A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol;

Skopje, 11 september 1998

B. TEKST

De Engelse en de Nederlandse tekst van Verdrag en Protocol zijn geplaatst in Trb. 1998, 238.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 1 februari 1999 (kamerstukken II 1998/99, 26 388, nr. 1) is het Verdrag, met Protocol, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën W. A. F. G. VERMEEND en de Minister van Buitenlandse Zaken J. J. VAN AARTSEN.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 6 maart 1999.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van Verdrag en Protocol zijn ingevolge artikel 33, eerste lid, juncto de preambule tot het Protocol, op 21 april 1999 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Verdrag vooralsnog alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1998, 238.

Voor de op 22 februari 1982 te Belgrado tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen zie ook Trb. 1999, 76.

Uitgegeven de zevenentwintigste april 1999

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

Naar boven