A. TITEL

Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd;

Brussel, 28 april 1995

B. TEKST1

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek

De Regeringen van het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, Partijen bij het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, hierna genoemd „het Akkoord", alsmede de Regeringen van de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek die door middel van de Protocollen van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 tot het Akkoord zijn toegetreden, enerzijds,

en de Regering van de Republiek Oostenrijk, anderzijds,

overwegende de vooruitgang die in het kader van de Europese Unie reeds is geboekt bij de totstandbrenging van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten, ervan kennis nemend dat de Regering van de Republiek Oostenrijk evenzeer geleid wordt door de wens te bereiken, dat de controles aan de binnengrenzen op het verkeer van personen worden opgeheven en het vervoer en het verkeer van goederen en diensten worden vergemakkelijkt,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Bij dit Protocol treedt de Regering van de Republiek Oostenrijk toe tot het Akkoord, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en van de Helleense Republiek.

Artikel 2

In artikel 1 van het Akkoord, worden de woorden „de Republiek Oostenrijk" toegevoegd na de woorden „het Koninkrijk der Nederlanden".

Artikel 3

In artikel 8 van het Akkoord, worden de woorden „de Republiek Oostenrijk" toegevoegd na de woorden „het Koninkrijk der Nederlanden".

Artikel 4

1. Dit Protocol wordt zonder voorbehoud van bekrachtiging of goedkeuring, dan wel onder voorbehoud van bekrachtiging of goedkeuring ondertekend.

2. Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop de Regeringen van de Staten voor wie het Akkoord in werking is getreden en de Regering van de Republiek Oostenrijk hun instemming tot uitdrukking hebben gebracht, door dit Protocol gebonden te zijn.

Voor de overige Staten treedt dit Protocol in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop ieder van hen zijn instemming tot uitdrukking heeft gebracht, door dit Protocol gebonden te zijn, mits dit Protocol overeenkomstig het bepaalde in voorgaande alinea in werking is getreden.

3. Dit Protocol wordt nedergelegd bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan zendt aan elke andere Regering die dit Protocol heeft ondertekend. De Regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft kennis van de datum van inwerkingtreding van dit Protocol aan deze Regeringen.

Artikel 5

De Regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de Regering van de Republiek Oostenrijk een voor eensluitend gewaarmerkt afschrift van het Akkoord in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel op achtentwintig april negentienhonderdvijfennegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek.


Het Protocol is op 28 april 1995 ondertekend voor:

België1

Duitsland

Frankrijk

Griekenland

Italië

Luxemburg

het Koninkrijk der Nederlanden2

Oostenrijk

Portugal

Spanje

D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

De mogelijkheid van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van het Protocol is voorzien in artikel 4, eerste lid.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 4, tweede lid, in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop de Staten voor wie het Akkoord in werking is getreden, en Oostenrijk hun instemming tot uitdrukking hebben gebracht, door dit Protocol gebonden te zijn.

J. GEGEVENS

Van het op 14 juni 1985 te Schengen tot stand gekomen Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, naar welk Akkoord ondermeer wordt verwezen in de titel van de onderhavige Overeenkomst, is de tekst geplaatst in Trb. 1985, 102; zie ook Trb. 1986, 34.

Op 19 juni 1990 is te Schengen tot stand gekomen de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, waarvan de tekst is geplaatst in Trb. 1990, 145; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 75.

Van het op 27 november 1990 te Parijs tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, naar welk Protocol ondermeer wordt verwezen in de titel van de onderhavige Overeenkomst, is de tekst geplaatst in Trb. 1991, 26.

Van het op 25 juni 1991 te Parijs tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, naar welk Protocol ondermeer wordt verwezen in de titel van de onderhavige Overeenkomst, is de tekst geplaatst in Trb. 1992, 48.

Van het op 25 juni 1991 te Parijs tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Portugal tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, naar welk Protocol ondermeer wordt verwezen in de titel van de onderhavige Overeenkomst, is de tekst geplaatst in Trb. 1992, 50.

Van het op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, naar welk Protocol ondermeer wordt verwezen in de titel van de onderhavige Overeenkomst, is de Nederlandse tekst geplaatst in Trb. 1993, 17.

De Benelux Economische Unie, naar welke Unie ondermeer wordt verwezen in de preambule tot de onderhavige Overeenkomst, is ingesteld bij een op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Ver-drag, waarvan de tekst is geplaatst in Trb. 1958, 18; zie ook, laatstelijk, Trb. 1992, 166.

Uitgegeven de eenentwintigste juli 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

onder voorbehoud van bekrachtiging

XNoot
2

onder voorbehoud van goedkeuring

XNoot
1

De Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.

Naar boven