A. TITEL

Protocol tot wijziging van de op 25 november 1975 te Paramaribo ondertekende Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Paramaribo, 14 november 1994

B. TEKST

De tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1994, 280.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 17 augustus 1995 (Kamerstukken II 1994/95, 24 327 (R 1543), nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Staatssecretaris van Justitie E. M. A. SCHMITZ en de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 2 oktober 1995.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 3 op 1 december 1995 in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het Protocol, evenals de Overeenkomst, voor het gehele Koninkrijk gelden.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1994, 280

Uitgegeven de zevenentwintigste november 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. KOK

Naar boven