Kennisgeving voornemen en participatie OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer

Van woensdag 27 maart 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024 ligt ter inzage: de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Een NRD is de start van de procedure van een milieueffectrapportage. Het geeft inzicht in wat er in het milieueffectrapport (MER) onderzocht wordt en op welke manier dat gebeurt.

Het MER wordt gezamenlijk opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Deze partijen nemen, mede op basis van het MER, een voorkeursbeslissing.

U kunt gedurende 6 weken uw mening geven over de ontwerp-NRD en de opzet van het milieuonderzoek. Dit doet u door een zienswijze in te dienen. In dit document leest u hoe u dit doet, wat het project inhoudt en hoe u invloed kunt hebben op het toekomstige openbaar vervoer (OV) tussen Amsterdam en Haarlemmermeer.

Inhoud en doel van het project

De Schipholspoortunnel is een belangrijke schakel van het Nederlandse spoornetwerk. Door de tunnel rijden veel treinen, onder andere van en naar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Utrecht, Eindhoven, Venlo, Amersfoort, Almere en Groningen. Ook rijden er internationale treinen, onder andere van en naar Brussel, Parijs en Londen.

Deze tunnel ligt centraal in het spoornetwerk en het maximaal aantal treinen dat erdoorheen kan rijden is bijna bereikt. Dat is een probleem, want het is de ambitie van de nationale en regionale overheden om meer treinen te laten rijden, zowel in Nederland als naar het buitenland. Reizen met de trein is immers duurzaam reizen en kan daarnaast zorgen voor minder files op onze wegen.

Het is nu al erg druk op station Schiphol Airport en in de treinen die daar rijden. Verstoringen op het spoor (veroorzaakt door bijvoorbeeld uitval, drukte of vertraging) hebben gevolgen voor reizigers. Daarnaast wordt verwacht dat er in de toekomst nog meer reizigers bijkomen door toenemende mobiliteit op landelijk niveau en plannen om nieuwe woningen te bouwen en bedrijven aan te trekken. Hiervoor zijn plannen op de Zuidas, het Schinkelkwartier in Amsterdam en bij het station van Hoofddorp.

De toename van het aantal reizigers kan in het bestaande OV-systeem en de bestaande stations voor knelpunten zorgen. Als we nu geen actie ondernemen, worden de problemen in de toekomst groter en kan de ambitie om meer treinen te laten rijden niet vervuld worden. Daarom zijn tijdig maatregelen nodig.

Het project OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer (OVAH) onderzoekt oplossingen voor de volgende knelpunten:

 • 1. De capaciteit van de Schipholspoortunnel is op dit moment onvoldoende voor de gewenste groei van het aantal treinen.

 • 2. De toenemende drukte op de perrons van Amsterdam Zuid en Schiphol Airport leidt tot problemen. Denk aan overvolle perrons waarop reizigers gevaarlijk dicht bij de randen van de perrons komen.

 • 3. Zonder goede OV-verbindingen wordt de Metropoolregio Amsterdam minder aantrekkelijk als woon-, werk- en leefgebied. Het investeren in de OV-bereikbaarheid tussen Amsterdam Zuid, Schiphol en Hoofddorp is van groot belang voor een duurzame en leefbare ontwikkeling van deze regio.

 • 4. Er is ook te weinig capaciteit in de Schipholspoortunnel om meer internationale treinen te laten rijden. Met extra capaciteit op het spoor ontstaan meer mogelijkheden om te kiezen voor een internationale trein, in plaats van een korte-afstandsvlucht.

Het doel van het project is om met een voorstel te komen die deze knelpunten het beste oplost. Deze oplossing wordt het Voorkeursalternatief genoemd.

Afbeelding: Plangebied

Afbeelding: Plangebied

Milieueffectrapport (MER) en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voordat we beslissingen kunnen nemen over de mogelijke oplossingen voor de vier hierboven genoemde knelpunten, wordt eerst onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu. De resultaten hiervan komen in een milieueffectrapport (MER) te staan.

In de NRD – onderdeel van de mer-procedure – staat hoe breed (reikwijdte) en diepgaand (detailniveau) het onderzoek naar de milieueffecten van de voorgenomen mogelijke oplossingen wordt uitgevoerd. De NRD beschrijft ook wat het project precies gaat onderzoeken en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast staat in de NRD de participatieaanpak omschreven. Oftewel, hoe u kunt meedenken en meedoen aan het onderzoek.

Kansrijke oplossingsrichtingen

Het project heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan om (van een zogenaamde longlist van ruim 30 mogelijke oplossingen) te komen tot een ‘shortlist´ van kansrijke oplossingsrichtingen. Deze kansrijke oplossingsrichtingen worden nader uitgewerkt, aan de hand van vragen als: ‘waar lopen de tracés’, ‘waar komen de stations’ en meer.

De reeds onderzochte kansrijke oplossingsrichtingen voor de bovengenoemde problemen zijn:

 • 1. De inzet van een ‘Bus Rapid Transit’ (BRT).

 • 2. Het aanleggen van een nieuwe Schiphol spoortunnel.

 • 3. Het verlengen van de metro Noord/Zuidlijn.

Voor de derde oplossingsrichting, verlengen metro Noord/Zuidlijn, zijn drie tracévarianten ontwikkeld. Daarmee zijn in totaal vijf projectalternatieven ontstaan:

1. Bus Rapid Transit (BRT-systeem)

De aanleg van nieuwe aparte bus-infrastructuur om in hoge aantallen dubbelgelede bussen (ook wel ‘harmonicabussen’ genoemd) te kunnen laten rijden tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam Zuid.

2. Nieuwe Schipholspoortunnel

De bouw van een nieuwe spoortunnel en een nieuw treinstation voor Schiphol, specifiek bedoeld voor Sprintertreinen.

3. Metro doortrekken Noord/Zuidlijn

De aanleg van een nieuwe metroverbinding van Amsterdam Zuid tot Schiphol of Hoofddorp die aansluit op de bestaande Noord/Zuidlijn.

Voor de metro zijn 3 tracévarianten bekeken:

3.1 Metro tot Schiphol, bovengronds

3.2 Metro tot Hoofddorp, tunnel via Schiphol Noordwest

3.3 Metro tot Hoofddorp, tunnel via Schiphol Noord

Reageren op de ontwerp-NRD

Wij vragen uw reactie op deze notitie (de ontwerp-NRD). We ontvangen graag uw gedachten over de volgende vragen:

 • 1. Herkent u zich in de in bijlage 2 van deze ontwerp-NRD opgenomen longlist van mogelijke oplossingen of heeft u daarop nog aanpassingen en/of aanvullingen?

 • 2. Herkent u zich in de in paragraaf 3.2 van deze ontwerp-NRD opgenomen shortlist van alternatieven en varianten of heeft u daarop nog aanpassingen en/of aanvullingen?

 • 3. Heeft u aanvullingen of suggesties voor het in hoofdstuk 4 van deze ontwerp-NRD opgenomen overzicht van (milieu)aspecten en omgevingsfactoren om te komen tot een voorkeursalternatief?

 • 4. Heeft u suggesties of wensen voor uw betrokkenheid bij de verdere uitwerking van alternatieven en varianten (zie hoofdstuk 6 van de ontwerp-NRD)?

 • 5. Heeft u suggesties over de inrichting van het informele participatieproces in het algemeen?

Het is mogelijk dat nog andere oplossingsrichtingen naar voren komen dan in de ontwerp-NRD zijn beschreven. Indien de ingebrachte oplossingsrichting voldoet aan de in de ontwerp-NRD uitgewerkte doelstellingen en randvoorwaarden (o.a. op het gebied van uitvoerbaarheid), dan wordt de oplossingsrichting in het MER meegenomen. Dit is een bestuurlijk besluit.

Hoe en tot wanneer kunt u reageren?

U kunt op drie manieren reageren, van woensdag 27 maart 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024.

 • Digitaal

  Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via de website www.platformparticipatie.nl/ovamsterdam-haarlemmermeer

 • Post

  U kunt schriftelijk een reactie indienen door deze te sturen naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie, o.v.v. Ov-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

 • Mondeling

  Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met een notulist. Belt u hiervoor tijdens kantooruren met de Directie Participatie, telefoonnummer 070 – 456 96 07.

Wilt u de ontwerp-NRD bekijken?

Informatie over het project en de NRD staan vanaf woensdag 27 maart 2024 op: www.platformparticipatie.nl/ovamsterdam-haarlemmermeer. Op papier kunt u de ontwerp-NRD van woensdag 27 maart 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024 tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij:

 • Gemeente Amsterdam, Stadsloket Zuid President Kennedylaan 923 Amsterdam, telefoon: 14 020

 • Gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum Amstel 1 Amsterdam, telefoon: 14 020

 • Gemeente Haarlemmermeer, Taurusavenue 100 Hoofddorp, telefoon: 099 1852

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8 Den Haag, telefoon: 070 – 456 96 07

 • Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 Haarlem, telefoon: 023 – 514 44 40

Let op: het kan voorkomen dat u een afspraak moet maken als u de documentatie wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen wanneer u er (het beste) terecht kunt.

Wilt u een informatiebijeenkomst bezoeken?

Wij ontvangen u graag bij een van onze informatiebijeenkomsten. We vertellen u dan meer over het project, het proces en de besluitvorming. Ook kunt u op deze bijeenkomsten vragen aan ons stellen.

Wilt u een bijeenkomst bezoeken? Op de website www.ovamsterdamhaarlemmermeer.nl vindt u meer informatie over hoe u zich kunt opgeven.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na sluiting van de reactietermijn analyseren de projectmedewerkers zorgvuldig alle binnengekomen reacties. De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) wordt om advies gevraagd over de ontwerp-NRD. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het College van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en de Colleges van burgemeester en Wethouders van Amsterdam en Haarlemmermeer betrekken de reacties en de adviezen van de Commissie mer en de wettelijke adviseurs bij het vaststellen van de definitieve NRD.

Dit alles wordt verwerkt in een Nota van Beantwoording (NvB), waarin alle reacties worden beantwoord. Uw reactie op bovengenoemde vragen wordt ook gebruikt om het participatieproces verder vorm te geven. De Nota van Beantwoording wordt naar verwachting eind 2024 gepubliceerd. Indieners worden hierover geïnformeerd.

Wilt u hulp van het informatiepunt Digitale Overheid?

Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Soms vinden mensen dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek, bij het Informatiepunt Digitale Overheid.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheek van uw gemeente.

U kunt hier zonder afspraak binnenlopen voor ondersteuning bij vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project of het digitaal indienen van een reactie.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over het project en de participatiemogelijkheden is te vinden op de website: www.platformparticipatie.nl/ovamsterdam-haarlemmermeer.

Vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar info@ovamsterdamhaarlemmermeer.nl.

Vragen over de procedure? Bel naar 070 – 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven