A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol;

Kopenhagen, 1 juli 1996

B. TEKST

De tekst van het Verdrag, met Protocol, is geplaatst in Trb. 1996, 210.

C. VERTALING

Zie Trb. 1996, 276.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 23 september 1997 (Kamerstukken II 1997/98, 25 639 nr. 1) is het Verdrag in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën W. A. F. G. VERMEEND en de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 26 oktober 1997.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van Verdrag en Protocol zullen ingevolge artikel 33, eerste lid, van het Verdrag, juncto de preambule tot het Protocol, op 6 maart 1998 in werking treden. De bepalingen vinden ingevolge hetzelfde artikel en lid toepassing voor de belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 1999.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Verdrag met Protocol alleen voor Nederland gelden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1996, 210.

Voor de op 20 februari 1957 te Kopenhagen tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, met Protocol en notawisseling zie ook Trb. 1998, 55.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zie ook Trb. 1998, 13.

Voor de op 20 januari 1966 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van bovengenoemde Overeenkomst van 1957 zie ook Trb. 1998, 56.

Uitgegeven de tweede maart 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven