A. TITEL

Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen;

Caracas, 21 september 1995

B. TEKST1

Second Protocol to the Convention between the Republic of Venezuela and the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at The Hague on May 29, 1991

The Government of the Republic of Venezuela

and

the Government of the Kingdom of the Netherlands,

desiring to amend the Convention between the Republic of Venezuela and the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, both signed at The Hague on May 29, 1991 (hereinafter referred to as “the Convention", respectively “the Protocol to the Convention"),

have agreed upon the following provisions:

Article 1

For the purposes of Article 2, paragraph 3, sub-paragraph b) of the Convention, it is understood that, in the case of Venezuela the business assets tax is included in the existing taxes to which the Convention shall apply.

Article 2

Article 3, paragraph 1, sub-paragraph i), nr. 2, of the Convention is replaced by:

“2. In Venezuela, the Integrated National Service of Tax Administration (Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria- SENIAT), its authorized representative or the authority which is designated by the Minister of Finance as the competent authority for the purposes of this Convention".

Article 3

It is understood that, for the purposes of Article 4 of the Convention, the definition of resident established therein shall not preclude the enjoyment of the benefits provided in this treaty to persons subject to a terri-torial system of taxation in Venezuela. It is understood, however, that the foregoing sentence shall not preclude the application of the provisions of Articles I and VII of the Protocol to the Convention in the cases provided for in those Articles in conjunction with Article 4 of this Protocol.

Article 4

It is understood that the provisions of Articles I and VII of the Protocol to the Convention do not apply when the beneficial owner of such income is an individual or the Government of the Republic of Venezuela, one of the States of the Republic of Venezuela, a municipality of Venezuela or a company, public or private, which is a resident of Venezuela

– where the Republic of Venezuela, one of the States of Venezuela or a municipality of Venezuela ownst at least fifty percent (50%) of the capital stock of such company, or

– where such company is engaged in an active trade or business in Venezuela, or

– where in the principal class of shares in such company there is substantial and regular trading on the Maracaibo and Caracas Stock Exchanges,

provided that such company receiving the income in Venezuela is the beneficial owner of such income. Further the provisions of Articles I and VII of the Protocol to the Convention shall not apply in cases where the competent authorities of the Contracting States in conformity with Article 26 of the Convention mutually agree that it is established that any other company receiving such income in Venezuela is a resident of Venezuela according to the provisions of Articles 1 and 4 of the Convention and that such company is not established or maintained in Venezuela mainly for the purpose of ensuring the benefits of paragraph 3 of Article 10 of the Convention.

Article 5

Article IX of the Protocol to the Convention is deleted.

Article 6

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect for taxable years and periods beginning on or after the first day of January in the calender year following the date of entry into force of the Convention.

2. This Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.

IN WITNESS WHEREOF, the representatives of the governments duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Caracas, this twenty first day of September in Year One Thousand Nine Hundred and Ninety Five, in duplicate, in the English, Dutch and Spanish languages, the three texts being equally authoritative. In case there is any divergence of interpretation between the Spanish or Dutch texts, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

(sd.) C. M. M. H. R. VAN HANSWIJCK DE JONGE

C. M. M. H. R. van Hanswijck de Jonge Ambassador

For the Government of the Republic of Venezuela

(sd.) M. A. B. RIVAS

Miguel Angel Burelli Rivas

Minister of Foreign Relations


Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te Den Haag ondertekende overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Venezuela,

Geleid door de wens de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, beide op 29 mei 1991 te Den Haag ondertekend (hierna te noemen „de Overeenkomst", respectievelijk „het Protocol bij de Overeenkomst"), te wijzigen,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel 1

Het is wel te verstaan dat voor de toepassing van onderdeel b) van het derde lid van artikel 2 van de Overeenkomst in het geval van Venezuela onder de bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is tevens is begrepen de belasting op ondernemingsactiva (the business assets tax).

Artikel 2

Artikel 3, eerste lid, onderdeel i), nr. 2, van de Overeenkomst wordt vervangen door:

„2. in Venezuela, de „Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria - SENIAT" (de Geïntegreerde Nationale Dienst Belastingadministratie), haar bevoegde vertegenwoordiger of de autoriteit die door de Minister van Financiën is aangewezen als de bevoegde autoriteit voor de toepassing van deze Overeenkomst."

Artikel 3

Het is wel te verstaan dat, voor de toepassing van artikel 4 van de Overeenkomst, de daarin neergelegde omschrijving van inwoner niet verhindert dat personen die in Venezuela zijn onderworpen aan een ter-ritoriaal belastingstelsel de voordelen van de Overeenkomst genieten. Het is echter wel te verstaan dat de vorige volzin de toepassing van de bepalingen van de artikelen I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst niet uitsluit in de gevallen waarop die artikelen in combinatie met artikel 4 van dit Protocol betrekking hebben.

Artikel 4

Het is wel te verstaan dat de bepalingen van de artikelen I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst niet van toepassing zijn wanneer de uiteindelijk gerechtigde tot die inkomsten een natuurlijke persoon is die inwoner is van Venezuela, of de Regering van de Republiek Venezuela, een van de Staten van de Republiek Venezuela, een gemeente van Venezuela, of een privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk lichaam dat inwoner is van Venezuela, terwijl

– de Republiek Venezuela, een van de Staten van Venezuela of een gemeente van Venezuela ten minste 50% bezit van het aandelenkapitaal van dat lichaam, of

– dat lichaam betrokken is bij actieve bedrijfsmatige activiteiten in Venezuela, of

– in de voornaamste soort van de aandelen van dat lichaam wezenlijk en regelmatig wordt gehandeld op de effectenbeurzen van Maracaibo en Caracas,

mits dat lichaam dat de inkomsten in Venezuela ontvangt de uiteindelijk gerechtigde tot die inkomsten is. Verder zijn de bepalingen van de artikelen I en VII van het Protocol bij de Overeenkomst niet van toepassing in gevallen waarin de bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Staten in overeenstemming met artikel 26 van de Overeenkomst onderling overeenkomen dat is komen vast te staan dat enig ander lichaam, dat die inkomsten in Venezuela ontvangt, inwoner is van Venezuela overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1 en 4 van de Overeenkomst en dat dat lichaam niet hoofdzakelijk in Venezuela is gevestigd of in stand wordt gehouden met het doel de voordelen van het derde lid van artikel 10 veilig te stellen.

Artikel 5

Artikel IX van het Protocol bij de Overeenkomst wordt geschrapt.

Artikel 6

1. Dit Protocol treedt in werking op de dertigste dag na de laatste der beide data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat aan de in hun onderscheiden Staten grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan, en de bepalingen ervan vinden toepassing voor belastingjaren en -tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de datum waarop de Overeenkomst in werking is getreden.

2. Dit Protocol blijft van kracht zolang de Overeenkomst van kracht blijft.

TEN BLIJKE waarvan de vertegenwoordigers van de Regeringen, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Caracas, de 21ste september 1995, in tweevoud, in de Engelse, de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. Ingeval de Spaanse en de Nederlandse tekst verschillend kunnen worden uitgelegd, is de Engelse tekst beslissend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) C. M. M. H. R. VAN HANSWIJCK DE JONGE

C. M. M. H. R. van Hanswijck de Jonge Ambassadeur

Voor de Regering van de Republiek Venezuela

(w.g.) M. A. B. RIVAS

Miguel Angel Burelli Rivas

Minister van Buitenlandse Zaken


D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

Het Protocol treedt ingevolge artikel 6, eerste lid, in werking op de dertigste dag na de laatste der beide data waarop de onderscheiden Regeringen elkaar schriftelijk hebben medgedeeld, dat aan de in hun onderscheiden Staten grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.

J. GEGEVENS

Van de op 29 mei 1991 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, zijn de Engelse en de Nederlandse tekst geplaatst in Trb. 1991, 107.

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

De Spaanse tekst is niet afgedrukt.

Naar boven