A. TITEL

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1990, 145.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 115.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39 en Trb. 1995, 5 en 234.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1994, 155.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39 en Trb. 1995, 75.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1990, 145, Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39, 155 en 217, Trb. 1995, 5, 75 en 234 en Trb. 1996, 71 en 300.

Verwijzingen

Voor het op 13 december 1957 te Parijs tot stand gekomen Europees Verdrag betreffende uitlevering zie ook Trb. 1997, 71.

Besluiten

Het Uitvoerend Comité heeft op 17 oktober 1996 een aantal besluiten genomen. De Nederlandse tekst van de volgende besluiten is hierna afgedrukt:

– inzake een aanvullende begroting

– inzake het vragen van een bijdrage van de Noordse Staten in de kosten van het Schengen-secretariaat.

Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

gelet op de besluiten van het Uitvoerend Comité met betrekking tot Denemarken, Zweden en Finland, respectievelijk Noorwegen en IJsland (SCH/Com-ex (96) 3 en 4),

Besluit:

dat een aanvullende begroting nodig is ten opzichte van de eerder overeengekomen begroting van het Secretariaat-Generaal (SCH/Com-ex (95) 23 herz.),

stelt deze aanvullende begroting vast ter hoogte van 19.484.000 BF,

Voorts dient daarnaast een bedrag van 2 miljoen maximaal te worden voorzien voor het lopende organisatie-onderzoek.

stelt vast dat aan de Noordse Staten een rekening wordt voorgelegd ter hoogte van de helft van de huidige bijdragen van elk der lidstaten en dat de inkomsten hieruit in de loop van 1996 worden verrekend met de uitgaven, na een besluit hierover door de Centrale Groep in december 1996.

Luxemburg, 17 oktober 1996

De Voorzitter,

(w.g.) M. FISCHBACH


Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

gelet op de besluiten van het Uitvoerend Comité met betrekking tot Denemarken, Zweden en Finland, respectievelijk Noorwegen en IJsland (SCH/Com-ex (96) 3 en 4),

Besluit:

elke van de Noordse Staten Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen en IJsland een bijdrage te vragen in de kosten van het Schengen-secretariaat ter hoogte van 50% van de huidige bijdragen der Schengen-Lidstaten op basis van de initiële begroting 1996,

aan diezelfde landen de rechtstreekse kosten die verband houden met de aanwerving van 5 personen voor de Engelse taal op het Schengen-secretariaat in rekening te brengen. Voor 1996 bedragen deze kosten 10.440.000 BF op basis van de periode 1 mei–31 december 1996.

Luxemburg, 17 oktober 1996

De Voorzitter,

(w.g.) M. FISCHBACH


Voorts heeft het Uitvoerend Comité nog een aantal besluiten genomen op 19 december 1996. De Nederlandse tekst van de volgende besluiten is hierna afgedrukt:

– inzake het voorzitterschap van 1 juli 1997 tot 31 december 1997;

– inzake de wijziging van het financieel reglement betreffende de kosten voor de installatie en de werking van de technisch ondersteunende functie van het Schengeninformatiesysteem (C.SIS)1;

– inzake de herziening van de bijlagen2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 en 13 bij de Gemeenschappelijke Visuminstructie de dato 22 december 1994, respectievelijk de bijlagen3 5, 5a, 11, 14b, 10, 6, 6b en 8 bij het Gemeenschappelijk Handboek;

– inzake de uitvoering van Titel II, Hoofdstuk 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen (doc. SCH/Com-ex (94)4);

– inzake de wijziging van de oorspronkelijke begroting van 1997 inzake de uitgaven van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie voor het beheer van het Akkoord en de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen, zoals vastgesteld bij besluit van het Uitvoerend Comité van 17 oktober 1996 en de vaststelling van de bijdrage van elk van de Partijen;

– inzake de afgifte van visa aan de grens aan zeelieden op doorreis (met nota van respectievelijk, het Nederlandse Voorzitterschap, de Subgroep Grenzen, de Belgische delegatie en het Secretariaat-Generaal);

– inzake een nieuwe organisatiestructuur, rustend op de volgende drie pijlers: ondersteuning van het voorzitterschap, linguïstische en logistieke organisatie en administratieve en financiële organisatie.

Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op zijn Reglement van Orde van 14 december 1993 (SCH/Com-ex 93) 1 rév.2) dat voorziet dat de opvolging van de Schengen-voorzitterschappen behoort te geschieden volgens een vastgestelde volgorde,

Gelet op het feit dat in het besluit SCH/Com-ex (96) 14 werd beslist dat twee landen die elkaar opvolgen in de reglementaire volgorde kunnen vragen dat hun toerbeurt in de omgekeerde volgorde geschiedt,

Besluit:

dat het voorzitterschap van 1 juli 1997 tot 31 december 1997 wordt waargenomen door Oostenrijk.

Luxemburg, 19 december 1996

(w.g.) M. FISCHBACH

Voorzitter

Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op de artikelen 92 en 119 van deze Overeenkomst

Besluit:

Het financieel reglement betreffende de kosten voor de installatie en voor de werking van de technisch ondersteunende functie van het Schengen-informatiesysteem (C.SIS), vastgesteld te Parijs op 14 december 1993 met kenmerk SCH/Com-Ex (93) 16, wordt gewijzigd overeenkomstig de aangehechte bepalingen (uittreksel uit document SCH/OR.SIS (96) 148, herz.).

Luxemburg, 19 december 1996

De Voorzitter

(w.g.) M. FISCHBACH

Bijlage wijziging van het Financieel reglement van het C.SIS

Het Financieel reglement van het C.SIS (doc. SCH/Com-ex (93) 16) wordt derhalve als volgt gewijzigd (de wijzigingen zijn cursief weergegeven):

Titel I: Algemene bepalingen

Toevoeging van een derde alinea op blz. 2 (vóór punt 1, Middelen van het C.SIS), luidende als volgt:

In de installatiebegroting en in de werkingsbegroting van het C.SIS wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met de voorlopige meerjarenraming van de installatie en de werking van het SIS. De voorlopige meerjarenraming van de installatie en de werking van het SIS, welke op ten minste drie jaren betrekking heeft, behelst een raming van de voorziene uitgaven. De voorlopige meerjarenraming van de installatie en de werking van het SIS wordt jaarlijks door Stuurgroep „SIS" bijgewerkt en tijdens het eerste kwartaal van het kalenderjaar door de Centrale Groep gevalideerd.

Titel II: Installatiebegroting

1° Geraamde uitgaven De Franse Partij stelt tijdens het jaar voorafgaand aan de uitvoering daarvan een ontwerp-jaarbegroting voor de installatie-uitgaven van het C.SIS op, waarin voor zover mogelijk met de in de voorlopige meerjarenraming van de installatie en de werking van het SIS opgenomen gegevens rekening wordt gehouden. Deze ontwerp-begroting wordt ten minste zes maanden vóór het begin van het begrotingsjaar ter advies aan de Centrale Groep en ter goedkeuring aan het Uitvoerend Comité voorgelegd. Indien de ontwerp-begroting niet wordt goedgekeurd, stelt de Franse Partij in de daaropvolgende maand een nieuw ontwerp op, hetwelk – na advies van de Centrale Groep – onmiddellijk ter goedkeuring aan het Uitvoerend Comité wordt voorgelegd. Tijdens het begrotingsjaar waarop bedoelde ontwerp-begroting betrekking heeft, keurt de Centrale Groep, na advies van Stuurgroep „SIS", op het einde van elk kwartaal de installatie-uitgaven van het C.SIS alsmede elke onvoorziene nieuwe uitgave vergezeld van een bewijsstuk goed. De Franse Partij zal in het eerste halfjaar volgend op de afsluiting van een begrotingsjaar een meerjarentabel van de tot het einde van bedoeld begrotingsjaar door de Centrale Groep goedgekeurde C.SIS-installatie-uitgaven opstellen. Bedoelde tabel zal samen met de ontwerp-jaarbegroting voor de installatie-uitgaven van het C.SIS ter goedkeuring aan het Uitvoerend Comité worden voorgelegd. Overeenkomstig de in II.2 beschreven procedure leidt elke door het Uitvoerend Comité goedgekeurde uitgave tot invorderbaarheid van de aan elk der Schengen-Staten toekomende delen. De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich ertoe het totaal van de installatiekosten te dekken ter hoogte van het door het Uitvoerend Comité vastgestelde bedrag. De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen besluiten een bedrag vooruit te storten ter dekking van een gedeelte dan wel het geheel van het geraamde bedrag dat voor de installatie van het C.SIS aan hen is toegerekend.

Titel III: Werkingsbegroting

1. Vaststelling van de werkingsbegroting

Na de eerste volzin wordt de volgende zin toegevoegd: In de ontwerp-begroting wordt voor zover mogelijk met de in de voorlopige meerjarenraming van de installatie en de werking van het SIS opgenomen gegevens rekening gehouden.


Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op de artikelen 9 en 17 van deze Overeenkomst,

Besluit:

De bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 en 13 bij de Gemeenschappelijke Visuminstructie de dato 22 december 1994 (document SCH/II-Visa (93) 11, 7e herz.), respectievelijk de bijlagen 5, 5a, 11, 14b, 10, 6, 6b en 8 bij het Gemeenschappelijk Handboek (document SCH/Gem-Handb (91) 10, 18e herz.) worden herzien; de nieuwe versies zijn als bijlage opgenomen.

Luxemburg, 19 december 1996

De Voorzitter

(w.g.) M. FISCHBACH

Bijlage 2

Regeling voor reisverkeer van houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten alsmede voor houders van door bepaalde internationale intergouvernementele organisaties aan hun ambtenaren afgegeven vrijgeleides

I. Regeling voor reisverkeer aan de buitengrenzen

1. De gemeenschappelijke lijst van visumplichtige Staten laat de regeling voor reisverkeer van houders van bovengenoemde paspoorten onverlet. De Staten verbinden zich evenwel ertoe de overige Staten vooraf op de hoogte te stellen van wijzigingen welke zij voornemens zijn aan te brengen in de regeling voor reisverkeer van houders van deze paspoorten en rekening te houden met het belang van de overige Schengen-Staten.

2. Ten einde op bijzonder flexibele wijze harmonisatie van de regeling voor reisverkeer van houders van deze categorie paspoorten na te streven, zal bij de Gemeenschappelijke Visuminstructie ter informatie een overzicht worden opgenomen van Staten wier onderdanen in een of meerdere Schengen-Staten niet visumplichtig zijn, wanneer zij houder zijn van een diplomatiek paspoort en/of een dienst- of speciaal paspoort, niettegenstaande de geldende visumplicht voor uit deze Staten afkomstige houders van een gewoon paspoort. Tevens zal een overzicht worden opgenomen van Staten waarvoor het omgekeerde geldt. Het Uitvoerend Comité zal erop toezien dat beide overzichten worden bijgewerkt.

3. De in dit document vervatte regeling inzake reisverkeer is niet van toepassing op zogeheten gewone paspoorten voor openbare aangelegenheden, noch op dienst-, officiële en bijzondere paspoorten waarvan afgifte door derde Staten niet overeenstemt met de door de Schengen-Staten gevolgde internationale praktijk. Daartoe kan het Uitvoerend Comité, op voorstel van een groep van deskundigen, een lijst opstellen van andere dan gewone paspoorten aan wier houders door de Schengen-Staten geen bevoorrechte behandeling zal worden gegeven.

4. Personen die voor de eerste maal in een Schengen-Staat een visum ter accreditering hebben ontvangen, kunnen ten minste over het grondgebied van de overige Staten reizen tot aan het grondgebied van de Staat die het visum volgens de in artikel 18 van de Uitvoeringsovereenkomst bepaalde voorwaarden heeft afgegeven.

5. Reeds geaccrediteerde leden van diplomatieke of consulaire posten en hun gezinsleden die houder zijn van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven kaart, kunnen met het oog op binnenkomst van het Schengen-gebied de buitengrens overschrijden op vertoon van deze kaart en, indien nodig, van hun reisdocument.

6. Houders van een diplomatiek, officieel of dienstpaspoort zijn algemeen, ook al zijn zij aan de in voorkomend geval bestaande visumplicht onderworpen, vrijgesteld van de verplichting aan te tonen dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikken.

7.

7.1 Het systeem van voorafgaande raadpleging van de centrale autoriteiten van andere Staten is van toepassing op visumaanvragen welke door houders van een diplomatiek, officieel of dienstpaspoort worden ingediend. Voorafgaande raadpleging wordt niet uitgevoerd ten aanzien van de Staat welke een overeenkomst inzake afschaffing van de visumplicht voor houders van een diplomatiek en/of dienstpaspoort heeft gesloten met het land voor wier onderdanen raadpleging, conform de in onderhavige instructie opgenomen bijlage 5, is vereist.

Indien een der Staten bezwaar aantekent, kan de Schengen-Staat die over de visumaanvraag moet beslissen een visum met territoriaal beperkte geldigheid afgeven.

7.2 De Schengen-Staten verbinden zich ertoe in de toekomst, zonder voorafgaande instemming van de overige Schengen-Staten, geen overeenkomsten te sluiten strekkende tot afschaffing van de visumplicht voor houders van een diplomatiek, officieel of dienstpaspoort, met Staten voor wier onderdanen een andere Schengen-Staat voorafgaande raadpleging voorschrijft.

7.3 Met betrekking tot afgifte van een visum ter accreditering van een vreemdeling die ter fine van weigering van toegang is gesignaleerd en voor wie voorafgaande raadpleging is voorgeschreven, wordt de raadplegingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Uitvoeringsovereenkomst gevolgd.

8. Wanneer een Staat gebruik maakt van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 5, lid 2, van de Uitvoeringsovereenkomst, is ook de toelating van houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten beperkt tot het nationale grondgebied van de desbetreffende Schengen-Staat, die hiervan de overige Schengen-Staten in kennis dient te stellen.

II. Regeling voor reisverkeer aan de binnengrenzen

In algemene zin is op houders van diplomatieke en dienstpaspoorten de in artikel 19 e.v. van de Uitvoeringsovereenkomst neergelegde regeling voor reisverkeer van toepassing, behoudens wanneer een territoriaal beperkt visum is afgegeven.

Houders van bovengenoemde paspoorten kunnen gedurende drie maanden te rekenen vanaf de datum van binnenkomst (indien zij niet aan de visumplicht zijn onderworpen) of gedurende de geldigheidsduur van het afgegeven visum binnen het Schengen-gebied reizen.

Geaccrediteerde leden van diplomatieke of consulaire posten en hun gezinsleden die houder zijn van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven kaart, kunnen gedurende een periode van maximaal drie maanden over het grondgebied van de overigen Schengen-Staten reizen, op vertoon van genoemde kaart en, indien nodig, van hun reisdocument.

III. De in dit document vervatte regeling geldt voor vrijgeleides welke door internationale intergouvernementele organisaties waarbij alle Schengen-Staten partij zijn, aan hun ambtenaren worden afgegeven, indien deze ambtenaren krachtens de constituerende verdragen van genoemde organisaties van de registratieplicht van vreemdelingen alsmede van de verplichting over een verblijftitel te beschikken, zijn vrijgesteld (zie Gemeenschappelijk Handboek, blz. 40).

Regeling voor reisverkeer toepasselijk op houders van diplomatieke, officiële en dienstpaspoorten

Overzicht A

Staten wier onderdanen in een of meerdere Schengen-Staten NIET visumplichtig zijn voor zover zij houder zijn van een diplomatiek, officieel of dienstpaspoort, en WEL visumplichtig zijn voor zover zij houder zijn van een gewoon paspoort.

 AUBNLDGREFIP
Algerije      DD 
AlbaniëDD  DD  D 
Antigua en Barbuda        
Barbados      DD 
Benin      DD 
Botswana      DD 
BulgarijeD DDD    
Burkina Faso      DD 
Dominic. Rep.      DD 
Dominica      DD 
Egypte      DD 
Fiji (eilanden)      DD 
Filipijnen, deDD DDDDDD DD 
Gabon     D  
Gambië      DD 
Ghana  DD     
Guyana      DD 
India  D     
IranDD     D1 
IvoorkustDDDD   DDDD 
Kaapverdië       DD
Koeweit      DD 
Lesotho      DD 
LitouwenD       
MaldivenDD       
MarokkoDDDDDDD DDDDD
Mauritanië      DD 
Niger      DD 
PakistanDDDDDD     
PeruDD  DD  DD 
RoemeniëDD DD D 
SenegalDDDDDD  DDD 
Swaziland      DD 
SeychellenD       
ThailandDDDDDD   DD 
Togo      DD 
Tsjaad DDD     
Tunesië DD DD DDDDD
TurkijeDDDDDDDDDDDDDD 
Uganda      DD 
Venezuela       D
Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniëD       
West-Samoa      DD 
Zimbabwe   DD    

DD : Houders van Diplomatieke enD ienstpaspoorten zijn van de visumplicht vrijgesteld.

D : Alleen houders van Diplomatieke paspoorten zijn van de visumplicht vrijgesteld.

1.: De interne procedures voor de inwerkingtreding van de wederinvoering van de visumplicht zijn nog niet afgerond.

Overzicht B

Staten wier onderdanen in een of meerdere Schengen-Staten WEL visumplichtig zijn voor zover zij houder zijn van een diplomatiek, officieel of dienstpaspoort, en NIET visumplichtig zijn voor zover zij houder zijn van een gewoon paspoort.

 AUBNLDGREFIP
Australië       X
Chili     X  
Israël     X  
MexicoX      X

Bijlage 3

Lijst van Staten wier onderdanen of houders van door deze Staten afgegeven reisdocumenten aan de transitvisiumplicht voor luchthavens zijn onderworpen.1

De Schengen-Staten verbinden zich ertoe bijlage 3, Deel I, niet te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de overige Partnerstaten.

Indien een Partnerstaat Deel II van deze bijlage wenst te wijzigen, verbindt hij zich ertoe de Partners op de hoogte te brengen en rekening te houden met hun belangen.

Deel I: gemeenschappelijke lijst van Staten wier onderdanen of houders van door deze Staten afgegeven reisdocumenten door alle Schengen-Staten1 aan de transitvisumplicht voor luchthavens zijn onderworpen.

AFGHANISTAN

BANGLADESH

ERITREA23

ETHIOPIË

GHANA

IRAK

IRAN

NIGERIA

PAKISTAN2

SOMALIË

SRI LANKA

ZAÏRE23

Deel II: lijst van Staten wier onderdanen of houders van door deze Staten afgegeven reisdocumenten door sommige Schengen-Staten aan de transitvisumplicht voor luchthavens zijn onderworpen.

 AUBNL1)DE2)F3)GRI4)P
Albanië    X   
Angola XXXXX  
Bulgarije  X     
Gambia  X     
Guinee-Bissau   X    
Haïti    X   
India XX5)X XX 
Indonesië       X
Ivoorkust   X    
Jordanië  X     
Libanon XX     
LiberiaX  XX  X
Libië    X   
Mali   X    
Roemenië  X     
Senegal   X  XX
Sierra Leone   XX   
Soedan  X  X  
Syrië XX  X  
Togo   X    
Turkije XX5)  X  

1) Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verblijfstitel voor één van de EER-Staten, Canada of de Verenigde Staten beschikken. Houders van een diplomatiek, dienst- of bijzonder paspoort zijn eveneens hiervan vrijgesteld.

2) Een transitvisum voor luchtvaartpassagiers (TVL) wordt niet verlangd van houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten. Een dergelijk visum wordt evenmin verlangd van houders van een gewoon paspoort die ingezetene zijn van dan wel houder zijn van een geldig inreisvisum voor een Staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de EER, de Verenigde Staten van Noord-Amerika of Canada.

3) Een TVL wordt niet verlangd van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.

4) Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verblijfstitel voor de EER-Staten, Canada en de Verenigde Staten beschikken.

5) Alleen indien de onderdanen niet over een geldig visum voor de EER-Staten, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten beschikken.


Bijlage 4

Lijst van documenten die recht geven op visumvrije binnenkomst

België

– Identiteitskaart voor vreemdelingen

Carte d'identité d'étranger

Personalausweis für Ausländer

– Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Certificat d'inscription au régistre des étrangers

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

– Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere verblijfstitels

* Diplomatieke identiteitskaart

Carte d'identité diplomatique Diplomatischer Personalsausweis

* Consulaire identiteitskaart

Carte d'identité consulaire Konsularer Personalsausweis

* Bijzondere identiteitskaart – blauw

Carte d'identité spéciale – couleur bleue Besonderer Personalsausweis – blau

* Bijzondere identiteitskaart – rood

Carte d'identité spéciale – couleur rouge Besonderer Personalsausweis – rot

– Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Duitsland

– Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Verblijfstitel voor de Bondsrepubliek Duitsland)

– Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Verblijfstitel voor de onderdanen van de EEG)

– Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Verblijfsvergunning voor de Bondsrepubliek Duitsland)

– Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Machtiging tot verblijf voor de Bondsrepubliek Duitsland)

– Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Machtiging tot verblijf voor de Bondsrepubliek Duitsland)

Bovenstaande verblijfstitels geven als vervanging van het visum alleen recht op visumvrije binnenkomst indien zij in een paspoort zijn aangebracht, dan wel als visumverklaring bij een paspoort zijn gevoegd; zij geven geen recht op visumvrije binnenkomst indien zij als nationaal identiteitsdocument in een paspoortvervangend document zijn aangebracht.

De verblijfstitels „Aussetzung der Abschiebung (Duldung)" (opgeschorte uitzettingsmaatregel), alsmede „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber" (voorlopige verblijfstitel voor asielzoekers) geven evenmin recht op visumvrije binnenkomst.

– De door het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven verblijfstitels zijn:

* Diplomatenausweis

(Diplomatiek paspoort) (rode kleur)

* Ausweis für bevorrechtigte Personen

(Paspoort voor bevoorrechte personen) (blauwe kleur)

* Ausweis

(Paspoort) (gele kleur)

* Personalausweis

(Paspoort voor personeel) (groene kleur)

– De door de deelstaten afgegeven bijzondere verblijfstitels zijn:

* Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps

(Paspoort voor leden van het consulair corps) (witte kleur)

* Ausweis

(Paspoort) (grijze kleur)

* Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps

(Paspoort voor leden van het consulair corps) (wit met groene strepen)

* Ausweis

(Paspoort) (gele kleur)

* Ausweis

(Paspoort) (groene kleur)

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Frankrijk

1. Meerderjarige vreemdelingen dienen in het bezit te zijn van één der onderstaande documenten:

– Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Tijdelijke verblijfsvergunning met een bijzondere, naar gelang van het doel van het toegestane verblijf verschillende vermelding)

– Carte de résident

(Verblijfsvergunning)

– Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

(Verblijfsvergunning voor Algerijnse onderdanen met een bijzondere, naar gelang van het doel van het toegestane verblijf verschillende vermelding) (1 jaar, 10 jaar)

– Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans)

(Verblijfsvergunning voor Algerijnse onderdanen met de vermelding „lid van een officiële instantie) (2 jaar)

– Carte de séjour des Communautés Européennes (1 an(s), 5 ans, 10 ans)

(Verblijfskaart van de Europese Gemeenschappen) (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar)

– Carte de séjour de l'Espace Economique Européen

(Verblijfskaart van de Europese Economische Ruimte)

– Carte spéciale portant la mention «corps diplomatique» délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel des représentations diplomatiques accréditées en France (couleur orange)

(Bijzondere kaart met de vermelding «corps diplomatique» afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan personeel van in Frankrijk geaccrediteerde diplomatieke en consulaire posten) (oranje kleur)

– Carte spéciale portant la mention «carte consulaire» délivrée par le Ministère des Affaires étrangères aux fonctionnaires des postes consulaires situés en France (couleur verte)

(Bijzondere kaart met vermelding „consulaire kaart" afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan functionarissen van in Frankrijk gevestigde consulaire posten) (groene kleur)

– Carte spéciale portant la mention «organisations internationales» délivrée par le Ministère des Affaires étrangères aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales situées en France (couleur verte)

(Bijzondere kaart met de vermelding „internationale organisaties" afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan internationale functionarissen van in Frankrijk gevestigde internationale organisaties) (groene kleur)

– Carte spéciale portant la mention «carte spéciale» délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel de service, de nationalité étrangère, des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales (couleur grise)

(Bijzondere kaart met de vermelding „bijzondere kaart" afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dienstpersoneel van vreemde nationaliteit van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties) (grijze kleur)

– Carte spéciale portant la mention «carte spéciale» délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique, de nationalité étrangère, des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales (couleur beige)

(Bijzondere kaart met de vermelding „bijzondere kaart" afgegeven door het Ministerie van Buitenlande Zaken aan administratief en technisch personeel van vreemde nationaliteit van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties) (beige kleur)

– Carte spéciale portant la mention «carte spéciale» délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel étranger en mission officielle et de statut particulier (couleur bleue)

(Bijzondere kaart met de vermelding „bijzondere kaart" afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan buitenlands personeel met een officiële missie en een specifiek statuut) (blauwe kleur)

– Carte spéciale portant la mention «carte spéciale» délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel privé, de nationalité étrangère, au service des agents diplomatiques ou assimilés, des fonctionnaires consulaires de carrière et des fonctionnaires internationaux (couleur grise)

(Bijzondere kaart met de vermelding „bijzondere kaart" afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan buitenlands privé-personeel in dienst van diplomatieke ambtenaren of daarmee gelijkgestelden, consulaire beroepsfunctionarissen en internationale functionarissen) (grijze kleur)

2. Minderjarige vreemdelingen dienen in het bezit te zijn van één der onderstaande documenten:

– Document de circulation pour étrangers mineurs (Reisdocument voor minderjarige vreemdelingen)

– Visa de retour ((sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Terugkeervisum) (zonder nationaliteitsvoorwaarde of verplichting tot het overleggen van de verblijfstitel, welke voor minderjarige kinderen niet verplicht is)

– Passeport diplomatique de service ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomatiek dienst-gewoon paspoort van minderjarige kinderen van personen die houder zijn van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere kaart welke van een circulatievisum is voorzien)

3. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

NOOT 1:

Gewezen zij op het feit dat de ontvangstbewijzen van een eerste aanvraag van een verblijfstitel niet geldig zijn. Ontvangstbewijzen van verzoeken tot hernieuwing of wijziging van de verblijfstitel worden als geldig beschouwd, voor zover deze bij de oorspronkelijke verblijfstitel zijn gevoegd.

NOOT 2:

De «attestations de fonctions» délivrées par le protocole du Ministère des Affaires étrangères (beroepsgetuigschriften afgegeven door het protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) worden niet als verblijfstitel aangemerkt. De houders van deze documenten dienen tevens over één of meerdere verblijfstitels op grond van het Gemeenschapsrecht te beschikken (cf. de nummers 1 t/m 6 van onderhavige lijst).

Griekenland

– Aδ∊ia πapaμovης áλλoδaπoú yia ∊pyaσia

(Werkvergunning)

– Aδ∊ia πapaμovης μ∊λωv oikoy∊v∊íaς aλλoδaπoú

(In het kader van gezinshereniging afgegeven verblijfstitel)

– Aδ∊ia πapaμovης áλλoδaπoú yia σπouδ∊ς

&(acute;Verblijfstitel voor studiedoeleinden)

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Italië

– Permesso di soggiorno

(Verblijfsvergunning)

– Visto di reingresso

(Terugkeervisum)

– Carte d'identità M.A.E.-corpo diplomatico

(Identiteitskaart M.A.E.-diplomatiek korps)

– Carta d'identità – Organizzazioni internazionali e Missioni Estere Speciali

(Identiteitskaart – Internationale organisaties en bijzondere buitenlandse zendingen)

– Carta d'identità – Rappresentanze Diplomatiche

(Identiteitskaart – Diplomatieke vertegenwoordigingen)

– Carta d'identità – Corpo Consolare

(Identiteitskaart – Consulair korps)

– Carta d'identità – Uffici Consolari

(Identiteitskaart – Consulaire diensten)

– Carta d'identità – Rappresentanze Diplomatiche (personale amministrativo e technico)

(Identiteitskaart – Diplomatieke vertegenwoordigingen (administratief en technisch personeel))

– Carta d'identità – Rappresentanze Diplomatiche e Consolari (personale di servizio)

(Identiteitskaart – Diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (dienstpersoneel))

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Luxemburg

– Carte d'identité d'étranger

(Identiteitskaart voor vreemdelingen)

– Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

(In het nationale paspoort aangebrachte machtiging tot voorlopig verblijf)

– Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères

(Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven diplomatieke kaart)

– Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires Etrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(Legitimatietitel afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het administratief en technisch personeel van de ambassades)

– Titre de légitimation délivré par le Ministère de la Justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(Legitimatietitel afgegeven door het Ministerie van Justitie aan het personeel van in Luxemburg gevestigde internationale instellingen en organisaties)

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Nederland

– het formulier genaamd:

* „Vergunning tot vestiging" (model „A")

* „Toelating als vluchteling" (model „B")

* „Verblijf voor onbepaalde duur" (model „C")

* „Vergunning tot verblijf" (model „D")

* „Voorwaardelijke vergunning tot verblijf" (model „D" met aantekening „voorwaardelijk")

* „Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der E.E.G." (model „E")

– Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort)

– Vreemdelingendocument met daarop de lettercode:

„A", „B", „C", „D", „E", „F1", „F2" of „F3"

– Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten

– Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status

– Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties

– Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd

– Visum voor terugkeer

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Toelichting op streepje 1 en 2

De uitgifte van de onder streepje 1 en 2 genoemde verblijfsdocumenten is vanaf 1 maart 1994 (model „D" en de stempel in het paspoort: vanaf 1 juni 1994) gestaakt. De reeds in omloop zijnde documenten behouden hun geldigheid tot uiterlijk 1 januari 1997.

Toelichting op streepje 3

Sinds 1 maart 1994 wordt het „vreemdelingendocument" uitgereikt. Dit document, in de vorm van een creditcard, zal gefaseerd de onder het streepje 1 en 2 genoemde verblijfsvergunningen vervangen. De lettercode per verblijfscategorie blijft gehandhaafd.

Het „vreemdelingendocument" met de lettercode E wordt uitgereikt aan zowel EG-onderdanen als aan onderdanen van Staten die Partij zijn bij het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte.

De „voorwaardelijke vergunning tot verblijf" heeft de lettercode F1, F2 of F3.

Toelichting op streepje 7

Het betreft (de) volgende lijst van in Nederland gevestigde Internationale Organisaties, wier personeelsleden (incl. inwonende gezinsleden) zich bedienen van niet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven identiteitsdocumenten:

1. Europees Centrum voor Ruimteonderzoek en Techniek (European Space Research and Technology Centre – E.S.A.)

2. Europees Octrooibureau (l'Office Européen des Brevets)

3. International Tea Promotion Association (I.T.P.A.)

4. Internationale Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoek (International Service for national agricultural research – I.S.N.A.R.)

5. Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling (Technical Centre for agricultural and rural co-operation – C.T.A.)

6. Instituut voor Nieuwe Technologieën (United Nations University for New Technologies – UNU-INTECH)

7. African Management Services Company (AMSCO BV)

Oostenrijk

– Sichtvermerk

(Visum)

– Aufenthaltsbewilligung

(Verblijfsvergunning)

– Aufenthaltsberechtigung gemäß § 12 Aufenthaltsgesetz für Kriegsvertriebene

(Machtiging tot verblijf op grond van § 12 van de Verblijfswet voor oorlogsballingen)

– Konventionsreisepaß ausgestelt ab 1.1.1993

(Verdragspaspoort, afgegeven met ingang van 1 januari 1993)

– Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Legitimatiekaarten voor dragers van privileges en immuniteiten, in rood, geel en blauw, afgegeven door het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken)

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Gelden niet als verblijfstitel:

– Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 64 Fremdengesetz

(Identiteitsbewijs met foto voor vreemdelingen op grond van § 64 van de Vreemdelingenwet)

– Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

(Tenuitvoerleggingsopschorting en uitzettingsopschorting na verblijfsverbod of uitwijzing)

– Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbotes, in Form eines Sichtvermerks erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet

(Machtiging tot terugkeer in spijt van een bestaand verblijfsverbod, afgegeven in de vorm van een visum, doch als een dergelijke machtiging aangeduid)

– Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 7 Asylgesetz

(Voorlopige machtiging tot verblijf op grond van § 7 van de Asielwet)

– Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Asylgesetz als Duldung des Aufenthaltes trotz abgelehntem Asylantrag

(Machtiging tot verblijf op grond van § 8 van de Asielwet als dulding van het verblijf in spijt van een afgewezen asielverzoek)

Portugal

– Cartão de Identitade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Corpo Consular, Chefe de Missão (Consulair corps, Hoofd van de zending)

– Cartão de Identitade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Corpo Consular, Funcionário de Missão (Consulair corps, functionaris van de zending)

– Cartão de Identitade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira (Hulppersoneel van de buitenlandse zending)

– Cartão de Identitade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Funcionário Administrativo de Missão Estrangeira (Administratief functionaris van de buitenlandse zending)

– Cartão de Identitade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Corpo Diplomático, Chefe de Missão (Diplomatiek corps, Hoofd van de zending)

– Cartão de Identitade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão (Diplomatiek corps, Functionaris van de zending)

– Título de Residência Anual (1 ano)

(Vergunning tot verblijf van 1 jaar)

– Título de Residência Temporário (5 anos)

(Voorlopige vergunning tot verblijf van 5 jaar)

– Título de Residência Vitalício

(Permanente vergunning tot verblijf)

– Cartão de Residência de Nacional de um Estado Membro da Comunidade Europeia

(Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der Europese Gemeenschap)

– Cartão de Residência Temporário

(Voorlopige verblijfskaart)

– Cartão de Residência

(Verblijfskaart)

– Autorização de Residência Provisória

(Toelating tot voorlopig verblijf)

– Título de Identitade de Refugiado

(Identiteitsdocument voor vluchteling)

Spanje

Houders van een geldige terugkeerautorisatie (autorización de regreso) kunnen zonder visum binnenkomen.

De geldige verblijfstitels op grond waarvan een vreemdeling, die uit hoofde van zijn nationaliteit aan de visumplicht zou zijn onderworpen, zonder visum het Spaanse grondgebied kan binnenkomen, zijn de volgende:

– Permiso de Residencia Inicial

(Voorlopige verblijfsvergunning)

– Permiso de Residencia Ordinario

(Gewone verblijfsvergunning)

– Permiso de Residencia Especial

(Bijzondere verblijfsvergunning)

– Tarjeta de Estudiante

(Studentenkaart)

– Permiso de Trabajo y Residencia tipo A

(Werk- en verblijfsvergunning type A)

– Permiso de Trabajo y Residencia tipo B

(Werk- en verblijfsvergunning type B)

– Permiso de Trabajo y Residencia tipo b

(Werk- en verblijfsvergunning type b)

– Permiso de Trabajo y Residencia tipo C

(Werk- en verblijfsvergunning type C)

– Permiso de Trabajo y Residencia tipo D

(Werk- en verblijfsvergunning type D)

– Permiso de Trabajo y Residencia tipo E

(Werk- en verblijfsvergunning type E)

– Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permiso de Trabajo y Permiso de Residencia

(Erkenning van de uitzondering op de werkvergunnings- en verblijfsvergunningsplicht)

– Permiso de Trabajo en prácticas y Permiso de Residencia

(Stagevergunning en verblijfsvergunning)

– Tarjeta de Familiar de Residente Comunitario

(Document van een gezinslid van een EG-ingezetene)

– Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario

(Tijdelijk document van een gezinslid van een EG-ingezetene)

– Permiso de Residencia para Refugiados

(Verblijfsvergunning voor vluchtelingen)

– Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Voor houders van geldige, door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven accreditatiebewijzen is visumvrije binnenkomst toegestaan.


Bijlage 7

Jaarlijks voor grensoverschrijding door de nationale autoriteiten vastgestelde richtbedragen

België

In de wet is algemeen bepaald dat de beschikbaarheid van voldoende middelen van bestaan dient te worden vastgesteld, zonder dat evenwel dwangmiddelen worden gepreciseerd.

De bestuurlijke praktijk is de volgende:

bij een particulier verblijvende vreemdeling

Het bewijs van voldoende middelen van bestaan kan worden geleverd door middel van een toezegging tot tenlasteneming, welke door de in België woonachtige gastheer van de vreemdeling is ondertekend en door het gemeentebestuur van zijn woonplaats is gelegaliseerd.

De toezegging tot tenlasteneming heeft betrekking op de verblijfskosten en de kosten voor gezondheidszorg, logiesverstrekking en teruggeleiding van de vreemdeling, indien deze daar zelf niet toe in staat zou zijn, teneinde te voorkomen dat deze kosten door de overheid dienen te worden gedragen. De toezegging dient door een kredietwaardig persoon te zijn ondertekend en, indien het om een vreemdeling gaat, vergezeld te zijn van een verblijfs- of vestigingstitel.

Zo nodig kan de vreemdeling tevens worden verzocht, bewijs te leveren van persoonlijke middelen.

Indien de betrokkene over generlei financiële middelen beschikt, moet hij voor elke dag van het voorgenomen verblijf over ca. 1500 BF kunnen beschikken.

in een hotel verblijvende vreemdeling

Indien de vreemdeling het bestaan van enigerlei financiële middelen niet kan bewijzen, moet hij voor elke dag van het voorgenomen verblijf over ca. 2.000 BF kunnen beschikken.

Bovendien dient de betrokkene in het merendeel der gevallen een reisticket (vliegtuigticket) over te leggen, waarmee hij naar zijn land van origine of zijn land van woonplaats kan terugkeren.

Duitsland

Krachtens artikel 60, lid 2, van de Vreemdelingenwet van 9 juli 1990 (Aus/G), kan een vreemdeling aan de grens onder meer de toegang worden geweigerd, wanneer daartoe termen aanwezig zijn.

Dit is bij voorbeeld het geval, wanneer een vreemdeling voor zichzelf, voor zijn op het Duitse grondgebied verblijvende familieleden of voor inwonende personen op sociale bijstand beroep doet of moet doen (artikel 46, onder 6, Vreemdelingenwet).

Het met de controle belaste personeel beschikt niet over richtbedragen. In de praktijk wordt in beginsel uitgegaan van een bedrag per dag van 50 DM. Bovendien dienen tickets voor de terugreis of voldoende middelen daartoe voorhanden te zijn.

De vreemdeling dient evenwel vóór weigering van toegang de mogelijkheid te worden geboden, de voor het verblijf in de Bondsrepubliek Duitsland vereiste financiële middelen op legale wijze binnen een passend tijdsbestek te verwerven, bij voorbeeld door

– een bankgarantie van een Duitse bankinstelling

– een garantieverklaring van de gastheer

– telegrafisch betalingsmandaat

– nederlegging van een borgsom bij de voor het verblijf bevoegde vreemdelingendienst.

Frankrijk

Het richtbedrag inzake voldoende middelen van bestaan voor de duur van het door een vreemdeling voorgenomen verblijf of voor zijn doorreis door Frankrijk naar een derde Staat, stemt in Frankrijk overeen met het bedrag van het aan de economische groei gekoppelde minimumloon (SMIC), hetwelk dagelijks op basis van het op 1 januari van het lopende jaar vastgestelde percentage wordt berekend.

Dit bedrag wordt op basis van de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud in Frankrijk periodiek herzien, en wel:

– automatisch, zodra het prijsindexcijfer een stijging van meer dan 2% vertoont;

– bij besluit van de regering, na advies van de Commission Nationale de négociation collective (Nationale Commissie voor collectieve onderhandeling), om een stijging toe te kennen welke hoger ligt dan de prijsontwikkeling.

Thans bedraagt het dagelijkse bedrag van het aan de economische groei gekoppelde minimumloon (SMIC) 278 FF.

Griekenland

In het Ministeriële Besluit 3011/2/1f d.d. 11 januari 1992 is de hoogte bepaald van de middelen van bestaan waarover vreemdelingen die het Griekse grondgebied wensen binnen te komen – met uitzondering van onderdanen van lidstaten van de Europese Gemeenschappen – dienen te beschikken.

Krachtens dit Ministeriële Besluit is voor binnenkomst op het Griekse grondgebied van onderdanen van niet-lidstaten van de Europese Gemeenschappen een bedrag vastgesteld van 5.000 GRD per dag (per persoon) in vreemde valuta, en een minimum-bedrag van 35.000 GRD. Voor minderjarige familieleden van een vreemdeling wordt het bedrag per dag met 50 procent verminderd.

Ten aanzien van onderdanen van niet-lidstaten van de Europese Gemeenschappen die Griekse onderdanen verplichten tot het wisselen van deviezen aan de grenzen, wordt om redenen van wederkerigheid dezelfde maatregel toegepast.

Italië

De richtbedragen voor de middelen van bestaan welke door de grensbewakingsambtenaren worden verlangd van niet-EG-onderdanen die een tijd in Italië wensen te verblijven, zijn nimmer precies vastgesteld, ofschoon daarnaar wordt verwezen in artikel 3, lid 5, van Wet nr. 39 d.d. 28 februari 1990 houdende „urgente bepalingen inzake asiel, binnenkomst en verblijf van niet-EG-onderdanen en regularisatie van de situatie van zich reeds op het grondgebied bevindende niet-EG-onderdanen en staatlozen".

Het wordt aan de discretionaire bevoegdheid van het met de grenscontroles belaste personeel overgelaten om vast te stellen of de vreemdeling over toereikende middelen van bestaan beschikt; daarbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de duur en het doel van het verblijf, de nationaliteit (teneinde na te gaan of de vreemdeling afkomstig is uit een land dat gevaar oplevert voor illegale immigratie), de persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling en het gebruikte vervoermiddel.

De beschikbaarheid van middelen van bestaan kan niet alleen door middel van het tonen van contant geld, maar ook door overlegging van kredietkaarten of andere betaalkaarten (bijv. reischeques) worden aangetoond.

Krachtens artikel 3, lid 6, van bovengenoemde wet wordt een vreemdeling geacht niet zonder middelen van bestaan te zijn bij overlegging van documenten waaruit blijkt dat hij in Italië over goederen beschikt en bezoldigde arbeid verricht (bijv. een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid), dan wel wanneer hij beschikt over een toezegging van een bedrijf, vereniging of privé-persoon waarin waarborgen worden geboden voor huisvesting en onderhoud van de betrokken vreemdeling, alsmede voor diens terugreis naar zijn vaderland.

Afgezien daarvan dient de vreemdeling altijd over een retourbiljet, dan wel over gelijkwaardige middelen te beschikken (met inbegrip van het desbetreffende bedrag dat bij de voor de verblijfskosten noodzakelijk geachte middelen wordt opgeteld).

Luxemburg

In de Luxemburgse wetgeving is niet voorzien in richtbedragen voor de controles aan de grens. De controle-ambtenaar beslist per geval of een vreemdeling die zich aan de grens aanbiedt, over toereikende middelen van bestaan beschikt. Hiertoe houdt hij in het bijzonder rekening met het doel van het verblijf en de aard van de logies.

Nederland

Het bedrag dat door de grensbewakingsambtenaren als uitgangspunt wordt gehanteerd bij de controle ten aanzien van het vereiste te beschikken over voldoende middelen van bestaan bedraagt thans 75 NLG per persoon per dag.

De aan voormeld uitgangspunt verbonden soepele toepassing blijft gehandhaafd, aangezien het antwoord op de vraag of de middelen waarover de vreemdeling kan beschikken toereikend zijn afhankelijk is en blijft van onder meer de duur van het voorgenomen verblijf, het reisdoel en de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene.

Oostenrijk

Overeenkomstig de Vreemdelingenwet, § 32, tweede alinea, punt 3, dienen vreemdelingen bij een grenscontrole te worden teruggewezen, indien zij geen woonplaats op het Oostenrijkse grondgebied hebben en niet over de middelen ter bestrijding van de kosten voor levensonderhoud en voor hun terugreis beschikken.

Richtbedragen bestaan evenwel niet. Naar gelang van het doel, de aard en de duur van het verblijf wordt per geval een beslissing genomen, waarbij naast baar geld naar gelang van de concrete omstandigheden ook reischeques, kredietkaarten, verklaringen van bankinstellingen of garantstellingen van in Oostenrijk levende personen met voldoende kredietwaardigheid als bewijs kunnen worden aanvaard.

Portugal

De middelen ter bestrijding van het levensonderhoud welke door de Portugese autoriteiten worden geëist van vreemdelingen die het Portugese grondgebied wensen binnen te komen, zijn in Wetsdecreet 59 d.d. 3 maart 1993 vastgesteld.

Krachtens artikel 7 van genoemd wetsdecreet wordt vreemdelingen die niet in het bezit zijn van betaalmiddelen ter waarde van onderstaande bedragen, de toegang tot het Portugese grondgebied ontzegd.

Hierbij gaan de bedragen voor 1995:

– 25.000 PTE per persoon, voor elke binnenkomst op het Portugese grondgebied;

– 9.000 PTE per persoon, voor elke verblijfsdag.

Bovenstaande bedragen worden jaarlijks herzien, op basis van het stijgingspercentage van het hoogste Portugese minimuminkomen.

Het vereiste van 9.000 PTE per verblijfsdag is niet van toepassing indien de betrokkene aantoont gedurende zijn verblijf in Portugal over kost en inwoning te kunnen beschikken. In voorkomend geval dienen vreemdelingen documenten over te leggen tot staving van de redenen en de omstandigheden voor het voorgenomen verblijf dan wel de voorgenomen doorreis.

Deze vereisten zijn niet van toepassing op onderdanen van Lid-Staten van de Europese Unie.

Spanje

Vreemdelingen dienen aannemelijk te maken dat zij ten minste over de volgende bestaansmiddelen beschikken:

 • a. voor hun onderhoud gedurende hun verblijf in Spanje het bedrag van 5.000 ESP of een wettelijk gelijkwaardige som in vreemde valuta, per dag dat zij voornemens zijn in Spanje te verblijven en per gezinslid of andere personen dat, resp. die hen vergezelt. Het bedrag dient in elk geval ten minste 50.000 ESP per persoon te bedragen, ongeacht de geplande duur van het verblijf;

 • b. voor terugkeer naar het land van herkomst of voor doorreis naar derde landen (een) op naam gesteld(e), onoverdraagba(a)r(e) en gesloten reisbiljet(ten) voor het vervoermiddel dat zij voornemens zijn te gebruiken.

De beschikbaarheid van voldoende middelen kan aannemelijk worden gemaakt door deze te tonen, voor zover de vreemdeling deze bij zich draagt, of door gewaarmerkte cheques, reischeques, kredietkaarten, kredietbrieven of een door de bank afgegeven garantieverklaring betreffende deze betaalmiddelen over te leggen. Indien geen dezer betaalmiddelen kan worden overgelegd, kan op andere, door de Spaanse grensbewakingsautoriteiten bevredigend geachte wijze de beschikbaarheid van voldoende middelen aannemelijk worden gemaakt.


Bijlage 8

Modellen van de visumsticker en informatie betreffende de veiligheidskenmerken

Vanaf 7 september 1996 zijn de veiligheidskenmerken als bedoeld in Verordening (EG) Nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel van toepassing.


Bijlage 11

Criteria voor de vaststelling of in een reisdocument een visum kan worden aangebracht

Onderstaande reisdocumenten worden aangemerkt als reisdocumenten als bedoeld in artikel 17, lid 3, onder a) van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst, voor zover deze aan de in de artikelen 13 en 14 gestelde voorwaarden voldoen en daarin naar behoren de identiteit van de houder is vastgesteld alsmede, in de hieronder onder

 • a. reisdocumenten welke conform de internationaal gangbare praktijk worden afgegeven door Staten of territoriale gebiedsdelen welke door alle Overeenkomstsluitende Partijen zijn erkend;

 • b. paspoorten of reisdocumenten waarmee de terugkeer is gewaarborgd, ofschoon zij zijn afgegeven door Staten of territoriale gebiedsdelen welke niet door alle Overeenkomstsluitende Partijen zijn erkend, voor zover het Uitvoerend Comité vaststelt dat in deze documenten een eenvormig visum kan worden aangebracht en met eenparigheid onderstaande lijsten goedkeurt:

– de lijst van bedoelde paspoorten of reisdocumenten;

– de lijst van niet-erkende Staten of gebiedsdelen welke deze documenten afgeven;

Eventuele plaatsing op deze lijsten, welke slechts ertoe strekken toepassing te geven aan de Uitvoeringsovereenkomst, impliceert niet de erkenning door de Overeenkomstsluitende Partijen van niet-erkende Staten of territoriale gebiedsdelen.

 • c. het reisdocument voor vluchtelingen hetwelk is afgegeven krachtens het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen;

 • d. het reisdocument voor staatlozen hetwelk is afgegeven krachtens het Verdrag van 1954 betreffende de status van staatlozen.1


Bijlage 13

Aanwijzingen voor invulling van de visumsticker

TRANSITVISUM VOOR LUCHTHAVENS (TVL)

Een TVL is alleen voor onderdanen van bepaalde gevoelige Staten (cf. bijlage 3) verplicht. De houder van een TVL kan zich niet ophouden buiten de internationale zone van de luchthaven via welke zijn doorreis leidt.

VOORBEELD 11

GEWOON TVL

– Type visum: het TVL wordt aangegeven met de code A.

– Het TVL verleent per definitie slechts toegang tot één Staat (in dit voorbeeld Nederland).

– De geldigheidsduur wordt berekend vanaf de datum van vertrek (bijv. 4-12-93); aan de einddatum wordt een „marge" van 7 dagen toegevoegd, voor het geval de houder van het visum zijn vertrek zou uitstellen.

– Het TVL geeft geen recht op verblijf; dientengevolge dient de rubriek „verblijfsduur" met XXX te worden ingevuld.

VOORBEELD (2A)

DUBBEL TVL (Geldigheid: één Staat)

– Een dubbel TVL geeft recht op doorreis via eenzelfde luchthaven bij aankomst en vertrek.

– De geldigheidsduur wordt berekend volgens de formule „terugreisdatum + 7 dagen" (in dit voorbeeld: terugreisdatum 03-01-94).

– Indien de doorreis via slechts één luchthaven geschiedt, wordt in de rubriek „geldig voor" de naam van de desbetreffende Staat ingevuld (zie voorbeeld 2a). Indien de doorreis bij binnenkomst en vertrek bij wijze van uitzondering via 2 verschillende Schengen-Staten dient te geschieden, wordt „Schengen-Staten" vermeld (zie voorbeeld 2b).

VOORBEELD 2B

DUBBEL TVL (Geldigheid: meerdere Staten)

In de rubriek „geldig voor" wordt „Schengen-Staten" vermeld; doorreis via twee in verschillende Staten gelegen luchthavens is toegestaan.

VOORBEELD 3

MEERVOUDIG TVL (slechts in uitzonderingsgevallen af te geven)

– In geval van een meervouding TVL (meerdere doorreizen) wordt de geldigheidsduur berekend volgens de formule „datum eerste vertrek + maanden".

– Voor de invulling van de rubriek „geldig voor" is dezelfde regel van toepassing als voor het dubbel TVL.

DOORREISVISUM (DV)

VOORBEELD 4

GEWOON DORREISVISUM

– Type visum: het doorreisvisum wordt aangegeven met de code B. Het verdient aanbeveling, voluit „TRANSIT" toe te voegen.

– De geldigheidsduur wordt berekend vanaf de datum van vertrek (bijv. 01-01-94), volgens de formule „datum van vertrek + (ten hoogste 5 dagen) + 7 dagen (,marge' voor het geval de houder van het visum zijn vertrek zou uitstellen)."

– De verblijfsduur mag niet meer dan 5 dagen bedragen.

VOORBEELD 5

DUBBEL DOORREISVISUM

– Geldigheidsduur: indien de datum van de diverse doorreizen niet bekend is – hetgeen doorgaans het geval is – wordt de geldigheidsduur berekend volgens de formule „datum van vertrek + 6 maanden".

– De verblijfsduur mag niet meer dan 5 dagen per doorreis bedragen.

VOORBEELD 6

MEERVOUDIG DOORREISVISUM

– De geldigheidsduur wordt op eendere wijze berekend als voor een dubbel doorreisvisum (voorbeeld 5).

– De verblijfsduur per doorreis mag niet meer dan 5 dagen bedragen.

VISUM VOOR KORT VERBLIJF (VKV)

VOORBEELD 7

GEWOON VISUM VOOR KORT VERBLIJF

– Type visum: het visum voor kort verblijf wordt aangegeven met de code C.

– De geldigheidsduur wordt berekend vanaf de datum van vertrek (bijv. 15-03-94), volgens de formule „datum van vertrek + verblijfsduur + ,marge' van 15 dagen".

– De verblijfsduur mag niet méér dan 90 dagen per halfjaar bedragen (in het voorbeeld: 30 dagen).

VOORBEELD 8

MEERVOUDIG VISUM VOOR KORT VERBLIJF

– De geldigheidsduur wordt berekend vanaf de datum van vertrek + ten hoogste 6 maanden naar gelang van de overgelegde bewijsstukken.

– De verblijfsduur mag niet méér dan 90 dagen per halfjaar bedragen (zie voorbeeld: kan echter korter zijn). De verblijfsduur wordt bepaald door optelling van de duur van de opeenvolgende verblijven, alsmede op basis van overgelegde bewijsstukken.

VOORBEELD 9

CIRCULATIEVISUM VOOR KORT VERBLIJF

– Het betreft een visum voor kort verblijf met meerdere binnenkomsten, waarvan de geldigheidsduur méér dan zes maanden bedraagt: 1, 2 of 3 jaar, en in uitzonderingsgevallen 5 jaar (V.I.P.).

In het voorbeeld bedraagt de geldigheidsduur 3 jaar.

– Voor de verblijfsduur gelden dezelfde regels als voor het meervoudig visum voor kort verblijf (ten hoogste 90 dagen).

VISUM MET TERRITORIAAL BEPERKTE GELDIGHEID (TBV)

Het TBV kan hetzij een visum voor kort verblijf hetzij een doorreisvisum zijn. De beperkte geldigheid kan gelden voor een of meerdere Staten.

VOORBEELD 10

TBV VOOR KORT VERBLIJF GELDIG VOOR EEN STAAT

– In het voorbeeld beperkt de territoriale geldigheid zich tot slechts één Staat (Nederland).

– Het kort verblijf wordt aangegeven met de code C (evenals in voorbeeld nr. 7)

VOORBEELD 11

TBV VOOR KORT VERBLIJF GELDIG VOOR MEERDERE STATEN

– In dit geval worden in de rubriek „geldig voor" de beginletter ingevuld van de Staten waarvoor het visum geldig is (België: B, Duitsland: D, Frankrijk:F , Griekenland: GR, Italië: I, Luxemburg: L, Nederland: NL, Oostenrijk:A , Portugal: P, Spanje: E. In het geval van de Benelux: BNL)

– In het voorbeeld is de territoriale geldigheid beperkt tot Frankrijk en Spanje.

VOORBEELD 12

DOORREISVISUM MET BEPERKTE TERRITORIALE GELDIGHEID VOOR ÉÉN STAAT

– Het doorreisvisum wordt in de rubriek „type visum" met de code B aangegeven.

– In het voorbeeld is de territoriale geldigheid tot Nederland beperkt.

VERGEZELDE PERSONEN

VOORBEELD 13

– Het betreft het geval dat in het paspoort een of meerdere kinderen, dan wel (in uitzonderingsgevallen) de echtgenoot zijn vermeld.

– Indien het visum geldt voor één of meerdere in het reisdocument vermelde kinderen, wordt in de rubriek „paspoortnummer" na het nummer nX (n = aantal kinderen) + Y (indien een echtgenoot in het paspoort staat vermeld) toegevoegd.

In het voorbeeld (gewoon kort verblijf, verblijfsduur 30 dagen) wordt het visum afgegeven voor de houder van het paspoort, drie kinderen en zijn echtgenote).

VERTEGENWOORDIGING BIJ VISUMAFGIFTE

Voorbeeld 14

Het betreft het geval waarin een visum door een consulaire post van een Schengen-Staat in vertegenwoordiging van een andere Schengen-Staat wordt afgegeven.

In dat geval dient de rubriek „Opmerkingen" te worden gecompleteerd met de vermelding R, gevolgd door de code van het land waarvoor het visum is afgegeven.

De te gebruiken codes zijn:

België: B

Duitsland: D

Frankrijk: F

Griekenland: GR

Italië: I

Luxemburg: L

Nederland: NL

Oostenrijk: A

Portugal: P

Spanje: E

Bovenstaand voorbeeld betreft een geval waarin de Ambassade van België te Brazzaville in vertegenwoordiging van Spanje een visum heeft afgegeven.

SCHEMATISCH OVERZICHT

 „Geldig voor"„TYPE"„Aantalbinnenkomsten"„Van" ........................................ „Tot"„Maximale duur van ieder verblijf"(in dagen)
Transitvisum voor luchthavensNederland of Schengen-Staten(bij voorbeeld)A01datum van vertrekdatum van vertrek + 7 dagenXXX
02datum van vertrekterugreisdatum + 7 dagen
MULT1)datum eerste vertrekdatum eerste vertrek + aantal toegestane maanden (maximaal 3 maanden)
TransitvisumSchengen-Staten of Nederland(bij voorbeeld)B01datum van vertrekdatum van vertrek + verblijfsduur + 7 dagenXXXof1 t.e.m. 5
02datum eerste vertrekdatum eerste vertrek + aantal toegestane maanden (maximaal 6 maanden)
MULT1)datum eerste vertrek
Visum voor kort verblijfSchengen-Staten of Nederland(bij voorbeeld)C01datum van vertrekdatum van vertrek + verblijfsduur + 15 dagen1 t.e.m. 90
MULT2)datum eerste vertrekdatum eerste vertrek + aantal toegestane maanden (maximaal 5 jaar)

1) MULT betekent meerdere reizen dus meer dan twee binnenkomsten

2) MULT betekent meerdere reizen dus meer dan één binnenkomst

Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter Uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op de artikelen 28 tot en met 38 (Titel II, Hoofdstuk 7) van deze Overeenkomst,

Gelet op het feit dat het bij de praktische toepassing van Titel II, Hoofdstuk 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen voorkomt dat een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 38 niet dan wel pas na één maand wordt beantwoord,

Gelet op het feit dat het dienstig is een termijn voor de beantwoording van een verzoek als bedoeld in artikel 38 vast te stellen, teneinde aanzienlijke vertragingen in de procedure tot vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek te vermijden,

Besluit:

Het besluit betreffende de uitvoering van Titel II, Hoofdstuk 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen (doc. SCH/Com-ex (94) 11) wordt als volgt aangevuld:

De Overeenkomstsluitende Partij aan wie een verzoek als bedoeld in artikel 38 wordt gericht, verbindt zich ertoe dit verzoek zo mogelijk onmiddellijk en in elk geval binnen één maand te beantwoorden.

Luxemburg, 19 december 1996

De Voorzitter,

(w.g.) M. FISCHBACH


Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op het administratief en financieel reglement zoals vastgesteld op 27 juni 1996,

Gelet op het op 9 december 1996 door de Centrale Groep goedgekeurde besluit met kenmerk SCH/C (96) 94, 2e herz.,

Besluit:

1. De oorspronkelijke begroting 1997 inzake de uitgaven van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie voor het beheer van het Akkoord en de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen, welke bij besluit van het Uitvoerend Comité van 17 oktober 1996 (doc. SCH/Com-ex (96) 16 herz.) op een bedrag van 255.188.000 BEF was vastgesteld, wordt gewijzigd.

– Een aanvulling van 9.000.000 BEF wordt vastgesteld ter dekking van de salariskosten, vergoedingen en sociale lasten van een aan te werven administratief en financieel directeur (4.500.000 BEF), een aan te werven medewerker boekhouding (1.900.000 BEF) en een aan te werven begrotingscontroleur (2.150.000 BEF), alsmede ter dekking van de kosten verbonden aan een overeenkomst met een accountantskantoor (350.000 BEF) en de kosten verbonden aan de expertise van een externe deskundige ten behoeve van de aanwerving van bedoelde administratief en financieel directeur (100.000 BEF).

– Een krediet van 2.833.000 BEF, dat oorspronkelijk was voorzien voor de salariskosten van vijf medewerkers boekhouding die tezamen 1,56 voltijdse posten zouden vervullen, wordt geannuleerd.

– Een krediet van 8.885.000 BEF, dat voor het huren van een extra verdieping in de Zaveltoren (inclusief exploitatie- en onderhoudskosten) was voorzien, wordt geannuleerd.

2. De begroting 1997, zoals gewijzigd als gevolg van de wijzigingen in de personeelskredieten, wordt bijgesteld tot een bedrag van 252.470.000 BEF.

3. De totale door elk der Partijen te leveren bijdrage voor het begrotingsjaar 1997 wordt als volgt vastgesteld:

De bijdrage van elk der Partijen is gelijk aan twee eenentwintigsten van de aangepaste begroting en bedraagt 24.044.762 BEF; de Noordse Staten leveren gezamenlijk een bijdrage welke gelijk is aan vijf eenentwintigsten van de aangepaste begroting, zijnde 60.111.904 BEF.

Luxemburg, 19 december 1996

De Voorzitter,

(w.g.) M. FISCHBACH


Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op artikel 134 van genoemde Overeenkomst,

Gelet op artikel 17, lid 3, punten c. en d., van genoemde Overeenkomst,

Besluit:

De afgifte van visa aan de grens aan zeelieden op doorreis geschiedt volgens de gemeenschappelijke beginselen vastgelegd in de als bijlage opgenomen documenten (SCH/II-Visa (96) 11, 4e herz.; SCH/I-Front (96) 58, 3e herz.; SCH/I-Front (96) 78, 2e herz. corr. en SCH/SG (96) 62 herz.). Deze instructies worden met ingang van 1 februari 1997 toegepast.

Luxemburg, 19 december 1996

De Voorzitter

(w.g.) M. FISCHBACH


Nota van het Nederlandse voorzitterschap

Betreft: Afgifte van visa aan transiterende zeelieden

De visumafgifte aan zeelieden levert enige speciale moeilijkheden op, omdat vaak niet van te voren bekend is, welke havens schepen zullen aandoen en omdat daardoor zeelieden veelal niet weten waar zij zullen afmonsteren. Ook komt het voor dat zij zich op het laatste moment dienen te vervoegen in een haven voor aanmonstering. Door de onvoorzienbaarheid van de plaatsen waarheen wordt gereisd en de beperkte tijdspanne, komt het in de praktijk – zowel in zeehavens als ook op vliegvelden – vaak voor dat een visumplichtige zeeman arriveert bij een Schengen-buitengrens zonder in het bezit te zijn van een visum.

Voor de inwerkingstelling van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen (U.O.) konden in dergelijke gevallen aan de binnengrenzen visa worden verleend voor doorreis. Deze binnengrenzen kunnen nu echter ongecontroleerd worden gepasseerd.

Teneinde enerzijds de nakoming van de Schengen-visumregels te waarborgen en anderzijds de belangen van de scheepvaart niet te schaden, zijn toepassingsmodaliteiten noodzakelijk om toegang en/of doorreis aan de Schengen-buitengrenzen aan aan- of afmonsterende zeelieden mogelijk te maken.

 • a. Visumplichtige zeelieden die ter fine van aanmonstering, afmonstering of doormonstering door het Schengen-gebied transiteren dienen in beginsel in het bezit te zijn van een uniform Schengen-visum.

 • b. Visumplichtige zeelieden, die zich wegens tijdsgebrek en om dringende redenen zonder visum voor inreis aan de buitengrens melden, kunnen voor verstrekking van een visum aan de grens in aanmerking komen (conform het besluit SCH/Com-ex (94) 2 herz.) op voorwaarde dat zij niet behoren tot de categorie vreemdelingen aan wie geen visum mag worden verleend zonder voorafgaande consultatie als bedoeld in bijlage 5 B bij de GVI. Dit zal een doorreisvisum dienen te zijn met een geldigheid van maximaal 5 dagen. In dit visum dient melding te worden gemaakt dat het een zeeman betreft.

 • c. Aan visumplichtige zeelieden die wel behoren tot de categorie vreemdelingen aan wie geen visum mag worden verleend zonder voorafgaande consultatie als bedoeld in bijlage 5 B bij de GVI kan, (conform het gestelde in besluit SCH/Com-ex (94) 2 herz.), een tot het grondgebied van de visumverlenende Staat beperkt visum worden afgegeven.

 • d. Aan de grens dient te worden gecontroleerd of de zeeman die niet in het bezit is van een Schengen-visum, aan de voorwaarden voor binnenkomst voldoet.

 • e. Teneinde de feitelijke situatie te kunnen doorzien en meer in het bijzonder om informatie inzake scheepsverplaatsingen, monsterrollen en aankomende of vertrekkende zeelieden te kunnen controleren dient een systeem van informatievoorziening tussen de autoriteiten aan de buitengrenzen te worden ingericht.

 • f. Mede aan de hand van de middels dit informatiesysteem verkregen noodzakelijke inlichtingen moet worden gecontroleerd of de zeeman voldoet aan de voorwaarden voor binnenkomst. In het bevestigende geval kan de zeevarende in aanmerking komen voor visumverlening aan de grens.

 • g. Alvorens kan worden overgegaan tot verstrekking van een visum aan de grens dient ten behoeve van transiterende zeelieden een document (kennisgevingsformulier) aanwezig te zijn, waarin een aantal gegevens m.b.t. tot de zeeman, het schip, de reder, vertrekdata etc. zijn opgenomen.

 • h. Het verdient de voorkeur de regeling m.b.t. visumverstrekking aan de grens ten behoeve van transiterende zeelieden op te nemen in het Gemeenschappelijk Handboek (Bijlage 14) en in de Gemeenschappelijke Visuminstructie.

 • i. Het vraagstuk inzake de in hierboven bedoelde omstandigheden aan voorafgaande raadpleging onderworpen zeelieden die door twee of meerdere Schengen-Staten wensen te transiteren, zal later opnieuw worden bestudeerd in het licht van de opgedane ervaringen.


Nota van Subgroep „Grenzen"

Betreft1: concept werkinstructie voor visumverlening aan de grens aan transiterende visumplichtige zeelieden.

Werkinstructie voor visumverlening aan de grens aan transiterende visumplichtige zeelieden

Deze werkinstructie, welke op basis van document SCH/II-Visa (96) 11, 3e herz. is uitgewerkt, heeft uitsluitend tot doel te voorzien in een regeling voor de informatieuitwisseling tussen de autoriteiten belast met de grensbewaking van verschillende Schengen-lidstaten ten aanzien van transiterende visumplichtige zeelieden. Voor zover op basis van de uitgewisselde informatie wordt overgegaan tot afgifte van een visum aan de grens ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Schengen-lidstaat die het visum verstrekt.

I. Aanmonsteren op een schip gelegen of verwacht in een Schengen-haven:

 • a.inreis Schengen-gebied via een luchthaven gelegen in een andere Schengen-lidstaat

– rederij of scheepsagent stelt de autoriteiten belast met de grensbewaking in de Schengen-haven waar schip ligt of wordt verwacht op de hoogte van de inreis van visumplichtige zeelieden via een Schengen-luchthaven. De rederij of scheepsagent ondertekent ten behoeve van deze zeelieden een garantieverklaring;

– hierbedoelde autoriteiten verifiëren op zo kort mogelijke termijn de exactheid van de elementen medegedeeld door de rederij of scheepsagent en gaan na of aan de overige voorwaarden als bedoeld in het Gemeenschappelijk Handboek en waarvan zij kennis kunnen hebben, voor inreis in het Schengen-gebied wordt voldaan. In het kader van dit onderzoek wordt ook de reisroute, bijvoorbeeld aan de hand van de vliegtickets, binnen het Schengen-gebied geverifieerd;

– de autoriteiten belast met de grensbewaking van de Schengen-haven brengen door middel van een volledig ingevuld Schengen-formulier (zie bijlage I) de autoriteiten belast met de grensbewaking van de Schengen-luchthaven van inreis, bij voorkeur per fax (voor fax- en telefoonnummers van de contactpunten aan de belangrijkste buitengrensposten zie bijlage II), op de hoogte van de resultaten van het verificatieonderzoek en geven daarbij aan of op basis hiervan in principe tot afgifte van een visum aan de grens kan worden overgegaan;

– de autoriteiten belast met de grensbewaking van de Schengen-luchthaven van in- of uitreis kunnen bij positief resultaat van de verifi-catie der beschikbare gegevens en als gebleken is dat de uitkomst hiervan overeenstemt met hetgeen de zeeman verklaart of kan aantonen met documenten, overgaan tot afgifte aan de grens van een Schengen-doorreisvisum met een geldigheidsduur van maximaal 5 dagen. In dit geval wordt het bovenbedoelde reisdocument van de zeeman van een Schengen-in- of uitreisstempel voorzien en aan de desbetreffende zeeman overhandigd.

 • b.inreis Schengen-gebied via een land- of zeegrens gelegen in een andere Schengen-lidstaat

– dezelfde procedure als hierboven ten aanzien van de inreis via een Schengen-luchthaven wordt gehanteerd met dat verschil dat de autoriteiten belast met de grensbewaking van de doorlaatpost, via waar betrokken zeelieden het Schengen-gebied inreizen, worden ingelicht.

II. Afmonsteren van een schip dat een Schengen-haven is binnengevaren:

 • a.uitreis Schengen-gebied via een luchthaven gelegen in een andere Schengen-lidstaat

– rederij of scheepsagent stelt de autoriteiten belast met de grensbewaking in de hierbedoelde Schengen-haven op de hoogte van de inreis van visumplichtige zeelieden die afmonsteren en via een Schengen-luchthaven het Schengen-gebied zullen verlaten. De rederij of scheepsagent ondertekent ten behoeve van deze zeelieden een garantieverklaring;

– hierbedoelde autoriteiten belast met de grensbewaking verifiëren op zo kort mogelijke termijn de exactheid van de elementen medegedeeld door de rederij of scheepsagent en gaan na of aan de overige voorwaarden als bedoeld in het Gemeenschappelijk Handboek en waarvan zij kennis kunnen hebben, voor inreis in het Schengen-gebied wordt voldaan. In het kader van dit onderzoek wordt ook de reisroute, bijvoorbeeld aan de hand van de vliegtickets, binnen het Schengen-gebied geverifieerd;

– ingeval de ingestelde verificatie der beschikbare gegevens een positief resultaat heeft, kunnen de autoriteiten belast met de grensbewaking overgaan tot afgifte van een Schengen-doorreisvisum met een geldigheidsduur van maximaal 5 dagen.

 • b.uitreis Schengen-gebied via een land- of zeegrens gelegen in een andere Schengen-lidstaat

– dezelfde procedure als hierboven ten aanzien van de uitreis via een Schengen-luchthaven wordt gehanteerd.

III. Overmonsteren van een schip dat een Schengen-haven is binnengevaren naar een schip dat vanuit een haven, gelegen in een andere Schengen-lidstaat vertrekt:

– rederij of scheepsagent stelt de autoriteiten belast met de grensbewaking in de hierbedoelde Schengen-haven op de hoogte van de inreis van visumplichtige zeelieden die afmonsteren en via een in een andere Schengen-lidstaat gelegen haven het Schengen-gebied weer zullen verlaten. De rederij of scheepsagent ondertekent ten behoeve van deze zeelieden een garantieverklaring;

– hierbedoelde autoriteiten belast met de grensbewaking stellen op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in naar het bonafide karakter van de melding door de rederij of scheepsagent en gaan na of aan de overige voorwaarden als bedoeld in het Gemeenschappelijk Handboek en waarvan zij kennis kunnen hebben, voor inreis in het Schengen-gebied wordt voldaan. In het kader van het in te stellen onderzoek zal contact op worden genomen met de autoriteiten belast met de grensbewaking van de Schengen-haven vanwaar de zeelieden per schip het Schengen-gebied weer verlaten. Hierbij zal gecontroleerd worden of het schip waarop aangemonsterd wordt aldaar ligt of verwacht wordt. In het kader van dit onderzoek wordt ook de reisroute binnen het Schengen-gebied geverifieerd;

– ingeval de ingestelde verificatie der beschikbare gegevens een positief resultaat heeft, kunnen de autoriteiten belast met de grensbewaking overgaan tot afgifte van een Schengen-doorreisvisum met een geldigheidsduur van maximaal 5 dagen.

Bijlagen1: I Schengen-formulier voor transiterende zeelieden

II Lijst met gegevens van de contactpunten van de grensdoorlaatposten


Nota van de Belgische Delegatie

Ter gelegenheid van de laatste vergadering van de Subgroep Grenzen werd ons verzocht om een duidelijk standaardformulier op te stellen m.b.t. transiterende (visumplichtige) zeelieden.

– De oplossing om een duidelijke titel aan het formulier te geven werd gevonden op de vergadering van 9-7-1996. Er werd geopteerd voor de benaming „Schengen-formulier transiterende visumplichtige zeelieden".

– In het blok „hoofding" van het formulier (Bijlage 2) is ruimte voorzien om degene van wie het bericht uitgaat zowel als de bestemmeling te identificeren. Een stempel kan geplaatst worden bij het adres van de afzender en daarbij kan tevens de naam van de ambtenaar vermeld worden die de gegevens verwerkte.

Puntsgewijze bespreking van het formulier

De eerste 4 punten hebben betrekking op de identiteit van de vreemde zeeman.

1. A. Naam*

 • B. Voornamen

 • C. Nationaliteit

 • D. Rang/graad

2. A. Geboorteplaats

 • B. Geboortedatum

3. A. Nummer van het paspoort

 • B. Datum van afgifte

 • C. Geldigheidsduur

4. A. Nummer zeemansboek

 • B. Datum van afgifte

 • C. Geldigheidsdatum

Punten 3 en 4 werden gesplitst om meer duidelijkheid te geven. Het paspoort is een MUST voor een vreemde zeeman, hetzeemansboek is voor de controlerende ambtenaar een bron van extra aanwijzingen. We mogen daarnaast niet vergeten dat er diverse landen zijn waar het zeemansboek kan fungeren als paspoort, bv. in Duitsland, Finland en Zweden (= zeemanspaspoort).

De daaropvolgende vier punten hebben meer betrekking op hetscheepsagentschap en het betrokken schip.

5. Naam van het scheepsagentschap. Wij verwijzen naar de definitie in het Gemeenschappelijk handboek (punt 3.4.1.4.)

6. A. Naam van het vaartuig

 • B. Vlag (waaronder het koopvaardijschip vaart)

7. A. Datum van aankomst van het schip

 • B. Herkomst (haven) van het vaartuig

  7.A. betreft de datum van aankomst van het schip in de haven waar de zeeman het schip moet vervoegen.

8. A. Datum van vertrek van het schip

 • B. Bestemming van het vaartuig (volgende haven)

  7.A. en 8.A. geven een aanduiding van de tijdspanne waarin de zeeman kan reizen om zijn schip te vervoegen. We mogen immers niet uit het oog verliezen dat de vaarschema's sterk onderhevig zijn aan storende, externe en onverwachte factoren zoals storm, oplopen averij e.d.

De volgende vier punten lichten ons in hoe en waarom de zeeman reist.

9. de „eindbestemming" is het uiteindelijk reisdoel van de zeeman. Dit is ofwel de haven waar hij zijn schip gaat vervoegen, ofwel is dat het land waar hij naar toe gaat in geval van afmonstering.

10. Reden van de aanvraag (FR: motifs pour lesquels le marin est enrôlé, quitte le navire ou rejoint un autre bateau. Cf. PV 6 (FR)).

  • * Bij een inscheping is de eindbestemming de haven waar de zeeman zijn schip gaat vervoegen.

   * Bij een overmonstering naar een ander schip gelegen in een ander Schengen-land, is dit eveneens de haven waar de zeeman zijn schip gaat vervoegen. Een overmonstering naar een ander schip gelegen buiten de Schengen-zone is te beschouwen als een afmonstering.

   * Bij een afmonstering kan dit om diverse redenen, zijnde einde contract, arbeidsongeval, dringende familieredenen, enz.

11. Vervoermiddel

  • Opgave van de wijze waarmee de transiterende visumplichtige zeeman zich zal verplaatsen in het Schengen-gebied om naar zijn eindbestemming te reizen. Er worden in het formulier die 3 mogelijkheden voorzien:

   * auto (of autobus)

   * trein

   * vliegtuig

12. Datum van aankomst (in het Schengen-gebied)

  • Deze is vooral toepasselijk voor zeelui die in de eerste Schengen-luchthaven/doorlaatpost (het hoeft inderdaad uiteraard niet altijd een luchthaven te zijn) aan de buitengrens het Schengen-gebied willen binnenkomen.

   Datum van doorreis

   Dit is de datum waarop de zeeman ontscheept in eenhaven in het Schengen-gebied en naar een andere haven gaat die eveneens in het Schengen-gebied is gelegen.

   Datum van vertrek

   Dit is de datum waarop de zeeman ontscheept in een haven in het Schengen-gebied om een ander schip te vervoegen dat niet in een haven in het Schengen-gebied is gelegen of de datum waarop de zeeman ontscheept in een haven in het Schengen-gebied om zich naar huis (buiten het Schengen-gebied) te begeven.

   Daar we drie verplaatsingsmogelijkheden hebben bepaald, vragen wij daarover ook de beschikbare informatie:

   * wagen, autobus: nummerplaat

   * trein: naam, nummer, ...

   * vluchtgegevens vliegtuig: datum, uur en vluchtnummer

13. Getekende tenlasteneming door scheepsagentschap voor verblijf en eventuele repatriëringskosten.

14. Indien de zeelieden in groep reizen, dient iedere zeeman op de als bijlage opgenomen lijst de onder de punten 1A t/m 4C bedoelde gegevens in te vullen.


Bijlage I:

* = alleen in te vullen indien gegevens bekend zijn

Nota van het Secretariaat-Generaal

Bijlage II: Lijst met gegevens van de contactpunten van de grensdoorlaatposten

Portugal : doc. SCH/I-Front (96) 56 herz.

België : doc. SCH/I-Front (96) 64

Spanje : doc. SCH/I-Front (96) 65

Frankrijk : doc. SCH/I-Front (96) 87

Duitsland : doc. SCH/I-Front (96) 88

Nederland : doc. SCH/I-Front (96) 93

Luxemburg : doc. SCH/I-Front (96) 99

OVERZICHT CONTACTPUNTEN BUITENGRENSPOSTEN

BELGIË
 Ministerie van Binnenlandse ZakenTel.: 32 2 205 56 38
 Dienst Vreemdelingenzaken32 2 205 56 30
 North Gate II32 2 205 56 34
 Emile Jacqmainlaan 152Fax: 32 2 205 56 32
 1000 BrusselBuiten de diensturen:
  Tel.: 32 2 205 55 00

SPANJE
Luchthavens
AlicantePolitie commissariaatTel.: 34 6 5682604 Fax: 34 6 5682631
Almería Tel.: 34 50 222279 Fax: 34 60 224838
Asturias Tel.: 34 8 5551720 Fax: 34 8 5546414
Barcelona Tel.: 34 3 3791584 Fax: 34 3 3798956
Bilbao Tel.: 34 4 4530838 Fax: 34 4 4244944
Fuerteventura Tel.: 34 28 850909 Fax: 34 28 851631
Gerona Tel.: 34 72 473149 Fax: 34 72 224717
Gran Canaria Tel.: 34 28 579350 Fax: 34 28 574012
Granada Tel.: 34 58 273158 Fax: 34 58 227548
Ibiza Tel.: 34 71 809439 Fax: 34 71 306718
Jerez Tel.: 34 56 334778 Fax: 34 56 342197
Lanzarote Tel.: 34 28 812350 Fax: 34 28 815910
La Palma Tel.: 34 22 414043 Fax: 34 22 416602
Madrid Tel.: 34 1 3055247 Fax: 34 1 3058024
Málaga Tel.: 34 5 2231620 Fax: 34 5 2231662
Menorca Tel.: 34 71 361530 Fax: 34 71 352051
Palma de Mallorca Tel.: 34 71 264624 Fax: 34 71 284240
Pamplona Tel.: 34 48 152722 Fax: 34 48 150739
Santander Tel.: 34 42 337300 Fax: 34 42 226361
Santiago deCompostela Tel.: 34 81 594958 Fax: 34 81 594958
Sevilla Tel.: 34 5 4515320 Fax: 34 5 4670531
Tenerife Tel.: 34 22 771141 Fax: 34 22 772266
Valencia Tel.: 34 6 1521812 Fax: 34 6 1520106
Valladolid Tel.: 34 83 263704 Fax: 34 83 263118
Vitoria Tel.: 34 45 281400 Fax: 34 45 288386
Zaragoza Tel.: 34 76 235811 Fax: 34 76 236522
Zeehavens
AlgecirasPolitie commissariaatTel.: 34 56 651005 Fax: 34 56 653352
Alicante Tel.: 34 6 5209544 Fax: 34 6 5204802
Almeria Tel.: 34 50 235408 Fax: 34 50 261858
Arrecife Tel.: 34 28 812350 Fax: 34 28 815910
Barcelona Tel.: 34 3 4433967 Fax: 34 3 4411305
Bilbao Tel.: 34 4 4615679 Fax: 34 4 4101711
Cadiz Tel.: 34 56 212154 Fax: 34 56 228954
Cartagena Tel.: 34 68 502211 Fax: 34 68 503641
Castellón Tel.: 34 64 253600 Fax: 34 64 253515
Ceuta Tel.: 34 56 504147 Fax: 34 56 508314
Ferrol Tel.: 34 81 351734 Fax: 34 81 352927
Gijón Tel.: 34 8 5331111 Fax: 34 8 5300731
Huelva Tel.: 34 59 248992 Fax: 34 59 252215
Ibiza Tel.: 34 71 305313 Fax: 34 71 306718
La Coruña Tel.: 34 81 122207 Fax: 34 81 122397
La Luz(Las Palmas de Gran Canaria) Tel.: 34 28 463431 Fax: 34 28 467009
Mahón Tel.: 34 71 363716 Fax: 34 71 352051
Málaga Tel.: 34 5 2210985 Fax: 34 5 2323883
Melilla Tel.: 34 5 2681452 Fax: 34 5 2677613
Motril Tel.: 34 58 605400 Fax: 34 58 605260
Palma Mallorca Tel.: 34 71 400125 Fax: 34 71 400127
San Sebastian Tel.: 34 43 473309 Fax: 34 43 457855
Sta. C. Tenerife Tel.: 34 22 281805 Fax: 34 22 243666
Santander Tel.: 34 42 337300 Fax: 34 42 226351
Sevilla Tel.: 34 5 4289300 Fax: 34 5 4289585
Tarragona Tel.: 34 77 233311 Fax: 34 77 232418
Valencia Tel.: 34 6 3670502 Fax: 34 6 3678645
Vigo Tel.: 34 86 228200 Fax: 34 86 432869
PORTUGAL
Luchthavens
* LissabonVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Inspecteur Cesar Inácio Luchthaven Lissabon 1700 Lissabon24 uur per etmaal Tel.: 351 01/8474238 351 01/8464558 351 01/8490455 Fax: 351 01/8474239 nr. fotofoon: 351 01/8474236
* FaroVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Inspecteur Jorge Faustino Luchthaven Faro 8000 Faro24 uur per etmaal Tel.: 351 089/817044 351 089/817045 Fax: 351 089/817046
* PortoVerantwoordelijke inspectrice-grenspost Inspectrice Amélia Paulos Luchthaven Francisco Sá Carneiro Pedras Rubras 4470 Maia24 uur per etmaal Tel.: 351 02/9414879 351 02/9414877 351 02/9414878 Fax: 351 02/9414876 nr. fotofoon: 351 02/9414880
* FunchalVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Inspecteur José Felisberto Luchthaven Santa Catarina Santa Cruz 9000 FunchalTel.: 351 091/524124 351 091/524123 351 091/524122 Fax: 351 091/524121 nr. fotofoon: 351 091/524116
* LajesVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Inspecteur Amilcar Vicente Burgerluchthaven Lajes Terceira 9700 Lajes24 uur per etmaal Tel.: 351 095/542160 351 095/542161 Fax: 351 095/542162
* Santa MariaVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Adjunct-inspecteur Alfredo Henriques Luchthaven Santa Maria Santa Maria 9580 Vila do Porto24 uur per etmaal Tel.: 351 096/96650 Fax: 351 096/86660
* Ponta DelgadaVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Inspecteur Francisco Pereira Luchthaven João Paulo II S. Miguel 9500 Ponta Delgada24 uur per etmaal Tel.: 351 096/25484 351 096/27020 351 096/27064 351 096/27691 Fax: 351 096/25338
* Porto SantoVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Luchthaven Porto Santo 9400 Porto Santo24 uur per etmaal Tel.: 351 091/982360 351 091/982026
Zeehavens
* FunchalVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Jachthaven Funchal 9000 Funchal24 uur per etmaal Tel. 351 091/236594 351 091//236836
* HortaVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Adjunct-inspecteur Rui de Carvalho Cais de Santa Cruz de Horta Faial 9900 Horta24 uur per etmaal Tel.: 351 092/32043 Fax: 351 092/32089
* Porto SantoVerantwoordelijke inspecteur-grenspost Haven Porto Santo 9400 Porto Santo24 uur per etmaal Tel.: 351 091/982911 Fax: 351 091/982912
FRANKRIJK12
Luchthavens
Roissy-Charles De Gaulle/Le Bourget 24 uur per etmaal Tel.: 33 1 48 62 31 22 33 1 48 62 05 71 Fax: 33 1 48 62 63 40 33 1 48 62 63 41
Orly 24 uur per etmaal Tel.: 33 1 49 75 43 04 33 1 49 75 76 76 Fax: 33 1 49 75 76 31
Nice (Cote d'Azur) 24 uur per etmaal Tel.: 33 4 93 72 71 71 33 4 93 72 71 63 Fax: 33 4 93 83 04 45
Marseille (Provence) 24 uur per etmaal Tel.: 33 4 42 89 01 63 Fax: 33 4 42 09 01 09
Lyon (Satolas) 24 uur per etmaal Tel.: 33 4 72 22 74 11 33 4 72 22 74 01 Fax: 33 4 72 22 76 65 33 4 72 22 74 16
Bordeaux (Mérignac) 24 uur per etmaal Tel.: 33 5 56 13 32 00 Fax: 33 5 56 34 29 71
Toulouse (Blagnac) 24 uur per etmaal Tel.: 33 5 61 71 08 70 Fax: 33 5 61 30 04 22
Havens
Ajaccio 24 uur per etmaal (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 4 95 21 08 40 Fax: 33 4 95 20 47 04
Bastia 08h00/12h00 14h00/18h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 4 95 31 12 89 Fax: 33 4 95 34 15 83
Bordeaux 24 uur per etmaal Tel.: 33 5 56 31 67 47 33 5 56 13 32 00 Fax: 33 5 56 34 29 71
Boulogne 24 uur per etmaal Tel.: 33 3 21 31 45 07 33 3 21 00 47 00 Fax: 33 3 21 33 26 32 33 3 21 00 47 70 33 3 21 00 47 71
Brest 06h00/22h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 98 84 85 00 Fax: 33 2 98 84 75 04
Caen 06h00/24h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 31 96 22 22 Fax: 33 2 31 97 63 46
Calais 24 uur per etmaal Tel.: 33 3 21 46 60 10 33 3 21 00 47 00 Fax: 33 3 21 46 60 11 33 3 21 00 47 70 33 3 21 00 47 71
Calvi 08h00/12h00 14h00/18h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 4 95 65 88 51 Fax: 33 4 95 65 88 52
Cannes 08h00/20h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 4 93 47 12 33 Fax: 33 4 93 48 88 55
Cherbourg 09h00/12h00 14h00/19h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 33 20 41 70 33 2 33 43 08 45 Fax: 33 2 33 43 57 93
Dieppe 08h30/18h30 22h00/06h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 35 82 46 49 Fax: 33 2 35 84 47 15
Dunkerque 24 uur per etmaal Tel.: 33 3 28 64 58 22 Fax: 33 3 28 61 34 10
La Rochelle 08h00/12h00 14h00/18h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 5 46 43 48 59 Fax: 33 5 46 00 22 75
Le Havre 06h30/23h30 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 35 26 66 48 Fax: 33 2 35 25 33 04
Lorient 06h00/12h00 14h00/19h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 97 86 24 77 Fax: 33 2 97 86 75 33
Marseille 24 uur per etmaal Tel.: 33 4 91 39 98 00 Fax: 33 4 91 56 54 93
Nantes 08h00/18h30 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 40 48 66 14 Fax: 33 2 51 82 02 24
Nice 24 uur per etmaal Tel.: 33 4 93 72 71 71 Fax: 33 4 93 83 04 45
Port de Bouc 08h00/12h00 14h00/18h00 Tel.: 33 4 42 06 23 60 Fax: 33 4 42 06 02 57
Port La Nouvelle 06h00/21h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 4 68 48 42 40 Fax: 33 4 68 48 55 05
Rouen 08h30/12h00 14h00/ 18h30 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 35 70 69 24 Fax: 33 2 35 89 45 15
Saint Brieuc (Le Legue) 24 uur per etmaal Tel.: 33 2 96 94 94 10 Fax: 33 2 96 94 86 54
Saint Malo 07h30/21h30 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 99 40 98 40 33 2 99 40 14 37 Fax: 33 2 99 56 17 36
Saint Nazare 08h00/18h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 40 90 42 55 Fax: 33 2 40 45 87 47
Sete 24 uur per etmaal Tel.: 33 4 67 74 55 51 Fax: 33 4 67 74 19 21
Toulon 06h00/12h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 4 94 03 42 03 Fax: 33 4 94 42 24 68
Vannes 06h00/12h00 14h00/ 19h00 (maandag tot vrijdag) Tel.: 33 2 97 86 24 77 Fax: 33 2 97 86 75 33

1) Voor de controlediensten die niet 24 uur per etmaal geopend zijn, is het aangewezen om buiten de openingstijden contact op te nemen met het Centraal Bestuur voor de Controle van Immigratie op volgende nummers;

Tel.: 33 1 49 27 41 12

33 1 49 27 41 28

Fax: 33 1 42 65 15 85

2) Alle telefoon- en faxnummers zijn conform de nieuwe nummering die op 18 oktober 1996 vanaf 23.00 uur in Frankrijk geldt. Tot deze datum dient, met uitzondering van Parijs en de Parijse regio (de nummers van DICCILEC en de luchthavens Roissy-Charles De Gaulle en Orly), het eerste cijfer volgend op het landnummer (33), hetzij 2, 3, 4 of 5 niet te worden gevormd.

DUITSLAND
 Directie Grensbewaking Postbus 1644 56016 Koblenztel. nr.: 49 261 399 250 fax: 49 261 399 218
NEDERLAND
Luchthavens
Amsterdam Airport Schiphol 24 uur per etmaal Tel.: 31 20 6038 600 Fax: 31 20 6038 655
Budel Tel.: 31 40 2550 737 Fax: 31 40 2520 470
Deelen Tel.: 31 85 4437 352 Fax: 31 85 4452 362
Den Helder(De Kooy) Tel.: 31 233 614 814 Fax: 31 233 657 826
Eindhoven Tel.: 31 40 2550 737 Fax: 31 40 2520 470
Groningen (Eelde) 24 uur per etmaal Tel.: 31 50 3687 900 Fax: 31 50 3687 999
Hilversum Tel.: 31 20 5867 511 Fax: 31 20 5687 209
Lelystad Tel.: 31 20 5867 511 Fax: 31 20 5867 209
Maastricht/Aachen airport (Beek) 24 uur per etmaal Tel.: 31 43 3648 575 Fax: 31 43 3652 447
Midden Zeeland Tel.: 31 118 483 400 Fax: 31 118 483 414
Rotterdam(Zestienhoven) 24 uur per etmaal Tel.: 31 10 4466 365 Fax: 31 10 4152 995
Seppe Tel.: 31 165 549 110 Fax: 31 165 564 116
Teuge Tel.: 31 165 549 110 Fax: 31 165 564 116
Enschede (Twente) 24 uur per etmaal Tel.: 31 53 4351 491 Fax: 31 53 4317 678
Zeehavens
Amsterdam/IJmuiden 24 uur per etmaal Tel.: 31 255 566 700 Fax: 31 255 566 700
Breskens Tel.: 31 115 682 600 Fax: 31 115 617 843
Delfzijl 24 uur per etmaal Tel.: 31 596 613 831 Fax: 31 596 630 890
Den Helder 24 uur per etmaal
ook: Den Oever Tel.: 31 233 614 814
Texel Fax: 31 233 657 826
Dordrecht 24 uur per etmaal Tel.: 31 78 6330 400 Fax: 31 78 6142 711
Europoort 24 uur per etmaal Tel.: 31 10 4466 365 Fax: 31 10 4152 995
Groningen 24 uur per etmaal Tel.: 31 50 3687 900 Fax: 31 50 3687 999
Hansweert 24 uur per etmaal
ook: Roompotsluis Tel.: 31 118 484 600
Stellendam Fax: 31 118 484 601
Harlingen 24 uur per etmaal
ook: Oost-Vlieland Tel.: 31 517 418 750
Oudeschilde Fax: 31 517 412 856
West-Terschelling  
Hoek van Holland 24 uur per etmaal Tel.: 31 174 289 211 Fax: 31 174 389 212
Lauwersoog 24 uur per etmaal Tel.: 31 50 3687 900 Fax: 31 50 3687 999
Maassluis 24 uur per etmaal Tel.: 31 10 4452 850 Fax: 31 10 4603 705
Moerdijk 24 uur per etmaal Tel.: 31 165 549 110 Fax: 31 165 564 116
Nieuwe Statenzijl 24 uur per etmaal Tel.: 31 50 3687 900 Fax: 31 50 3687 999
Rotterdam 24 uur per etmaal Tel.: 31 10 2741 211 Fax: 31 10 2750 121
Scheveningen 24 uur per etmaal Tel.: 31 70 3514 481 Fax: 31 70 3557 900
Schiedam 24 uur per etmaal Tel.: 31 10 4452 850 Fax: 31 10 4603 705
Termunterzijl 24 uur per etmaal Tel.: 31 50 3687 900 Fax: 31 50 3687 999
Terneuzen 24 uur per etmaal Tel.: 31 115 612 415 Fax: 31 115 615 896
Vlaardingen 24 uur per etmaal Tel.: 31 10 4452 850 Fax: 31 10 4603 705
Vlissingen 24 uur per etmaal Tel.: 31 118 484 300 Fax: 31 118 483 414
LUXEMBURG
 Bijzondere dienst van de Rijkswacht op de luchthaven L-1120 Luchthaven LuxemburgTel.: 352 4789 2115 Fax: 352 43 54 21

Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 10 van de Reglement van Orde van het Uitvoerend Comité,

Besluit:

1. Een nieuwe organisatiestructuur, rustend op de volgende drie pijlers:

 • a. ondersteuning van het voorzitterschap,

 • b. linguïstische en logistieke organisatie,

 • c. administratieve en financiële organisatie,

  wordt vastgesteld (bijlage 1 – doc. SCH/C (96) 101 herz.).

De opsomming van personen en diensten die onder de leidinggevende personen van deze drie pijlers vallen, wordt ter indicatie gegeven en kan bij besluit van de Centrale Groep worden gewijzigd.

2. Het Secretariaat-Generaal wordt op het administratieve en financiële vlak versterkt en gereorganiseerd:

 • A. door de aanwerving van een Administratief en Financieel Directeur, die voor de volgende diensten verantwoordelijk zal zijn:

 • * Boekhouding

 • * Begroting

 • opstelling van de begrotingen;

 • uitvoering van de begrotingen (met inbegrip van controle van de uitgaven, salarisbetalingen aan het personeel, voldoening van facturen, controle van de liquide middelen);

 • * Personeel

  – deelneming aan de aanwervingsprocedure als verantwoordelijke persoon voor de human resources;

  – voorbereiding van de arbeidscontracten;

  – vaststelling van de bijkomende salariselementen;

  – verantwoordelijkheid voor het personeelsbeheer en bijscholing van het personeel;

  – verlening van toestemming voor uitvoering van bijkomende werkzaamheden;

 • * Coördinatie op informatica- en telecommunicatiegebied

 • * Coördinatie en follow up van dienstverlening door telefooncentrale, receptie, apparatuurbeheer en postdienst

 • * Administratieve verantwoordelijkheid voor de Management Unit te Straatsburg, verlening van ondersteuning bij de voorbereiding van de vergaderingen van de Permanente Werkgroep

De aan te werven persoon dient in het bezit te zijn van een diploma bedrijfskunde of een daarmee gelijkgesteld diploma. Ervaring van 5 tot 10 jaar in een soortgelijke functie is een absoluut vereiste. Voorts dient hij/zij de nationaliteit van één der Schengen-Staten te bezitten en ten minste drie Schengen-talen te beheersen. Het is van wezenlijk belang dat de aan te werven persoon in staat is leiding te geven aan een team en bovenvermelde coördinerende taken kan vervullen.

Aan deze functie is het salarisniveau A3 verbonden, dat afhankelijk van de aangetoonde ervaring kan worden aangepast.

Ten behoeve van de selectieprocedure zal een externe deskundige worden ingehuurd om gezamenlijk met het selectiecomité de capaciteiten van de verschillende kandidaten te beoordelen.

De algemene begroting voor 1997 zal worden verhoogd met een bedrag van 100.000 BEF voor de kosten van bovenbedoelde externe expertise ten behoeve van de aanwerving, alsmede met een bedrag van 4.500.000 BEF voor het bruto-jaarsalaris (incl. vergoedingen) van de Administratief en Financieel Directeur en de daarover door de werkgever te betalen sociale lasten.

 • B. door de aanwerving van een boekhouder, die onder het gezag van de Administratief en Financieel Directeur staat en met de volgende werkzaamheden zal worden belast:

 • * boeking van mutaties;

 • * uitvoering van boekhoudkundige controle en het bijhouden van de boekhoudkundige saldi;

 • * vaststelling van boekhoudkundige parameters (stelsel van rekeningen en afdelingen);

 • * beheer van het boekhoudprogramma en vaststelling van de parameters van dit programma.

Deze persoon dient een van de Benelux onafhankelijke boekhouding te voeren en zal in de plaats komen van de thans bij de boekhouding werkzame ambtenaren.

De aan te werven boekhouder dient een boekhoudkundige opleiding te hebben genoten en moet volgens de Belgische boekhoudkundige principes kunnen werken. Deze persoon dient over een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie te beschikken.

Aan deze functie is het salarisniveau B1 verbonden, dat afhankelijk van de aangetoonde ervaring kan worden aangepast. Het bruto-jaarsalaris (incl. vergoedingen) van de boekhouder en de daarover door de werkgever te betalen sociale lasten belopen 1.900.000 BEF.

Voor de onder 2 A) en B) vermelde functies wordt de als bijlage 2 opgenomen aanwervingsprocedure toegepast.

 • C. door de aanwerving van een begrotingscontroleur

Ter waarborging van een beter beheer van de aan Schengen toegekende overheidsgelden en tevens een scheiding aan te brengen tussen de functie boekhouding enerzijds en de functie begrotingscontrole anderzijds, wordt direct onder het gezag van de Administratief en Financieel Directeur een begrotingscontroleur aangesteld.

Aan deze functie is het salarisniveau A5 verbonden, dat afhankelijk van de aangetoonde ervaring kan worden aangepast.

3. Met een in België ingeschreven accountantskantoor wordt een dienstverleningscontract afgesloten.

Het betreft een contract voor de uitvoering van een specifieke opdracht, dat met een internationale of nationale firma die over ervaring beschikt met betrekking tot controle van rekeningen, zal worden afgesloten.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 18, lid 1, van de thans van kracht zijnde Administratieve en Financiële Regeling.

Aangezien het hier kosten betreft welke gezamenlijk door de Schengen-Staten dienen te worden gedragen, dient te worden voorzien in een aanvulling van de begroting 1997 ten bedrage van 350.000 BEF.

4. Het geheel der in de begroting 1997 aan te brengen wijzigingen ziet er schematisch als volgt uit:

 • 4.1 Te vragen kredieten:

 • 1) aanwerving van een AFD 4.500.000 BEF

 • (incl. brutosalaris en sociale lasten)

 • 2) externe expertise t.b.v. aanwerving AFD 100.000 BEF

 • 3) aanwerving boekhouder 1.900.000 BEF

 • (incl. salaris en sociale lasten)

 • 4) functie begrotingscontrole 2.150.000 BEF

 • 5) contract met accountantskantoor 350.000 BEF

 • 4.2 Te annuleren kredieten:

 • 1) statutairen logistiek/boekhouding 1.942.000 BEF

 • 2) Benelux-contractueel logistiek/boekhouding 891.000 BEF

 • 3) krediet voor huren van extra verdieping 8.885.000 BEF

 • in Zaveltoren (werkings- en onderhoudskosten)

De gewijzigde begroting 1997 komt uit op 252.470.000 BEF


Bijlage 1

Reglement voor de aanwerving van Schengen-personeel

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Een Selectiecomité wordt ingesteld. Dit Selectiecomité stelt een uitvoerig rapport op over de geschiktheid der sollicitanten en tracht een klassementsvolgorde vast te stellen. De samenstelling van het Selectiecomité varieert naar gelang van de categorie van de functie waarvoor in een vacature dient te worden voorzien. – Met betrekking tot functies van categorie B bestaat het Selectiecomité uit de adjunct-Secretaris-Generaal, het Hoofd van de betrokken dienst en een vertegenwoordiger van het Voorzitterschap. Het Personeelscomité neemt zonder stemrecht deel. – Met betrekking tot functies van categorie A bestaat het Selectiecomité uit de adjunct-Secretaris-Generaal, de Coördinator en drie vertegenwoordigers van de Trojka. Het Personeelscomité neemt zonder stemrecht deel.

Artikel 2: De aanwerving geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van dit Aanwervingsreglement. Voor elke functiecategorie wordt rekening gehouden met interne en externe sollicitaties. De uiteindelijke beslissing ter vervulling van de vacature wordt genomen rekening houdende met de geschiktheid van de sollicitanten en hun beroepservaring op het vereiste terrein, alsmede met de wil een billijke geografische spreiding te waarborgen.

Artikel 3: Elke vacature dient aan het Voorzitterschap, aan de delegatieleiders in het Permanent Administratief Comité alsook aan het personeel te worden bekendgemaakt door het Secretariaat-Generaal, zodra het daarvan kennis heeft. Het Secretariaat-Generaal vermeldt tevens of het van oordeel is dat voor technische aangelegenheden een externe deskundige aan het Selectiecomité dient te worden toegevoegd. Stilzwijgen van het Voorzitterschap en van de delegaties na afloop van een termijn van zeven dagen gerekend vanaf de verzending van de aankondiging door het Secretariaat-Generaal dat tot vervulling van de vacature dient te worden overgegaan, geldt als instemming.

Artikel 4: In de bekendmaking van de vacature wordt informatie verschaft over de inhoud van de functie, over de eisen ten aanzien van opleiding, over de vereiste ervaring, over de standplaats, over het brutosalaris, alsmede over bijzondere arbeidsvoorwaarden. Melding wordt gemaakt van de uiterlijke datum voor inzending van de sollicitaties, van nadere bijzonderheden aangaande het verloop van de proeven, alsmede van de te contacteren persoon. Tevens wordt vermeld dat sollicitaties langs schriftelijke weg vergezeld van een curriculum vitae dienen te worden ingediend. Onder voorbehoud van goedkeuring door het Selectiecomité vermeldt het Secretariaat-Generaal in de bekendmaking van de vacature of een psychologisch onderzoek is vereist.

Artikel 5: De sollicitanten wordt verzocht binnen een termijn van 30 dagen voor categorie A, respectievelijk 15 dagen voor categorie B, hun sollicitatie aan het Secretariaat-Generaal te doen toekomen.

Artikel 6: Het Secretariaat-Generaal doet de sollicitant een bericht van ontvangst van zijn sollicitatie toekomen.

Artikel 7: De proeven worden te Brussel afgelegd. De reis- en eventuele hotelkosten van de voor de proeven uitgenodigde sollicitanten worden aan het meest voordelige geldende tarief vergoed. Dit tarief wordt telkenmale door het Selectiecomité vastgesteld.

Artikel 8: a. Aan de sollicitant worden geen vragen gesteld over de beroepen van zijn familieleden, noch met betrekking tot andere aspecten van zijn sociale milieu. Afwijking van deze regel vindt alleen plaats, indien zulks noodzakelijk is in het kader van het psychologisch, het medisch, het justitieel antecedenten- of het veiligheidsonderzoek. b. Voor zover inlichtingen over de sollicitant worden ingewonnen buiten het kader van het psychologisch, het medisch, het justitieel antecedenten- of het veiligheidsonderzoek, stelt het Selectiecomité in overeenstemming met de sollicitant voorafgaand vast bij wie en in welke fase van de selectieprocedure deze inlichtingen worden ingewonnen. c. De conform a en b ingewonnen inlichtingen staan in rechtstreeks verband met de te vervullen functie. De sollicitant wordt – op diens verzoek – medegedeeld welk belang aan de verkregen inlichtingen is toegekend.

Artikel 9: Indien het zoeken naar kandidaten vruchteloos is gebleken, geeft het Selectiecomité daarvan kennis aan het Permanent Administratief Comité, dat over de verdere gang van zaken beslist.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

A. Aanwervingsprocedure voor functies van categorie B

Artikel 10: Op basis van de overgelegde stukken, de ervaring en het gezochte profiel gaat het Selectiecomité over tot een eerste selectie van de ontvangen sollicitaties. Een maximum van 6 sollicitanten per functie waarvoor in een vacature dient te worden voorzien, kan voor de schriftelijke proeven worden uitgenodigd.

Artikel 11: De schriftelijke proef wordt door het Selectiecomité georganiseerd. Dit gaat over tot correctie van de proeven. De anonimiteit der proeven is gewaarborgd.

Artikel 12: De Administratief en Financieel Directeur neemt contact op met de kandidaten die de beste resultaten hebben behaald, met het oog op het afnemen van een gesprek door het Selectiecomité.

Artikel 13: Het Permanent Administratief Comité neemt een beslissing op basis van het uitvoerige rapport en het conform artikel 1, lid 1, van dit Reglement uitgewerkte klassement.

B. Aanwervingsprocedure voor functies van categorie A

Artikel 14: Op basis van de overgelegde stukken, de ervaring en het gezochte profiel gaat het Selectiecomité over tot een eerste selectie van de ontvangen sollicitaties. Een maximum van 10 sollicitanten per functie waarvoor in een vacature dient te worden voorzien, kan voor de schriftelijke proeven worden uitgenodigd.

Artikel 15: De schriftelijke proef wordt door het Selectiecomité georganiseerd; het comité gaat eveneens over tot de correctie van de proeven. Na afloop daarvan stelt het Selectiecomité een klassement op. De anonimiteit der proeven is gewaarborgd.

Artikel 16: De Administratief en Financieel Directeur neemt contact op met de kandidaten die de beste resultaten hebben behaald, met het oog op het afnemen van een gesprek door het Selectiecomité. Het in aansluiting op dit gesprek vastgestelde klassement wordt medegedeeld aan de Centrale Groep in beperkte samenstelling, die zo spoedig mogelijk een beslissing neemt.

Bijlage 1: De Staten die Partij zijn bij de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst herinneren aan hun toezeggingen ten faveure van het personeel, inzonderheid het bepaalde in het Reglement voor het contractuele Schengen-personeel, artikel 14, inzake de beoordeling en de bevordering (document SCH/CAP (95) 6, 6e herz.)


Uitgegeven de vierentwintigste juli 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

INHOUD

INHOUD
A.TITEL1
   
B.TEKST1
   
D.PARLEMENT1
   
E.BEKRACHTIGING1
   
F.TOETREDING1
   
G.INWERKINGTREDING1
   
J.GEGEVENS1
 Verwijzingen2
 Besluiten van 17 oktober 19962
  – inzake een aanvullende begroting2
  – inzake het vragen van een bijdrage van de Noordse Staten in de kosten van het Schengen-secretariaat3
 Besluiten van 19 december 19963
  – inzake het voorzitterschap van 1 juli 1997 tot 31 december 19974
  – inzake de wijziging van het financieel Reglement betreffende de kosten voor de installatie en de werking van het C.SIS5
  – inzake de herziening van bijlagen bij de Gemeenschappelijke Visuminstructie de dato 22 december 1994 en bijlagen bij het Gemeenschappelijk Handboek7
  – inzake de uitvoering van Titel II, Hoofdstuk 7 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen35
  – inzake de wijziging van de oorspronkelijke begroting van 1997 inzake de uitgaven van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie voor het beheer van het Akkoord en de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen35
  – inzake de afgifte van visa aan de grens aan zeelieden op doorreis (met nota's)36
  – inzake een nieuwe organisatiestructuur59
  (met Reglement voor de aanwerving van Schengen-personeel64)


XNoot
1

Het Financieel Reglement is afgedrukt in Trb.1994, 39 blz. 60 e.v.

XNoot
1

De bijlagen 1, 5, en 9 zijn vertrouwelijk en derhalve niet afgedrukt.

XNoot
1

De bijlagen 5, 5a, 11, 14b, 10, 6, 6a, 6b en 8 zijn vertrouwelijk en derhalve niet afgedrukt.

XNoot
1

Afgedrukt in Trb. 1994, 217 blz. 17 e.v.

XNoot
1

Voor de afgifte van een transitvisum voor luchthavens (TVL) behoeven de centrale autoriteiten niet te worden geraadpleegd.

XNoot
1

Voor de Benelux:

Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verblijfstitel voor één van de EER-Staten, Canada of de Verenigde Staten beschikken. Houders van een diplomatiek, dienst- of bijzonder paspoort zijn eveneens hiervan vrijgesteld.

Voor Duitsland:

Houders van diplomatieke of dienstpaspoorten van Ghana, Iran en Pakistan dienen niet in het bezit te zijn van een transitvisum voor luchthavens (TVL).

Voor Frankrijk:

Een TVL wordt niet verlangd van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.

Voor Spanje:

Een TVL wordt niet verlangd van houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten. Een dergelijk visum wordt evenmin verlangd van houders van een gewoon paspoort die ingezetene zijn van dan wel houder zijn van een geldig inreisvisum voor een Staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de EER, de Verenigde Staten van Noord-Amerika of Canada.

Voor Italië:

Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verblijfstitel voor de EER-Staten, Canada of de Verenigde Staten beschikken.

XNoot
2

Voor Duitsland:

Alleen indien zij niet over een geldig visum voor de EER-Staten, Zwitserland, Canada of de Verenigde Staten beschikken.

XNoot
3

De visumplicht wordt van kracht na beëindiging van de aangevatte nationale procedures.

XNoot
1

Portugal, Spanje en Oostenrijk hebben het Verdrag betreffende de status van staatlozen niet ondertekend, maar gaan ervan uit dat in ingevolge dit Verdrag afgegeven reisdocumenten een door de Schengen-Staten afgegeven eenvormig visum kan worden aangebracht.

XNoot
1

Afgedrukt op blz. 45 e.v.

XNoot
1

Deze instructie geldt niet voor de zeelieden die geen visum kunnen verkrijgen zonder voorafgaande raadpleging overeenkomstig bijlage 5 van de GVI

XNoot
*

Gelieve de op het paspoort vermelde naam aan te geven

XNoot
1

De bij de voorbeelden horende afbeelding is niet afgedrukt.

Waarschuwing:in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven.

Naar boven