Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1999, 53Verdrag

A. TITEL

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, met bijlagen;

New York, 9 mei 1992

B. TEKST

De Engelse en Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1992, 189. Zie ook Trb. 1994, 63 en 187 en rubriek J hieronder.

C. VERTALING

Zie Trb. 1992, 189, Trb. 1994, 63 en 187 en rubriek J hieronder.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1994, 63.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1992, 189, Trb. 1994, 631 en 187 en Trb. 1996, 852.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 22, eerste lid, van het Verdrag een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

België16 januari 1996
Jemen21 februari 1996
Kroatië3 8 april 1996
Tanzania17 april 1996
Israël 4 juni 1996
Iran18 juli 1996
Haïti25 september 1996
Swaziland 7 oktober 1996
Kongo14 oktober 1996
Burundi 6 januari 1997
Oekraïne13 mei 1997
Singapore29 mei 1997
Zuid-Afrika29 augustus 1997
de Federale Republiek Joegoslavië 3 september 1997
Suriname14 oktober 1997
Cyprus15 oktober 1997
Gabon21 januari 1998
Ruanda18 augustus 1998
de Dominicaanse Republiek 7 oktober 1998

F. TOETREDING

Zie Trb. 1994, 63 en Trb. 1996, 85.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel 22, eerste lid, van het Verdrag een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

Syrië 4 januari 1996
Niue28 februari 1996
Qatar18 april 1996
Saint Vincent en de Grenadines 2 december 1996
Tadzjikistan 7 januari 1998
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië28 januari 1998
Tonga20 juli 1998

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1994, 63.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1992, 189, Trb. 1994, 63 en 187 en Trb. 1996, 85.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest der Verenigde Naties zie ook Trb. 1998, 145.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationaal Gerechtshof zie ook Trb. 1997, 106.

Voor het op 16 september 1987 tot stand gekomen Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 233.

Tijdens de derde zitting van de Conferentie van Partijen, gehouden te Kyoto, Japan, van 1 tot 11 december 1997, hebben de Partijen in overeenstemming met artikel 4, tweede lid, letter f, van het Verdrag een besluit aangenomen tot wijziging van de lijst in Bijlage I bij het Verdrag. De wijzigingen zijn op 30 januari 1998 door het Secretariaat van de Conferentie medegedeeld aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Deze heeft op 13 februari 1998 de tekst van het besluit aan de Partijen medegedeeld. De Engelse en Franse tekst van het besluit luiden als volgt:

“...

Noting that the Parties concerned have granted their approval to be included in the list in Annex I to the Convention,

“Bearing in mind the procedure in Article 4.2(f) of the Convention,

1. Decides to amend the list in Annex I to the Convention by:

  • a) Deleting the name of Czechoslovakia;

  • b) Including the names of Croatiaa, the Czech Republica, Liechtenstein, Monaco, Slovakiaa and Sloveniaa;

    ...".


«...

Notant que les parties concernées ont donné leur accord pour leur inclusion dans la liste figurant à l'annexe I de la Convention,

Avant à l'esprit la procédure prévue à l'alinéa f) de l'article 4.2 de la Convention,

1. Décide de modifier la liste figurant à l'annexe I de la Convention:

  • a) En supprimant le nom de la Tchécoslovaquie;

  • b) En ajoutant les noms de la Croatieb, du Liechtenstein, de Monaco, de la République tchèquea, de la Slovaquiea et de la Slovéniea;

    ...».


Ten gevolge van bovenstaande wijzigingen dient in de vertaling van het Verdrag in Trb. 1992, 189 in Bijlage I „Tsjechoslowakije" te worden geschrapt en dienen te worden opgenomen „Kroatiëa, de Tsjechische Republieka, Liechtenstein, Monaco, Slowakijea en Sloveniëa".

De wijzigingen zijn in overeenstemming met artikel 16, derde lid, van het Verdrag op 13 augustus 1998 in werking getreden.

Uitgegeven de zesentwintigste maart 1999

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
1

Tsjechië heeft op 27 november 1995 medegedeeld voornemens te zijn te worden gebonden door artikel 4, tweede lid, letters a en b, van het Verdrag.

XNoot
2

Slowakije heeft op 23 februari 1996 medegedeeld voornemens te zijn te worden gebonden door artikel 4, tweede lid, letters a en b, van het Verdrag.

Slovenië heeft op 9 juni 1998 een zelfde mededeling gedaan.

XNoot
3

Onder de verklaring „that it intends to the bound by the provisions of the Annex A, as a country undergoing the process of transition to a market economy."

XNoot
a

Countries that are undergoing transition to a market economy.

XNoot
b

Pays qui sont en transition vers une économie de marché.

XNoot
a

Landen die een overgang naar een markteconomie doormaken.