A. TITEL

Protocol betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

B. TEKST

De Nederlandse, de Franse en de Portugese tekst van het Protocol zijn afgedrukt in Trb. 1992, 501.

D. PARLEMENT

Artikel 1 van de Wet van 7 juli 1993 (Stb. 372) luidt als volgt:

„De twee op 25 juni 1991 te Bonn tot stand gekomen Protocollen betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese Republiek respectievelijk de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland, en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek, met gemeenschappelijke Verklaring, worden goedgekeurd voor Nederland.".

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, P. DANKERT, de Minister van Economische Zaken J. E. ANDRIESSEN en de Staatssecretaris van Justitie A. KOSTO.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie: Kamerstukken II 1991/92, 1992/93, 22 615; Hand. II 1992/93, blz. 4126-4132; Kamer-stukken I 1992/93, nrs. 304 en 304a; Hand. I 1992/93, zie blz. 1550-1552.

E. BEKRACHTIGING

De volgende Staten hebben een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd:

België31 maart 1993
Luxemburg31 maart 1993
Portugal30 december 1993
het Koninkrijk der Nederlanden (voor Nederland)30 december 1993
Italië22 april 1994
Frankrijk23 maart 1995

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 4, tweede lid, op 1 mei 1995 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1992, 50.

Voor het op 18 april 1951 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 77.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 78.

Voor het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie zie ook, laatstelijk, Trb. 1992, 166.

Voor het op 14 juni 1985 te Schengen tot stand gekomen Akkoord tussen de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 121.

Op 19 juni 1990 is te Schengen tot stand gekomen de Overeenkomst ter uitvoering van bovengenoemd Akkoord, waarvan de Nederlandse, de Franse en de Duitse tekst zijn geplaatst in Trb. 1990, 145; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 122.

Uitgegeven de vierentwintigste juni 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Op 30 januari 1997 heeft de Duitse Regering in een mededeling aan de Depositaris gepreciseerd dat de ondertekening voor Duitsland op 25 juni 1991 zonder voorbehoud van bekrachtiging of goedkeuring geschiedde.

Naar boven