Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1997, 316Verdrag

A. TITEL

Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI);

Straatsburg, 4 november 1988

B. TEKST

De Nederlandse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1989, 43.

D. PARLEMENT

De artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 31 oktober 1996 (Stb. 554) luiden als volgt:

„Artikel 1

Het op 4 november 1988 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI), waarvan de Nederlandse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1989, 43, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 2

Goedgekeurd wordt, dat bij de binding van het Koninkrijk aan het in artikel 1 genoemde Verdrag voor Nederland het voorbehoud wordt gemaakt, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a, van dat Verdrag, dat de regering van Nederland zich het recht voorbehoudt de toepassing van de regels van het Verdrag geheel uit te sluiten ten aanzien van vorderingen voor schade, veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water.

Artikel 3

Goedgekeurd wordt, dat bij de binding van het Koninkrijk aan het in artikel 1 genoemde Verdrag voor Nederland het voorbehoud wordt gemaakt, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder b, van dat Verdrag, dat de regering van Nederland zich het recht voorbehoudt de toepassing van de regels van het Verdrag geheel uit te sluiten ten aanzien van vorderingen voor schade, veroorzaakt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door die stoffen."

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Justitie W. SORGDRAGER, de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. H. F. DIJKSTAL en de Minister van Verkeer en Waterstaat A. JORRITSMA-LEBBINK.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie: Kamerstukken II 1994/95, 1995/96 24 062; Hand. II 1995/96, blz. 1623; Kamerstukken I 1995/96, nrs. 143, 143a; Hand. I 1996/97: zie vergadering d.d. 29 oktober 1996.

E. BEKRACHTIGING

In overeenstemming met artikel 16, vierde lid, van het Verdrag hebben de volgende Staten een akte van bekrachtiging of aanvaarding bij de Secretaris-Generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart nedergelegd:

het Koninkrijk der Nederlanden116 april 1997
Luxemburg221 mei 1997
Zwitserland321 mei 1997

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Verdrag op 1 september 1997 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Verdrag alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1989, 43.

Voor het op 27 december 1945 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds zie ook Trb. 1991, 70.

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Onder het volgende voorbehoud:

„De toepassing van de regels van het Verdrag geheel uit te sluiten ten aanzien van:

a. vorderingen voor schade, veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water, en

b. vorderingen voor schade, veroorzaakt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door die stoffen,

in overeenstemming met artikel 18, eerste lid, onder a en b, van het Verdrag."

En met de volgende verklaring:

„Het Verdrag zal worden toegepast op alle Nederlandse binnenwateren".

XNoot
2

Onder het volgende voorbehoud:

«La Convention ne s'applique cependant pas aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau, ni aux bateaux de sport et de plaisance ainsi qu'aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navigation à des fins lucratives.»

En met de volgende verklaringen:

«La Convention s'applique également aux parties navigables de la Sûre.

Dans les limites du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, les créances pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables, écluses, ponts et aides à la navigation disposent de la priorité par rapport aux autres créances.»

XNoot
3

Onder de volgende voorbehouden:

«a) La Confédération suisse exclut l'application des règles de la Convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau (art. 18, par. 1, let. a)

b) La Confédération suisse exclut l'application des règles de la Convention aux bateaux de sport et de plaisance ainsi qu'aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navigation à des fins lucratives (art. 18, par. 1, let. d)

c) La Confédération suisse n'appliquera pas les limites maximales de responsabilité prévues à l'article 7, paragraphe 1, lettres a et b, de la Convention (art. 18, par. 2)».

En met de volgende verklaring:

«Le Conseil fédéral déclare en outre, conformément à l'article 15, paragraphe 2 de la Convention, que la Confédération suisse appliquera également les dispositions de la Convention au Rhin entre Bâle et Rheinfelden.»