A. TITEL

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, met bijlagen;

Parijs, 13 januari 1993

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1993, 1621.

Bij proces-verbaal van 8 augustus 1994 heeft de depositaris van het Verdrag correcties aangebracht in de Engelse en Franse tekst. Dientengevolge dienen de in Trb. 1993, 162 afgedrukte Engelse en Franse tekst als volgt te worden gecorrigeerd:

Engelse tekst:

blz. 94, in (9): “Quinuclidine-3-ol" vervangen door “Quinuclidin-3-ol";

blz. 94, in (14): 3,3-Dimethylbutane-2-ol" vervangen door “3,3-Dimethylbutan-2-ol";

Franse tekst:

blz. 61, in 20, zesde regel: tussen «lui» en «raisonnablement» «est» invoegen;

blz. 91, in 4), vijfde regel: «Sesquimoutarde: 1,2-bis» vervangen door «Sesquimoutarde: 1,2-Bis»;

blz. 145, in punt 6, letter b, eerste/tweede regel: «exisantes» vervangen door «existantes»;

blz. 245, in punt 32, tweede regel: «utilisaton» vervangen door «utilisation» en

blz. 285, in punt 49, vierde regel «qui été» vervangen door «qui a été».

Het Verdrag is voorts nog ondertekend voor de volgende Staten:

Tanzania 25 februari 1994
de Bahama's 2 maart 1994
Saint Kitts en Nevis 16 maart 1994
Tsjaad 11 oktober 1994
Lesotho 7 december 1994
Oezbekistan 24 november 1995
Bosnië-Herzegowina 16 januari 1997
Grenada 9 april 1997
Jamaica 18 april 1997
Bhutan 24 april 1997
Suriname 28 april 1997

C. VERTALING

Zie Trb. 1993, 162.

In de vertaling dienen de volgende correcties te worden aangebracht:

blz. 435, punt 3, dient te luiden:

„3. Een eerste opgave en jaaropgaven zijn vereist voor alle fabriekscomplexen die een of meer fabrieken omvatten die in het voorgaande kalenderjaar meer dan 30 ton van een stof van Lijst 3 hebben geproduceerd, dan wel in het komende kalenderjaar naar verwachting meer dan 30 ton van een stof van Lijst 3 zullen produceren.";

op blz. 438, punt 20, derde regel, dient „Afdeling II, paragraaf 52," te worden vervangen door: „Afdeling II, paragraaf 51,";

op blz. 447, punt 11, zesde regel, dient „Afdeling II, paragraaf 12," te worden vervangen door: „Afdeling II, paragraaf 32,";

blz. 453, punt 43, eerste zin, dient te luiden:

„43. Na aankomst bij de definitieve omtrek van ingevolge de artikelen IV, V en VI opgegeven inrichtingen dient in aansluiting op de aan de inspectie voorafgaande briefing en de bespreking van het inspectieplan, welke tot het noodzakelijke minimum beperkt dienen te blijven en in elk geval niet langer dan drie uur mogen duren, toegang te worden verleend.".

D. PARLEMENT

De artikelen 1 en 2 van de Rijkswet van 8 juni 1995 (Stb. 316, Publicatieblad Nederlandse Antillen 185) luiden als volgt:

„Artikel 1

Het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van deze ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, met bijlagen, waarvan de Engelse en de Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 1993, 162, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Artikel 2

1. Voorstellen tot wijziging van Verdrag en bijlagen, bedoeld in artikel XV, derde lid, van het in artikel 1 van deze rijkswet genoemde Verdrag, worden ten minste 21 dagen voorafgaande aan de Conferentie tot wijziging van het Verdrag aan de Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba ter kennis gebracht, vergezeld van de daarop betrekking hebbende informatie.

2. Indien, voorafgaande aan de Conferentie tot wijziging van het Verdrag, hetzij door stilzwijgen van de kant van de Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba, hetzij in overleg tussen de Staten-Generaal en de regering, is komen vast te staan dat geen bezwaar bestaat tegen de eventuele binding van het Koninkrijk aan wijzigingen ten gevolge van stemonthouding ter Conferentie door de vertegenwoordiger van het Koninkrijk, behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

3. Indien niet is komen vast te staan dat tegen de mogelijke gevolgen van een stemonthouding geen bezwaar bestaat, als bedoeld in het tweede lid, onthoudt de vertegenwoordiger van het Koninkrijk zich ter Conferentie niet van stemming over de betrokken voorstellen.".

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO en de Minister van Defensie a.i. J. P. PRONK.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 1994/95, 23 910 (R 1515); Hand. II 1994/95, blz. 4089-4114 en 4269-4270; Kamerstukken I 1994/95, nrs. 264a en 264b; Hand. I 1994/95, zie vergadering dd. 6 juni 1995.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1993, 162.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel XIX van het Verdrag een akte van bekrachtiging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

Noorwegen 7 april 1994
Australië 6 mei 1994
Albanië 11 mei 1994
de Maldiven 31 mei 1994
de Cookeilanden 15 juli 1994
Spanje1 3 augustus 1994
Bulgarije 10 augustus 1994
Duitsland1 12 augustus 1994
Sri Lanka 19 augustus 1994
Mexico 29 augustus 1994
Turkmenistan 29 september 1994
Uruguay 6 oktober 1994
Paraguay 1 december 1994
Lesotho 7 december 1994
Griekenland1 22 december 1994
Tadzjikistan 11 januari 1995
Mongolië 17 januari 1995
Armenië 27 januari 1995
Finland 7 februari 1995
Oman 8 februari 1995
Roemenië 15 februari 1995
Frankrijk 2 maart 1995
Zwitserland 10 maart 1995
Kroatië 23 mei 1995
Monaco 1 juni 1995
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland) 30 juni 1995
Denemarken 13 juli 1995
Peru 20 juli 1995
Algerije 14 augustus 1995
Oostenrijk 17 augustus 1995
Polen 23 augustus 1995
Ecuador 6 september 1995
Zuid-Afrika 13 september 1995
Japan 15 september 1995
Canada 26 september 1995
Namibië 24 november 1995
Georgië 27 november 1995
Italië1 8 december 1995
Ivoorkust 18 december 1995
Marokko 28 december 1995
Tsjechië 6 maart 1996
Brazilië 13 maart 1996
Papoea-Nieuw-Guinea 17 april 1996
Ethiopië 13 mei 1996
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 13 mei 1996
Costa Rica 31 mei 1996
Ierland1 24 juni 1996
Moldavië 8 juli 1996
Wit-Rusland 11 juli 1996
Chili 12 juli 1996
Nieuw-Zeeland 15 juli 1996
Letland 23 juli 1996
Oezbekistan 23 juli 1996
Saudi-Arabië 9 augustus 1996
India 3 september 1996
Portugal1 10 september 1996
Kameroen 16 september 1996
Hongarije 31 oktober 1996
Swaziland20 november 1996
de Filipijnen11 december 1996
België1 27 januari 1997
Bosnië-Herzegowina 25 februari 1997
Laos 25 februari 1997
Niger 9 april 1997
Saint Lucia 9 april 1997
Luxemburg1 15 april 1997
Tunesië 15 april 1997
Togo 23 april 1997
Bangladesh 25 april 1997
China2 25 april 1997
Equatoriaal-Guinea 25 april 1997
Kenya 25 april 1997
de Verenigde Staten van Amerika3 25 april 1997
Zimbabwe 25 april 1997
Bahrein28 april 1997
IJsland 28 april 1997
Mali 28 april 1997
Malta 28 april 1997
het Koninkrijk der Nederlanden (voor de Nederlandse Antillen en Aru- ba) 28 april 1997
Zuid-Korea 28 april 1997
Suriname 28 april 1997
Cuba4 29 april 1997
Turkije 12 mei 1997
Singapore 21 mei 1997
Koeweit 29 mei 1997

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel XXI, eerste lid, op 29 april 1997 in werking getreden.

Ten aanzien van Staten waarvan de akten van bekrachtiging of toetreding na 29 april 1997 zijn nedergelegd, treedt het Verdrag ingevolge artikel XXI, tweede lid, in werking op de dertigste dag volgend op de datum van nederlegging van hun akte van bekrachtiging of toetreding.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is het Verdrag op 29 april 1997 voor het gehele Koninkrijk in werking getreden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1993, 162.

Voor het op 17 juni 1925 te Genève tot stand gekomen Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog zie ook Trb. 1995, 225.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 277.

Voor het op 21 november 1947 te New York tot stand gekomen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties zie ook Trb. 1994, 211.

Voor het op 10 april 1972 te Londen, Moskou en Washington tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens zie ook Trb. 1996, 146.

De Wet van 8 juni 1995 houdende regels betreffende de uitvoering van het onderhavige Verdrag (Uitvoeringswet Verdrag chemische wapens) is geplaatst in Stb. 338.

Het Uitvoeringsbesluit Verdrag chemische wapens, zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 22 april 1997, is geplaatst inStb. 181.

Uitgegeven de vierentwintigste juni 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, Oostenrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland hebben bij ondertekening de volgende verklaring afgelegd:

“As a Member State of the European Community, (name of State) will implement the provisions of the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons, in accordance with is obligations arising from the rules of the Treaties establishing the European Communities to the extent that such rules are applicable.".

China heeft bij ondertekening de volgende verklaring afgelegd:

I. China has consistently stood for the complete prohibition and thorough destruction of all chemical weapons and their production facilities. The Convention constitutes the legal basis for the realization of this goal. China therefore supports the object and purpose and principles of the Convention.

II. The object and purpose and principles of the Convention should be strictly abided by. The relevant provisions on challenge inspection should not be abused to the detriment of the security interests of States Parties unrelated to chemical weapons. Otherwise, the universality of the Convention is bound to be adversely affected.

III. States Parties that have abandoned chemical weapons on the territories of other States parties should implement in earnest the relevant provisions of the Convention and undertake the obligation to destroy the abandoned chemical weapons.

IV. The Convention should effectively facilitate trade, scientific and technological exchanges and cooperation in the field of chemistry for peaceful purposes. All export controls inconsistent with the Convention should be abolished. (vertaling)

XNoot
1

Onder bevestiging van de bij ondertekening afgelegde verklaring (zie rubriek B van dit Tractatenblad).

XNoot
2

Onder de volgende verklaringen:

1. China has always stood for complete prohibition and thorough destruction of chemical weapons. As CWC has laid an international legal foundation for the realization of this goal, China supports the purpose, objectives and principles of the CWC.

2. China calls upon the counties with the largest chemical weapons arsenals to ratify CWC without delay with a view to attaining its purposes and objectives at an early date.

3. The purposes, objectives and principles of CWC should be strictly observed. The provisions concerning challenge inspection shall not be abused and the national security interests of States parties not related to chemical weapons shall not be compromised. China is firmly opposed to any act of abusing the verification provisions which endangers its sovereignty and security.

4. Any country which has abandoned chemical weapons on the territory of another country should effectively implement the relevant CWC provisions, undertake the obligations to destroy those chemical weapons and ensure the earliest complete destruction of all the chemical weapons it has abandoned on another state's territory.

5. CWC should play a sound role in promoting international trade, scientific and technological exchanges and cooperation for peaceful purposes in the field of chemical industry. It should become the effective legal basis for regulating trade and exchange among the state parties in the field of chemical industry. (vertaling)

XNoot
3

Onder de volgende verklaring:

“Subject to the condition which relates to the Annex on Implementation and Verification, that no sample collected in the United States pursuant to the Convention will be transferred for analysis to any laboratory outside the territory of the United States."

XNoot
4

Onder de volgende verklaringen:

The Government of the Republic of Cuba declares, in conformity with article III a) (iii) of the Convention, that there is a colonial enclave in its territory – the Guantanamo Naval Base – a part of Cuban national territory over which the Cuban State does not exercise its rightful jurisdiction, owing to its illegal occupation by the United States of America by reason of a deceitful and fraudulent Treaty.

Consequently, for the purposes of the Convention, the Government of the Republic of Cuba does not assume any responsibility with respect to the aforesaid territory, since it does not know whether or not the United States has installed, possesses, maintains or intends to possess chemical weapons in the part of Cuban territory that it illegally occupies.

The Government of the Republic of Cuba also considers that it has the right to require that the entry of any inspection group mandated by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, to carry out in the territory of Guantanamo Naval Base the verification activities provided for in the Convention, should be effected through a point of entry in Cuban national territory to be determined by the Cuban Government.

The Government of the Republic of Cuba considers that, under the provisions of article XI of the Convention, the unilateral application by a State party to the Convention against another State party of any restriction which would restrict or impede trade and the development and promotion of scientific and technological knowledge in the field of chemistry for industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical or other purposes not prohibited under the Convention, would be incompatible with the object and purpose of the Convention.

To designate the Ministry of Science, Technology and Environment, in its capacity as the national authority of the Republic of Cuba for the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, as the body of the central administration of the State responsible for organizing, directing, monitoring and supervising the activities aimed at preparing the Republic of Cuba to fulfil the obligations it is assuming as a State party to the aforementioned Convention.(vertaling)

Naar boven