenössisch diplomierter Apotheker/titolare di diploma federale di farmacista, uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken".

D. ARCHITECTUUR

17. 385 L 0384: Richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 223 van 21.8.1985, blz. 15), gewijzigd bij:

– 385 L 0614: Richtlijn 85/614/EEG van de Raad van 20 december 1985 (PB L 376 van 31.12.1985, blz. 1),

– 386 L 0017: Richtlijn 86/17/EEG van de Raad van 27 januari 1986 (PB L 27 van 1.2.1986, blz. 71),

– 390 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4 december 1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

– 95/l/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 11 wordt het volgende toegevoegd:

„in Zwitserland:

– de diploma's uitgereikt door de „écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federal": arch.dipl. EPF/dipl.Arch.ETH/arch.dipl.PF,

– de diploma's uitgereikt door de „Ecole d'architecture de l'Université de Genève": architecte diplômé EAUG,

– de certificaten van de „Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG)": architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A,"

 • b. Artikel 15 is niet van toepassing.

18. 98/C/217: Diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur die onderling door de lidstaten worden erkend (Bijwerking van mededeling 96/C 205 van 16 juli 1996) (PB C 217 van 11.7.1998).

E. HANDEL EN TUSSENPERSONEN

Groothandel

19. 364 L 0222: Richtlijn 64/222/EEG van de Raad van 25 februari 1964 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de werkzaamheden in de groothandel en van de werkzaamheden van tussenpersonen in handel, industrie en ambacht (PB 56 van 4.4.1964, blz. 857/64).

20. 364 L 0223: Richtlijn 64/223/EEG van de Raad van 25 februari 1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden welke onder de groothandel ressorteren (PB 56 van 4.4.1964, blz. 863/64).

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 84).

Tussenpersonen in handel, industrie en ambacht

21. 364 L 0224: Richtlijn 64/224/EEG van de Raad van 25 februari 1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van tussenpersonen in handel, industrie en ambacht (PB 56 van 4.4.1964, blz. 869/64), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 85),

– 1 79 H: Documenten betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassingen van de Verdragen (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 89),

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 155),

– 95/l/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

 Zelfstandige personenPersonen in loondienst
„In ZwitserlandAgentReprésentant de commerce
 AgentHandelsreisender
 AgenteRappresentante"

Zelfstandige personen in de kleinhandel

22. 368 L 0363: Richtlijn 68/363/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de kleinhandel ressorteren (ex groep 612 ISIC) (PB L 260 van 22.10.1968, blz. l), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 86).

23. 368 L 0364: Richtlijn 68/364/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de kleinhandel ressorteren (ex groep 612 ISIC) (PB L 260 van 22.10.1968, blz. 6).

Niet in loondienst verrichte werkzaamheden op het gebied van de groothandel in steenkool en werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool

24. 370 L 0522: Richtlijn 70/522/EEG van de Raad van 30 november 1970 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en voor de werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 ISIC) (PB L 267 van 10.12.1970, blz. 14), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 86).

25. 370 L 0523: Richtlijn 70/523/EEG van de Raad van 30 november 1970 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en van de werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 ISIC) (PB L 267 van 10.12.1970, blz. 18).

Handel in en distributie van giftige producten

26. 374 L 0556: Richtlijn 74/556/EEG van de Raad van 4 juni 1974 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de werkzaamheden welke ressorteren onder de handel in en de distributie van giftige producten en de werkzaamheden die het beroepsmatig gebruik van die producten meebrengen met inbegrip van de werkzaamheden van tussenpersonen (PB L 307 van 18.11.1974, blz. 1).

26bis. 374 L 0557: Richtlijn 74/557/EEG van de Raad van 4 juni 1974 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden en voor de werkzaamheden van tussenpersonen welke onder de handel in en de distributie van giftige producten ressorteren (PB L 307 van 18.11.1974, blz. 5), gewijzigd bij:

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

in de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„– Zwitserland:

Alle giftige stoffen en producten in de zin van artikel 2 van de Wet giftige stoffen (SR 814.80), met name die welke zijn opgenomen in de lijst van giftige stoffen en producten behorende tot klasse 1, 2 en 3, overeenkomstig artikel 3 van de Verordening giftige stoffen (RS 814.801)."

Werkzaamheden die op ambulante wijze worden verricht

27. 375 L 0369: Richtlijn 75/369/EEG van de Raad van 16 juni 1975 houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden die op ambulante wijze worden verricht en houdende met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden (PB L 167 van 30.6.1975, blz. 29).

Zelfstandige handelsagenten

28. 386 L 0653: Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten (PB L 382 van 31.12.1986, blz. 17).

F. INDUSTRIE EN AMBACHT

Be- en verwerkende industrie

29. 364 L 0427: Richtlijn 64/427/EEG van de Raad van 7 juli 1964 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de be- en verwerkende nijverheid behorende tot de klassen 23 tot en met 40 van de ISIC (Industrie en Ambacht) (PB 117 van 23.7.1964, blz. 1863/64), gewijzigd bij:

– 369 L 0077: Richtlijn 69/77/EEG van de Raad van 4 maart 1969 (PB L 59 van 10.3.1969, blz. 8).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

„artikel 5, lid 3, is niet van toepassing".

30. 364 L 0429: Richtlijn 64/429/EEG van de Raad van 7 juli 1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de be- en verwerkende nijverheid behorende tot de klassen 23 tot en met 40 van de ISIC (Industrie en Ambacht) (PB 117 van 23.7.1964, blz. 1880/64), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 83).

Winning van delfstoffen

31. 364 L 0428: Richtlijn 64/428/EEG van de Raad van 7 juli 1964 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden op het gebied van de winning van delfstoffen (ISIC-klassen 11 tot en met 19) (PB 117 van 23.7.1964, blz. 1871/64), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 81).

Elektriciteit, gas, watervoorziening en sanitaire diensten

32. 366 L 0162: Richtlijn 66/162/EEG van de Raad van 28 februari 1966 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de niet in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de sectoren elektriciteit, gas, watervoorziening en sanitaire diensten ressorteren (afd. 5 ISIC) (PB 42 van 8.3.1966, blz. 584/66), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 82).

Levensmiddelenindustrie en vervaardiging van dranken

33. 368 L 0365: Richtlijn 68/365/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden in de levensmiddelenindustrie alsmede bij de vervaardiging van dranken (klassen 20 en 21 ISIC) (PB L 260 van 22.10.1968, blz. 9), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 85).

34. 368 L 0366: Richtlijn 68/366/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden in de levensmiddelenindustrie alsmede bij de vervaardiging van dranken (klassen 20 en 21 ISIC) (PB OL 260 van 22.10.1968, blz. 12).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

„artikel 6, lid 3, is niet van toepassing".

Exploratie (opsporing en boring) van aardolie en aardgas

35. 369 L 0082: Richtlijn 69/82/EEG van de Raad van 13 maart 1969 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden op het gebied van de exploratie (opsporing en boring) van aardolie en aardgas (ex klasse 13 ISIC) (PB L 68 van 19.3.1969, blz. 4), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 82).

G. WERKZAAMHEDEN VAN TUSSENPERSONEN OP HET GEBIED VAN HET VERVOER

36. 382 L 0470: Richtlijn 82/470/EEG van de Raad van 29 juni 1982 houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van bepaalde tussenpersonen op het gebied van het vervoer en van reisbureaubedrijven (groep 718 ISIC) alsmede van opslagbedrijven (groep 720 ISIC) (PB L 213 van 21.7.1982, blz. 1), gewijzigd bij:

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 156),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 3 wordt het volgende toegevoegd:

„Zwitserland

A. Expéditeur

Spediteur

Spedizioniere

Déclarant de douane

Zolldeklarant

Dichiarante di dogana

B. Agent de voyage

Reisebürounternehmer

Agente di viaggio

C. Entrepositaire

Lagerhalter

Agente di deposito

D. Expert en automobiles

Automobilexperte

Perito in automobili

vérificateur des poids et mesures

Eichmeister

verificatore dei pesi e delle misure"

H. FILMINDUSTRIE

37. 363 L 0607: Richtlijn 63/607/EEG van de Raad van 15 oktober 1963 voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Algemeen Programma voor de opheffing van de beperkingen van het vrij verrichten van diensten op het gebied van het filmbedrijf (PB 159 van 2.11.1963).

38. 365 L 0264: Tweede Richtlijn 65/264/EEG van de Raad van 13 mei 1965 ter uitvoering van de Algemene Programma's voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten op het gebied van de cinematografie (PB 85 van 19.5.1965, blz. 1437/65), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14).

39. 368 L 0369: Richtlijn 68/369/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de distributie van films (PB L 260 van 22.10.1968, blz. 22), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 82).

40. 370 L 0451 : Richtlijn 70/451/EEG van de Raad van 29 september 1970 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden tot vervaardiging van films (PB L 218 van 3.10.1970, blz. 37), gewijzigd bij

– 172 B Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972. blz. 88).

I. ANDERE SECTOREN

Dienstverlening aan ondernemingen uit de onroerendgoedsector en andere sectoren

41. 367 L 0043: Richtlijn 67/43/EEG van de Raad van 12 januari 1967 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de niet in loondienst verrichte werkzaamheden behorende tot:

1. de sector „handel in onroerende goederen (uitgezonderd 6401)" (groep ex 640 ISIC)

2. de sector bepaalde „diensten aan ondernemingen, niet elders ingedeeld" (groep 839 ISIC) (PB 10 van 19.1.1967), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 82).

– 1 79 H: Documenten betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassingen van de Verdragen (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 89),

– 1 85 I: Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 156),

– 95/1/EG, Euratom, EGKS: Besluit houdende aanpassing van de documenten betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gewijzigd:

 • a. in artikel 2, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

„In Zwitserland:

– courtier en immeubles,

Liegenschaftenmakler,

agente immobiliare,

– gestionnaire en immeubles,

Hausverwalter,

amministratore di stabili,

– régisseur et courtier en immeubles,

Immobilien-Treuhänder,

fiduciario immobiliare."

Werkzaamheden in de sector persoonlijke diensten

42. 368 L 0367: Richtlijn 68/367/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de persoonlijke diensten ressorteren (ex klasse 85 ISIC):

1. restaurants en slijterijen (groep 852 ISIC),

2. hotels, pensions en dergelijke inrichtingen, kampeerterreinen (groep 853 ISIC) (PB L 260 van 29.10.1968, blz. 16), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 86).

43. 368 L 0368: Richtlijn 68/368/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de persoonlijke diensten ressorteren (ex klasse 85 ISIC):

1. restaurants en slijterijen (groep 852 ISIC),

2. hotels, pensions en dergelijke inrichtingen, kampeerterreinen (groep 853 ISIC) (PB L 260 van 29.10.1968, blz. 19).

Diverse werkzaamheden

44. 375 L 0368: Richtlijn 75/368/EEG van de Raad van 16 juni 1975 houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor diverse werkzaamheden (ex klasse 01 tot en met 85 ISIC) en houdende met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden (PB L 167 van 30.6.1975, blz. 22).

Kappers

45. 382 L 0489: Richtlijn 82/489/EEG van de Raad van 19 juli 1982 houdende maatregelen ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten van kappers (PB L 218 van 27.7.1982, blz. 24).

J. LANDBOUW

46. 363 L 0261: Richtlijn 63/261/EEG van de Raad van 2 april 1963 tot vaststelling van de wijze waarop de vrijheid van vestiging in de landbouw op het grondgebied van een lidstaat wordt verwezenlijkt voor onderdanen van de andere landen van de Gemeenschap, die gedurende twee jaar zonder onderbreking als werknemers in de landbouw in deze lidstaat werkzaam zijn geweest (PB 62 van 20.4.1963, blz. 1323/63), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-lerland. akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14).

47. 363 L 0262: Richtlijn 63/262/EEG van de Raad van 2 april 1963 tot vaststelling van de wijze waarop de vrijheid van vestiging op landbouwbedrijven die sedert meer dan twee jaar verlaten of onbebouwd zijn, wordt verwezenlijkt (PB 62 van 20.4.1963, blz. 1326/63), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14).

48. 365 L 0001: Richtlijn 65/1/EEG van de Raad van 14 december 1964 betreffende de wijze waarop het vrij verrichten van diensten in de werkzaamheden van land- en tuinbouw wordt verwezenlijkt (PB 1 van 8.1.1965, blz. 1/65), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 79).

49. 367 L 0530: Richtlijn 67/530/EEG van de Raad van 25 juli 1967 inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een lidstaat en zijn gevestigd in een andere lidstaat, om over te gaan van het ene bedrijf naar het andere (PB 190 van 10.8.1967, blz. 1), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 79).

50. 367 L 0531: Richtlijn 67/531/EEG van de Raad van 25 juli 1967 betreffende de toepassing van de wetgeving der lidstaten inzake pachtovereenkomsten op landbouwers die onderdaan van een der overige lidstaten zijn (PB 190 van 10.8.1967, blz. 3), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 80).

51. 367 L 0532: Richtlijn 67/532/EEG van de Raad van 25 juli 1967 inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een lidstaat en zijn gevestigd in een andere lidstaat, om toe te treden tot landbouwcoöperaties (PB 190 van 10.8.1967, blz. 5), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 80).

52. 367 L 0654: Richtlijn 67/654/EEG van de Raad van 24 oktober 1967 betreffende de wijze waarop de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden in de bosbouw en het bosbedrijf worden verwezenlijkt (PB 263 van 30.10.1967, blz. 6), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 80).

53. 368 L 0192: Richtlijn 68/192/EEG van de Raad van 5 april 1968 inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een lidstaat en zijn gevestigd in een andere lidstaat, om gebruik te maken van de verschillende vormen van krediet (PB L 93 van 17.4.1968, blz. 13), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 80).

54. 368 L 0415: Richtlijn 68/415/EEG van de Raad van 20 december 1968 inzake de vrijheid van landbouwers die onderdaan zijn van een lidstaat en zijn gevestigd in een andere lidstaat, om gebruik te maken van de verschillende vormen van steunmaatregelen (PB L 308 van 23.12.1968, blz. 17).

55. 371 L 0018: Richtlijn 71/18/EEG van de Raad van 16 december 1970 betreffende de wijze waarop de vrijheid van vestiging in de met de landbouw en tuinbouw samenhangende werkzaamheden anders dan in loondienst wordt verwezenlijkt (PB L 8 van 11.1.1971, blz. 24), gewijzigd bij:

– 172 B: Documenten betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 80).

K. DIVERSEN

56. 385 D 0368: Besluit 85/368/EEG van de Raad van 16 juli 1985 inzake de vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap (PB L 199 van 31.7.1985, blz. 56).

DEEL B

BESLUITEN WAARVAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN AKTE NEMEN

De overeenkomstsluitende partijen nemen akte van de inhoud van de volgende besluiten:

In het algemeen:

57. C/81/74/blz.1: Bekendmaking van de Commissie betreffende bewijzen, verklaringen en documenten die zijn voorgeschreven in de tot en met 1 juni 1973 door de Raad vastgestelde richtlijnen op het gebied van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten en betrekking hebben op de betrouwbaarheid, het feit dat er geen faillissement heeft plaatsgehad, de aard en de duur van de in de landen van herkomst uitgeoefende beroepswerkzaamheden (PB C 81 van 13.7.1974, blz. 1).

58. 374 Y 0820(01): Resolutie van de Raad van 6 juni 1974 betreffende de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels (PB C 98 van 20.8.1974, blz.1).

Algemeen stelsel

59. 389 L 0048: Verklaring van de Raad en de Commissie betreffende Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PB L 19 van 24.1.1989, blz. 23).

Artsen

60. 375 X 0366: Aanbeveling 75/366/EEG van de Raad van 16 juni 1975 betreffende de onderdanen van het Groothertogdom Luxemburg die in het bezit zijn van een in een derde land verleend artsendiploma (PB L 167 van 30.6.1975, blz. 20).

61. 375 X 0367: Aanbeveling 75/367/EEG van de Raad van 16 juni 1975 betreffende het klinische gedeelte van de opleiding van de arts (PB L 167 van 30.6.1975, blz. 21).

62. 375 Y 0701(01): Verklaringen van de Raad afgelegd ter gelegenheid van de aanneming der teksten betreffende de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten van artsen in de Gemeenschap (PB C 146 van 1.7.1975, blz. 1).

63. 386 X 0458: Aanbeveling 86/458/EEG van de Raad van 15 september 1986 betreffende de onderdanen van het Groothertogdom Luxemburg die in het bezit zijn van een in een derde Staat verleend artsendiploma (PB L 167 van 30.6.1975, blz. 30).

64. 389 X 0601: Aanbeveling 89/601/EEG van de Commissie van 8 november 1989 betreffende de opleiding van gezondheidswerkers op kankergebied (PB L 346 van 27.11.1989, blz. 1).

Beoefenaars van de tandheelkunde

65. 378 Y 0824(01): Verklaring betreffende de richtlijn inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde (PB C 202 van 24.8.1978, blz. 1).

Dierenartsen

66. 378 X 1029: Aanbeveling 78/1029/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderdanen van het Groothertogdom Luxemburg die houder zijn van een in een derde land afgegeven diploma van dierenarts (PB L 362 van 23.12.1978, blz. 12).

67. 378 Y 1223(01): Verklaringen met betrekking tot de richtlijn inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB C 308 van 23.12.1978, blz. 1).

Farmacie

68. 385 X 0435: Aanbeveling 85/435/EEG van de Raad van 16 september 1985 betreffende de onderdanen van het Groothertogdom Luxemburg die in het bezit zijn van een in een derde land afgegeven apothekersdiploma (PB L 253 van 24.9.1985, blz. 45).

Architectuur

69. 385 X 0386: Aanbeveling 85/386/EEG van de Raad van 10 juni 1985 betreffende houders van een in een derde land afgegeven diploma op het gebied van de architectuur (PB L 223 van 21.8.1985, blz. 28).

Groothandel

70. 365 X 0077: 65/77/EEG: Aanbeveling van de Commissie van 12 januari 1965 aan de lidstaten betreffende de verklaringen inzake de beroepsuitoefening in het land van herkomst, bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 64/222/EEG van de Raad (PB 24 van 11.2.1965, blz. 413/65).

Industrie en ambacht

71. 365 X 0076: 65/76/EEG: Aanbeveling van de Commissie van 12 januari 1965 aan de lidstaten betreffende de verklaringen inzake de beroepsuitoefening in het land van herkomst, bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 64/427/EEG van de Raad (PB 24 van 11.2.1965, blz. 410/65).

72. 369 X 0174: 69/174/EEG: Aanbeveling van de Commissie van 22 mei 1969 aan de lidstaten betreffende de verklaringen inzake de beroepsuitoefening in het land van herkomst, bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn 68/366/EEG van de Raad (PB L 146 van 18.6.1969, blz. 4).


PROTOCOL BETREFFENDE DE ÅLANDEILANDEN

De verdragsluitende partijen zijn overeengekomen dat Protocol nr. 2 bij de Akte van Toetreding van Finland tot de Europese Unie inzake de Ålandeilanden ook van toepassing is op deze overeenkomst.


PROTOCOL BETREFFENDE TWEEDE WONINGEN IN DENEMARKEN

De verdragsluitende partijen zijn overeengekomen dat Protocol nr. 1 bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken ook van toepassing is op deze overeenkomst ten aanzien van de verwerving van tweede woningen in Denemarken door Zwitserse onderdanen.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2000, 16.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 2000, 16.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2000, 16.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 2000, 16.

Uitgegeven de drieëntwintigste augustus 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN