A. TITEL

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot wijziging van de Overeenkomst van 4 maart 1974 tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;

Bratislava, 16 februari 1996

B. TEKST1

Protocol amending the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Czechoslovak Socialist Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, with Protocol

The Kingdom of the Netherlands

and

the Slovak Republic,

Desiring to amend the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Czechoslovak Socialist Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, with Protocol, signed at Prague on 4 March 1974 (in this Protocol referred to as “the Convention"),

Have agreed as follows:

Article 1

Article 5 of the Convention shall be amended by inserting immediately after subparagraph f) of paragraph (2) the following new subparagraph:

  • “g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.",

and by omitting subparagraph f) of paragraph (3).

Article 2

Article 6 of the Convention shall be amended by deleting in the second sentence of paragraph (2) the words “and debt-claims of every kind secured by mortgage, excluding bonds or debentures".

Article 3

Article 11 of the Convention shall be amended by omitting paragraph (2) and substituting the following paragraph:

“2. The term “interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage but not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises."

Article 4

Article 14 of the Convention shall be amended by inserting immediately after paragraph (4) the following new paragraph:

“5. The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of each of the States to levy according to its own law a tax on gains from the alienation of shares or “jouissance" rights in a company, the capital of which is wholly or partly divided into shares and which under the laws of that State is a resident thereof, derived by an individual who is a resident of the other State and has been a resident of the first-mentioned State in the course of the last five years preceding the alienation of the shares or “jouissance" rights."

Article 5

Article 25 of the Convention shall be amended by inserting in subparagraph (3) of paragraph (A) immediately after the words “paragraph 2 of Article 12," the following words:

“paragraph 5 of Article 14,"

and by inserting in subparagraph (2) of paragraph (B) immediately after the words “Articles 10, 12,":

“14,"

Article 6

This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect for taxable years and periods beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the latter of the notifications has been received.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Bratislava this sixteenth day of February, one thousand nine hundred and ninety six, in the Netherlands, Slovak and English languages, the three texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation between the Netherlands and Slovak texts, the English text shall prevail.

For the Kingdom of the Netherlands

(sd.) M. PATIJN

For the Slovak Republic

(sd.) JOZEF SESTAK

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Slowaakse Republiek,

Geleid door de wens de op 4 maart 1974 te Praag ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol (in dit Protocol genoemd „de Overeenkomst"), te wijzigen,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Artikel 5 van de Overeenkomst wordt gewijzigd doordat onmiddellijk na het tweede lid, letter f., de volgende nieuwe bepaling wordt toegevoegd:

  • „g. de plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of montagewerkzaamheden, waarvan de duur twaalf maanden overschrijdt.",

    en het derde lid, letter f., komt te vervallen.

Artikel 2

Artikel 6 van de Overeenkomst wordt gewijzigd doordat in de tweede volzin van het tweede lid de woorden „ , zomede schuldvorderingen van welke aard ook – niet zijnde obligaties – die gewaarborgd zijn door hypotheek op onroerende goederen" komen te vervallen.

Artikel 3

Artikel 11 van de Overeenkomst wordt gewijzigd doordat het tweede lid wordt vervangen door een nieuw tweede lid dat als volgt luidt:

„2. De uitdrukking „interest", zoals gebezigd in dit artikel, betekent inkomsten uit overheidsleningen, obligaties of schuldbewijzen, al dan niet verzekerd door hypotheek, doch geen aanspraak gevende op een aandeel in de winst, en schuldvorderingen van welke aard ook, alsmede alle andere inkomsten die door de belastingwetgeving van de Staat waaruit de inkomsten afkomstig zijn, met inkomsten uit geldlening worden gelijkgesteld."

Artikel 4

Artikel 14 van de Overeenkomst wordt gewijzigd doordat onmiddellijk na het vierde lid een nieuw lid wordt toegevoegd dat als volgt luidt:

„5. De bepalingen van het vierde lid tasten niet aan het recht van elk van de Staten om overeenkomstig zijn eigen wetgeving belasting te heffen op voordelen die voortvloeien uit de vervreemding van aandelen of winstbewijzen in een lichaam waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en dat volgens de wetgeving van die Staat inwoner is van die Staat, verkregen door een natuurlijke persoon die inwoner is van de andere Staat en die in de loop van de laatste vijf jaren voorafgaande aan de vervreemding van de aandelen of winstbewijzen inwoner van de eerstbedoelde Staat is geweest."

Artikel 5

Artikel 25 van de Overeenkomst wordt gewijzigd doordat in lid A., onderdeel 3., onmiddellijk na de woorden „12, tweede lid" de volgende woorden worden ingevoegd:

„ ,14, vijfde lid"

en doordat in lid B., onderdeel 2., onmiddellijk na de woorden „artikelen 10, 12", wordt ingevoegd:

„14,"

Artikel 6

Dit Protocol, dat een integrerend deel van de Overeenkomst vormt, treedt in werking op de dertigste dag na de laatste der beide data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat de in hun onderscheiden Staten grondwettelijk vereiste formaliteiten zijn vervuld, en de bepalingen ervan vinden toepassing voor de belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin de laatste van de beide kennisgevingen is ontvangen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Bratislava de 16e februari 1996 in de Nederlandse, de Slowaakse en de Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. Ingeval de Nederlandse en de Slowaakse tekst verschillend kunnen worden uitgelegd, is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) M. PATIJN

Voor de Slowaakse Republiek

(w.g.) JOZEF SESTAK


D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 6 in werking treden op de dertigste dag na de laatste der data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de in hun onderscheiden Staten grondwettelijk vereiste formaliteiten zijn vervuld.

J. GEGEVENS

Van de op 4 maart 1974 te Praag tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, van welke Overeenkomst het onderhavige Protocol een integrerend deel vormt en tot wijziging waarvan het onderhavige Protocol strekt, zijn de Engelse en de Nederlandse tekst geplaatst in Trb. 1974, 98; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 34.

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

De Slowaakse tekst is niet afgedrukt.

Naar boven