Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 51Verdrag

A. TITEL

Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken);

Brussel, 19 maart 1962

B. TEKST

De tekst van het Verdrag, met bijlage, is geplaatst in Trb. 1962, 58.

De bijlage is gewijzigd met ingang van 1 januari 1996.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1969, 116.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1969, 116.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1969, 116.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1962, 58, Trb. 1969, 116, Trb. 1970, 205, Trb. 1974, 216, Trb. 1986, 176 en Trb. 1989, 89.

Voor het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot instelling van een Benelux Economische Unie zie ook, laatstelijk, Trb. 1992, 166.

Voor het op 31 mei 1989 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende de vaststelling van een uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het onderhavige Verdrag, zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 291. Het Protocol is op 1 januari 1996 buiten werking gesteld door het hieronder genoemde Protocol van 20 november 1995.

Op 23 oktober 1991 is te Brussel tot stand gekomen het Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Benelux-wet op de merken. De tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1991, 163; zie ook Trb. 1995, 292. Het Protocol heeft vanaf 1 januari 1996 geen effect meer.

Op 2 december 1992 is te Brussel tot stand gekomen het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg houdende wijziging van de eenvormige Benelux-wet op de merken. De tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1993, 12; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 293.

Op 20 november 1995 is te Brussel tot stand gekomen het Protocol houdende de vaststelling van een uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken. De tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1995, 294.

De Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau heeft op 13 oktober 1995 besloten het op 28 april 1989 tot stand gekomen toepassingsreglement bij de eenvormige Beneluxwet op de merken (waarvan de tekst is geplaatst in Trb. 1989, 89) te vervangen. De Nederlandse tekst1 van het nieuwe toepassingsreglement luidt als volgt:

Toepassingsreglement bij de eenvormige Beneluxwet op de merken

De raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau,

Gelet op het Protocol van 20 november 1995, houdende de vaststelling van een uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, tweede lid van het op 19 maart 1962 te Brussel gesloten Benelux-Verdrag inzake de warenmerken,

Besluit het toepassingsreglement van 28 april 1989, in werking getreden op 1 juli 1989, in te trekken en te vervangen door onderhavig reglement:

Artikel 1

1. Het model van de formulieren (in formaat A4) bedoeld in artikel 1, tweede lid, in artikel 2, onder a en in artikel 9, tweede lid van het uitvoeringsreglement, betreffende het depot, het onderzoek naar eerdere inschrijvingen en de vernieuwing van de inschrijving van een Benelux-depot, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven; de indiening van deze formulieren dient in enkelvoud plaats te vinden.

2. De formulieren, die in afwijking van artikel 22 van het uitvoeringsreglement niet afkomstig zijn van het Benelux-Bureau of van de nationale diensten, zullen desalniettemin aanvaard worden mits deze de overeenkomstige opschriften en de referentienummers voorkomend op bedoelde formulieren overnemen.

De raad van bestuur kan bijkomende voorwaarden vaststellen onder meer met betrekking tot de geautomatiseerde invoer van gegevens.

Artikel 2

1. Woordmerken moeten in drukletters op de in artikel 1 bedoelde formulieren worden vermeld.

2. Van merken die in speciale typografische lettertekens of in een bijzondere schrijfwijze zijn uitgevoerd, van beeldmerken, merken in kleur en drie-dimensionale merken, moeten bij het depot drie afbeeldingen worden ingediend, waarvan er één op het formulier moet worden geplakt.

3. De in het tweede lid bedoelde afbeeldingen dienen contrastrijke fotografische of grafische afbeeldingen te zijn, afgedrukt op mat papier van rechthoekig formaat en van vakkundige kwaliteit; alle kenmerken van het merk moeten leesbaar, duidelijk en te onderscheiden zijn. De hoogte en de breedte van de afbeeldingen dienen minimaal vijftien millimeters en maximaal acht centimeters te bedragen.

4. Het Benelux-Bureau kan te allen tijde extra afbeeldingen vragen.

Artikel 3

Het reglement, bedoeld in artikel 2, onder b van het uitvoeringsreglement, dient in enkelvoud te worden overgelegd.

Artikel 4

1. Het model van de formulieren (in formaat A4), bedoeld in artikel 14, tweede lid van het uitvoeringsreglement, betreffende de internationale inschrijving, de vernieuwing van een internationale inschrijving en de uitbreiding van de bescherming tot andere landen, wordt vastgesteld zoals in bijlagen van dit reglement is aangegeven; de indiening van de formulieren dient in drievoud plaats te vinden.

2. Indien bij een aanvrage om internationale inschrijving de opgave van de waren en van de diensten in het Nederlands is gesteld, dient een vertaling in het Frans van deze opgave bijgevoegd te worden in enkelvoud.

Artikel 5

1. Elk verzoek tot wijziging of aanvulling van het Benelux-register of van het register van internationale inschrijvingen gehouden bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom, moet in drievoud worden ingediend.

2. Aan het Benelux-Bureau of aan de nationale diensten te richten brieven of mededelingen moeten in tweevoud worden ingediend, behalve indien deze per telefax worden verzonden.

Artikel 6

1. Het depot van een algemene volmacht geschiedt door indiening van een daartoe strekkend verzoek, vergezeld van een gedateerde volmacht, ondertekend door de opdrachtgever, alsmede van een afschrift daarvan.

2. Het afschrift wordt aan de gemachtigde teruggezonden voorzien van een inschrijvingsnummer.

3. Indien van een algemene volmacht gebruik wordt gemaakt, geschiedt de verwijzing ernaar bij elke handeling hetzij door vermelding van het inschrijvingsnummer hetzij door overlegging van een kopie ervan.

Artikel 7

1. Het Benelux-Bureau en de nationale diensten zijn, ten aanzien van de handelingen welke de dagtekening van het Benelux-depot bepalen, voor het publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van tien uur tot twaalf uur en van veertien uur tot zestien uur, behalve op de hierna aangegeven dagen : 1 en 2 januari, de dag voor vastenavond, Goede Vrijdag, Paasmaandag, 30 april, 1 en 5 mei, Hemelvaartsdag, maandag en dinsdag na Pinksteren, 23 juni, 21 en 22 juli, 15 augustus, maandag van de Schobermesse, 1, 2, 11 en 15 november, 24, 25 en 26 december.

2. De nationale diensten zijn, ten aanzien van de raadpleging van het register van de Benelux-depots en het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot ingeschreven Benelux-merken, voor het publiek gesloten op de dagen van volledige sluiting van het Benelux-Bureau, te weten op 1 januari, op Goede Vrijdag, op Paasmaandag, op 30 april, op 5 mei, op Hemelvaartsdag, op Pinkstermaandag, op 23 juni, op 21 juli en op 25 en 26 december.

3. Indien het Benelux-Bureau en de nationale diensten tevens op andere dan de hiervoor aangegeven tijden worden gesloten, wordt hiervan mededeling gedaan in het Benelux-Merkenblad.

Artikel 8

1. Betaling van rechten of vergoedingen, vastgesteld in artikel 25 van het uitvoeringsreglement, voor bij het Benelux-Bureau of bij de nationale diensten verrichte handelingen, kan op één van de hierna volgende manieren plaatsvinden:

  • a. door overschrijving of storting op de postgirorekening of de bankrekening van het Benelux-Bureau in het land waar deze handelingen worden verricht;

  • b. door middel van een schriftelijk verzoek tot afschrijving van een door belanghebbende of zijn gemachtigde bij het Benelux-Bureau geopende lopende rekening. In dit geval ontvangt de rekeninghouder tenminste ieder kwartaal een samenvattende lijst van de betalingen en een mededeling betreffende het saldo van zijn rekening;

  • c. door overhandiging van een cheque ten gunste van het Benelux-Bureau.

2. Betaling van losse afleveringen van het Benelux-Merkenblad en van jaarabonnementen geschiedt volgens de bepalingen van het eerste lid.

3. Bij elke betaling dient duidelijk en volledig te worden aangegeven waarvoor deze plaatsvindt met aanduiding, in voorkomend geval, van elke handeling.

4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 10 van het uitvoeringsreglement moeten de betalingen, bedoeld in het eerste lid, elke handeling voorafgaan. Het bewijs der betaling dient bij elke handeling verricht bij het Benelux-Bureau of bij een nationale dienst, overgelegd te worden. Als bewijs van betaling wordt beschouwd:

  • a. het document, uitgaande van een postdienst, de girodienst of van de bank, of een afschrift daarvan, waaruit blijkt dat de overschrijving of storting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;

  • b. het schriftelijk verzoek tot afschrijving van het bedrag van de lopende rekening bij het Benelux-Bureau, indien het tegoed van die rekening voldoende is;

  • c. de cheque mits deze gedekt is.

Artikel 9

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1996.

's-Gravenhage, 13 oktober 1995.

De raad van bestuur,

(w.g.) N. DECKER, Voorzitter

(w.g.) W. PEETERS, Bestuurder

(w.g.) R. BERGER. Bestuurder


Ingevolge zijn artikel 9 is het reglement op 1 januari 1996 in werking getreden.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat bovenstaand reglement in Nederland zal zijn bekendgemaakt op de dag na die der uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de twaalfde februari 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

De Franse tekst is niet afgedrukt.