A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol;

Buenos Aires, 27 december 1996

B. TEKST

De tekst van Verdrag en Protocol is geplaatst in Trb. 1997, 63.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 27 augustus 1997 (Kamerstukken II 1996/97, 25 504, nr. 1) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën W. A. F. G. VERMEEND en de Minister van Buitenlandse Zaken a.i., G. ZALM.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 29 september 1997.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van Verdrag en Protocol zijn ingevolge artikel 32, tweede lid, van het Verdrag, juncto de preambule tot het Protocol, in werking getreden op 11 februari 1998.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Verdrag, met Protocol, alleen voor Nederland.

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven