Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1995, 130Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, met Bijlagen en Ministeriële besluiten, Verklaringen en Slotakte;

Marrakesh, 15 april 1994

INHOUDSOPGAVE behorend bij Trb. 1995, 130; Gaarne voegen bij Trb. 1995, 130.


INHOUDSOPGAVE

A.TITEL1
   
B.TEKST1
   
C.VERTALING3
   
 Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie3
   
Lijst van bijlagen17
   
BIJLAGE 1 18
BIJLAGE 1A: Multilaterale overeenkomsten inzake de handel in goederen18
 Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199419
 Memorandum van overeenstemming betreffende de interpretatie van artikel II, lid  1, sub (b), van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199421
 Memorandum van Overeenstemming betreffende de interpretatie van artikel XVII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199423
 Memorandum van Overeenstemming betreffende de betalingsbalans-bepalingen van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199424
 Memorandum van Overeenstemming betreffende de interpretatie van artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199429
 Memorandum van Overeenstemming betreffende ontheffingen van verplichtingen krachtens de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199433
 Memorandum van Overeenstemming betreffende de interpretatie van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199434
 Protocol van Marrakesh bij de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 199436
 Overeenkomst inzake de landbouw38
 Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen67
 Overeenkomst inzake textiel- en kledingprodukten84
 Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen136
 Overeenkomst inzake de met de handel verband houdende investeringsmaatregelen163
 Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994168
 Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994198
 Overeenkomst inzake inspectie voor verzending233
 Overeenkomst betreffende de oorsprongsregels 245
 Overeenkomst inzake procedures op het gebied van invoervergunningen258
 Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen267
 Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen320
   
BIJLAGE 1B: Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten331
BIJLAGE 1C: Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom361
BIJLAGE 2: Memorandum van Overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen401
BIJLAGE 3: Regeling inzake toetsing van het handelsbeleid433
BIJLAGE 4: Plurilaterale Handelsovereenkomsten437
 Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen437
 Overeenkomst inzake Overheidsopdrachten438
 Internationale Overeenkomst inzake Zuivelprodukten471
 Internationale overeenkomst inzake Rundvlees471
   
Slotakte waarin de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde zijn neergelegd472
 Besluit inzake maatregelen ten behoeve van de minstontwikkelde landen473
 Verklaring inzake de bijdrage van de Wereldhandelsorganisatie om te komen tot een grotere samenhang in het mondiale economische beleid475
 Besluit inzake kennisgevingsprocedures476
 Verklaring inzake de betrekkingen tussen de Wereldhandelsorganisatie en het Internationale Monetaire Fonds479
 Besluit inzake maatregelen naar aanleiding van mogelijke negatieve effecten van het hervormingsprogramma op de minstontwikkelde landen en op de ontwikkelingslanden die netto-importeur van voedsel zijn480
 Besluit over de mededeling van de eerste integratie op grond van artikel 2, lid 6, van de Overeenkomst inzake textiel- en kledingprodukten481
 Besluit inzake een voorstel voor een Memorandum van Overeenstemming betreffende een informatiesysteem voor WTO-ISO-normen482
 Besluit inzake het onderzoek van de publikatie van het ISO/IEC- informatiecentrum483
 Besluit inzake de ontduiking van anti-dumpingmaatregelen483
 Besluit inzake de herziening van artikel 17, lid 6, van de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994484
 Verklaring betreffende geschillenbeslechting in het kader van de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994 of deel V van de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen484
 Besluit betreffende gevallen waarin de douane redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid of de nauwkeurigheid van de gegeven waarde484
 Besluit betreffende de teksten in verband met de minimumwaarden, en de invoer door exclusieve agenten, exclusieve distributeurs en exclusieve concessiehouders485
 Besluit betreffende institutionele regelingen voor de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten486
 Besluit betreffende bepaalde geschillenbeslechtingsprocedures voor de Algemene Overeenkomst inzake de handel en diensten487
 Besluit betreffende de handel in diensten en het milieu488
 Besluit betreffende onderhandelingen over het verkeer van natuurlijke personen489
 Besluit betreffende financiële diensten490
 Besluit betreffende onderhandelingen over zeevervoerdiensten490
 Besluit betreffende onderhandelingen over basistelecommunicatie492
 Besluit betreffende diensten van deskundigen493
 Besluit betreffende toetreding tot de Overeenkomst inzake Overheidsopdrachten494
 Besluit inzake de toepassing en toetsing van het Memorandum van Overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen495
 Memorandum van Overeenstemming inzake verbintenissen betreffende financiële diensten496
   
D.PARLEMENT500
   
E.BEKRACHTIGING501
   
F. TOETREDING514
   
G.INWERKINGTREDING515
   
J.GEGEVENS515

Uitgegeven de achttiende augustus 1995