A. TITEL

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot wijziging van de Overeenkomst van 4 maart 1974 tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;

Bratislava, 16 februari 1996

B. TEKST

De Engelse en de Nederlandse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1996, 90.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 21 augustus 1996 (Kamerstukken II 1995/96, 24 828, nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Financiën W. A. F. G. VERMEEND en de Minister van Buitenlandse Zaken a.i. W. KOK.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 23 september 1996.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 6 op 19 december 1996 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1996, 90.

Voor de op 4 maart 1974 te Praag tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen zie ook Trb. 1996, 357.

Uitgegeven de dertigste december 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven