A. TITEL

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, voor de Nederlandse Antillen, en de Verenigde Staten van Amerika tot wijziging van artikel VIII van het Verdrag van 1948 met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, zoals van toepassing op de Nederlandse Antillen;

Washington, 10 oktober 1995

B. TEKST

Protocol between the Government of the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and the Government of the United States of America amending article VIII of the 1948 convention with respect to taxes on income and certain other taxes as applicable to the Netherlands Antilles

The Government of the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and the Government of the United States of America, hereinafter the Contracting States;

Recognizing that the Convention Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United States of America with Respect to Taxes on Income and Certain Other Taxes signed at Washington April 29, 1948, was extended to the Netherlands Antilles in accordance with Article XXVII thereof and that, notwithstanding its subsequent partial termination, Article VIII of the Convention and such other ancillary provisions in the Convention as apply to effectuate, modify or limit the exemption from tax provided in Article VIII continue to apply as between the Netherlands Antilles and the United States;

Desiring to amend Article VIII in light of developments that have affected the application of the Convention with respect to the Netherlands Antilles;

Have agreed as follows:

Article I

Article VIII [Interest] of the Convention shall be amended by adding the following sentence at the end of Paragraph (1):

“The exemption provided by this paragraph shall apply only to interest paid with respect to debt instruments issued on or before October 15, 1984 by a U.S. person to a related controlled foreign corporation that was in existence before October 15, 1984, the principal purpose of which consisted of the issuing of debt obligations or the holding of short-term obligations and lending the proceeds of such obligations to affiliates."

Article II

1. This Protocol shall be subject to ratification in accordance with the applicable procedures of each Contracting State. The Protocol shall enter into force upon the later of June 30, 1996, or the exchange of instruments of ratification.

2. Notwithstanding Paragraph 1, if this Protocol has not entered into force prior to January 1, 1997, it shall not enter into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at Washington, this 10th day of October 1995, in duplicate, in the English language.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:

(sd.) A. P. R. JACOBOVITS DE SZEGED

(sd.) H. HENRIQUEZ

For the Government of the United States of America:

(sd.) LESLIE SAMUELS


C. VERTALING

Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, voor de Nederlandse Antillen, en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot wijziging van artikel VIII van het Verdrag van 1948 met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, zoals van toepassing op de Nederlandse Antillen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, voor de Nederlandse Antillen

en

de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,

hierna te noemen de Verdragsluitende Staten;

Erkennende dat het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, ondertekend te Washington op 29 april 1948, werd uitgebreid tot de Nederlandse Antillen in overeenstemming met artikel XXVII daarvan en dat, onverminderd gedeeltelijke beëindiging ervan op een later tijdstip, artikel VIII van het Verdrag en andere bijkomstige bepalingen in het Verdrag die van toepassing zijn op de totstandbrenging, wijziging of beperking van de vrijstelling van belasting bedoeld in artikel VIII, tussen de Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen van toepassing blijven;

Geleid door de wens artikel VIII te wijzigen in het licht van ontwikkelingen die de toepassing van het Verdrag met betrekking tot de Nederlandse Antillen hebben beïnvloed;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

Artikel VIII (Interest) van het Verdrag wordt gewijzigd door de volgende volzin toe te voegen aan het einde van het eerste lid:

„De in dit lid bedoelde vrijstelling geldt slechts voor interest betaald met betrekking tot schuldtitels uitgegeven op of voor 15 oktober 1984 door een persoon van de Verenigde Staten aan een verbonden buitenlands lichaam waarin deze een meerderheidsbelang heeft, welk lichaam voor 15 oktober 1984 bestond en dat als voornaamste doelstelling had de uitgifte van schuldbrieven of het houden van kortlopende schuldbrieven en het uitlenen van de opbrengsten van deze schuldbrieven aan aangesloten (rechts)personen."

Artikel II

1. Dit Protocol behoeft bekrachtiging in overeenstemming met de toepasselijke procedures van elke Verdragsluitende Staat. Het Protocol treedt in werking uiterlijk 30 juni 1996, dan wel zodra de akten van bekrachtiging worden uitgewisseld.

2. Indien het Protocol niet voor 1 januari 1997 in werking is getreden, zal het, niettegenstaande het eerste lid, niet in werking treden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Washington op 10 oktober 1995, in tweevoud in de Engelse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) A.P.R. JACOBOVITS DE SZEGED

(w.g.) H. HENRIQUEZ

Voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika,

(w.g.) LESLIE SAMUELS


D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

Bekrachtiging is voorzien in artikel II, eerste lid, van het Protocol.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel II, eerste lid, uiterlijk 30 juni 1996, dan wel zodra de akten van bekrachtiging worden uitgewisseld, in werking treden.

Indien het Protocol niet voor 1 januari 1997 in werking is getreden, zal het ingevolge artikel II, tweede lid, niettegenstaande het gestelde in het eerste lid, niet in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Protocol alleen voor de Nederlandse Antillen gelden.

J. GEGEVENS

Van het op 24 april 1948 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, naar welk Verdrag in de preambule wordt verwezen, is de tekst geplaatst in Stb. J 80; zie ook, laatstelijk, Trb. 1993, 200.

Uitgegeven de negenentwintigste november 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven