Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1998, 61Verdrag

A. TITEL

Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, met bijlagen, protocollen en verklaringen;

Brussel, 17 juli 1995

B. TEKST

De Nederlandse tekst van Overeenkomst, bijlagen, protocollen en verklaringen is geplaatst in Trb. 1996, 29.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 5 juli 1997 (Stb. 311) luidt als volgt:

„Artikel 1

De op 17 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst, waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, waarvan de tekst is geplaatst in Tractatenblad 1996, 29, wordt goedgekeurd voor Nederland.".

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken M. PATIJN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie: Kamerstukken II 1995/96, 24 821; Handelingen II 1996/97, blz. 4304-4319; 4602-4605; 4730; Kamerstukken I 1996/97, nrs 254, 254a; Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 1 juli 1997.

E. BEKRACHTIGING

De volgende Staten en de Europese Gemeenschap hebben een kennisgeving gedaan als bedoeld in artikel 96 van de Overeenkomst:

Zweden 8 januari 1996
Oostenrijk10 juli 1996
Frankrijk9 september 1996
Griekenland10 september 1996
Portugal18 september 1996
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 4 oktober 1996
Finland22 november 1996
Denemarken18 december 1996
Ierland13 januari 1997
Spanje21 maart 1997
Duitsland28 april 1997
Italië 6 mei 1997
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 28 juli 1997
Luxemburg29 augustus 1997
België28 november 1997
Tunesië12 december 1997
de Europese Gemeenschap29 januari 1998
de EGKS29 januari 1998

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Overeenkomst en van de Protocollen zijn ingevolge artikel 96, eerste lid, juncto artikel 91, van de Overeenkomst op 1 maart 1998 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de Overeenkomst met Protocollen alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1996, 29.

Voor de op 15 april 1994 te Marrakesh tot stand gekomen Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) en andere op die datum tot stand gekomen Akten zie ook Trb. 1996, 325.

Uitgegeven de vierde maart 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO