A. TITEL

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg op 4 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst inTrb. 1990, 145.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 115.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1993, 1151 en Trb. 1994, 39.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1994, 155.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 115 en Trb. 1994, 39.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1990, 145, Trb. 1993, 115 en Trb. 1994, 39, 155 en 217.

Besluiten

Het Uitvoerend Comité heeft op 21 november 1994 een aantal besluiten genomen. De Nederlandse tekst van het volgende besluit is hierna afgedrukt:

– inzake aanschaf van de gemeenschappelijke in- en uitreisstempel

Besluit van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité,

Gelet op artikel 132 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen,

Gelet op artikel 6 van deze Overeenkomst,

neemt met instemming kennis van document SCH/I-front (94) 43 en

Besluit:

De aanschaf door de Overeenkomstsluitende Partijen van de gemeenschappelijke in- en uitreisstempel geschiedt volgens de in document SCH/Gem-Handb (93) 15* neergelegde beginselen

Heidelberg, 21 november 1994

De voorzitter,

(w.g.) BERND SCHMIDBAUER

Bijlage

Aanschaf van de gemeenschappelijke in- en uitreisstempel

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen bij de aanschaf van stempels welke voor het bewijs van in- en uitreis via de buitengrenzen dienen te worden gebruikt, uitgaan van het bestek voor de gemeenschappelijke in- en uitreisstempel (doc. SCH/Gem-Handb (93) 15, d.d. 17 september 1993). In dit bestek wordt in het bijzonder in het gebruik van een tweekleurig stempel voorzien.

Bij wijze van uitzondering kunnen de eenkleurige gemeenschappelijke in- en uitreisstempels welke reeds zijn aangeschaft en onder de grensposten zijn verspreid, zo lang worden gebruikt tot nieuwe stempels ter vervanging worden aangeschaft. De vervangende stempels dienen in ieder geval tweekleurig te zijn.


Uitgegeven de vijfde januari 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. KOK


XNoot
1

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft bij nota van 25 november 1994 twee verklaringen bij de Luxemburgse Regering nedergelegd. Een verklaring krachtens artikel 57, derde lid, van de onderhavige Overeenkomst, waarvan de tekst als volgt luidt:

„Krachtens artikel 57, derde lid, van de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Portugal en de Helleense Republiek, wijst het Koninkrijk der Nederlanden als autoriteiten aan die bevoegd zijn inlichtingen te vragen en te ontvangen:

het Ministerie van Justitie

Postbus 20301

2500 EH Den Haag.".

Voorts een verklaring naar aanleiding van de inwerkingtreding van Politiewet 1993, waarvan de Nederlandse tekst als volgt luidt:

„Verklaring van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot het bepaalde ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden in artikel 40, vierde lid, en in artikel 41, zevende lid, van de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Portugal en de Helleense Republiek:

Tengevolge van de inwerkingtreding met ingang van 1 april 1994 van de Politiewet 1993 is het onderscheid tussen de Rijkspolitie en de Gemeentepolitie opgeheven; derhalve dienen de woorden „de ambtenaren van de Rijkspolitie en de Gemeentepolitie" te worden gelezen als: „de ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.".

XNoot
*

Vertrouwelijk document

Naar boven