A. TITEL

Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen;

Caracas, 21 september 1995

B. TEKST

De Engelse en Nederlandse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1995, 252.

D. PARLEMENT

Het Protocol is in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brieven van 4 maart 1996 (Kamerstukken 1995/96, 24 625, nr. 1).

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën W. A. F. G. VERMEEND en de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 5 april 1996.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 6, eerste lid, op 11 december 1997 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol, evenals de in rubriek J genoemde Overeenkomst van 1991, alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1995, 252.

Voor de op 29 mei 1991 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zie ook Trb. 1997, 306.

Uitgegeven de achttiende december 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven