A. TITEL

Protocol tot wijziging van de op 25 november 1975 te Paramaribo ondertekende Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Paramaribo, 14 november 1994

B. TEKST

Protocol tot wijziging van de op 25 november 1975 te Paramaribo ondertekende Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Suriname,

Overwegende dat het wenselijk is de op 25 november 1975 te Paramaribo ondertekende Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (hierna te noemen de Toescheidingsovereenkomst) te wijzigen;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

1. In artikel 5, tweede lid, van de Toescheidingsovereenkomst vervalt de zin: „Zij verkrijgen van rechtswege de Surinaamse nationaliteit, indien zij gedurende twee jaren in de Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben.".

2. Het bepaalde in artikel 1, eerste lid, van dit Protocol werkt terug tot 1 januari 1986.

Artikel 2

In artikel 6, vierde lid, eerste zin, van de Toescheidingsovereenkomst vervallen de woorden: „mits deze nationaliteit is de nationaliteit van het land waar zij dan woonplaats hebben.". De komma voorafgaande aan deze woorden wordt vervangen door een punt.

Artikel 3

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de Partijen elkaar schriftelijk hebben meegedeeld, dat de in hun onderscheiden landen constitutioneel vereiste formaliteiten zijn vervuld.

TEN BLIJKE waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Paramaribo op 14 november 1994, in twee exemplaren, in de Nederlandse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) S. VAN HEEMSTRA

Voor de Regering van de Republiek Suriname,

(w.g.) S. K. GIRJASING


D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 3 in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de in hun onderscheiden landen constitutioneel vereiste formaliteiten zijn vervuld.

J. GEGEVENS

Van de op 25 november 1975 te Paramaribo tot stand gekomen Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, tot wijziging waarvan het onderhavige Protocol dient, is de tekst geplaatst in Trb. 1975, 132.

Uitgegeven de dertigste december 1994

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. KOK

Naar boven