A. TITEL

Overeenkomst ter uitvoering van de tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1990, 145.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 115.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39 en Trb. 1995, 5 en 234.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1994, 155.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39 en Trb. 1995, 75.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1990, 145, Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39, 155 en 217 en Trb. 1995, 5, 75 en 234.

Verwijzingen

Voor het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie zie ook, laatstelijk, Trb. 1992, 166.

Voor het op 18 april 1951 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 76.

Voor het op 25 maart 1957 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 78.

Voor de op 28 februari 1986 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Europese Akte zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 79.

Voor het op 28 juli 1958 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de status van vluchtelingen zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 136.

Voor het op 31 januari 1967 te New York tot stand gekomen Protocol betreffende de status van vluchtelingen zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 138.

Voor het op 27 juni 1962 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg aangaande uitlevering en de rechtshulp in strafzaken zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 66.

Voor het op 13 december 1957 te Parijs tot stand gekomen Verdrag betreffende de uitlevering zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 266.

Voor het op 21 maart 1983 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 193.

Voor het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 165.

Voor het op 25 maart 1972 te Genève tot stand gekomen Verdrag tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 166.

Voor het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake psychotrope stoffen zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 178.

Voor het op 20 december 1988 te Wenen tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 179.

Besluiten

Het Uitvoerend Comité heeft op 20 december 1995 een aantal besluiten genomen. De Nederlandse tekst van de volgende besluiten is hierna afgedrukt:

– inzake de procedure voor toepassing van artikel 2, lid 2, van de onderhavige Overeenkomst;

– inzake de uitwisseling tussen de Schengen-Staten van statistische en concrete gegevens welke een eventuele dysfunctionaliteit aan de buitengrenzen releveren;

– houdende herziene versies van bijlage 3 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en bijlage 5a van het Gemeenschappelijke Handboek1

– inzake de begroting inzake de uitgaven van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie voor het beheer van Akkoord en de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen;

– inzake de goedkeuring van de Schengen-rekeningen 1994;

– inzake de voorbegroting 1996 voor het SIRENE-netwerk fase II;

– inzake de begroting 1996 voor de uitgaven van de beheereenheid (drie personen) en de bijdrage van elk der Overeenkomstsluitende Partijen;

– inzake het overzicht inzake vertegenwoordiging inzake afgifte van Schengen-visa in derde Staten waar niet alle Schengen-Staten zijn vertegenwoordigd.

Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op artikel 2 van deze Overeenkomst,

Besluit:

Document SCH/I (95) 40, 6e herz. betreffende de procedure voor toepassing van artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst wordt vastgesteld. De daarin omschreven beginselen en procedures dienen in acht te worden genomen door enige Overeenkomstsluitende Partij die de in artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst opgenomen uitzonderingsbepaling wenst toe te passen en tijdelijk opnieuw controles aan haar binnengrenzen wenst in te voeren.

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Procedure voor toepassing van art. 2, lid 2, van de overeenkomst

„Artikel 2

Lid 1: De binnengrenzen mogen op iedere plaats, zonder dat grenscontrole wordt uitgeoefend, worden overschreden.

Lid 2: Wanneer evenwel de openbare orde of de nationale veiligheid daartoe noopt, kan een Overeenkomstsluitende Partij, na raadpleging van de overige Overeenkomstsluitende Partijen, besluiten dat gedurende een beperkte periode aan de binnengrenzen aan de situatie aangepaste nationale grenscontroles worden uitgeoefend. Vergen de openbare orde of de nationale veiligheid dat onverwijld wordt opgetreden, dan treft de betrokken Overeenkomstsluitende Partij de nodige maatregelen, en stelt zij de overige Overeenkomstsluitende Partijen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis."

De in de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst opgenomen maatregelen hebben algemeen tot doel te vermijden dat een beroep wordt gedaan op artikel 2, lid 2, van de Overeenkomst. Herinvoering van grenscontroles dient een uitzonderlijke maatregel te blijven.

1. Procedure bij voorafgaande raadpleging (artikel 2, lid 2, eerste volzin, UO):

Een Staat die overweegt op korte termijn opnieuw binnengrenscontroles in te voeren, dient aan de overige Staten een kennisgeving te doen toekomen, welke de volgende informatie bevat:

  • a. Gronden voor de overwogen herinvoering: De Staat dient aan te geven welke gebeurtenissen een bedreiging voor zijn openbare orde of nationale veiligheid vormen.

  • b. Omvang van de overwogen herinvoering: De Staat dient aan te geven of herinvoering van de controles aan alle grenzen dan wel slechts in bepaalde zones zal plaatsvinden.

  • c. Duur van de overwogen herinvoering: De Staat dient aan te geven wanneer aan het besluit tot herinvoering uitvoering zal worden gegeven (nadat de raadpleging heeft plaatsgevonden) en wat de voorziene duur van de maatregel zal zijn.

  • d. Verzoek om raadpleging: De Staat dient aan te geven welke maatregelen hij van bepaalde dan wel van alle Staten verwacht om herinvoering van de controles te vermijden of, wanneer de controles opnieuw zijn ingevoerd, om de door de verzoekende Staat getroffen maatregelen aan te vullen.

Kenbaarmaking van het overwogen besluit tot herinvoering dient te geschieden aan: de leden van het Uitvoerend Comité en van de Centrale Groep, alsmede het Secretariaat-Generaal.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 131, lid 2, UO organiseert het Voorzitterschap met spoed een bijeenkomst van het Uitvoerend Comité, eventueel voorafgegaan door een vergadering van de Centrale Groep in uitgebreide dan wel beperkte samenstelling, ten einde onderlinge raadpleging tussen de Staten mogelijk te maken. Indien evenwel op korte termijn reeds een bijeenkomst van het Uitvoerend Comité is gepland, hoeft geen afzonderlijke vergadering te worden georganiseerd. In dat geval wordt de voor deze bijeenkomst of vergadering voorziene agenda dienovereenkomstig aangepast.

Ingeval het besluit tot herinvoering van de controles na de raadplegingsfase wordt gehandhaafd, dient de verzoekende Staat bovenvermelde betrokkenen op de hoogte te brengen van de datum van en de voorwaarden voor toepassing van de aan het bepaalde in artikel 2, lid 2, UO gerelateerde maatregelen.

In het kader van de overeenkomsten inzake grensoverschrijdende politiële samenwerking dienen de grensbewakingsautoriteiten van de verzoekende Staat eveneens de grensbewakingsautoriteiten van de betrokken Staten op de hoogte stellen, opdat een eventuele reactie in het veld wordt versneld.

2. Procedure bij besluit tot „onverwijld optreden" (art. 2, lid 2, tweede volzin, UO)

Indien een Staat oordeelt dat onmiddellijke herinvoering noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven dan wel de nationale veiligheid te waarborgen, dient deze Staat aan de overige Staten een kennisgeving te doen toekomen, waarvan de inhoud gelijk is aan die van de onder punt 1. omschreven kennisgeving: gronden, omvang en duur van het besluit.

De onder punt 1. voorziene vereisten zijn eveneens van toepassing (bepaling van de betrokkenen die in kennis dienen te worden gesteld, bilaterale contacten, etc.).

De Staat dient aan te geven of hij de overige Staten verzoekt ondersteunende en samenwerkingsmaatregelen te treffen.

Naar gelang van de omstandigheden wordt na de kennisgeving van het besluit zo spoedig mogelijk een bijeenkomst van het Uitvoerend Comité georganiseerd.

3. Procedure voor verlenging dan wel terugkeer naar een normale situatie

De Staat die van de procedure voor toepassing van artikel 2, lid 2, UO gebruik heeft gemaakt, bevestigt de datum van opheffing van de controles en legt op dat tijdstip dan wel op korte termijn, een verslag betreffende de toepassing van het besluit neer.

Indien de Staat evenwel van oordeel is dat de periode van toepassing van het aanvankelijke besluit dient te worden verlengd, geeft hij hiervan kennis, conform de onder punt 1 of 2 vermelde procedures.


Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter Uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op artikel 7 en 131 van deze Overeenkomst,

Besluit:

De Schengen-Staten dienen zo spoedig mogelijk statistische en concrete gegevens uit te wisselen welke een eventuele dysfunctionaliteit aan de buitengrenzen releveren.

De Partnerstaten zijn verplicht de concrete gegevens waarvan ze kennis hebben mede te delen aan het voorzitterschap via het Secretariaat-Generaal.

De subgroep „Grenzen" dient ter gelegenheid van elke vergadering deze gegevens te onderzoeken en concrete oplossingen voor te stellen.

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op de artikelen 9 en 17 van deze Overeenkomst,

Besluit:

Bijlage 3 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie (doc. SCH/II-Visa (93) 11, 7e herz.) alsmede bijlage 5a van het Gemeenschappelijk Handboek (doc. SCH/Gem-Handb (91) 10, 18e herz.) zijn herzien; de herziene versies van beide documenten zijn als bijlage opgenomen.

Dit besluit treedt in werking nadat alle Staten die Partij zijn bij de Overeenkomst hebben medegedeeld dat de door hun rechtsstelsel ver- eiste procedures, waardoor deze bepalingen op hun grondgebied rechtskracht hebben, zijn voltooid.

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Bijlage 3

Lijst van Staten wier onderdanen of houders van door deze Staten afgegeven reisdocumenten aan de transitvisumplicht voor luchthavens zijn onderworpen.

De Schengen-Staten verbinden zich ertoe bijlage 3, Deel I, niet te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de overige Partnerstaten.

Indien een Partnerstaat Deel II van deze bijlage wenst te wijzigen, verbindt hij zich ertoe de Partners op de hoogte te brengen en rekening te houden met hun belangen.

Deel I: gemeenschappelijke lijst van Staten wier onderdanen of houders van door deze Staten afgegeven reisdocumenten door alle Schengen-Staten1 aan de transitvisumplicht voor luchthavens zijn onderworpen.

Afghanistan

Bangladesh

Ethiopië

Ghana

Irak

Iran

Nigeria

Pakistan2

Somalië

Sri Lanka

Zaire

Deel II: lijst van Staten wier onderdanen of houders van door deze Staten afgegeven reisdocumenten door sommige Schengen-Staten aan de transitvisumplicht voor luchthavens zijn onderworpen.

 BNL1)DE2)F3)GRI4)PAU
Albanië   X  X 
Algerije      X 
AngolaXXXXX   
Bulgarije X      
Gambia X    X 
Guinee-Bissau  X     
Haïti   X    
IndiaXX5)X XX  
Ivoorkust  X   X 
Jordanië X      
LibanonXX    X 
Liberia  XX  XX
Libië   X  XX
Mali  X   X 
Roemenië X    X 
Senegal   X XX 
Sierra Leone  XX  X 
Soedan    X   
SyriëXX  X   
Togo  X   X 
TurkijeXX5)  X   

1) Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verblijfstitel voor één van de EER-Staten, Canada of de Verenigde Staten beschikken. Houders van een diplomatiek, dienst- of bijzonder paspoort zijn eveneens hiervan vrijgesteld.

2) Een transitvisum voor luchtvaartpassagiers (TVL) wordt niet verlangd van houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten. Een dergelijk visum wordt evenmin verlangd van houders van een gewoon paspoort die ingezetene zijn van dan wel houder zijn van een geldig inreisvisum voor een Staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de EER, de Verenigde Staten van Noord-Amerika of Canada.

3) Een TVL wordt verlangd van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.

4) Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verbijfstitel voor de EER-Staten, Canada en de Verenigde Staten beschikken.

5) Alleen indien de onderdanen niet over een geldig visum voor de EER-Staten, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten beschikken.


Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter Uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op de op 14 december 1993 vastgestelde financiële regeling,

Besluit:

1. De begroting inzake de uitgaven van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie voor het beheer van het Akkoord en de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen wordt voor 1996 op een bedrag van 191.062.036 BEF vastgesteld.

2. De bijdrage van elk der Overeenkomstsluitende Partijen wordt vastgesteld op één achtste van dit bedrag, zijnde 23.882.755 BEF.

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter Uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op de op 14 december 1993 vastgestelde financiële regeling,

Besluit:

De Schengen-rekeningen 1994 worden goedgekeurd; hiervoor wordt decharge aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie verleend.

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter Uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op artikel 119 van bovengenoemde Overeenkomst,

Gelet op de op 14 december 1993 vastgestelde financiële regeling,

Besluit:

1. De voorbegroting 1996 voor het SIRENE-netwerk fase II wordt op een bedrag van 60.321.225 BF vastgesteld.

2. De bijdragen van de Overeenkomstsluitende Partijen worden op grond van de SIS-verdeelsleutel berekend.

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op het op 14 december 1993 vastgestelde financieel reglement,

Besluit:

1. De begroting 1996 voor de uitgaven van de beheereenheid (drie personen) wordt op een bedrag van 15.304.737 BEF vastgesteld.

2. [De bijdrage van elk der Overeenkomstsluitende Partijen wordt vastgesteld op één achtste van dit bedrag, zijnde: 1.913.092 BEF.]1)

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Besluit van het uitvoerend comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op de artikelen 9 en 17 van deze Overeenkomst,

Besluit:

Het overzicht inzake vertegenwoordiging inzake afgifte van Schengen-visa in derde Staten waar niet alle Schengen-Staten zijn vertegenwoordigd (doc. SCH/II (95) 16, 7e herz.) wordt als bijlage 15 opgenomen bij de Gemeenschappelijke Visuminstructie van 22 december 1994 (doc. SCH/II-Visa (93) 11, 7e herz.).

Oostende, 20 december 1995

De Voorzitter,

(w.g.) J. VANDE LANOTTE


Tabel betreffende vertegenwoordiging inzake afgifte van Schengen-visa in derde Staten waar niet alle Schengen-Staten vertegenwoordigd zijn

 BDGREFILNLP
AFGHANISTAN         
Kaboel x*  x*x   
ALBANIË         
TiranaDxxFxxDDF
Gjirokaster  x      
ALGERIJE         
AlgiersxxxxxxBxx
Annaba    xx   
Oran   xxx   
ANDORRA         
Andorra la VellaFF xx FFE
ANGOLA         
Luandaxx xxxBxx
Benguela        x
ARGENTINIË         
Buenos AiresxxxxxxBxx
Bahia Blanca   x x   
Cordoba   x x   
Mendoza   x x   
Rosario – Santa Fé   x x   
La Plata     x   
Mar del Plata     x   
ARMENIË         
EriwanFxxDx FFF
AUSTRALIË         
CanberraxxxxxxBxx
Adelaide  x  x    
Brisbane     x   
MelbourneNLxxxxxNLx 
Perth   x  x   
SydneyxxxxxxBxx
AZERBEIDJAN         
Bakoe xx x    

* Vertegenwoordiging momenteel gesloten.

 BDGREFILNLP 
BAHAMA'S          
NassauNLNL NLNL NLxNL 
BAHREIN          
ManamaNLxFFx NLxF 
BANGLADESH          
Dakkaxx FxxBxF 
BELARUS          
MinskDx Fx DDF 
BENIN          
CotonouDx Fx DxF 
BOLIVIË          
La PazxxFxxxBxF 
BOSNIË-HERZEGOVINA          
Serajevo x  x     
BOTSWANA          
GaboroneFx Fx FFD 
BRAZILIË          
BrasiliaxxxxxxBxx 
Belém    x   x 
Belo Horizonte     x  x 
Curitiba x   x  x 
Porto Alegre x x x  x 
Recife x  xx  x 
Rio de Janeiro xxxxx  x 
Salvador-Bahia   x    x 
Santos        x 
Sao PauloxxxxxxBxx 
BRUNEI          
Bandar Seri BegawanFx Dx FFD 
BULGARIJE          
SofiaxxxxxxBxx 
Plovdiv  x       
BURKINA FASO          
OuagadougouNLx Fx NLxF 
BURUNDI          
Bujumbaraxx Dx BBF 
CAMBODJA          
Phnom PenhDx Fx DDF 
CANADA          
OttawaxxxxxxBxx 
Edmonton    xx  x 
Hamilton     x    
Moncton-Halifax    x     
MontrealxxxxxxBxx 
Quebec   x      
TorontoxxxxxxBxx 
VancouverNLxx xxNLxx 
CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK          
BanguiDx Fx DDF 
CHILI          
Santiago de ChilexxxxxxBxx 
CHINA (VR)          
Pekingxxxxxxxxx 
Canton x        
SjanghaiNLx  xxNLx  
COLOMBIA          
Bogotaxx xxxBxx 
COMOREN          
MoroniFF Fx FFF 
CONGO          
Brazzavillexx BxxBBF 
Pointe-Noire    x     
COSTA RICA          
San Joséxx xxxBxE 
CUBA          
HavannaxxxxxxBxx 
CYPRUS          
NicosiaDxxFxxDDF 
DENEMARKEN          
Kopenhagenxxxxxxxxx 
Apenrade (Abenra) x        
DJIBOUTI          
DjiboutiFF Fx FFF 
DOMINICAANSE REPUBLIEK          
Santa DomingoNLx xxxNLxE 
ECUADOR          
Quitoxx xxxBxE 
EGYPTE          
CaïroxxxxxxBxx 
Alexandria xx xx    
EL SALVADOR          
San SalvadorEx xxxEEF 
EQUATORIAAL GUINEA          
MalaboFE xx FFE 
Bata   x      
ERITREA          
Asmara x   x    
ESTLAND          
TallinDx DxxDDF 
ETHIOPIË          
Addis AbebaxxxxxxBxE 
Massaua     x    
FIJI          
SuvaFF Fx FFF 
FILIPPIJNEN          
Manillaxx xxxBxE 
FINLAND          
HelsinkixxxxxxBxx 
GABON          
Librevillexx xxxBBE 
Port Gentil    x     
GEORGIË          
TbilisiFx Dx FFD 
GHANA          
AccraNLx xxxNLxE 
GUATEMALA          
Guatemala-CityEx xxxEEE 
GUINEA          
Conakryxx FxxBBD 
GUINEE-BISSAU          
BissauFF Px FFx 
HAÏTI          
Port-au-PrinceFx xx FFE 
HONDURAS          
TegucigalpaEx xxxEEE 
HONGARIJE          
Boedapestxxxxx>.x xBxx
IERLAND          
Dublinxxxxx xBxx 
IJSLAND          
ReykjavikDx Fx DDF 
INDIË          
New DelhixxxxxxBx x 
Bombayxx  x xBx  
Calcutta x  x x    
Goa        x  
Madras x        
Pondicherry    x      
INDONESIË          
Jakartaxx xx xBxNL 
IRAK          
Bagdadx*x*x*x*x xB*x*x* 
IRAN          
TeheranxxxxxxBxx 
ISRAEL          
Tel AvivxxxxxxBxx 
Jerusalemx x x BB  
Haifa    x     

* Vertegenwoordiging momenteel gesloten.

 BDGREFILNLP
IVOORKUST         
Abidjanxx xxxBxx
JAMAICA         
KingstonNLx xxxNLxE
JAPAN         
Tokioxxxxxxxxx
Osaka-Kobexx  xxBx 
JEMEN         
SanaaNLx FxxNLxD
Aden x* F x   
(JOEGOSLAVIË)         
BelgradoxxxxxxBxx
JORDANIË         
AmmanxxxxxxBBE
KAAPVERDIË         
PraiaFF Px FFx
KAMEROEN         
YaoundéxxxxxxBxE
Duala x  x    
Garoua    x    
KAZACHSTAN         
AlmatyNLx DxxNLxF
KENIA         
NairobixxxxxxBxx
KIRGIZIË         
BisjkekDx DD DDD
KOEWEIT         
Al KoeweitxxxxxxBxE
KOREA (Zuid-)         
SeoulxxxxxxBxx
KROATIË         
ZagrebxxxxxxBxF
Split     x   
Rijeka (Fiume)     x   

* Vertegenwoordiging momenteel gesloten.

 BDGREFILNLP
LAOS         
VientianeFx Dx FFD
LESOTHO         
Maseru    x*    
LETLAND         
RigaDx DxxDDF
LIBANON         
BeiroetxxxxxxBBE
LIBERIA         
Monrovia x** x**x**x**   
LIBIE         
TripolixxxxxxBxE
Bengasi  x  x   
LITOUWEN         
VilniusDx DxxDDF
MADAGASCAR         
AntananarivoDx FxxDDF
Diego-Suarez   Fx    
Tamatave   Fx    
Majuaga   Fx    
MALAWI         
LilongweDx Fx DDF
MALEISIË         
Kuala Lumpurxx xxxBxE
MALI         
BamakoFx Fx FxF
MALTA         
VallettaFx xxxFFE

* Enkel diplomatieke en dienstpaspoorten. Het beginsel volgens hetwelk indien slechts één Schengen-Staat ter plekke is vertegenwoordigd, deze Staat de vertegenwoordiging van de overige Schengen-Staten op zich neemt, kan voor Lesotho slechts voorlopig toepassing vinden.

** Vertegenwoordiging momenteel gesloten.

 BDGREFILNLP
MAROKKO         
Rabat*xxxxxxxxx
Agadir   xx    
Casablanca*xxxxxxxx 
Fez    x    
Marrakech    x    
Nador   x     
Tanger x xxx   
Tetouan   x     
MAURETANIË         
NouakchottFx xx FFE
Nouadhibou   x     
MAURITIUS         
Port LouisFF Fx FFF
MEXICO         
Mexico-CityxxxxxxBxx
Guadalajara   x     
MOLDAVIË         
Kischinjow (Chisinau)Dx DD DDD
MONACO         
MonacoFF FxxFFF
MONGOLIË         
Oulan-BatorDx DD DDD
MOZAMBIQUE         
MaputoNLx xxxNLxx
Beira        x
MYANMAR (BIRMA)         
RangoenDx FxxDDF
NAMIBIË         
WindhoekNLx xxxNLxx
NEPAL         
KatmandoeDx FxxDDF
NICARAGUA         
ManaguaNLx xxxNLxE
NIEUW-ZEELAND         
WellingtonxxxDxxBxF

* Visumbureaus van de Benelux-Staten.

 BDGREFILNLP 
NIGER          
Niameyxx Fx BBF 
NIGERIA          
LagosxxxxxxBxx 
Abuja x        
NOORWEGEN          
OsloxxxxxxBxx 
OEGANDA          
KampalaDx FxxDDF 
OEKRAÏNE          
KievxxxxxxBxD 
Odessa     x    
OEZBEKISTAN          
TaschkentFx DxxFFF 
OMAN          
MasqatNLx FxxNLxF 
OOSTENRIJK          
Wenenxxxxxxxxx 
Bregenz x        
Graz x        
Innsbruck x   x    
Klagenfurt x   x    
Linz x        
Salzburg x        
PAKISTAN          
IslamabadxxxxxxBxx 
KarachiNLx  xxNLx  
PANAMA          
PanamaEx xxxEEE 
PAPOEA-NIEUW-GUINEA          
Port MoresbyDx Fx DDF 
PARAGUAY          
AsuncionEx xxxEEE 
PERU          
LimaxxxxxxBxx 
POLEN          
WarschauxxxxxxBxx 
Wroclaw (Breslau) x        
Gdansk x        
Krakow x  x     
Szczecin x        
QATAR          
DohaDx FxxDDF 
ROEMENIË          
BoekarestxxxxxxBxx 
Sibiu x        
Timisoara x        
RUSLAND          
Moskouxxxxxxxxx 
Novosibirsk x        
Saratov x        
St. PetersburgNLx  xxNLx  
RWANDA          
Kigalixx Dx BBF 
SAN MARINO          
San Marino     x    
SANTA LUCIA          
CastriesFF Fx FFF 
SAO TOMÉ EN PRINCIPE          
Sao ToméFP Px FFx 
SAOEDI-ARABIË          
RiadxxxxxxBxx 
Djeddaxxx xxBx  
SENEGAL          
Dakarxx xxxBxx 
St. Louis    x     
SEYCHELLEN          
VictoriaFF Fx FFF 
SIERRA LEONE          
FreetownDx FxxDDF 
SINGAPORE          
Singaporexx FxxBxD 
SLOVENIË          
LjubljanaDxxFxxDDF 
Capo d'Istria     x    
SLOWAKIJE          
Bratislavaxx xx BxD 
SOEDAN          
KhartoumNLxxFxxNLxF 
SOMALIË          
Mogadiscio x*  x*x*    
SRI LANKA          
ColomboNLx FxxNLxF 
SURINAME          
ParamariboNLNL NLx NLxNL 
SYRIË          
DamascusxxxxxxBxF 
Aleppo    x     
TADZJIKISTAN          
DoesjanbeDx DD DDD 
TANZANIA          
Dar-es-salaamxx xxxBxE 
THAILAND          
BangkokxxxxxxBxx 
TOGO          
LoméFx Fx FFF 
TRINIDAD EN TOBAGO          
Port-of-SpainNLx Fx NLxD 
TSJAAD          
N'DjamenaFx Fx FFD 
TSJECHISCHE REPUBLIEK          
PraagxxxxxxBxx 

* Vertegenwoordiging momenteel gesloten.

 BDGREFILNLP
TUNESIË         
TunisxxxxxxBxx
Sfax    xx   
TURKIJE         
AnkaraxxxxxxBxx
Edirne  x      
IstanbulxxxxxxBx 
Izmir xx  x   
TURKMENISTAN         
AsjchabadDx DD DDD
URUGUAY         
MontevideoNLxxxxxNLxx
VANUATU         
Port VilaFF Fx FFF
VATIKAAN         
Vatikaanstad (Rome)xxxxxxBxx
VENEZUELA         
CaracasxxxxxxBxx
Valencia        x
Maracaibo     x   
VERENIGD KONINKRIJK         
Londenxxxxxxxxx
Bedford     x   
Edinburgh-Glasgow x xxx   
Hamilton (Bermuda)        x
Hong Kongxx xxxBxx
Manchester x x x   
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (U.S.A.)         
Washingtonxxxxxxxxx
Atlantaxxx x BB 
Boston xxxxx  x
ChicagoxxxxxxBx 
Detroit x   x   
Honolulu    x    
HoustonNLxxxxxNLx 
Los AngelesxxxxxxBx 
Miami x xxx   
Newark     x  x
New Bedford        x
New Orleans  xxxx   
New Yorkxxxxxxxxx
Philadelphia     x   
San FranciscoLxxxxxxLx
Seattle x       
Providence        x
San Juan (Puerto Rico)   xx    
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN         
Abu DhabixxxxxxBxE
DubaiNLx  xxNLx 
VIETNAM         
Hanoixx FxxBxD
Ho-Chi Minh-Stad (Saigon) x Fx    
VOORMALIG JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË         
SkopjeDx Fx DDF
ZAIRE         
KinshasaxxxxxxBxx
Lubumbashi  x*  x   
Matadix*        
ZAMBIA         
Lusakaxx FxxBxx
ZIMBABWE         
HararexxxxxxBxx
ZUID-AFRIKA         
Pretoriax xxxxBxx
Durban  x  x  x
Johannesburgxxx xxBBx
KaapstadxxxxxxBxx
ZWEDEN         
StockholmxxxxxxBxx
Göteborg xx      

* Vertegenwoordiging momenteel gesloten.

 BDGREFILNLP
ZWITSERLAND         
Bernxxxxxxxxx
Genèvexxxxxxxxx
ZürichNLx xxxNLxx
BaselNL   xxNLx 
Lugano     x   
Lausanne    xx   
St. Gallen     x   
Neuchatel     x   
Chur     x   
Wettingen     x   
Locarno     x   
Chiasso     x   
Sion     x   
La Chaux de Fonds     x   
Freiburg     x   
Schaffhausen     x   
Glarus     x   
Winterthur     x   
Solothurn     x   
Biel     x   
Luzern     x   

Uit de tabel blijkt dat

1. in onderstaande Staten geen Schengen-Staten zijn vertegenwoordigd:

ANTIGUA EN

BARBUDA

BARBADOS

BELIZE

BHUTAN

DOMINICA

GAMBIA ST. VINCENT EN GRENADINEN

GRENADA

GUYANA

KIRIBATI

LIECHTENSTEIN

MALEDIVEN

MARSHALLEILANDEN

MICRONESIE

NAURU

NOORD-KOREA

SALOMONSEILANDEN

ST. CHRISTOPHER EN NEVIS

SWAZILAND

TONGA

TRUST TERRITORIES OF THE PACIFIC ISLANDS

TUVALU

WEST-SOMOA

2. voorlopig de vertegenwoordiging niet of slechts gedeeltelijk is geregeld in onderstaande Staten waar één of meerdere Schengen-Staten een diplomatieke of consulaire post hebben:

AFGHANISTAN

AZERBEIDJAN

BOSNIË-HERZEGOVINA

ERITREA

IRAK

LESOTHO

LIBERIA

SAN MARINO

SOMALIË


Uitgegeven de achtentwintigste februari 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

H. F. DIJKSTAL


XNoot
1

Voor de Benelux:

Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verblijfstitel voor één van de EER-Staten, Canada of de Verenigde Staten beschikken. Houders van een diplomatiek, dienst- of bijzonder paspoort zijn eveneens hiervan vrijgesteld.

Voor Frankrijk:

Een transitvisum voor luchtvaartpassagiers (TVL) wordt niet verlangd van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.

Voor Spanje:

Een TVL wordt niet verlangd van houders van diplomatieke, officiële of dienstpaspoorten. Een dergelijk visum wordt evenmin verlangd van houders van een gewoon paspoort die ingezetene zijn van dan wel houder zijn van een geldig inreisvisum voor een Staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de EER, de Verenigde Staten van Noord-Amerika of Canada.

Voor Italië:

Alleen indien de onderdanen niet over een geldige verblijfstitel voor de EER-Staten, Canada of de Verenigde Staten beschikken.

XNoot
2

Voor Duitsland:

Alleen indien de Pakistaanse onderdanen niet over een geldig visum voor de EER-Staten, Zwitserland, Canada of de Verenigde Staten beschikken.

XNoot
1

Alternatieve tekst:

„De bijdragen van de Overeenkomstsluitende Partijen worden op grond van de SIS-verdeelsleutel berekend."

Dit voorstel wordt gesteund door Portugal, Spanje en Griekenland. Frankrijk, Italië en België spreken geen voorkeur uit.

XNoot
1

Bijlage 5a is vertrouwelijk en derhalve hier niet afgedrukt.

Naar boven