Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 128Verdrag

A. TITEL

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met bijlage;

Londen, 1 november 1974

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van Verdrag en Bijlage zijn geplaatst in Trb. 1976, 157.

Voor correcties van de Bijlage zie Trb. 1985, 155.

Voor wijzigingen van de Bijlage zie Trb. 1983, 32, rubriek J van Trb. 1983, 173, van Trb. 1985, 1551, van Trb. 1989, 42 en 98, van Trb. 1992, 242, van Trb. 1994, 19, van Trb. 1996, 18 en rubriek J hieronder.

C. VERTALING

Zie Trb. 1977, 77, Trb. 1983, 32 en rubriek J van Trb. 1983, 173, de rubrieken C en J van Trb. 1985, 155, rubriek J van Trb. 1989, 42 en 98, van Trb. 1992, 24 en 173, van Trb. 1994, 19 en 134, van Trb. 1995, 236, van Trb. 1996, 18 en rubriek J hieronder.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1979, 128, Trb. 1994, 19 en Trb. 1995, 236.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1977, 77, Trb. 1979, 128, Trb. 1983, 32 en 173, Trb. 1985, 155, Trb. 1994, 134 en Trb. 1995, 236.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1976, 157, Trb. 1977, 77, Trb. 1979, 128, Trb. 1983, 32 en 173, Trb. 1985, 155, Trb. 1986, 51, Trb. 1989, 42 en 98, Trb. 1992, 24 en 173, Trb. 1994, 19 en 134 en Trb. 1995, 236.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1979, 128.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1983, 32, Trb. 1985, 155, Trb. 1989, 42 en Trb. 1992, 24.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1976, 157, Trb. 1977, 77, Trb. 1979, 128, Trb. 1983, 32 en 173, Trb. 1985, 155, Trb. 1986, 51, Trb. 1989, 42 en 98, Trb. 1992, 24 en 173, Trb. 1994, 19 en 134, Trb. 1995, 236 en Trb. 1996, 18.

Wijzigingen

Resolutie MSC.31(63) van 23 mei 1994 (Trb. 1996, 18, blz. 2)

In de tweede alinea dient voor «met» te worden gelezen «niet».

Resolutie I van 24 mei 1994 (Trb. 1996, 18, blz. 15)

In de tweede alinea dient voor «met» te worden gelezen «niet».

Resolutie MSC.42(64) van 9 december 1994

Bij resolutie MSC.42 (64) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 9 december 1994 in overeenstemming met artikel VIIIb)(iv) van het Verdrag wijzigingen aangenomen.

De wijzigingen behoeven in overeenstemming met artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De wijzigingen zijn in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag aanvaard en zullen in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag op 1 juli 1996 in werking treden.

De Engelse tekst van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MSC.42(64) adopted on 9 December 1994

Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling further article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, hereinafter referred to as “the Convention", concerning the procedures for amending the Annex to the Convention, other than the provisions of chapter I,

Having considered, at its sixty-fourth session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) thereof,

1. Adopts, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, the amendments to the Convention, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. Determines, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the amendments set out in the Annex shall be deemed to have been accepted on 1 January 1996 unless, prior to this date, more than one third to the Contracting Governments to the Convention or Contracting Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

3. Invites Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments set out in the Annex shall enter into force on 1 July 1996 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Contracting Governments to the Convention;

5. Further requests the Secretary-General to transmit copies of the resolution and its Annex to Members of the Organization which are not Contracting Governments to the Convention.

Annex

Adoption of Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Regulation VI/2 – Cargo information

1. Add the following sentence after the last sentence of regulation VI/2.1:

“For the purpose of this regulation the cargo information required in sub-chapter 1.9 of the Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing, adopted by the Organization by resolution A.714(17), as may be amended, shall be provided. Any such amendment to sub-chapter 1.9 shall be adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to the Annex other than chapter I."

Regulation VI/5 – Stowage and securing

2. Add the following new paragraph 6 to regulation VI/5:

“6. Cargo units, including containers, shall be loaded, stowed and secured throughout the voyage in accordance with the Cargo Securing Manual approved by the Administration. The Cargo Securing Manual shall be drawn up to a standard at least equivalent to the guidelines developed by the Organization."

Regulation VII/5 – Documents

3. Add the following new paragraph 6 to regulation VII/5:

“6. Cargo transport units, including freight containers, shall be loaded, stowed and secured throughout the voyage in accordance with the Cargo Securing Manual approved by the Administration. The Cargo Securing Manual shall be drawn up to a standard at least equivalent to the guidelines developed by the Organization."

Regulation VII/6 – Stowage requirements

4. Amend regulation VII/6.1 to read:

“Dangerous goods shall be loaded, stowed and secured safely and appropriately in accordance with the nature of the goods. Incompatible goods shall be segregated from one another."

De vertaling van bovenstaande resolutie MSC.42(64) luidt als volgt:

Resolutie MSC.42 (64) aangenomen op 9 december 1994

Aanneming van wijzigingen op het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, hierna te noemen „het Verdrag", betreffende de procedure voor wijziging van de Bijlage bij het Verdrag, met uitzondering van Hoofdstuk I,

Overwegende dat, tijdens haar vierenzestigste zitting, wijzigingen van het Verdrag zijn voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) daarvan,

1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag, de wijzigingen op het Verdrag aan, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag, dat de in de Bijlage vervatte wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 1996, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Verdragsluitende Regeringen die Partij zijn bij het Verdrag, of Verdragsluitende Regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de bruto tonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

3. Nodigt de Verdragsluitende Regeringen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag, de in de Bijlage vervatte wijzigingen, na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 1996;

4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Regeringen die Partij zijn bij het Verdrag;

5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van de resolutie en de Bijlage te doen toekomen aan de leden van de Organisatie waarvan de Regeringen geen Partij zijn bij het Verdrag.

Bijlage

Aanneming van wijzigingen op het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Voorschrift VI/2 – Ladinggegevens

1. De volgende zin wordt ingevoegd na de laatste zin van voorschrift VI/2.1:

„Voor de toepassing van dit voorschrift dienen de ladinggegevens, zoals vereist in hoofdstuk 1.9 van de Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (Vastzetcode), aangenomen door de Organisatie bij resolutie A.714(17), zoals eventueel gewijzigd, te worden verstrekt. Eventuele wijzigingen op hoofdstuk 1.9 moeten worden aangenomen, van kracht worden en toepassing vinden in overeenstemming met de bepalingen van artikel VIII van dit Verdrag betreffende de wijzigingsprocedures die gelden voor de Bijlage, met uitzondering van Hoofdstuk I."

Voorschrift VI/5 – Stuwage en zeevast zetten

2. De volgende, nieuwe paragraaf 6 wordt ingevoegd na voorschrift VI/5:

„6. Laadeenheden, met inbegrip van vrachtcontainers, moeten gedurende de gehele reis worden geladen, gestuwd en zeevast gezet in overeenstemming met het door de Administratie goedgekeurde Cargo Securing Manual. De instructies in het Cargo Securing Manual moeten ten minste gelijkwaardig zijn aan de door de Organisatie geformuleerde richtlijnen."

Voorschrift VII/5 – Bescheiden

De volgende, nieuwe paragraaf 6 wordt ingevoegd na Voorschrift VII/5:

„6. Laadeenheden, met inbegrip van vrachtcontainers, moeten gedurende de gehele reis worden geladen, gestuwd en zeevast gezet in overeenstemming met het door de Administratie goedgekeurde Cargo Securing Manual. De instructies in het Cargo Securing Manual moeten ten minste gelijkwaardig zijn aan de door de Organisatie geformuleerde richtlijnen."

Voorschrift VII/6.1 – Stuwagevoorwaarden

4. Voorschrift VII/6.1 wordt als volgt gewijzigd:

„Gevaarlijke stoffen moeten veilig en op doelmatige wijze, in overeenstemming met de eigenschappen van de stoffen worden geladen, gestuwd en zeevast gezet. Stoffen die elkaar niet verdragen, moeten van elkaar zijn gescheiden."

Uitgegeven de achtste mei 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

In de Franse tekst dient op blz. 201, achter „Classe 1", in plaats van “explosifs" te worden gelezen «explosibles». Op blz. 207 dient in het tweede lid van «Règle 6» voor de woorden “explosifs" te worden gelezen «matières et objets explosibles».

XNoot
2

In de Franse tekst dient op blz. 73 en 74, in de titel en de leden 1 en 2, in plaats van “explosifs" c.q. “explosives" te worden gelezen «explosibles».